282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör nagyközség területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 017/3 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, újgenerációs női higiéniai termékek gyártását eredményező beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. §[3]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez[8]

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
újgenerációs női
higiéniai termékek
gyártását
eredményező
gyártóüzem és
annak építményei
Csömör nagyközség
területén fekvő, az
ingatlan-nyilvántartás
szerinti 017/3 helyrajzi
számú földrészlet,
illetve az ebből a
földrészletből
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
14.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
16.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
17.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 132. §. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-a (ld. 37. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 36. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék