Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § (1)-(3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 2. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában,

a 2. § (6) és (7) bekezdése, a 13. §, valamint a 15. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában,

a 4. és 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a 6-12. §, a 14. § és a 16-27. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 25. § (2) bekezdése tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzőt kell érteni.

(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § 1. pontjában meghatározott szervet kell érteni.

(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenőrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (peres képviseleti),

j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok.

2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása

2. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

(2) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(3) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit - a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(5) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

(6) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(7) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

(8)[1] Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelöli ki, a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területe a járási hivatal székhelye szerinti megyére terjed ki. Kormányrendelet a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja. Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként kijelölt fővárosi kerületi hivatalt jelöl ki, a fővárosi kerületi hivatal illetékességi területe Budapest fővárosra terjed ki. Kormányrendelet a kijelölt fővárosi kerületi hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja.

3. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot - a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása

4. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki

a) az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével, valamint

b)[2] a Miniszterelnökség, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által indított projektek keretében megvalósuló informatikai alkalmazásfejlesztések irányítására.

5. § (1)[3] A szakmai irányító miniszter irányítói jogainak gyakorlásában - kormányrendeletben meghatározottak szerint - központi államigazgatási szerv is közreműködhet, azonban - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja kivételével - önálló irányítási jogkört nem gyakorolhat.

(2)[4] A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a szakmai irányító miniszter, valamint az általa kijelölt szerv látja el és viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.

(2a)[5] A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.

(2b)[6] A (2a) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszteren kívül más nem rendelkezhet.

(3) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat

a) a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről és a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem érvényesített ágazati feladatokra vonatkozó - az ágazati feladatokra fordítható kormányhivatali forrásokra figyelemmel kialakított - végrehajtási tervről.

(4)[7] Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására és - ha fellebbezésre van lehetőség - a fellebbezés elbírálására, ha a döntés a főváros és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

6. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi

a) a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

4. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

7. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(2)[8] A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

(3)[9] A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzési jelentését elkészíti, és megküldi a szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.

(4) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(5)[10] A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a járási hivatalok kormányablakaiban a beszámoló azon részét függeszti ki, amely az általa végzett ellenőrzésre vonatkozóan tartalmaz adatokat.

(7) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzésről készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek tekintetében - az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel - az együttes eljárás lehetséges.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít.

(3) Az éves összevont ellenőrzési tervet a kormánymegbízott a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése

9. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a 2. melléklet határozza meg.

(2)[11] A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.

(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.

(4)[12] A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.

6. A kormánymegbízott feladatai

10. § A kormánymegbízott

a) vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,

b) biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,

c) elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

e)[13] jelöli ki a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perben a képviseletre jogosult személyt, ha a közigazgatási perrel érintett társadalombiztosítási határozatot elsőfokon a járási hivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal hozta, és a közigazgatási pert az elsőfokú döntést hozó szervvel szemben kell megindítani.

11. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott

a) kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

b) - a személyes és különleges adatok kivételével - adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;

c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

d) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;

e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;

f) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;

g) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;

h) - a 19. §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően - kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;

i) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti - a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel -;

j)[14] a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint

k) további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.

(3) A (2) bekezdés b), c), e)-h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat.

(4) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.

(5) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a kormánymegbízott (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott felé. A kormánymegbízott a jelzést nyolc napon belül kivizsgálja és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.

(6) A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott

a) minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;

b) szükség esetén kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter intézkedését;

c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján; továbbá

d) minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

12. § (1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig - a (2) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

(2)[15]

(3)[16]

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak érvényesülését,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a humánerőforrást, az ingatlan állományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységére, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalataira, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalataira,

f) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal kormányablakainak, továbbá más ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,

g)[17]

h) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésének, tevékenységének tapasztalatait,

i) a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait, valamint

j) egyéb, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által meghatározott szempontokat.

7. A járási hivatal vezetőjének feladatai

13. § A járási hivatal vezetője

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,

c) gondoskodik - a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között - a járási hivatal szakmai feladatellátásáról,

d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

8. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai

14. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.

15. § (1) A járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködik a 14. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.

(2) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során

a) tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

b) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel.

(4) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

15/A. §[18] (1) A Kormány az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a járási hivatalt az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen kijelöli.

(2) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a 2/A. mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.

(3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.

15/B. §[19] A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

9. Koordináció

16. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott koordinációs feladat- és hatáskörében különösen

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,

b) a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében,

d) kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, valamint

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti annak naprakész működését.

17. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(2) A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A kollégium ügyrendjét a kormánymegbízott terjeszti elő és a kollégium állapítja meg.

(3) A kormánymegbízott a kollégium ülését az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint hívja össze, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről, figyelemmel kíséri az állásfoglalások végrehajtását.

(4) A kormánymegbízott szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek vezetőit. Az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet meghívott vezetője a kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

18. § A kollégium

a) elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a központi államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek közigazgatási hatósági ügyintézését,

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról,

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését,

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan,

e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére,

f) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztést,

g) értékeli, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét, módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításhoz,

h) figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő országos kihatással bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat jelzi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és a központi államigazgatási szervek területi szervei koordinált közreműködői tevékenységét a problémák kezelésében.

10. Ellenőrzés

19. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,

b)[20] ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

d) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét,

e) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,

f) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - betekinteni.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, illetve az ágazati minisztert, szükség esetén - különösen, ha jogszabálysértést tapasztal - kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.

(5)[21] A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter - a rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett javaslata alapján - a következő évre vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

20. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

c)[22] ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.

21. §[23] A fővárosi és megyei kormányhivatal - a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter irányításával - ellenőrzi a járási hivatalok tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását.

11. Véleményezési jogkör

22. § (1) A kormánymegbízott a Khtv. 18. §-ában meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetőjének.

(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal jelzéssel él a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

12. Hatósági feladatok

23. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,

b) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt, vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.

13. Képzés, továbbképzés

24. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,

b) gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos alapismeretek vizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,

c) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,

d) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében,

e) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket,

f) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

14. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai[24]

25. § (1)[25] A Kormány - ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik - a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(4)[26] A megyei kormányhivatal látja el

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

(5)[27] A megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala látja el a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat.

(5a)[28]

(6)[29] A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(7)[30] A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(8)[31]

(9)[32] A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(10)[33]

(11)[34] A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(12)[35] A Kormány a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságok egyes szakértőt igénylő feladatainak átmeneti ellátására - indokolt esetben - a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölheti ki.

(13)[36]

(14)[37]

(15)[38] A (4) bekezdésben meghatározott feladatokat Csongrád megye tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala látja el. Ha jogszabály e feladatok tekintetében megyei kormányhivatalt említ, azon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is érteni kell.

14/A. Tudástár[39]

25/A. §[40] (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástár (a továbbiakban: tudástár) kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.

(2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint

b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

(4) A tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter - a szakminiszter egyidejű értesítése mellett - kijavítja.

(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Ha a tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

15. Eljárási szabályok

26. § (1) A fővárosi kormányhivatal kormánymegbízottja gyakorolja a 16-22. §-ban meghatározott jogköröket, ha az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely megyére vagy további megyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat.

(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a központi államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti megyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a központi államigazgatási szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 16. § a) és c) pontjaiban, valamint a Khtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt.

27. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 23. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a 19. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt, vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt - a megkereséstől számított 30 napon belül - tájékoztatni.

28. § (1) A kormányhivatal - amennyiben törvény másképp nem rendelkezik - jogosult mind a hatósági, mind a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papír alapú iratokról a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, valamint jogosult határozatait és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról az érintettet - amennyiben a papír alapú irat szükséges - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.

(3)[41] A kormányhivatal - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - más szervekkel elsősorban elektronikus úton, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot, kivéve, ha a dokumentumnak vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(4)[42] A kormányhivatal feladatai elvégzéséhez az Ákr. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veheti az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek joghatása ez esetben megegyezik a hatósági eljárásokban kiváltott joghatással.

28/B. §[43] A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletben elrendelt 1229 nyilvántartási számú hatósági statisztikai adatgyűjtés vonatkozásában ellátja a közigazgatási hatósági statisztikai rendszerrel összefüggő alábbi informatikai feladatokat:

a) tervezés, bővítés, fejlesztés,

b) fenntartásra, működtetésre és üzemeltetésre - ideértve az utánkövetést is - irányuló szolgáltatások nyújtása.

16. A kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó jogutódlási szabályok

29. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek) 2015. március 31-ével beolvadással megszűnnek. A felügyelőségek általános jogutóda - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 3. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) gyulai kirendeltsége által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal az általános jogutód.

(3) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, megyei (fővárosi), vagy több megyére kiterjedő illetékességű szerve, szervezeti egysége jogutódjának a jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az alapító okiratban foglaltak szerint az a fővárosi és megyei kormányhivatal tekintendő, amely a feladat- és hatáskör címzettje lesz.

(4) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen kerülnek átadásra a jogutód részére.

(5) A feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás kérdéseit az átalakulással érintett szervek közötti megállapodások rögzítik. A Felügyelőség gyulai kirendeltsége tekintetében a megállapodás aláírására a Felügyelőség igazgatója és a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja jogosult, a megállapodás érvényességéhez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának egyetértése is szükséges.

(6) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi szerve vagy szervezeti egysége a központi államigazgatási szerv alapító okiratának és ezzel egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratának megfelelő módosításával válik a fővárosi és megyei kormányhivatal részévé.

(7) Az (1) és (3) bekezdés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalba integrálásra kerülő, illetve az átalakításban érintett egyéb költségvetési szervek alapító okiratának az átalakítással összefüggésben szükséges módosításai 2015. április 1-jétől alkalmazandóak.

30. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. április 1-jével a hatáskörébe került ellenőrzések tekintetében megfelelően alkalmazza azon ellenőrzési terveket, amelyeket a hatáskörrel 2015. március 31-ig rendelkező szerv a 2015. április 1-jét követő időpontig terjedő ellenőrzési időszakra készített.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési terv nem alkalmazható, vagy valamely hatáskör tekintetében nem áll rendelkezésre, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2015. április 30-ig vagy az ezt követően kezdődő ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig új hatósági ellenőrzési tervet készít az adott hatáskör vonatkozásában.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. évre vonatkozó összevont ellenőrzési tervét az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzési tervekre figyelemmel szükség szerint, 2015. április 30. napjáig módosítja.

17. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-28. §, a 30. §, a 31. § (3) bekezdése és az 1-2. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3)[44]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

1. Baranya megye

1.1. Bólyi Járási Hivatal

Székhely: Bóly

Babarc

Belvárdgyula

Borjád

Bóly

Hásságy

Kisbudmér

Liptód

Máriakéménd

Monyoród

Nagybudmér

Olasz

Pócsa

Szajk

Szederkény

Töttös

Versend

1.2. Komlói Járási Hivatal

Székhely: Komló

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Hegyhátmaróc

Kárász

Komló

Köblény

Liget

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Máza

Mecsekpölöske

Oroszló

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tófű

Vékény

1.3. Mohácsi Járási Hivatal

Székhely: Mohács

Bár

Bezedek

Dunaszekcső

Erdősmárok

Feked

Görcsönydoboka

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Majs

Maráza

Mohács

Nagynyárád

Palotabozsok

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szebény

Székelyszabar

Szűr

Udvar

Véménd

1.4. Pécsi Járási Hivatal

Székhely: Pécs

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Hosszúhetény

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Ócsárd

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

1.5. Pécsváradi Járási Hivatal

Székhely: Pécsvárad

Apátvarasd

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Geresdlak

Hidas

Kátoly

Kékesd

Lovászhetény

Martonfa

Mecseknádasd

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Pécsvárad

Szellő

Zengővárkony

1.6. Hegyháti Járási Hivatal

Székhely: Sásd

Alsómocsolád

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Mágocs

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Palé

Sásd

Szágy

Tarrós

Tékes

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

1.7. Sellyei Járási Hivatal

Székhely: Sellye

Adorjás

Baksa

Baranyahídvég

Besence

Bogádmindszent

Bogdása

Csányoszró

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Felsőszentmárton

Gilvánfa

Hegyszentmárton

Hirics

Kákics

Kemse

Kisasszonyfa

Kisszentmárton

Kórós

Lúzsok

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Nagycsány

Okorág

Ózdfalu

Páprád

Piskó

Sámod

Sellye

Sósvertike

Tengeri

Téseny

Vajszló

Vejti

Zaláta

1.8. Siklósi Járási Hivatal

Székhely: Siklós

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Beremend

Bisse

Cún

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egyházasharaszti

Garé

Gordisa

Harkány

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kásád

Kémes

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Lapáncsa

Magyarbóly

Márfa

Márok

Matty

Nagyharsány

Nagytótfalu

Old

Palkonya

Peterd

Pécsdevecser

Rádfalva

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szaporca

Szava

Tésenfa

Túrony

Újpetre

Villány

Villánykövesd

Vokány

1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal

Székhely: Szentlőrinc

Bicsérd

Boda

Bükkösd

Cserdi

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Gerde

Gyöngyfa

Helesfa

Hetvehely

Kacsóta

Királyegyháza

Okorvölgy

Pécsbagota

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentkatalin

Szentlőrinc

Velény

Zók

1.10. Szigetvári Járási Hivatal

Székhely: Szigetvár

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bürüs

Csebény

Csertő

Dencsháza

Endrőc

Gyöngyösmellék

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Katádfa

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nemeske

Nagyváty

Nyugotszenterzsébet

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szentegát

Szentlászló

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor

2. Bács-Kiskun megye

2.1. Bajai Járási Hivatal

Székhely: Baja

Baja

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Vaskút

2.2. Bácsalmási Járási Hivatal

Székhely: Bácsalmás

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszőlős

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Tataháza

2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal

Székhely: Jánoshalma

Borota

Jánoshalma

Kéleshalom

Mélykút

Rém

2.4. Kalocsai Járási Hivatal

Székhely: Kalocsa

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

2.5. Kecskeméti Járási Hivatal

Székhely: Kecskemét

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Nyárlőrinc

Orgovány

Városföld

2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal

Székhely: Kiskőrös

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Izsák

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

Székhely: Kiskunfélegyháza

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

Kiskunfélegyháza

Pálmonostora

Petőfiszállás

2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal

Székhely: Kiskunhalas

Balotaszállás

Harkakötöny

Kelebia

Kiskunhalas

Kisszállás

Kunfehértó

Pirtó

Tompa

Zsana

2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal

Székhely: Kiskunmajsa

Csólyospálos

Jászszentlászló

Kiskunmajsa

Kömpöc

Móricgát

Szank

2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Kunszentmiklós

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal

Székhely: Tiszakécske

Lakitelek

Szentkirály

Tiszaalpár

Tiszakécske

Tiszaug

3. Békés megye

3.1. Békési Járási Hivatal

Székhely: Békés

Békés

Bélmegyer

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

3.2. Békéscsabai Járási Hivatal

Székhely: Békéscsaba

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal

Székhely: Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

3.4. Gyulai Járási Hivatal

Székhely: Gyula

Elek

Gyula

Kétegyháza

Lőkösháza

3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal

Székhely: Mezőkovácsháza

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

3.6. Orosházi Járási Hivatal

Székhely: Orosháza

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

3.7. Sarkadi Járási Hivatal

Székhely: Sarkad

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Okány

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

3.8. Szarvasi Járási Hivatal

Székhely: Szarvas

Békésszentandrás

Csabacsűd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

3.9. Szeghalmi Járási Hivatal

Székhely: Szeghalom

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösújfalu

Szeghalom

Vésztő

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.1. Cigándi Járási Hivatal

Székhely: Cigánd

Bodroghalom

Cigánd

Dámóc

Karcsa

Karos

Kisrozvágy

Lácacséke

Nagyrozvágy

Pácin

Révleányvár

Ricse

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Zemplénagárd

4.2. Edelényi Járási Hivatal

Székhely: Edelény

Abod

Balajt

Becskeháza

Boldva

Borsodszirák

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Damak

Debréte

Edelény

Égerszög

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Komjáti

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Meszes

Nyomár

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhogy

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Viszló

Ziliz

4.3. Encsi Járási Hivatal

Székhely: Encs

Alsógagy

Baktakék

Beret

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsőgagy

Forró

Fulókércs

Gagyapáti

Garadna

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádvécse

Ináncs

Kány

Keresztéte

Krasznokvajda

Litka

Méra

Novajidrány

Perecse

Pusztaradvány

Szalaszend

Szemere

4.4. Gönci Járási Hivatal

Székhely: Gönc

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújszántó

Abaújvár

Arka

Baskó

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Felsődobsza

Fony

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádszurdok

Hidasnémeti

Kéked

Korlát

Mogyoróska

Pányok

Pere

Regéc

Sima

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal

Székhely: Kazincbarcika

Alacska

Alsótelekes

Bánhorváti

Berente

Dédestapolcsány

Felsőtelekes

Izsófalva

Kazincbarcika

Kurityán

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Ormosbánya

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szuhakálló

Tardona

Vadna

4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal

Székhely: Mezőcsát

Ároktő

Gelej

Hejőpapi

Igrici

Mezőcsát

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszatarján

4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal

Székhely: Mezőkövesd

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

4.8. Miskolci Járási Hivatal

Székhely: Miskolc

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhídvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Sóstófalva

Szirmabesenyő

Újcsanálos

Varbó

4.9. Ózdi Járási Hivatal

Székhely: Ózd

Arló

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Hangony

Járdánháza

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Sáta

Uppony

4.10. Putnoki Járási Hivatal

Székhely: Putnok

Aggtelek

Alsószuha

Bánréve

Dövény

Dubicsány

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Gömörszőlős

Hét

Imola

Jákfalva

Jósvafő

Kánó

Kelemér

Királd

Putnok

Ragály

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Serényfalva

Szuhafő

Trizs

Zádorfalva

Zubogy

4.11. Sárospataki Járási Hivatal

Székhely: Sárospatak

Bodrogolaszi

Erdőhorváti

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Kenézlő

Komlóska

Makkoshotyka

Olaszliszka

Sárazsadány

Sárospatak

Tolcsva

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Zalkod

4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

Székhely: Sátoraljaújhely

Alsóberecki

Alsóregmec

Bózsva

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Hollóháza

Kishuta

Kovácsvágás

Mikóháza

Nagyhuta

Nyíri

Pálháza

Pusztafalu

Sátoraljaújhely

Vágáshuta

Vilyvitány

4.13. Szerencsi Járási Hivatal

Székhely: Szerencs

Alsódobsza

Bekecs

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Szerencs

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tiszalúc

4.14. Szikszói Járási Hivatal

Székhely: Szikszó

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsóvadász

Aszaló

Felsővadász

Gadna

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd

Kázsmárk

Kiskinizs

Kupa

Léh

Monaj

Nagykinizs

Nyésta

Pamlény

Rásonysápberencs

Selyeb

Szászfa

Szentistvánbaksa

Szikszó

4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Tiszaújváros

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőszalonta

Kesznyéten

Kiscsécs

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszapalkonya

Tiszaújváros

4.16. Tokaji Járási Hivatal

Székhely: Tokaj

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Szegi

Szegilong

Taktabáj

Tarcal

Tiszaladány

Tiszatardos

Tokaj

5. Csongrád megye

5.1. Csongrádi Járási Hivatal

Székhely: Csongrád

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Székhely: Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

5.3. Kisteleki Járási Hivatal

Székhely: Kistelek

Baks

Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer

Pusztaszer

5.4. Makói Járási Hivatal

Székhely: Makó

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

5.5. Mórahalmi Járási Hivatal

Székhely: Mórahalom

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Zsombó

5.6. Szegedi Járási Hivatal

Székhely: Szeged

Algyő

Deszk

Domaszék

Dóc

Ferencszállás

Klárafalva

Kübekháza

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

5.7. Szentesi Járási Hivatal

Székhely: Szentes

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6. Fejér megye

6.1. Bicskei Járási Hivatal

Székhely: Bicske

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár

6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Dunaújváros

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

6.3. Enyingi Járási Hivatal

Székhely: Enying

Dég

Enying

Kisláng

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezőkomárom

Mezőszentgyörgy

Szabadhidvég

6.4. Gárdonyi Járási Hivatal

Székhely: Gárdony

Gárdony

Kápolnásnyék

Nadap

Pákozd

Pázmánd

Sukoró

Szabadegyháza

Velence

Vereb

Zichyújfalu

6.5. Martonvásári Járási Hivatal

Székhely: Martonvásár

Baracska

Ercsi

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Ráckeresztúr

Tordas

Vál

6.6. Móri Járási Hivatal

Székhely: Mór

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

6.7. Sárbogárdi Járási Hivatal

Székhely: Sárbogárd

Alap

Alsószentiván

Cece

Hantos

Igar

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárszentágota

Vajta

6.8. Székesfehérvári Járási Hivatal

Székhely: Székesfehérvár

Aba

Bakonykúti

Csór

Csősz

Füle

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Káloz

Kőszárhegy

Lovasberény

Moha

Nádasdladány

Pátka

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Úrhida

Zámoly

7. Győr-Moson-Sopron megye

7.1. Csornai Járási Hivatal

Székhely: Csorna

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

7.2. Győri Járási Hivatal

Székhely: Győr

Abda

Bezi

Börcs

Bőny

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Fehértó

Gönyű

Győr

Győrladamér

Győrújbarát

Győrság

Győrsövényház

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Mezőörs

Mosonszentmiklós

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyúl

Öttevény

Pér

Rábapatona

Rétalap

Sokorópátka

Tényő

Töltéstava

Vámosszabadi

Vének

7.3. Kapuvári Járási Hivatal

Székhely: Kapuvár

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Répceszemere

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

Székhely: Mosonmagyaróvár

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal

Székhely: Pannonhalma

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Écs

Fenyőfő

Győrasszonyfa

Lázi

Nyalka

Pannonhalma

Pázmándfalu

Ravazd

Románd

Sikátor

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Veszprémvarsány

7.6. Soproni Járási Hivatal

Székhely: Sopron

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

7.7. Téti Járási Hivatal

Székhely: Tét

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kisbabot

Mérges

Mórichida

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Szerecseny

Tét

8. Hajdú-Bihar megye

8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Balmazújváros

Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

Tiszacsege

Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal

Székhely: Berettyóújfalu

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Furta

Gáborján

Hencida

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

8.3. Debreceni Járási Hivatal

Székhely: Debrecen

Debrecen

Hajdúsámson

8.4. Derecskei Járási Hivatal

Székhely: Derecske

Derecske

Esztár

Hajdúbagos

Hosszúpályi

Kismarja

Kokad

Konyár

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Pocsaj

Sáránd

Tépe

8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal

Székhely: Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal

Székhely: Hajdúhadház

Bocskaikert

Hajdúhadház

Téglás

8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal

Székhely: Hajdúnánás

Folyás

Görbeháza

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

Székhely: Hajdúszoboszló

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Nádudvar

8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal

Székhely: Nyíradony

Álmosd

Bagamér

Fülöp

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

8.10. Püspökladányi Járási Hivatal

Székhely: Püspökladány

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

9. Heves megye

9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal

Székhely: Bélapátfalva

Balaton

Bekölce

Bélapátfalva

Bükkszentmárton

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

9.2. Egri Járási Hivatal

Székhely: Eger

Andornaktálya

Bátor

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Kerecsend

Maklár

Nagytálya

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Szarvaskő

Szúcs

Tarnaszentmária

Verpelét

9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal

Székhely: Füzesabony

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal

Székhely: Gyöngyös

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szűcsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

9.5. Hatvani Járási Hivatal

Székhely: Hatvan

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

9.6. Hevesi Járási Hivatal

Székhely: Heves

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

9.7. Pétervásárai Járási Hivatal

Székhely: Pétervására

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszék

Erdőkövesd

Fedémes

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Mátraballa

Mátraderecske

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szentdomonkos

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

10.1. Jászapáti Járási Hivatal

Székhely: Jászapáti

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászdózsa

Jászivány

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

10.2. Jászberényi Járási Hivatal

Székhely: Jászberény

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászjákóhalma

Jásztelek

Pusztamonostor

10.3. Karcagi Járási Hivatal

Székhely: Karcag

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunmadaras

10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal

Székhely: Kunhegyes

Abádszalók

Kunhegyes

Tiszabő

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal

Székhely: Kunszentmárton

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszaföldvár

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

10.6. Mezőtúri Járási Hivatal

Székhely: Mezőtúr

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

10.7. Szolnoki Járási Hivatal

Székhely: Szolnok

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal

Székhely: Tiszafüred

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Törökszentmiklós

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszapüspöki

Tiszatenyő

Törökszentmiklós

11. Komárom-Esztergom megye

11.1. Esztergomi Járási Hivatal

Székhely: Esztergom

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

11.2. Kisbéri Járási Hivatal

Székhely: Kisbér

Aka

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Csatka

Császár

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

11.3. Komáromi Járási Hivatal

Székhely: Komárom

Almásfüzitő

Ács

Bana

Bábolna

Csém

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

11.4. Oroszlányi Járási Hivatal

Székhely: Oroszlány

Bokod

Dad

Kecskéd

Kömlőd

Oroszlány

Szákszend

11.5. Tatai Járási Hivatal

Székhely: Tata

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

11.6. Tatabányai Járási Hivatal

Székhely: Tatabánya

Gyermely

Héreg

Környe

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

12. Nógrád megye

12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal

Székhely: Balassagyarmat

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Őrhalom

Patak

Patvarc

Szanda

Szécsénke

Szügy

Terény

12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal

Székhely: Bátonyterenye

Bátonyterenye

Dorogháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nemti

Szuha

12.3. Pásztói Járási Hivatal

Székhely: Pásztó

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

12.4. Rétsági Járási Hivatal

Székhely: Rétság

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal

Székhely: Salgótarján

Bárna

Cered

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátraszele

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Rákóczibánya

Salgótarján

Ságújfalu

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

12.6. Szécsényi Járási Hivatal

Székhely: Szécsény

Endrefalva

Hollókő

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Piliny

Rimóc

Szalmatercs

Szécsény

Szécsényfelfalu

Varsány

13. Pest megye

13.1. Aszódi Járási Hivatal

Székhely: Aszód

Aszód

Bag

Domony

Galgahévíz

Galgamácsa

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Tura

Vácegres

Verseg

13.2. Budakeszi Járási Hivatal

Székhely: Budakeszi

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Remeteszőlős

Telki

Tök

Zsámbék

13.3. Ceglédi Járási Hivatal

Székhely: Cegléd

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

13.4. Dabasi Járási Hivatal

Székhely: Dabas

Bugyi

Dabas

Hernád

Inárcs

Kakucs

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

13.5. Dunakeszi Járási Hivatal

Székhely: Dunakeszi

Csomád

Dunakeszi

Fót

Göd

13.6. Érdi Járási Hivatal

Székhely: Érd

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

13.7. Gödöllői Járási Hivatal

Székhely: Gödöllő

Csömör

Dány

Erdőkertes

Gödöllő

Isaszeg

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Valkó

Vácszentlászló

Veresegyház

Zsámbok

13.8. Gyáli Járási Hivatal

Székhely: Gyál

Alsónémedi

Felsőpakony

Gyál

Ócsa

13.9. Monori Járási Hivatal

Székhely: Monor

Bénye

Csévharaszt

Gomba

Gyömrő

Káva

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Pánd

Péteri

Pilis

Vasad

13.10. Nagykátai Járási Hivatal

Székhely: Nagykáta

Farmos

Kóka

Mende

Nagykáta

Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal

Székhely: Nagykőrös

Nagykőrös

Kocsér

Nyársapát

13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal

Székhely: Pilisvörösvár

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Solymár

Tinnye

Üröm

13.13. Ráckevei Járási Hivatal

Székhely: Ráckeve

Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

13.14. Szentendrei Járási Hivatal

Székhely: Szentendre

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pomáz

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Szigetszentmiklós

Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

13.16. Szobi Járási Hivatal

Székhely: Szob

Bernecebaráti

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Perőcsény

Szob

Szokolya

Tésa

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

13.17. Váci Járási Hivatal

Székhely: Vác

Acsa

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Kisnémedi

Kosd

Őrbottyán

Penc

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Sződ

Sződliget

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

13.18. Vecsési Járási Hivatal

Székhely: Vecsés

Ecser

Maglód

Üllő

Vecsés

14. Somogy megye

14.1. Barcsi Járási Hivatal

Székhely: Barcs

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

14.2. Csurgói Járási Hivatal

Székhely: Csurgó

Berzence

Csurgó

Csurgónagymarton

Gyékényes

Iharos

Iharosberény

Inke

Őrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Szenta

Zákány

Zákányfalu

14.3. Fonyódi Járási Hivatal

Székhely: Fonyód

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Karád

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Visz

14.4. Kaposvári Járási Hivatal

Székhely: Kaposvár

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposszerdahely

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

14.5. Marcali Járási Hivatal

Székhely: Marcali

Balatonberény

Balatonmáriafürdő

Balatonkeresztúr

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

14.6. Nagyatádi Járási Hivatal

Székhely: Nagyatád

Bakháza

Beleg

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob

Szabás

Tarany

14.7. Siófoki Járási Hivatal

Székhely: Siófok

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bálványos

Kereki

Kötcse

Kőröshegy

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Szólád

Teleki

Zamárdi

14.8. Tabi Járási Hivatal

Székhely: Tab

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Kánya

Kára

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszőlős

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zics

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal

Székhely: Baktalórántháza

Baktalórántháza

Besenyőd

Laskod

Levelek

Magy

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Ófehértó

Petneháza

Ramocsaháza

Rohod

15.2. Csengeri Járási Hivatal

Székhely: Csenger

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Komlódtótfalu

Pátyod

Porcsalma

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamostatárfalva

Tyukod

Ura

15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal

Székhely: Fehérgyarmat

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

15.4. Ibrányi Járási Hivatal

Székhely: Ibrány

Balsa

Buj

Gávavencsellő

Ibrány

Nagyhalász

Paszab

Tiszabercel

Tiszatelek

15.5. Kemecsei Járási Hivatal

Székhely: Kemecse

Berkesz

Beszterec

Demecser

Gégény

Kemecse

Kék

Nyírbogdány

Nyírtét

Székely

Tiszarád

Vasmegyer

15.6. Kisvárdai Járási Hivatal

Székhely: Kisvárda

Ajak

Anarcs

Dombrád

Döge

Fényeslitke

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Lövőpetri

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszakanyár

Tornyospálca

Újdombrád

Újkenéz

15.7. Mátészalkai Járási Hivatal

Székhely: Mátészalka

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Rápolt

Szamoskér

Szamosszeg

Tiborszállás

Vaja

Vállaj

15.8. Nagykállói Járási Hivatal

Székhely: Nagykálló

Balkány

Biri

Bököny

Érpatak

Geszteréd

Kállósemjén

Nagykálló

Szakoly

15.9. Nyírbátori Járási Hivatal

Székhely: Nyírbátor

Bátorliget

Encsencs

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal

Székhely: Nyíregyháza

Apagy

Kálmánháza

Kótaj

Nagycserkesz

Napkor

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtura

Rakamaz

Sényő

Szabolcs

Timár

Tiszanagyfalu

Újfehértó

15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal

Székhely: Tiszavasvári

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszavasvári

15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal

Székhely: Vásárosnamény

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Vámosatya

Vásárosnamény

15.13. Záhonyi Járási Hivatal

Székhely: Záhony

Benk

Eperjeske

Győröcske

Komoró

Mándok

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tuzsér

Záhony

Zsurk

16. Tolna megye

16.1. Bonyhádi Járási Hivatal

Székhely: Bonyhád

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Felsőnána

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

16.2. Dombóvári Járási Hivatal

Székhely: Dombóvár

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

16.3. Paksi Járási Hivatal

Székhely: Paks

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Tengelic

16.4. Szekszárdi Járási Hivatal

Székhely: Szekszárd

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Decs

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Várdomb

16.5. Tamási Járási Hivatal

Székhely: Tamási

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

16.6. Tolnai Járási Hivatal

Székhely: Tolna

Bogyiszló

Fadd

Fácánkert

Tolna

17. Vas megye

17.1. Celldömölki Járási Hivatal

Székhely: Celldömölk

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

17.2. Körmendi Járási Hivatal

Székhely: Körmend

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kisrákos

Körmend

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesrempehollós

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rádóckölked

Szaknyér

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szőce

Vasalja

Velemér

Viszák

17.3. Kőszegi Járási Hivatal

Székhely: Kőszeg

Bozsok

Bük

Cák

Csepreg

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Iklanberény

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Tormásliget

Tömörd

Velem

17.4. Sárvári Járási Hivatal

Székhely: Sárvár

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal

Székhely: Szentgotthárd

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Csörötnek

Felsőszölnök

Gasztony

Kétvölgy

Kondorfa

Magyarlak

Nemesmedves

Orfalu

Rábagyarmat

Rátót

Rönök

Szakonyfalu

Szentgotthárd

Vasszentmihály

17.6. Szombathelyi Járási Hivatal

Székhely: Szombathely

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Csempeszkopács

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Horvátlövő

Ják

Kisunyom

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Perenye

Pornóapáti

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Vép

Zsennye

17.7. Vasvári Járási Hivatal

Székhely: Vasvár

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

18. Veszprém megye

18.1. Ajkai Járási Hivatal

Székhely: Ajka

Ajka

Csehbánya

Farkasgyepű

Halimba

Kislőd

Magyarpolány

Nyirád

Öcs

Szőc

Úrkút

Városlőd

18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal

Székhely: Balatonalmádi

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Csajág

Felsőörs

Királyszentistván

Küngös

Litér

Papkeszi

18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal

Székhely: Balatonfüred

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

18.4. Devecseri Járási Hivatal

Székhely: Devecser

Adorjánháza

Apácatorna

Borszörcsök

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Tüskevár

Vid

18.5. Pápai Járási Hivatal

Székhely: Pápa

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

18.6. Sümegi Járási Hivatal

Székhely: Sümeg

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefő

Hosztót

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Ukk

Veszprémgalsa

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

Zalaszegvár

18.7. Tapolcai Járási Hivatal

Székhely: Tapolca

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Kapolcs

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Köveskál

Kővágóörs

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Uzsa

Vigántpetend

Zalahaláp

18.8. Várpalotai Járási Hivatal

Székhely: Várpalota

Berhida

Jásd

Öskü

Ősi

Pétfürdő

Tés

Várpalota

Vilonya

18.9. Veszprémi Járási Hivatal

Székhely: Veszprém

Barnag

Bánd

Eplény

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Márkó

Mencshely

Nagyvázsony

Nemesvámos

Pula

Sóly

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tótvázsony

Veszprém

Veszprémfajsz

Vöröstó

18.10. Zirci Járási Hivatal

Székhely: Zirc

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Zirc

19. Zala megye

19.1. Keszthelyi Járási Hivatal

Székhely: Keszthely

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Ligetfalva

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

19.2. Lenti Járási Hivatal

Székhely: Lenti

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

19.3. Letenyei Járási Hivatal

Székhely: Letenye

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal

Székhely: Nagykanizsa

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal

Székhely: Zalaegerszeg

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal

Székhely: Zalaszentgrót

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Türje

Zalabér

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

2. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Az ellenőrzés formái:

a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi.

b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi.

c) Hatékonysági ellenőrzés: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési, fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők.

d) Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

1.2. Az ellenőrzés típusai:

a) Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra vonatkozó törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése.[45]

b) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több szervnél abból a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.

c) Célellenőrzés: a vizsgált szervek meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata.

d) Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.

1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:

a) helyszíni ellenőrzés,

b) adat- és információkérés,

c) iratellenőrzés.

1.4. Miniszter: a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter. A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzésére vonatkozó feladatait a mellékletben foglaltak szerint a közszolgálatért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.[46]

1.5. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.

1.6. Szakmai irányító: a szakmai irányító miniszter, valamint az irányítási feladatai ellátásában közreműködő, jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv.

1.7. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó éves terv.

1.8. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.

2. Ellenőrzési terv

2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.

2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.

2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.

2.4. Az átfogó ellenőrzéseket a minisztérium határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a minisztérium és a szakmai irányítók vesznek részt. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a minisztérium minden év november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.

2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.

2.6. A minisztérium a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el a végleges Ellenőrzési tervet.

2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza:

a) az ellenőrzéssel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,

c) az ellenőrizendő időszakot,

d) az ellenőrzések ütemezését,

e) az ellenőrzés típusát,

f) az ellenőrzés formáját,

g) az ellenőrzés módját,

h) az ellenőrzés tárgyát.

2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a minisztérium minden év december 31. napjáig megküldi valamennyi szakmai irányító, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal részére.

2.9. Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.

2.10. Soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket a vizsgált szerv által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szakmai irányító miniszter rendelhet el.

2.11. Az államtitkár kezdeményezheti a miniszternél az Ellenőrzési terv módosítását.

2.12. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

3. Ellenőrzési program

3.1. Az Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.

3.2. Az átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot - a szakmai irányítók javaslatának kikérését követően - a minisztérium készíti elő.

3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot az államtitkár hagyja jóvá.

3.4. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 15 nappal tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.

3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből áll.

3.6. Az átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a végleges összefoglaló jelentés elkészítésére legfeljebb 50 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre.[47]

3.7. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására fordítható időtartamot - figyelemmel a 3.6. pontban foglaltakra - az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a minisztérium az ellenőrzési programban rögzít.

3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza:

a) az ellenőrzés alá vont fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenőrzés témáját (tárgykörét), célját,

c) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,

d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

e) az ellenőrzést végző szervezetek, szervezeti egységek megnevezését,

f) az ellenőrzés részletes feladatait, az alkalmazott módszereket,

g) az ellenőrizendő időszakot,

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, a feladat megosztását,

i) az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének határidejét,

j) a kiállítás keltét,

k) a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4. Ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés

4.1. Az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.

4.2. Az átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését az államtitkár hagyja jóvá. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.

4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő 15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és az államtitkár a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a minisztérium részére is megküldi. A végleges összefoglaló jelentést a szakmai irányító megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak.[48]

4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott ellenőrzésekről - az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével - részjelentést készítenek, amelyet a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a minisztérium részére.

4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az összefoglaló jelentés tervezetét a minisztérium megküldi az ellenőrzött szervnek, aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolással ellátott észrevételt tehet. Az indokolással ellátott észrevételeket a minisztérium megküldi az ellenőrző szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják a minisztériumot az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.

4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az el nem fogadott érdemi észrevételek megtárgyalásával összefüggésben az ellenőrzés vezetőjének vezetésével a minisztérium egyeztető értekezletet szervez. Az egyeztető értekezleten a kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a szakmai irányító dönt. Amennyiben az egyeztető értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője - a fővárosi és megyei kormányhivatal és a szakmai irányító véleményének bemutatását tartalmazó - javaslatára az államtitkár dönt.

4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza

a) az ellenőrzés típusát, módját,

b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,

c) az ellenőrzés tárgyát,

d) az ellenőrzött időszak feltüntetését,

e) az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának feltüntetését embernapban számítva,

f) az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,

g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,

h) az ellenőrzés módszerét (helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés stb.),

i) az ellenőrzési célok megvalósulását,

j) az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,

k) szükség esetén javaslattételt intézkedési terv készítésére,

l) a keltezést, valamint a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben résztvevő egy személy által az ellenőrzésre fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.

5. Ellenőrzés vezetője

5.1. Az államtitkár az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium vezető beosztású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.

5.2. Az ellenőrzés vezetője

a) irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában résztvevők feladatait,

b) kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,

c) dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,

d) az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

e) jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,

f) az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a konkrét ellenőrizendő témaköröket.

5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a minisztérium segíti.

5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell

a) az ellenőrök nevét, beosztását személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

b) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,

c) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,

d) a megbízólevél érvényességét,

e) a kiállítás keltét,

f) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.

6. Az ellenőrzés részletes szabályai

6.1. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben résztvevő szervek közösen biztosítják.

6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt

a) aki az ellenőrzött szerv vezető beosztású kormánytisztviselőjének hozzátartozója,

b) akinek az ellenőrzött szervnél, vagy annak jogelődjénél az ellenőrzést megelőző 3 évben foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá

c) akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.

6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.

6.4. Az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója jogosult a kizárási okot bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.

6.5. Az ellenőrzés vezetőjének kizárásáról az államtitkár rendelkezik. Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén az államtitkár új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.

7. Helyszíni ellenőrzés

7.1. A helyszíni ellenőrzést - az ellenőrzés vezetője eltérő utasításának hiányában - annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrizendő szerv vezetőjének, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné.

7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről, vagy egy meghatározott részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú útján szerzett megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.

7.3. A helyszíni ellenőrzést - a lehetőségekhez képest - úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb mértékben és a legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő az adat-, és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.

8. Adat- és információkérés

8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről és eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról, a személyi állomány képzettségéről, a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi államigazgatási szervek helyi szervei, önkormányzati szervek, a lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról, valamint

d) az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb

adatot és információt kérni.

9. Iratellenőrzés

9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.

9.2. Az ellenőrzött szerv az iratbekérési megkereséstől számított 5 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.

10. Ellenőrzési jegyzőkönyv

10.1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, amely akár büntető, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az ellenőr ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen

a) az ellenőrzést végző szervezet megnevezését,

b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,

c) az ellenőrzés témáját, tárgykörét, célját,

d) az ellenőrzés típusának megjelölését,

e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

f) az ellenőrzésnél alkalmazott módszereket,

g) az ellenőrzött időszakot,

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, megbízólevelük számát, a feladat megosztását,

i) az ellenőrzés napját, időpontját,

j) a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,

k) a felelős személyek nevét és beosztását,

l) a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette, az abban foglaltakat megértette, továbbá, hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül észrevételeket tehet, valamint

m) a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.

11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések

11.1. Az átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében az államtitkár az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel.

11.2. A téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld az államtitkár részére.

11.3. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb az összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni, és jóváhagyás céljából

a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárhoz, vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítóhoz - az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett -

felterjeszteni.

11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza

a) a végrehajtandó intézkedéseket,

b) a végrehajtás személyi felelőseit, valamint

c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.

11.5. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet

a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárnak, vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítónak - az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett -

megküldenek.

12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei

12.1. Az ellenőr köteles

a) az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,

b) a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrizendő szerv, hivatali egység vezetőjénél bejelenteni az ellenőrzés megkezdését és felmutatni a megbízólevelet, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné,

c) az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,

d) az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,

e) az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni,

f) a tudomására jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,

g) az ellenőrzés megállapításait - az ellenőrzés befejezését követően - az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni,

h) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják - az ügy jellegétől függően - büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,

i) megállapításait jelentésben rögzíteni.

12.2. Az ellenőr jogosult

a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,

b) a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról - az ügykezelési szabályok betartásával - másolatot készíteni,

c) a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával a szükséges okmányokat tanulmányozni,

d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, kérdőívek kitöltésére felhívni,

e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából - átvételi elismervény ellenében - bevonni,

f) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,

g) a feladatokat eredményesen ellátók elismerésére és a vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot tenni.

12.3. Az ellenőr felelős

a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,

b) az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és a megállapítások helytállóságáért.

12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik, az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei

13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles

a) az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,

b) biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési jogosultságuk gyakorlását.

13.2. Az ellenőrzött szerv vezetője felel az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján - szükség esetén - végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért.

2/A. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[49]

A járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabálysértések

1. Az építésfelügyelet területén:

1.1. az építési tevékenység első elektronikus főnaplója megnyitására vonatkozó kötelezettség megsértése,

1.2. építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció hiánya.

2. A fogyasztóvédelem területén:

2.1. a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról szóló tájékoztatás hiánya,

2.2. a pirotechnikai termékek csomagolására és jelölésére vonatkozó szabályok megsértése,

2.3. a pirotechnikai termék CE-jelölésének hiánya,

2.4. magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízió-műsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegének magyar nyelven történő megjelenítésének elmulasztása,

2.5. az üzlet feliratain az üzlet elnevezésére, valamint az üzletben, az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó követelmények megsértése,

2.6. a dohánytermék, az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint az utántöltő flakon csomagolási egységére vonatkozó előírások megsértése,

2.7. a vásárlók könyvének az üzlettérben a vásárlók által jól látható és könnyen hozzáférhető helyen történő kihelyezésének elmulasztása,

2.8. üzletek nyitvatartási idejéről és abban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás megsértése,

2.9. a joghatással járó méréshez szükséges hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése,

2.10. a fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohánytermékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást imitáló elektronikus eszközzel vagy utántöltő flakonnal történő kiszolgálása.

3. A munkaügy területén:

3.1. a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,

3.2. a törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya a fiatal munkavállaló munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatánál,

3.3. a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek megsértése,

3.4. a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek hiánya,

3.5. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának elmulasztása,

3.6. a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése,

3.7. a munkabér kifizetésének elmulasztása,

3.8. a kifizetett munkabér elszámolásáról adandó írásbeli tájékoztató elmulasztása,

3.9. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély hiánya,

3.10. a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély hiánya,

3.11. a munkaviszony megszűnését követően a munkavállalónak átadandó iratok kiadásának elmulasztása.

4. A munkavédelem területén:

4.1. a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat elmulasztása,

4.2. munkavédelmi oktatás megtartásának elmulasztása,

4.3. munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,

4.4. foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosításának elmaradása,

4.5. munkavédelmi képviselők választása megszervezésének elmulasztása.

5. Az élelmiszerlánc-biztonság területén:

5.1. fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,

5.2. minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,

5.3. magyar nyelvű élelmiszer-jelölés hiánya,

5.4. a termék beszerzését igazoló dokumentum hiánya,

5.5. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történt regisztráció hiánya.

6. A népegészségügy területén:

6.1. dohánytermékek - beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is - fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése,

6.2. a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya,

6.3. a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

3. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Megszűnő környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségJogutód
fővárosi és megyei kormányhivatal
1.Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Csongrád Megyei Kormányhivatal
2.Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Baranya Megyei Kormányhivatal
3.Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
4.Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
5.Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal
6.Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Pest Megyei Kormányhivatal
7.Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Fejér Megyei Kormányhivatal
8.Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
9.Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Vas Megyei Kormányhivatal
10.Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[50]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[2] Módosította a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[3] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 243. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 528. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.09.04.

[12] Megállapította a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.09.04.

[13] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Módosította a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2016.07.23.

[15] Hatályon kívül helyezte a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[18] Beiktatta a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[19] Beiktatta a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[20] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[22] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Az alcím címét megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[25] Módosította a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[26] Beiktatta a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[27] Beiktatta a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2017.02.15.

[29] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[30] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.02.

[32] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[34] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[35] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2017.02.15.

[37] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2017.02.15.

[38] Beiktatta a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[39] Az alcímet beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[40] Beiktatta a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.07.01.

[41] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § g)-h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[43] Beiktatta a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01. (A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (2) bekezdésével beiktatott 28/A. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 586. §-a értelmében nem lépett hatályba.)

[44] Hatályon kívül helyzeve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Módosította a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.09.04.

[46] Módosította a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.09.04.

[47] Megállapította a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2018.09.04.

[48] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[49] Beiktatta a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék