347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. § (1) A közszolgáltató

a) nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető, vagy

b) az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága

miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.[1]

(2) A közszolgáltató

a) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

b) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

c)[2] szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül E-F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,

d)[3] olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet van beépítve,

e)[4] olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,

f) nem megfelelően rögzített összekötő elem vagy

g)[5] a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása,

miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

2. A közszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával szembeni eljárás

2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 7. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatás során a közszolgáltató megküldi az 1. §-ban meghatározott hatóságnak az ellenőrzés vagy vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát.

(2) Amennyiben az ingatlan használója a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felszólításban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jár el.

(3)[6] Amennyiben az ingatlan használója a törvényben meghatározott kötelezettségeit - ide nem értve a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettséget - nem teljesíti, a közszolgáltató 3 munkanapon belül felhívja határidő megjelölésével az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot 15 napon belül értesíti.

3. A közszolgáltatási díj megállapításának elvei

3. § (1) Az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási feladat tartalmától függő részletes szabályokra és a település szerkezetére figyelemmel határozza meg.

(2)[7] Az 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 2000 forinttal lehet figyelembe venni. 2015. január 1-jétől az egységnyi munkaráfordítás esetében a közszolgáltatási díj legalacsonyabb összegének kiszámítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20%-kal lehet eltérni a 2013. évre számított 2000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegétől. A tevékenységek munkaráfordításai az égéstermék-elvezető típusának jele szerint kerülnek meghatározásra, a jelölések magyarázatát az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3) Az 1. melléklet 3. pontjában megadott műszaki vizsgálat esetében 1 egységnyi munkaráfordítást 2015. január 1-jétől legfeljebb a 2013. évre számított 4000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegével lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni a helyi sajátosságokra figyelemmel.

(4) Munkaráfordításnak tekintendő a helyszínen elvégzendő, átlagosan szükséges tevékenység időigénye, valamint a szükséges adminisztratív és egyéb járulékos tevékenységek arányos részének összege. A munkaráfordítás a technológiához szükséges létszámra figyelemmel került meghatározásra. 1 egységnyi munkaráfordításnak minősül az átlag-háztartásban üzemelő két, az 1. mellékletben meghatározott ENHG jelű, üzemelő égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó sormunka tevékenység összege, a 2013. évi kötelezően ellátandó feladatokra figyelemmel.

(5) Az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 14 000 forintot lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni.

(6) Az ellátásért felelős önkormányzat a feladatok díjmeghatározásánál egységesen a (2)-(5) bekezdés szerint meghatározott összeget alkalmazza.

(7) A további évekre a díjak meghatározásánál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexszel korrigálva kell az előző évben aktuális maximum értéket figyelembe venni.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §[8]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az égéstermék-elvezetők jele

KarakterJelentése
1.2.3.4.
EEgyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű,
jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
KKözponti, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű,
jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.
NNagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat
keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.
GGyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.
NNyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből
veszi az égéshez szükséges levegőt.
ZZárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az
égéshez szükséges levegőt.
TTartalék égéstermék-elvezető.
HHuzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
TTúlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
SSzilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket
kiszolgáló égéstermék-elvezető.
GGáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló
égéstermék-elvezető.

2. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása

Égéstermék-elvezetők
jele
Tevékenységek
2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti
tisztítás, összekötő elem nélkül
2.2. Összekötő elem ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása
2.3. Műszaki felülvizsgálat
ENHS0,37/db0,17/bekötés0,80/db
ENHG0,30/db0,14/bekötés
KNHS0,20/fm0,20/fm0,28/fm
KNHG0,14/fm0,14/fm
NNHS0,30/fm0,30/fm0,28/fm
NNHG0,21/fm0,21/fm
ENTS0,42/db0,17/bekötés0,80/db
ENTG0,34/db0,14/bekötés
KNTS0,24/fm0,24/fm0,28/fm
KNTG0,17/fm0,17/fm
NNTS0,32/fm0,32/fm0,28/fm
NNTG0,22/fm0,22/fm
EZHS0,37/db0,17/bekötés0,80/db
EZHG0,30/db0,14/bekötés
KZHS0,20/fm0,20/fm0,28/fm
KZHG0,14/fm0,14/fm
NZHS0,30/fm0,30/fm0,28/fm
NZHG0,21/fm0,21/fm
EZTS0,42/db0,17/bekötés0,80/db
EZTG0,34/db0,14/bekötés
KZTS0,24/fm0,24/fm0,28/fm
KZTG0,17/fm0,17/fm
NZTS0,32/fm0,32/fm0,28/fm
NZTG0,22/fm0,22/fm
GNHS*0,25/szint0,17/bekötés0,36/szint
GNHG*0,2/szint0,14/bekötés
GZHS*0,25/szint0,17/bekötés0,36/szint
GZHG*0,2/szint0,14/bekötés
GZTS*0,30/szint0,17/bekötés0,44/szint
GZTG*0,25/szint0,14/bekötés
ET0,20/db-0,40/db
KT0,10/fm0,14/fm
NT0,15/fm0,14/fm
GT*0,10/szint0,16/szint
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő
rendeltetési egységenként
0,10/db
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése0,30/paraméter
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése0,05/db
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
A fenti közszolgáltatások
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak
égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján
2,00/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása
0,34/db
A 10 000 cm[1] feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása0,60/fm
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli1,00

Megjegyzés:

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása

[9]
KNH
GNHKNTKZH
EZHGZHKTKZT
EZTGZTNNHNZH
GTNNT
NT
NZT
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
0,84/db1,16/db0,40/szint2,60/db3,40/db
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe
helyezés előtti vizsgálata
1,34/db2,00/db0,70/szint4,00/db5,00/db
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe
helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
0,84/db1,16/db0,40/szint2,60/db3,40/db
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve
az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
0,68/db0,92/db0,30/szint2,10/db2,72/db
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli
1,00

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása

4.1.Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében1,00
4.2.Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében2,00
4.3.Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként3,00
4.4.Épület központi kéménnyel 60-140 kW2,00
4.5.Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett2,50
4.6.Helyszíni szaktanácsadás1,00/db
4.7.A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli

Lábjegyzetek:

[1] A záró szöveget módosította a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.02.20.

[2] Megállapította a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.20.

[3] Megállapította a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.20.

[4] Megállapította a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.20.

[5] Megállapította a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.20.

[6] Módosította a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.12.20.

[7] Módosította a 166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján

[9] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2012/167. száma. Megjelent 2013.01.01.

Tartalomjegyzék