Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének e) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekezdésének c) pontjában, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában,

a 15. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előv. Kr.) 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Ha az ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az erre történő utalással az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell az (1a) bekezdésben meghatározott módon közölni."

2. § Az Előv. Kr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek, a 2. § (1b) bekezdése szerinti esetben pedig közvetlenül az eladónak postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja."

3. § Az Előv. Kr. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemhez - a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton kívül -csatolni kell:]

"b) az NFA részére kézbesített ajánlatot (másolatban), valamint az azt tartalmazó postai küldemény átvételét igazoló dokumentumot, vagy személyes benyújtás esetén az átvételi elismervényt,"

4. § Az Előv. Kr. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A 2. § (1b) bekezdése szerinti esetben, ha a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem a 3. § (1) bekezdésében megjelölt határidő leteltét megelőzően kerül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtásra, a kérelemhez - az 5. §-ban foglaltakon túl - csatolni kell az NFA elővásárlási jogáról lemondó nyilatkozatát."

5. § Az Előv. Kr. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.) módosított 3. § (3) bekezdését az Mr. hatálybalépését megelőzően közölt olyan vételi ajánlatok esetében is alkalmazni kell, amelyek tekintetében az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő még nem járt le, és az NFA még nem tett nyilatkozatot."

6. § Az Előv. Kr. 3. § (1) bekezdésében az "(1a)" szövegrész helyébe az "(1b)" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Előv. Kr. 2. § (1a) bekezdésében a "Ha az ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell közölni." szövegrész.

2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 1. mellékletével megállapított 2. mellékletében foglaltakat az Mr2. hatálybalépését követően indult újrahasznosítási eljárással, valamint engedély nélküli más célú hasznosítással kapcsolatos ügyekben és az ilyen ügytípusokkal kapcsolatos megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

9. § Az R. 18. § (3) bekezdésének e) pontjában a "használati joggal" szövegrész helyébe a "használati jog gyakorlása, valamint az azzal" szöveg lép.

10. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Ahol e rendelet adatlapra utal, ott a Tft. 25/B. § (2) bekezdése szerinti bejelentési adatlapot, valamint a Tft. 25/B. § (4a) bekezdésében meghatározott esetben benyújtott változás-bejelentési adatlapot és törlési adatlapot is érteni kell. Az e rendelet szerinti adatlapokat a földügyért felelős miniszter rendszeresíti, és azokat közzé kell tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján."

12. § A Fönyr. 1. és 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. § A Fönyr.

a) 7. § (2) bekezdésében a "készített másolatot" szövegrész helyébe a "készített hiteles másolatot" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "földügyért felelős miniszter" szöveg, a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Fönyr.

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a " , különleges terület" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdésében az "Az e bekezdés szerinti adatlapokat a vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti, és azokat közzé kell tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján." szövegrész,

c) 6. § (2a) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2013. június 20-án lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. mellékletében foglalt I. táblázat 4. sor első oszlopában, II. táblázat 5. sor első oszlopában, valamint a III. táblázat 5. sor első oszlopában a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának" szövegrész helyébe a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

2. Az R. 2. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sor első oszlopában, és a III. táblázat 3. sor első oszlopában a "termőföld vízvédelmi területen, az ingatlan-nyilvántartás" szövegrész helyébe a "termőföld az ingatlan-nyilvántartás" szöveg lép.

3. Az R. 2. mellékletében foglalt foglalt I. táblázat 3. sor második oszlopában, II. táblázat 3. sor második oszlopában, és a III. táblázat 3. sor második oszlopában az "a) a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, b) folyó parti sávjában, vízvédelmi területen a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok állapotának védelmére vonatkozó szabályoknak, a vízgazdálkodási feladatok ellátására, a vizek kártételeinek elhárítására, valamint az árvíz és a jég levonulására vonatkozó feltételeknek megfelel-e" szövegrész helyébe az "a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e" szöveg lép.

4. Az R. 2. melléklete IV. táblázatának helyébe a következő táblázat lép:

[A földhivatal eljárásaiban közreműködő szakhatóságok]

IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok
1.Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
2.Minden esetben.A termőföld minőségi védelme
követelményeinek való
megfelelés.
megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
3.Ha a termőföld
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
országos jelentőségű
védett természeti
területen vagy Natura
2000 területen van.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a végleges más célú
hasznosítás vagy az eredeti
állapot helyreállítás a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek,megfelel-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
4.Ha a termőföld
az ingatlan-
nyilvántartás szerint
helyi jelentőségű
védett természeti
területen található.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a más célú hasznosítás
vagy az eredeti állapot
helyreállítás a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal
5.Ha a más célú
hasznosítást olyan
földrészleten
valósították meg,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban
- jogi jellegként -
régészeti lelőhely,
régészeti védőövezet,
műemlék, illetve
műemléki
terület ténye van
feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi
száma a Lechner
Lajos Tudásközpont
Területi, Építésügyi,
Örökségvédelmi
és Informatikai
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság régészeti
lelőhelyeket,
régészeti
védőövezeteket,
műemléki területeket
és műemlékeket
tartalmazó
adatbázisában
szerepel.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a más célú hasznosítás vagy
az eredeti állapot helyreállítás
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek megfelel-e.
illetékes járási
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala
Ha a más célú
hasznosítást olyan
földrészleten tervezik
megvalósítani,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi
jellegként - vagy
az adatbázisban
régészeti lelőhely, vagy
régészeti védőövezet
ténye van feljegyezve,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala, ha a más
célú hasznosítást
olyan földrészleten
tervezik megvalósítani,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi
jellegként - vagy
az adatbázisban
műemlék, illetve
műemléki terület
ténye van feljegyezve,
az illetékes fővárosi
vagy a megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala.

2. melléklet a 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelethez

1. A Fönyr. 1. számú mellékletének I. pont 2. alpont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használt földterületekre vonatkozó következő adatok földrészletenkénti bontásban:]

"e) ha a bejelentő nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot, illetve vázrajzot csatolt-e,"

2. A Fönyr. 1. számú mellékletének I. pont 2. alpont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használt földterületekre vonatkozó következő adatok földrészletenkénti bontásban:]

"i) a használat lejárati időpontja (év, hó, nap), illetve ha a használat a határozatlan időtartamú, ennek megjelölése"

3. A Fönyr. 3. számú mellékletének I. pont 2. alpont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használt földterületekre vonatkozó következő adatok földrészletenkénti bontásban:]

"e) ha a bejelentő nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot, illetve vázrajzot csatolt-e,"

4. A Fönyr. 3. számú mellékletének I. pont 2. alpont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használt földterületekre vonatkozó következő adatok földrészletenkénti bontásban:]

"i) a használat lejárati időpontja (év, hó, nap), illetve ha a használat a határozatlan időtartamú, ennek megjelölése"

Tartalomjegyzék