Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A földhasználati nyilvántartás tartalma[1]

1. §[2]

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető földhasználati lapból, továbbá okirattárból, és a törölt adatok állományából áll.

2. §

(1)[3] E rendelet alkalmazásában földhasználó: olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott földhasználati szerződésen,

b)[4] tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodáson, többlethasználati megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő, a Fétv. 76. § (4) bekezdése szerinti sorsolásról szóló jegyzőkönyvön,

c) haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog),

d) vagyonkezelői jogon,

e)[5] a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló végleges határozaton,

f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,

g) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen

alapul.

(1a)[6] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtet, a földprogram működtetése céljából, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5/A. §-ában meghatározott földön földhasználónak az önkormányzat minősül. Ez esetben a Fétv.-ben és az e rendeletben meghatározott, a földhasználót terhelő jogok gyakorlása, és kötelezettségek teljesítése tekintetében az önkormányzat nevében a jegyző jár el.

(1b)[7] Ahol e rendelet adatlapra utal, ott a Fétv. 95. § (2) bekezdése szerinti bejelentési adatlapot, a Fétv. 95. § (5) bekezdése szerinti változás-bejelentési adatlapot, valamint az e rendeletben meghatározott törlés-bejelentési adatlapot is érteni kell. Az e rendelet szerinti adatlapokat a földügyért felelős miniszter rendszeresíti, és azokat közzé kell tenni az általa vezetett minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján. A bejelentési adatlap adattartalmát az 1. számú melléklet, a változás-bejelentési adatlap adattartalmát a 3. számú melléklet, a törlés-bejelentési adatlap adattartalmát a 4. számú melléklet határozza meg.

(2)[8] A földhasználati lapon kell nyilvántartani a földhasználó használatában álló, az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) illetékességi területén lévő valamennyi a Földforgalmi tv.-ben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet (a továbbiakban: föld) - ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket - településenként, a helyrajzi számok emelkedő sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban.

(3)[9] A földhasználati lap a földhasználóra és az általa használt földterületre vonatkozó - a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott - adatokat, továbbá a nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság megnevezését, a nyilvántartásba történő bejegyzés, a nyilvántartásból való törlés és a nyilvántartásban végzett módosítás iránti bejelentés iktatásának időpontját, a nyilvántartásba történő bejegyzésről, a nyilvántartásból való törlésről és a nyilvántartásban végzett módosításról szóló határozat számát és meghozatalának időpontját, valamint a használt földterületre vonatkozó jegyzet rovatot tartalmazza.

(4)[10] Az okirattár a földhasználati adatlapokat, a földhasználati szerződéseket, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

3. §[11]

A nyilvántartásbavétel során minden földhasználó számára, ingatlanügyi hatóságonként külön földhasználati lapot kell nyitni, amelyen az ingatlanügyi hatóság nevét is fel kell tüntetni.

4. §[12]

A földhasználati lap I. része a földhasználónak a Fétv. 94. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatait tartalmazza.

5. §[13]

(1)[14] A földhasználati lap II. része - földrészletenkénti bontásban - a használt földterületre vonatkozó, a Fétv. 94. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza. A Fétv. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok és a használt földterület adatai tekintetében a földhasználati lap II. része a következő adatokat tartalmazza:

a) a település neve;

b) a földrészlet fekvésének (belterület, külterület) megjelölése;

c) a földrészlet helyrajzi száma;

d) a használt terület mértéke (hektárban, tízezred pontossággal);

e) a használt terület minőségi osztálya és aranykorona értéke (két tizedes pontossággal);

f) a használt terület művelési ága;

g) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (hektárban, tízezred pontossággal) és aranykorona értéke (két tizedes pontossággal).

(1a)[15] A Fétv. 94. § (1) bekezdés d) pontja szerinti használat jogcímeként a következő jogcímek jegyezhetők be a nyilvántartásba:

a)[16] tulajdonjogon alapuló földhasználat esetében (ideértve a tulajdonosi joggyakorláson alapuló földhasználatot is):

aa) tulajdonosi földhasználat (ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van),

ab) tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),

ac) tulajdonosi földhasználat többlethasználati megállapodás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),

ad) tulajdonosi földhasználat sorsolás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),

b) haszonélvezeti jogon alapuló földhasználat,

c) vagyonkezelői jogon alapuló földhasználat,

d) szívességi földhasználat,

e) haszonbérlet,

f) a Fétv. 65. §-a szerinti alhaszonbérlet (a továbbiakban: alhaszonbérlet),

g) felesbérlet,

h) részesművelés,

i) rekreációs célú földhasználat,

j) kényszerhasznosítás,

k) szociális földprogram,

l) közfoglalkoztatási program,

m) közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen alapuló földhasznosítás,

n) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen alapuló földhasznosítás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a földhasználati lap II. része tartalmazza a földhasználó által használt valamennyi földterület összterületét területi mértékben (hektárban, tízezred pontossággal) és aranykoronában (két tizedes pontossággal) kifejezve.

A földhasználati nyilvántartási eljárás[17]

6. §[18]

(1)[19] A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) a Fétv.-ben előírt bejelentéssel indul, kivéve a (2) bekezdésben és a Fétv. 95/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet. A bejelentést az eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni.

(1a)[20] Ha a bejelentés benyújtására a kormányablaknál kerül sor, akkor a kormányablak az iratok eredeti példányát is továbbítja az ingatlanügyi hatósághoz.

(2)[21] Ha az ingatlanügyi hatóság önálló eljárás keretében a föld kényszerhasznosításba adásáról véglegesen határozott, a föld kényszerhasznosításának elvégzésére kijelölt földművesnek vagy mezőgazdasági termelőszervezetnek (a továbbiakban együtt: kényszerhasznosító) a határozaton alapuló földhasználatát a határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.

(2a)[22] A hivatalból induló földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásokra e rendeletnek a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárásra vonatkozó szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)[23] A kérelemre induló eljárás megindításához az adatlap, és az ahhoz csatolt, a Fétv. 95. § (3) és (4a) bekezdésében meghatározott okiratok benyújtásán túl, a 6/A-6/D. §-ban és a 6/F. és 6/G. §-ban meghatározott okiratokat is csatolni kell, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(4)[24] Az adatlaphoz nem kell csatolni a (3) bekezdésben meghatározott okiratokat, ha a bejelentő földhasználó a Fétv. 95. § (2) bekezdése szerinti jogosult, és a föld használatának a bejelentése az 5. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontja, vagy az 5. § (1a) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti jogcímeken alapul, feltéve, hogy a bejelentőnek e jogcímeken fennálló jogosultságát az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza és az adatlapon bejelentett földhasználat a teljes földrészleten vagy annak az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletén áll fenn. Ez esetben az ingatlanügyi hatóság a fennálló jogosultságot az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.

(5)[25] A föld használatát az adatlap, illetve az adatlap és az ahhoz csatolt okirat, hivatalból indult eljárás esetén a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződés, az eljárás során tett nyilatkozat és csatolt okirat alapján kell nyilvántartásba venni a 9/A. §-ban meghatározott eltéréssel.

(6)[26]

6/A. §[27]

Ha a bejelentő földhasználó a Fétv. 95. § (2) bekezdése szerinti jogosult, és a föld használatának a bejelentése az 5. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontja, vagy az 5. § (1a) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti jogcímeken alapul, azonban e jogcímeken fennálló jogosultsága az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül létrejött, és e jogosultságát az ingatlan-nyilvántartás még nem tartalmazza,

a) az adatlaphoz csatolni kell e jogok ingatlan-nyilvántartáson kívüli keletkezését igazoló érvényes okirat eredeti példányát vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát, vagy

b) a jogszabály alapján létrejött jogosultság esetében a bejelentésben meg kell jelölni a jogszabályt.

6/B. §[28]

(1) Ha a föld használatának a bejelentése hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, és harmadik személynek előhaszonbérleti joga áll fenn, a Fétv. 95. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során az adatlaphoz - az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) szerint - a jegyző részére megküldött, és a jegyző által a haszonbérbeadó részére visszaküldött haszonbérleti szerződés két eredeti példányát vagy azoknak a közjegyző által hitelesített másolatát kell csatolni azzal, hogy a szerződés egyik példányának a Földforgalmi tv. és az Előkr. szerint kifüggesztett szerződésnek kell lennie.

(2) Ha a föld használatának a bejelentése hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, és harmadik személynek előhaszonbérleti joga áll fenn, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adatlaphoz csatolni kell az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatainak és az Előkr. szerinti iratjegyzéknek a jegyző által a haszonbérbeadó részére megküldött eredeti példányait vagy azoknak a jegyző által hitelesített másolatait is.

(3) Ha az osztatlan közös tulajdonban álló föld használatának a bejelentése olyan hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, amelyet a felek a Fétv. 74. § (4) bekezdése szerint kötöttek meg, az adatlaphoz az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell az Előkr. szerinti kifüggesztett közzétételi közleménynek a jegyző által a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó részére megküldött eredeti példányát vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát is.

6/C. §[29]

A 2. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben a jegyzőnek az adatlaphoz csatolnia kell a földprogram megvalósítását igazoló okiratokat.

6/D. §[30]

(1) Ha a bejelentő gazdálkodó szervezet - kivéve a (3) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a cégnyilvántartásban nyilvántartott céget -, az adatlaphoz csatolni kell

a) a keletkezést tanúsító, illetve konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzői tanúsítványt és

b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.

(2)[31] Ha a gazdálkodó szervezet nem csatolja az (1) bekezdés a) pontja szerinti iratokat, az ingatlanügyi hatóság megkereséssel fordul az adatot nyilvántartó szervhez.

(3)[32] Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az ingatlanügyi hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

6/E. §[33]

Ha a 6/C. § vagy a 6/D. § (1) bekezdése szerinti iratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy a cégnyilvántartásban nyilvántartott cégre vonatkozó adatokat az ingatlanügyi hatóság a 6/D. § (3) bekezdése alapján korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.

6/F. §[34]

(1) Ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van, és a bejelentő által benyújtott adatlap, illetve az ahhoz csatolt okiratok szerint a föld használata nem a teljes földrészleten vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletén áll fenn, az adatlaphoz csatolni kell a (2) bekezdésben meghatározott térképi kimutatást.

(2) A térképi kimutatást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott - 30 napnál nem régebbi - hiteles szemle másolaton kell elkészíteni, amely a használt terület egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja. A térképi kimutatáson a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését egyértelmű jelzéssel, az adatlapnak, illetve a benyújtott okiratnak megfelelően, azzal azonosítható módon kell megjelölni. A térképi kimutatást a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni.

6/G. §[35]

(1) Ha a földrészlet közös tulajdonban áll és a tulajdonostársak a földrészlet teljes területét egyetlen tulajdonostárs használatába adták, úgy a földhasználó tulajdonostársnak az adatlaphoz a Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontjában felsorolt okiratok közül a többlethasználati megállapodást és - szükség esetén - az ennek mellékletét képező térképi kimutatást kell csatolnia.

(2) Ha földrészlet közös tulajdonban áll, és a Fétv. 72. §-a szerinti harmadik személy földhasználati szerződés alapján kéri a használat nyilvántartásba vételét, az adatlaphoz csatolni kell - a többlethasználati megállapodás kivételével - a Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat is.

(3)[36] Ha a (2) bekezdés szerinti iratok valamelyike az adott földrészlet használatának a nyilvántartásba vételével összefüggő korábbi ügyben más földhasználó által az ingatlanügyi hatósághoz benyújtásra került, a bejelentés során elegendő - az iktatószámra történő hivatkozással - a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.

(4) Ha a földrészlet közös tulajdonban áll és a tulajdonostárs olyan haszonbérleti szerződés alapján kéri földhasználatának bejegyzését, amelybe előhaszonbérleti joga gyakorlásával került haszonbérlőként, úgy a földhasználatát a Fétv. 70. § (5) bekezdése alapján az 5. § a) pont ac) alpontjában meghatározott jogcímen kell bejegyezni.

7. §[37]

(1)[38] Ha a földhasználó több ingatlanügyi hatóság illetékességi területén fekvő földet használ, a bejelentést választása szerint kizárólag a földek fekvése szerint illetékes egyik ingatlanügyi hatóság felé kell megtennie.

(2)[39] Az az ingatlanügyi hatóság, amelyiknél az eljárás az (1) bekezdés szerint megindult, az adatlap egy példányát a földhasználat nyilvántartásba vételét követően záradékolja, és az adatlapról, valamint az ahhoz csatolt okiratokról készített hiteles másolatot haladéktalanul megküldi a többi illetékes ingatlanügyi hatóságnak a földhasználat nyilvántartásba vétele céljából.

(3)[40] A (2) bekezdés alkalmazása során az adatlapot "a földhasználat nyilvántartásba vétele megtörtént" szövegű záradékkal, dátummal, és az ügyintéző aláírását követően bélyegzőlenyomattal kell ellátni. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről a bejelentő földhasználót is értesíteni kell.

(4)[41] Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több ingatlanügyi hatóság illetékességi területét érinti, akkor az az ingatlanügyi hatóság, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes ingatlanügyi hatóságnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából. Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell.

(5)[42] Nincs szükség a (4) bekezdés szerinti irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg.

8. §[43]

Ha a szerződő felek a földhasználat kezdetét a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpontban határozták meg, akkor az ingatlanügyi hatóság az időpont bekövetkezését követő munkanapon hivatalból megindítja a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárást.

9. §[44]

(1)[45] A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül vissza kell utasítani, ha a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből.

(2)[46] A Fétv. 98. §-a szerinti ügyészi értesítéssel egyidejűleg a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül vissza kell utasítani.

(3)[47] A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül kell visszautasítani a bejelentést akkor is, ha

a) az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött, de azon nem szerepel a hatóság jóváhagyó záradéka;

b) az adatlap, vagy az adatlap és az ahhoz csatolt okiratok tartalma ellentmondó;

c) a földhasználati szerződés, a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodás, illetve többlethasználati megállapodás értelmezhetetlen kikötést, feltételt tartalmaz;

d) a kérelmező tulajdonosként (tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként), haszonélvezeti jog jogosultjaként vagy vagyonkezelőként tett földhasználati bejelentést, de ezen jogállása a bejelentés megtételekor az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel;

e) a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződés esetén

ea) az előhaszonbérleti jog fennállása ellenére a szerződés a Földforgalmi tv.-be ütköző módon nem került közlésre az előhaszonbérletre jogosultakkal,

eb) a szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlése során az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő biztosítása rövidebb volt a Földforgalmi tv.-ben meghatározott határidőnél, vagy

ec) az Előkr.-ben meghatározott, a jegyző által elmulasztott eljárási cselekményt, vagy igazolást kellene pótolni, ide nem értve a jegyzőnek az elektronikus tájékoztató közzététele érdekében tett intézkedését;

f) a bejelentést nem a 2. § (1b) bekezdésében meghatározott adatlapon nyújtják be;

g) a bejelentés benyújtására a Fétv. 95. § (1) bekezdésben meghatározott időpont előtt kerül sor; vagy

h)[48] az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés szerinti használatba adónak

ha) a földrészlet tulajdonjogának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3a) bekezdésben meghatározott esetet; vagy

hb) a földrészlet földhasználati jogosultságának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 42. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3b) bekezdésében meghatározott eseteket

(3a)[49] Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján, ha a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor.

(3b)[50] Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján, ha

a) a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 42. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor, vagy

b) a földhasználati szerződés a Fétv. 65. §-a alapján alhaszonbérletnek minősül.

(4)[51] Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül vissza kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell szüntetni.

9/A. §[52]

(1) Ha a földhasználati szerződésben a felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját megelőző időpontban állapították meg, ez esetben a szerződésre a nyilvánvaló érvénytelenség esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv az előhaszonbérletre jogosulttal hagyja jóvá, és ezáltal a szerződés a jóváhagyás napján válik hatályossá, a nyilvántartásba a használat kezdő időpontjaként a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának napját kell bejegyezni, ha a felek a szerződésben a használat kezdő időpontjaként ennél korábbi időpontot jelöltek meg.

10. §[53]

Ha a földhasználat nyilvántartásba vételét követően kerül sor a Fétv. 98. §-ában meghatározott ügyészi értesítésre, az ingatlanügyi hatóság az ügyész értesítésének tényét a földhasználati lap jegyzet rovatába feljegyzi. Az ingatlanügyi hatóság a feljegyzést az ügyész további intézkedésétől függően törli a földhasználati lapról.

11. §[54]

(1)[55]

(2)[56]

(3)[57] Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését.

(4)[58] A feltétel teljesülésének hiányában a Fétv. 95/A. § (1) bekezdése alapján indult eljárást meg kell szüntetni.

12. §

(1)[59] A nyilvántartásba vétel megtörténtét és időpontját az adatlapon fel kell tüntetni.

(2)[60] A nyilvántartásbavételt az ingatlanügyi hatóság a földhasználati lapnak az újonnan nyilvántartásba vett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval.

13. §[61]

(1)[62] A földhasználó a földhasználati lap I. részében meghatározott adatainak a megváltozását - a Fétv. 95. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül - köteles a változás-bejelentési adatlap benyújtásával bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

(1a)[63] Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a Fétv. 95. § (5a) bekezdésében meghatározott módon is teljesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

(3)[64] A használat időtartamában, valamint az 5. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a földhasználó - a Fétv. 95. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül - köteles a változás-bejelentési adatlap vagy a változás-bejelentési adatlap és a hozzá csatolt okiratok benyújtásával bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

(4)[65] Ha a használt területnek a - 6/F. § szerinti - földrészleten belüli elhelyezkedésében következett be változás, a földhasználó a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles a változást bejelenteni, azzal, hogy a változás-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell a 6/F. §-ban meghatározott térképi kimutatást.

(5)[66] Az ingatlanügyi hatóság a (3) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti a földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c) és e)-g) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat (a továbbiakban: adatváltozás), ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület elhelyezkedése és mértéke az adatváltozást követően nem változik.

(5a)[67] Az ingatlanügyi hatóság hivatalból indított eljárás keretében a földhasználati nyilvántartásban átvezeti a részleges kisajátítással érintett földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat, ha

a) a változás az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz benyújtott kisajátítási vázrajz és kisajátítási határozat alapján egyértelműen megállapítható,

b) a használattal érintett területnek egy földhasználója van, vagy a részleges kisajátítás után visszamaradó földrészlet használatának arányai nem változnak, és

c) a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója vagy földhasználói nem változnak.

(6)[68] Az ingatlanügyi hatóság a változások átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval, valamint családi gazdálkodó esetében a családi gazdálkodók nyilvántartását végző hatósággal.

14. §[69]

(1) A föld használatának nyilvántartásból való törlésére[70]

a) hivatalból, vagy

b) a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján, a 4. számú melléklet szerinti törlés-bejelentési adatlap benyújtásával

kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanügyi hatóság akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha[71]

a) a bejegyzett használat időtartama lejárt,

b) a földhasználóként bejegyzett tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló), haszonélvező, vagy vagyonkezelő,

ba) e jogállása az ingatlan-nyilvántartás szerint megszűnt (ide értve az elhalálozás, és a jogutód nélküli megszűnés esetét is), vagy

bb)[72] a földhasználati jogosultságot földhasználati szerződés alapján más személy vagy szervezet részére utóbb átengedte, melynek alapján a szerződés szerinti földhasználó földhasználati bejelentést tesz vagy amely alapján a föld használatát hivatalból lefolytatott eljárás alapján nyilvántartásba veszik,

c)[73] a közös tulajdonban álló földet érintően, a tulajdonostársak által létesített, az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati megállapodás alapján a földhasználóként bejegyzett tulajdonostárs használata megszűnt,

d)[74] a földhasználat földhasználati szerződésen alapul, és a teljes ingatlant vagy az ingatlannak a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi alrészletét kisajátították,

e)[75] a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt,

f)[76] a bejegyzett használat olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre,

g)[77] a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés szerinti földhasználó személye a bíróság jogerős döntésével változott meg.

h)[78] a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés szerinti földhasználó személye a hatóság végleges döntésével változott meg,

i)[79] a földhasználat bejegyzésének alapjául olyan földhasználati szerződés kerül benyújtásra, melyet nem a földrészlet bejegyzett tulajdonosa kötött, de a szerződés a benyújtása időpontjában érvényesen és hatályosan fennáll.

j)[80] a hatóság által jóváhagyott földhasználati szerződés a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését is tartalmazza,

k)[81] a közeli hozzátartozók között fennálló szívességi földhasználati szerződés esetén a szerződő felek valamelyikének haláláról a hatóság hivatalos tudomást szerez, vagy

l)[82] a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező földrészlet

la) állami tulajdonból történt kikerülése,

lb) vagyonkezelésbe adása,

lc) tulajdonosi joggyakorlójának változása vagy

ld) egyéb, a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti hasznosítása

miatt megszűnt.

(3)[83] A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és c) pontjában foglalt esetekben a tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló), haszonélvező, vagy vagyonkezelő földhasználónak a nyilvántartásból való törlését az általa kötött földhasználati szerződés, illetve a tulajdonostárs által kötött használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati megállapodás szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni.

(3a)[84] A (2) bekezdés l) pont lc) alpontja szerinti esetben a megbízási szerződés szerinti földhasználó nyilvántartásból való törlését a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti egyéb használati szerződés szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni.

(4)[85] Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szűnik meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz a kérelem benyújtását legalább 30 nappal megelőzően igazoltan közölt írásbeli felmondást vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is csatolni kell.

(4a)[86] Ha a (4) bekezdés szerinti felmondás kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza - a felmondást a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(5)[87] Ha a nyilvántartásba bejegyzett szívességi földhasználat a Fétv. 68. § (3) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz csatolni kell a közeli hozzátartozói viszony megszűnését igazoló okiratot.

(5a)[88] Ha a nyilvántartásba bejegyzett szívességi földhasználat a Fétv. 68. § (3) bekezdés f) pontja alapján szűnik meg, és a tagsági viszony megszűnése a cégjegyzékben szereplő adatokból nem állapítható meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz csatolni kell a tagsági viszony megszűnését igazoló okiratot.

(6)[89] A (2) bekezdés g)-j) pontjában foglalt esetben a bejegyzett földhasználónak a nyilvántartásból való törlését a bejelentés szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni. A bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a végleges hatósági döntést, jogerős bírósági ítéletet, érvényes földhasználati szerződést, amely a földhasználó személyében bekövetkezett változást igazolja.

(7)[90] Az ingatlanügyi hatóság hivatalból törli a nyilvántartásból az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet vonatkozásában bejegyzett használatot.

14/A. §[91]

(1)[92] Az ingatlanügyi hatóság az alhaszonbérleti szerződés alapján történő földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a haszonbérlő földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés alapján más földhasználó alhaszonbérlet jogcímén a földhasználatát bejelentette.

(2)[93] Az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat megszűnése esetén - feltéve, hogy a törlés időpontjában a haszonbérleti jogviszony még fennáll -, az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát a haszonbérlő földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza az ingatlanügyi hatóság.

14/B. §[94]

(1)[95] Az ingatlanügyi hatóság a kényszerhasznosító földhasználatának bejegyzésével egyidejűleg a földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre a föld kényszerhasznosításának elrendeléséről szóló végleges határozat alapján a kényszerhasznosító földhasználatát nyilvántartásba vette.

(2) A kényszerhasznosítás megszűnését követően új földhasználat nyilvántartásba vételére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

14/C. §[96]

(1) Ha a bejegyzett földhasználó földhasználati jogosultságát a Földforgalmi tv. 42. § (2) bekezdés a)-c) pontjában leírt esetek szerint - földhasználati szerződéssel - engedte át, az ingatlanügyi hatóság e szerződés szerinti földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a bejegyzett földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az átengedést megvalósító földhasználati szerződés alapján más földhasználó a földhasználatát bejelentette.

(2) Az átengedést megvalósító földhasználati szerződés szerinti földhasználat megszűnése esetén - ha a törlés időpontjában az eredeti földhasználati jogviszony még fennáll -, az ingatlanügyi hatóság a földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát az eredeti földhasználó földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza.

15. §

(1) A földhasználati lapot törölni kell, ha az azon nyilvántartott valamennyi használat megszűnt.

(2) Ha a földhasználó újabb használat nyilvántartását kéri, a földhasználati lapot helyre kell állítani.

(3)[97] Ha az ingatlanügyi hatóság ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a földhasználati lap törlés tévesen történt, a földhasználati lapot helyre kell állítani.

15/A. §[98]

Az ingatlanügyi hatóság a törlés átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a nyilvántartásból törölt földhasználóval, illetve a használatba adóval, valamint a 14/A. §-ban és 14/B. §-ban meghatározott esetben az alhaszonbérlővel, illetve a kényszerhasznosítóval.

16. §[99]

Ha az ingatlanügyi hatóság a nyilvántartásban kiegészítést, illetve kijavítást végez, ezt a döntését a kiegészített, illetőleg kijavított adatokat tartalmazó részleges földhasználati lap másolat megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval.

16/A. §[100]

16/B. §[101]

Az ingatlanügyi hatóság a 17. §-ban meghatározott földhasználati lap másolatot és a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítőt kérelemre, automatikus döntéshozatal útján állítja ki.

16/C. §[102]

A földhasználati nyilvántartási eljárásokban az eljárás szünetelésének nincs helye.

A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás[103]

17. §

(1)[104] A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából - lekérdezés útján megjelenített - földhasználati lap másolatával, valamint a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítő kiadásával teljesíthető adatszolgáltatás.

(2) A földhasználati lap

a) papír alapú másolatként,

b) elektronikus másolatként

szolgáltatható.

(2a)[105] A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott földhasználati lap másolatot az ingatlanügyi hatóság, illetve az integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) szolgáltatja.

(3)[106] A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott földhasználati lap másolatot kizárólag az ingatlanügyi hatóság szolgáltathatja.

(4) Adatszolgáltatás nem teljesíthető a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel.

(5)[107] Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képező bármely olyan magán- és közokiratba, amely a földhasználat bejegyzésének vagy törlésének alapjául szolgált, vagy szolgálhat, csak a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, vagy a földhasználó által használt földet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával lehet, kivéve, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon, hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, és az iratban foglaltak megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.

17/A. §[108]

(1)[109] A Fétv.-ben meghatározott földhasználati összesítőt - papír alapon vagy elektronikusan - az ingatlanügyi hatóság a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett országos földügyi nyilvántartási rendszerből való lekérdezés útján szolgáltatja.

(2) Földhasználati összesítő a Fétv. 99. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatok alapján kérdezhető le.

(3)[110] A földhasználati összesítőt a Fétv. 99. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott személy papír alapon az ingatlanügyi hatóságnál igényelheti. A földhasználati összesítő kiadása iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által rendszeresített, az általa vezetett minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 6. számú melléklet határozza meg.

(4)[111] A földhasználati összesítő a Fétv. 99. § (4) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott szervek részére kizárólag adatátviteli vonalon keresztül, elektronikus formában szolgáltatható.

(5)[112] A Fétv. 99. § (4) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott szervnek a szolgáltatás igénybevételekor meg kell jelölnie a feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást kéri.

(6) A földhasználati összesítő tartalmazza:

a) a földhasználati összesítőt igénylő szerv megnevezését, illetve ha az igénylő a földhasználó, akkor az erre való utalást;

b) a földhasználónak a földhasználati lap I. részében foglalt adatait, kivéve a természetes személy földhasználó esetében a személyi azonosítót, az állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót (törzsszám), valamint cég esetében a cégjegyzékszámot;

c) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt valamennyi földterület területét hektárban (tízezred pontossággal) és aranykorona értékét (AK) (két tizedes pontossággal) jogcímenkénti bontásban, valamint összesítve;

d)[113] a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt földterületek fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságok megnevezését;

e)[114] a papír alapon kiállított földhasználati összesítő esetében az azt kiállító ingatlanügyi hatóság megnevezését.

(7) A földhasználati összesítőt a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: "A földhasználati összesítő a megadott azonosító adat alapján azonosított földhasználónak a kiadást megelőző napig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett használatainak országosan összesített adatait tartalmazza."

(8)[115] Ha a földhasználati összesítő lekérdezése a lekérdező által megadott azonosító adat alapján eredménytelen volt, erről a lekérdezéshez felhasznált adatokat és a lekérdezés eredményét tartalmazó, "A megadott azonosító adat alapján földhasználati összesítő nem készíthető." szövegű záradékkal ellátott igazolást kell kiadni. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell az azt kiállító ingatlanügyi hatóság megnevezését is.

18. §[116]

(1) A papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A papír alapú földhasználati lap másolatot a következő szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal kell ellátni: "A másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja".

(2) Papír alapú földhasználati lap másolat kérelemre, illetve a 19/A. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek megkeresésére szolgáltatható. A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által rendszeresített, az általa vezetett minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 2. számú melléklet határozza meg.

19. §

(1)[117] Földhasználati lapot elektronikus másolatként az ingatlanügyi hatóság a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaira az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott jogosultak részére, adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat.

(2) Az elektronikus másolatot fokozott biztonságú elektronikus aláírással és a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: "A földhasználati lap tartalma a kiadás időpontjában megegyezik a földhasználati nyilvántartási adatbázisban található adatokkal. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak".

(3)[118]

19/A. §[119]

(1) A 17. § szerinti adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:

a) a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;

b) földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;

c) a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;

d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti földhasználati lap másolat típusok (a továbbiakban együtt: teljes földhasználati lap másolat) kizárólag

a) hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,

b) a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól

szolgáltatható.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az ott felsorolt szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.

19/B. §[120]

(1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából történő adatszolgáltatás, lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok nem használhatók fel abból a célból, hogy annak alapján a lekérdező a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről adatszolgáltatást teljesítsen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről a 19/A. § (2) bekezdésében foglalt szervek, illetve személy igényli.

(3)[121] A Fétv. 99. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatok csak a földhasználati összesítő készítésére használhatóak fel.

20. §

(1) E rendelet 2007. december 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követően indult földhasználati bejelentési, földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási eljárásokra kell alkalmazni.

(3)[122]

21. §[123]

(1) E rendeletnek a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 1. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1a) bekezdését,

b) 3. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését,

c) 5. §-ával megállapított 11. §-át,

az Mr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr. 6. §-ával megállapított 13. §-át az Mr. hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

22. §[124]

E rendeletnek a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.2.)

a) megállapított rendelkezéseit az Mr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett rendelkezései az Mr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban nem alkalmazhatók.

23. §[125]

E rendeletnek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.3.) megállapított rendelkezéseit az Mr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013. december 15-e után indított, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

24. §[126]

(1) E rendeletnek az egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.4.) megállapított

a) 5. § (1a) bekezdését,

b) 9. § (3) bekezdés a) és c) pontját,

c) 9/A. §-át,

d) 14. § (2) bekezdés f) pontját,

e) 14/A. §-át,

f) 15/A. §-át

az Mr.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr.4. által megállapított

a) 6. §-át,

b) 6/A-6/G. §-át,

c) 14. § (5) bekezdését,

d) 14/B. §-át

az Mr.4. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[127]

A bejelentési adatlap tartalma

I. A bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai:

1.1. a természetes személy bejelentő[128]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme.

1.2. a gazdálkodó szervezet bejelentő[129]

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzőlenyomata.

2. A használt földterületekre vonatkozó következő adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) a használat jogcíme,

d) annak megjelölése, hogy a bejelentő a teljes földrészletet használja-e,

e) ha a bejelentő nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy térképi kimutatást csatolt-e,

f) a használt terület nagysága (ha, m2),

g) a használt terület aranykorona-értéke (AK),

h) a használat kezdő időpontja (év, hó, nap),

i) a használat lejárati időpontja (év, hó, nap), illetve ha a használat a határozatlan időtartamú, ennek megjelölése,

j) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A használatba adó adatai (kivéve, ha nincs használatba adó, mert a bejelentő a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló szervezet, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet vagy vagyonkezelői jog fennállása esetén a haszonélvező vagy a vagyonkezelő):[130]

a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.

4. A földhasználó nyilatkozata arról, hogy[131]

a) adatai a valóságnak megfelelnek,

b) a földhasználata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti,

c) a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdése, a 42. § (2) bekezdése, illetve a Fétv. 5. §-a alapján

ca) mint a használatba adó földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, illetve a használatba adó vagy a használatba adó közeli hozzátartozója legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet részére, vagy

cb) társult erdőgazdálkodást folytatása, vetőmagtermeléshez, valamint vetőgumó és vegetatív szaporítóanyag előállításához szükséges terület biztosítása céljából

került sor.

5. Szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén a természetes személy földhasználó nyilatkozata arról, hogy a használatba adóval közeli hozzátartozói viszonyban áll.

6. A földhasználó gazdálkodó szervezet nyilatkozata arról, hogy

a) a korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanok-e;

b) cég esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

7. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.[132]

8.[133]

II. A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetében a földhasználó, részesművelés esetén a képviselő nyilatkozata arról, hogy a földhasználata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti.[134]

III. A bejelentési adatlapon az ingatlanügyi hatóság által feltüntetendő tartalmi elemek:[135]

1. Az ingatlanügyi hatóság bélyegzője.[136]

2. A földhasználati bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerződések száma.

6. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.

7. Az ügyintéző aláírása.

2. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[137]

A fölhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A kérelmező adatai:

1.1. a természetes személy kérelmező[138]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) lakcíme;

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmező[139]

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója (törzsszám),

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzőlenyomata.

2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelmet mint földhasználó a saját földhasználati lapja másolatának kiadása iránt nyújtja-e be.

3. A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:[140]

a) a földhasználati lap teljes másolata,

b) a földhasználati lap teljes szemle-másolata,

c) a földhasználati lap részleges másolata,

d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata.

4. Részleges földhasználati lap másolat iránti kérelem esetén az érintett földrészlet fekvése szerinti település neve és helyrajzi száma.

5. A kérelmezett földhasználati lap másolatok száma.

6. A kérelmező aláírása.[141]

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon az ingatlanügyi hatóság által feltüntetendő tartalmi elemek:[142]

1. Az ingatlanügyi hatóság bélyegzője.[143]

2. A kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.

5. Az ügyintéző aláírása.

3. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[144]

A változás-bejelentési adatlap tartalma

I. A változás-bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai változás előtt/változás után:

1.1. a természetes személy bejelentő[145]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e)[146]

1.2. a gazdálkodó szervezet bejelentő[147]

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzőlenyomata.

2. A használt földterületekre vonatkozó adatok változás előtt/változás után földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c)[148]

d) annak megjelölése, hogy a bejelentő a teljes földrészletet használja-e,

e) ha a bejelentő nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy térképi kimutatást csatolt-e,[149]

f) a használt terület nagysága (ha, m2),

g) a használt terület aranykorona-értéke (AK),

h) a használat kezdő időpontja (év, hó, nap),

i) a használat lejárati időpontja (év, hó, nap), illetve ha a használat a határozatlan időtartamú, ennek megjelölése[150]

j) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul):

a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;[151]

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.

4. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásba nem ütközik;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanok-e;

c) szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén arról, hogy a földhasználó a használatba adó közeli hozzátartozója;

d)[152]

e) cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

5. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.[153]

6.[154]

II. A változás-bejelentési adatlapon az ingatlanügyi hatóság által feltüntetendő tartalmi elemek:[155]

1. Az ingatlanügyi hatóság bélyegzője.[156]

2. A változás-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerződések száma.

6. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.

7. Az ügyintéző aláírása.

4. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[157]

A törlés-bejelentési adatlap tartalma

I. A törlés-bejelentési adatlapon a bejelentő által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai:

1.1. a természetes személy bejelentő[158]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e)[159]

1.2. a gazdálkodó szervezet bejelentő[160]

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzőlenyomata.

2. A megszűnt használattal érintett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszűnése kizárólag alrészletet érint, a megszűnt használattal érintett alrészlet jele, művelési ága, minőségi osztálya, valamint terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanok-e;

c) cég esetében arról, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

4. A kérelmező természetes személynek, illetve a kérelmező gazdálkodó szervezet képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.[161]

5.[162]

II. A törlés-bejelentési adatlapon az ingatlanügyi hatóság által feltüntetendő tartalmi elemek:[163]

1. Az ingatlanügyi hatóság bélyegzője.[164]

2. A törlés-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerződések száma.

6. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.

7. Az ügyintéző aláírása.

5. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[165]

6. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[166]

A papír alapú földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A kérelmező földhasználó adatai:

1.1. A természetes személy földhasználó

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) lakcíme.

1.2. A gazdálkodó szervezet földhasználó

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója (törzsszám),

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzőlenyomata.

2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelmet, mint földhasználó a saját használatában lévő területekről készített földhasználati összesítő kiadása iránt nyújtja be.

3. A természetes személy földhasználó nyilatkozata arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a földhasználati összesítő személyi azonosítója alapján kerül összeállításra.

4. A gazdálkodó szervezet földhasználó nyilatkozata arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a földhasználati összesítő a statisztikai azonosítója alapján kerül összeállításra.

5. A kérelmező aláírása.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon az ingatlanügyi hatóság által feltüntetendő tartalmi elemek:[167]

1. Az ingatlanügyi hatóság bélyegzője[168]

2. A kérelem érkezési ideje

3. Iktatószám

4. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj

5. Az ügyintéző aláírása

Lábjegyzetek:

[1] A címet beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 599. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[3] Megállapította a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.02.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 209. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 116. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 90. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[10] Módosította a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés c) és d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[12] Megállapította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[13] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 599. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Megállapította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[15] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[16] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[17] A címet beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 599. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[18] Megállapította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[19] Módosította a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[22] Beiktatta a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[24] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[25] Módosította a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2018.06.19.

[27] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[28] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[29] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[30] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[31] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[32] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[33] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[34] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[35] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[36] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés e)-f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[37] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 599. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[38] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés g) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[39] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) és h) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[40] Beiktatta a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[41] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[42] Beiktatta a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[43] Beiktatta a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[44] Megállapította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[45] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 209. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[46] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 209. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[47] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 208. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[48] Megállapította a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.06.19.

[49] Beiktatta a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.06.19.

[50] Beiktatta a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.06.19.

[51] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 209. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[52] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[53] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) és i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[54] Megállapította a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 210. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 210. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[57] Beiktatta a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[58] Beiktatta a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[59] Megállapította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[60] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[61] Megállapította a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[62] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés j) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[63] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[64] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés j) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[65] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § e) pontja ea) alpontja és eb) alpontja. Hatályos 2016.03.11.

[66] Megállapította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.15.

[67] Beiktatta a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.02.25.

[68] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[69] Megállapította a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[70] A felvezető szöveget módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése j) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[71] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[72] Módosította a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[73] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[74] Megállapította a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.02.25.

[75] Módosította a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.12.02.

[76] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[77] Beiktatta a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.12.02.

[78] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[79] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[80] Módosította a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.02.25.

[81] Módosította a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2024.02.25.

[82] Beiktatta a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.02.25.

[83] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[84] Beiktatta a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.02.25.

[85] Megállapította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.05.15.

[86] Beiktatta a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.05.15.

[87] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[88] Beiktatta a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.05.15.

[89] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[90] Beiktatta a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2023.05.15.

[91] Megállapította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[92] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[93] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[94] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[95] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[96] Beiktatta a 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[97] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[98] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[99] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 210. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[101] Megállapította a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.06.19.

[102] Beiktatta a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.06.19.

[103] A 17.-19. §-okat megállapította, és a 17. §-t megelőző alcímet beiktatta a 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[104] Megállapította a 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[105] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[106] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[107] Módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[108] Beiktatta a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[109] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[110] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés k) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[111] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[112] Módosította a 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2023.05.15.

[113] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés l) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[114] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[115] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[116] Megállapította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[117] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[119] Beiktatta a 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[120] Beiktatta a 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[121] Beiktatta a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[123] Beiktatta a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[124] Beiktatta az 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.02.27.

[125] Beiktatta az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.02.

[126] Beiktatta a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2016.03.11.

[127] Megállapította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[128] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[129] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[130] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése (lásd 9. melléklet 1. pontja). Hatályos 2016.01.01.

[131] Megállapította a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.06.19.

[132] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése (lásd 9. melléklet 2. pontja). Hatályos 2016.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. § c) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[134] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése (lásd 9. melléklet 3. pontja). Hatályos 2016.01.01.

[135] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[136] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[137] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 599. § (16) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[138] Módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[139] Megállapította a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[140] Megállapította a 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[141] Beiktatta a 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[142] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[143] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[144] Beiktatta a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[145] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[146] Hatályon kívül helyezte az 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 8. § e) pontja. Hatálytalan 2013.02.27.

[147] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[148] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. § d) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[149] Módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[150] Megállapította a 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2013.06.20.

[151] Módosította a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezte az 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.02.27.

[153] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdése (lásd 10. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. § d) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[155] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[156] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[157] Beiktatta a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[158] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[159] Hatályon kívül helyezte az 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 8. § g) pontja. Hatálytalan 2013.02.27.

[160] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[161] Módosította a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 16. § h) pontja. Hatályos 2016.03.11.

[162] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[163] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[164] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[166] Beiktatta a 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[167] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[168] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2020.03.01.

Tartalomjegyzék