230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés-Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(2a)[1] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

1/A. §[2] (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)[3]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

3. §[4] E rendeletnek a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §[5] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez[7]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.A magyar-szlovák
összekötő
földgázszállító-vezeték
Vecsés-Balassagyarmat
közötti szakasza
kiépítéséhez, és a
vezeték üzemszerű
működtetéséhez
kapcsolódó
beruházások
Előzetes konzultáció,
előzetes vizsgálat,
környezeti
hatásvizsgálati eljárás,
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
3.Vízjogi engedély
vezeték szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.Régészeti feltárási
engedély
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Külső villamos energia-
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
Budapest Főváros
Kormányhivatala XII.
Kerületi Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.Erdő igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.Termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
8.Bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
9.Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
10.Beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítésének és
használatbavételének
engedélyezése
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
13.Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.Területrendezési
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
nincs
15.Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez[8]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

[9]
ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Egészségügyilletékes járási hivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
3.Helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület
települési önkormányzat
jegyzője
illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatal
4.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5.Területrendezési előírásokkal
való összhang
Pest Megyei Kormányhivatalterületrendezésért felelős
miniszter
6.Termőföld minőségi védelmePest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
7.Fenntartható erdőgazdálkodás és
erdővédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
8.Termőföld mennyiségi védelmeilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
9.Régészet, műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.GyógyhelyekBudapest Főváros Kormányhivatalaegészségügyért felelős miniszter
11.VíziközlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
12.Közúti közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében,
és 30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elől el nem zárt magánutak
esetében
a)Budapest Főváros
Kormányhivatala
b) illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
a)közlekedésért felelős
miniszter
b) illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
13.Légiközlekedés
a)polgári célú
b)állami célú
a)közlekedésért felelős
miniszter
b)honvédelemért felelős
miniszter
nincs
14.Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
15.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.HatárrendészetNógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
17.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
18.Környezet- és természetvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
19.TalajvédelemPest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
20.Építésügyilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[2] Beiktatta a 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.06.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[4] Beiktatta a 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.06.08.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 62. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja és b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

Tartalomjegyzék