383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az MT-WHEAT Kft. által Visonta település közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, búzafeldolgozó gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)[2]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[3] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez[5]

Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
búzafeldolgozó
üzem és annak
építményei
Visonta község
területén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás szerinti
0158/25 helyrajzi
számú földrészlet,
illetve az ebből a
földrészletből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését
követően kialakított
földrészletek
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi
eljárások
Egri Járási HivatalHeves Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Egri Járási HivatalBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
9.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Gyöngyösi Járási
Hivatal
Heves Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Gyöngyösi Járási
Hivatal
Heves Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Gyöngyösi Járási
Hivatal
Heves Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
13.szénhidrogén
vezetékkel, valamint
annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre
irányuló hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
[6]
16.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
17.tűzvédelmi
használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények
alóli eltérési
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
19.a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárásokBelügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez[7]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

[8]
ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
2.építésügyEgri Járási HivatalHeves Megyei Kormányhivatal
3.műemlékvédelem és régészetEgri Járási HivatalBudapest Főváros Kormányhivatala
4.környezetvédelem,
természetvédelem
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.közúti közlekedésHeves Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.vasúti közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.földtanBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
10.bányászatBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
11.rendészetHeves Megyei Rendőr-
főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság
12.tűzvédelemilletékes
katasztrófavédelmi igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
14.
15.talajvédelemHeves Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.erdővédelemHeves Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
17.egészségügyHeves Megyei KormányhivatalOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
18.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
19.műszaki biztonságBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 144. §. Hatályos 2014.09.13.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdés a) pontja (lásd 90. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

[6] Módosította a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése (ld. 65. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2016.09.09.

[7] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdés b) pontja (lásd 91. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése (ld. 66. melléklet), valamint 41. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

Tartalomjegyzék