33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A kormányrendeletben kijelölt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott heti tájékoztatási kötelezettségüknek az 1. és 2. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhetet követő hét első munkanapján a kormányrendeletben kijelölt, koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottnak (a továbbiakban: kormánymegbízott) történő megküldésével tesznek eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv az ugyanazon kormánymegbízott által koordinált különböző kiemelt jelentőségű ügyek tekintetében heti tájékoztatási kötelezettségének valamennyi folyamatban lévő eljárásáról együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

2. § (1)[2] A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott havi tájékoztatási kötelezettségének a 3-6. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére történő megküldésével tesz eleget.

(2) A kormánymegbízott havi tájékoztatási kötelezettségének valamennyi általa koordinált kiemelt jelentőségű ügy tekintetében együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

3. § (1)[3] A kormánymegbízott a Kormány tagjai részére küldendő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettségének a 7. melléklet szerinti táblázat kitöltésével és szöveges tájékoztatás megküldésével tesz eleget.

(2) A szöveges tájékoztatás legalább a 8. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A kormánymegbízott minden beruházás tekintetében külön negyedévenkénti tájékoztatásokat készít.

4. § Az e rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket elektronikus úton is teljesíteni kell a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzétett, az e rendelet mellékleteit képező táblázatok ott meghatározott formátumaiban.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1201_.___. Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról
2Eljáró szerv:
3Kapcsolattartó:
4Az ügyben az adott héten akiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.
5SorszámNemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházás megnevezése
A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító
kormányrendelet száma
Közigazgatási
hatósági eljárás
megnevezése
Eljárás
megindulása
(Dátum)
Érintett ingatlanok
helyrejzi száma,
megnevezése, címe
Folyamatban lévő eljárási cselekmények, az ügy állásaEljárást akadályozó
körülmények
A döntésDöntés jogerőre
emelkedése
(dátum)
Ügyintézési határidőDöntéssel szembeni
fellebezés(ek) vagy
kereset(ek) benyújtása
(dátum)
Másodfokú döntésBírósági döntésMelyik ingatlan
tekintetében került sor az
eljárás megszüntetésére?
Egyéb tájékoztatás
6Az eljárási cselekmény
megtételének időpontja
Az eljárási cselekmény
megnevezése
KelteSzámaTípusaTartalmaJogszabályban
meghatározott
ügyintézési
határidő
Tényleges
ügyintézési
határidő
(napok száma)
Határidő
megtartásra
került-e?
(Igen/Nem)
Hány napos a
határidő
túllépése?
A határidő
túllépésének
oka
KelteSzámaTartalmaA másodfokú
döntéssel szembeni
kereset benyújtása
(dátum)
KelteSzámaTartalma
71.
82.
93.
104.
115.
126.
137.
148.
159.
1610.

2. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1201_.___. Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról
2Eljáró szerv:
3Kapcsolattartó:
4Az ügyben az adott héten a kiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.
5SorszámNemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházás megnevezése
A kiemelt jelentőségűvé nyilvánítóSzakhatósági eljárás
megnevezése
Kapcsolódó közigazgatásiSzakhatósági eljárás
megindulása
(dátum)
Érintett ingatlanok
helyrajzi száma,
megnevezése, címe
Eljárást akadályozó
körülmények
A szakhatósági döntésÜgyintézési határidőEgyéb tájékoztatás
6KelteSzámaTartalmaJogszabályban
meghatározott ügyintézési határidő
Tényleges
(Napok száma)
Határidő
(Igen/Nem)
Hány napos a
határidő
A határidő túllépés oka
71.
82.
93.
104.
115.
126.
137.
148.
159.
1610.

3. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

ABCDEFGH
1A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok
2SorszámNemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma
HatálybalépésFővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
koordinációra való kijelölést tartalmaz
A Kormányrendeletben meghatározott
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított beruházás, projekt megnevezése
Fővárosi és megyei
kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott által
kijelölt koordinátor neve és
elérhetősége
3Igen/NemKijelölés napjaKoordinációra kijelölt
kormánymegbízott
41.
52.
63.
74.
85.
96.
107.
118.
129.
1310.
1411.

4. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormánymegbízotti intézkedések nyilvántartásáról[4]

[5]
ABCDEFGHIJKLMNO
1A 201_.___ havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormány megbízotti intézkedések nyilvántartásáról
2SorszámNemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségűvé
nyilvánított beruházás
megnevezése
Kapcsolattartás a feladatot
ellátó szervvel és
irányító/felügyelő
szervével (az érintett
Adat- és tájékoztatás-kérés a
feladatot ellátó szervtől és
irányító/felügyelő szervétől
Eseti egyeztetés
kezdeményezése a feladatot
ellátó szervvel és
irányító/felügyelő szervével
Munkacsoport
szervekkel (az érintett
Intézkedésre javallattétel a
feladatot ellátó szervnél és
irányító/felügyelő szervénél
megnevezésével)
Javaslattétel a tényállás
tisztázása érdekében és a
hatósági ellenőrzés során feladat-
és hatáskörükben érintett
keretei kialakítására
A feladat- és
hatáskörrel
rendelkező szerv
felügyeleti szervénél
felügyeleti eljárás
kezdeményezése
Az eljáró szerv
irányító/felügyelő szervénél
soron kívüli törvényességi és
hatékonysági ellenőrzés
lefolytatásának
kezdeményezése
Az eljáró szerv
egyedi vagy
jelentéstételre vagy
beszámolóra
kötelezése
Fegyelmi eljárás
kezdeményezése a kormányzati
szolgálati jogviszonyból eredő
kötelezettségeknek a kiemelt
jelentőségű ügy intézése során
gyanúja esetén
Egyéb, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségűvé
nyilvánított ügyet
megállapító
kormányrendeletben
meghatározott feladat
ellátása (a feladat
A közigazgatás-
intézkedésének
kezdeményezése
A Kormány döntését
igénylő esetben
előterjesztés készítése a
közigazgatás-
szervezéséért felelős miniszter útján
31.
2.
53.
64.
75.
86.
97.
108.
119.
1210.

5. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1201_.___. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról
2SorszámNemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházás megnevezése
Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánító
kormányrendelet száma
Eljáró szerv megnevezéseKözigazgatási
hatósági eljárás megnevezése
Eljárás
megindulása
(Dátum)
Érintett ingatlanok
megnevezése, címe
Folyamatban lévő eljárási cselekmények, az ügy állásaEljárást akadályozóA döntésDöntés jogerőre
(dátum)
Ügyintézési határidőDöntéssel szembeni
fellebbezés(ek) vagy
kereset(ek) benyújtása
(dátum)
Másodfokú döntésMásodfokú döntésMelyik ingatlan
tekintetében került sor az
eljárás megszüntetésére?
Egyéb tájékoztatás
3Az eljárási cselekmény
megtételének időpontja
Az eljárási cselekmény
megnevezése
KelteSzámaTípusaKelteKelteKelteHatáridő
megtartásra került-e?
(Igen/Nem)
Hány napos a
határidő
túllépése
A határidő
túllépésének
oka
KelteSzámaTartalmaA másodfokú
döntéssel szembeni
kereset benyújtása
(dátum)
KelteSzámaTartalma
41.
52.
63.
74.
85.
96.
107.
118.
129.
1310.

6. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

ABCDEFGHIjKLMNoPQR
1201_.___. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról
2SorszámNemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházás megnevezése
A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító
kormányrendelet száma
Eljáró szakhatóság megnevezéseSzakhatósági eljárás
megnevezése
Kapcsolódó közigazgatási
eljárás megnevezése
Szakhatósági eljárás
megindulása
(dátum)
Érintett ingatlanok
helyrajzi száma,
megnevezése, címe
Eljárást akadályozó
körülmények
A szakhatósági döntésÜgyintézési határidőEgyéb tájékoztatás
3KelteSzámaTartalmaJogszabályban
meghatározott
ügyintézési
határidő
Tényleges
ügyintézési
határidő
(Napok száma)
Határidő
megtartásra
került-e?
(Igen/Nem)
Hány napos a
határidő
túllépés?
A határidő túllépés oka
41
52.
63.
74
85.
96.
107.
118.
129.
1310.

7. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában

ABCDEFGH
1Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában
201_.___. negyedév
2SorszámNemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánító
kormányrendelet száma
A Kormányrendeletben
meghatározott nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított beruházás, projekt
megnevezése
Közigazgatási hatósági eljárás
megnevezése
Eljárás megindulása
(dátum)
Az ügy állásaEljárás lezárása
(amennyiben folyamatban lévő
eljárásról van szó, úgy annak
feltüntetése)
Eljárást akadályozó körülmények
31.
42.
53.
64
75.
86.
97.
108.
119.
1210.

8. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekkel összefüggő negyedéves tájékoztatások minimális tartalma

1. A beruházás megjelölése, rövid ismertetése.

2. Az adott beruházásra vonatkozó jogi szabályozás rövid, tömör bemutatása:

2.1. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé történő nyilvánításról szóló kormányrendeletre történő utalás;

2.2. a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott kijelölésére történő utalás;

2.3. a negyedéves tájékoztatás megtételének kötelezettségére vonatkozó rendelkezésre történő utalás.

3. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és a beruházó, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok és a beruházó kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

4. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és az egyes hatóságok, szakhatóságok kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

5. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások ismertetése:

5.1. eljáró hatóságonként valamennyi hatósági eljárás;

5.2. az egyes hatósági eljárások megindulásának időpontja;

5.3. az egyes hatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

5.4. az egyes hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

5.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

5.6. az egyes hatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

6. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások ismertetése:

6.1. eljáró szakhatóságonként valamennyi szakhatósági eljárás felsorolása;

6.2. az egyes szakhatósági eljárások megindulásának időpontja;

6.3. az egyes szakhatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

6.4. az egyes szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

6.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

6.6. az egyes szakhatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

7. A tárgyidőszakban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott által megtett valamennyi koordinációs intézkedés bemutatása, szükség esetén kitérve az adott intézkedés alkalmazásának indokaira és eredményeire is.

8. Amennyiben a tárgyidőszakban a beruházáshoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági eljárások vonatkozásában bármilyen, a beruházás megvalósulását akadályozó, lassító probléma merült fel, a probléma ismertetése, és a probléma érdekében a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott, a beruházó, illetve az érintett hatóságok és szakhatóságok által megtett intézkedések, és azok eredményének bemutatása.

9. Amennyiben a beruházás vonatkozásában az előző negyedéves tájékoztatásban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott valamilyen problémáról számolt be, annak bemutatása, hogy az előző időszakban felmerült probléma a tárgyidőszakra elhárult-e, vagy az még mindig fennáll.

10. A beruházás és a kiemelt jelentőségű ügyek állásának, a tárgyidőszak eseményeinek rövid összegzése.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Módosította a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[4] Módosította a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[5] Módosította a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék