190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. §[4]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit - a 2. § kivételével - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

ABCD
1.Projekt azonosító számaProjekt megnevezéseTámogatást igénylő neveÉrintett település neve:
2.KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-002
A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése,
a hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának növelése
Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest
3.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0005
Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése
a Körös-szögi Kistérségben
Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása
Szarvas,
Gyomaendrőd,
Kondoros,
Csabacsüd, Kardos

2. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

[5]
Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági
eljárások:
1.környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.természetvédelmi hatósági eljárások,
3.területrendezési hatósági eljárások,
4.általános építésügyi hatósági eljárások,
5.örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6.útügyi hatósági eljárások,
7.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
8.hírközlési hatósági eljárások,
9.telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10.ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11.földmérési hatósági eljárások,
12.termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13.talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14.erdővédelmi hatósági eljárások,
15.tűzvédelmi hatósági eljárások,
16.műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
17.közegészségügyi hatósági eljárások,
18.vízügyi hatósági eljárások,
továbbá az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló
hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék