271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszterelnök irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. A miniszterelnök a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el."

2. § A Korm. rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében:

a) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatási forrásokból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós támogatási forrásokból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós támogatási források felhasználását, nyomon követi az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) javaslatot tesz az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

d) előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,

e) közreműködik - a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve - a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

f) ellátja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek döntéseivel összefüggésben kezdeményezett jogjogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

g) ellátja Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányításával összefüggő feladatokat, gyakorolja az ahhoz kapcsolódó hatásköröket."

3. § A Korm. rendelet 84. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"a) a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,"

(felelős tagja.)

4. § A Korm. rendelet 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"85. § (1) A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, valamint a területfejlesztésért való felelőssége körében:

a) összehangolja a központi államigazgatási szervek országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) országos fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlesztési folyamatokat, összehangolja a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó támogatási források felhasználását, nyomon követi a fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) együttműködik a fejlesztéspolitikában érintett szervekkel, szükség szerint összehangolja a fejlesztési tanácsokban képviselendő kormányzati álláspontot; ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és annak működésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Regionális Fejlesztési és Képzési Tanácsokkal kapcsolatos feladatokat,

d) előkészíti a kormányzati támogatási döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplői közötti koordinációt,

e) előkészíti a fejlesztéspolitikát szolgáló központi állami források felhasználására vonatkozó szabályozást, kezeli a költségvetési törvény fejlesztési célú fejezeti célelőirányzatait, figyelemmel kíséri a források felhasználását,

f) közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában,

g) közreműködik a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában, feladatkörében együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzintézetekkel, így különösen a Magyar Fejlesztési Bankkal,

h) a fejlesztéspolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében közreműködik a központi állami költségvetési politika, valamint a környezetvédelmi, agrár- és infrastruktúrafejlesztési politika, továbbá az egészségügyi, valamint a lakáspolitika kidolgozásában,

i) rendelkezik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felett,

j) szakmailag felügyeli a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tevékenységét.

(2) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében:

a) gyakorolja a végrehajtásban közreműködő szervezetek feletti felügyeleti, irányítási és tulajdonosi jogokat,

b) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda keretei között gondoskodik az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének hatálya alá tartozó állami támogatások - a Szerződés által meghatározott mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével -versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre,

c) gondoskodik az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre,

d) szakmailag felügyeli

da) a VÁTI,

db) az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,

dc) "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.,

dd) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és

de) a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

tevékenységét."

5. § Ez a rendelet 2013. július 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére