435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdés f)-h) pontja és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § (1) bekezdés d) és e) pontja tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 8. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 9. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 10. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,"

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"m) eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,

n) az OTSZ-ben meghatározott esetben a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, illetve a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el."

(3) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi."

(4) Az R1. 1. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely]

"i) eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,"

(5) Az R1. 1. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely]

"l) az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokkal összefüggésben:

la) személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról,

lb) ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét."

2. § Az R1. 5. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokról a központi szerv által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tűzvédelmi szakértői nyilatkozat száma,

b) a tűzvédelmi szakértői engedély száma,

c) az építményszerkezet létrehozásának címe,

d) az építményszerkezet megnevezése,

e) az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe,

f) az építményszerkezettel szemben műszaki előírásban támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma,

g) az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása az alábbi adatokkal:

ga) név,

gb) típus,

gc) szállító neve,

gd) szállító címe,

ge) teljesítmény igazolásának módja, száma,

h) az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja, és

i) az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi tulajdonságai."

3. § Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező."

4. § Az R1. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1002300200283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés)."

5. § Az R1. 7. alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság az egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését megelőzően hozott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c)-e) vagy g) pontjára alapozott döntését hivatalból, a MódR. hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja. Ha az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet MódR.-rel megállapított 1. §-ában meghatározott körülmények nem állnak fenn, akkor döntését módosítja vagy visszavonja."

6. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az "a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)" szövegrész helyébe az "a Ttv.",

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-f) pontjában" szövegrész helyébe az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-d) pontjában",

c) 5. § (1) bekezdésében a "j)-l) pontja" szövegrész helyébe a "j)-n) pontja",

d) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "területi szerv" szövegrész helyébe a "területi szerv és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ",

e) 6. § (2) bekezdésében az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-f) pontjában" szövegrész helyébe az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-d) pontjában"

f) 7. § (2) bekezdésében az "az 1. mellékletben rögzített" szövegrész helyébe az "a tűzvédelmi bírsággal sújtható"

g) 8. § (1) bekezdésében az "1. melléklet 38-39. sorában rögzített eseteket kivéve" szövegrész helyébe az "1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve"

h) 8. § (1) bekezdésében az "1. melléklet 38-39. sorában rögzített esetekben" szövegrész helyébe az "1. melléklet 39. sorában rögzített esetben"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés h) pontjában az "és felülvizsgálata" szövegrész, és

b) 1. § (1) bekezdés i) pontja.

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában a "folyamatos" szövegrész.

3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közszolgáltató)

"c) szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül E-F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,

d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet van beépítve,

e) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,"

(miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.)

(2) Az R2. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közszolgáltató)

"g) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása,"

(miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.)

10. § Az R2. 2. § (3) bekezdésében az "a tűzvédelmi hatóságot értesíti" szövegrész helyébe az "a tűzvédelmi hatóságot 15 napon belül értesíti" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6-8. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletének 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)
Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)
26.a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi
tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak
megfelelően tervezte meg az építményt
60 0001 000 000
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot
adott
60 0001 000 000

2. Az R1. 1. mellékletének 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)
Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)
37.Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet
a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően
végezte
100 0001 000 000
38.A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának
a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység
során a termék működőképességének veszélyeztetése
100 0001 000 000

3. Az R1. 1. melléklete a következő 43-45. sorral egészül ki:

Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)
Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)
43.Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének,
üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának,
karbantartásának hiánya, működésének akadályozása
1000001 000 000
44.Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi
szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének
elmulasztása
30 000100 000
45.Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz
1000001 000 000

Tartalomjegyzék