464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a vízjogi engedély (ideértve különösen a vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet az illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, és bármely egyéb jogosultjának a hozzájárulását nem kell csatolni, illetve beszerezni, továbbá az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges."

2. § Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (5) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat Módr2.-vel módosított C:2 és C:3 mezőjét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § Az R1. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. § Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § Az R2. 1. mellékletében az "Általános építésügyi hatósági eljárások" szövegrészek helyébe az "Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(2.)általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, beleértve:
- az általános építményeket,
- a műemléki védelem alatt álló építményeket,
- az építményen belül, építménybe beépített felvonókat,
mozgólépcsőket, (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység
szükséges,
fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás,
kapcsolódó területek felszíni rendezése

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)környezetvédelmi és vízjogi hatósági engedélyezési eljárások

Tartalomjegyzék