291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület Erzsébet téri Erzsébet Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás (a továbbiakban: beruházás) megvalósításával összefüggő, a Budapest V. kerület 24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 24456/3, valamint 24833/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §[3]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Budapest V. kerület
Erzsébet téri
Erzsébet Kulturális
Központ és Park II.
ütemének
befejezéséhez
szükséges
beruházás
megvalósítása
Budapest V.
kerület belterület
24447/1, 24447/2,
24447/3, 24456/2,
24456/3, valamint
24833/1 helyrajzi
számú ingatlanok
általános építésügyi
hatósági eljárások:
a) általános építmények,
b) műemléki védelem alatt
álló építmények,
c) építményen belül,
építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsők,
(beleértve a mozgójárdát is),
amennyiben létesítéséhez
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építési
tevékenység is szükséges,
d) kapcsolódó területek
felszíni rendezése
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.vízügyi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
6.építményeken kívüli felvonó,
mozgólépcső, emelők, gépi
működtetési közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások [a
C:2. mező c) pontja szerinti
eljárásban elbírálásra kerülő
ügyek kivételével]
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
kapcsolatos követelmények
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
13.a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal
17.fakivágás, parkrendezés,
fatelepítés engedélyezése
Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerületi önkormányzat
jegyzője
18.üzletek működési engedélyeBelváros-Lipótváros
Budapest Főváros V.
kerületi önkormányzat
jegyzője

2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 138. §. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. §-a (ld. 39. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék