466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Budapest, VI. kerület 29094 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. kerület Ó utca 27. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) az Országos Rendőr-főkapitányság beruházásában megvalósuló, Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Az építtetőnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárások kivételével - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt Beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés - a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott döntést kivéve - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(5)[1]

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelethez[3]

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás megnevezéseA Beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
eljárások
Elsőfokú hatóságMásodfokú hatóság
2.Európai Rendőr-akadémia
(CEPOL) székhelyének
helyet adó épület
felújítása
általános építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.természetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke
8.ingatlan-nyilvántartással
összefüggő hatósági
eljárások
Budapesti Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.vízügyi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelethez[4]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelem,
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.katasztrófavédelem és tűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.örökségvédelem és régészetBudapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.közlekedés: közútBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
8.rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
VI. Kerületi RendőrkapitányságBudapesti Rendőr-főkapitányság
9.egészségügyBudapest Főváros
Kormányhivatala
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságBudapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
12.honvédelemHonvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezet ő je
honvédelemért felelős miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 162. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés a) pontja (lásd 102. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

[4] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés b) pontja (lásd 103. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék