492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást."

2. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök közül - a (3) bekezdésben, a 15. § (5) bekezdésében és az Mhötv. 132. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kivétellel - elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza."

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mhötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli kapcsolattartás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - jogszabályban meghatározott informatikai rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Az Mhötv. 132. § (1) bekezdés d), e), g), h) és j) pontjában meghatározott törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazásakor az írásbeli kapcsolattartás papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul

a) elektronikus úton vagy

b) az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel

történik.

(3) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) személyesen vagy

b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.

(4) Az írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton történő kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélkül vagy

b) rövid szöveges üzenet útján.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.

(6) Az informatikai rendszerbe feltöltött iratról az érintett helyi önkormányzat vagy a törvényességi felügyeleti eljárást lefolytató fővárosi és megyei kormányhivatal hitelesített másolatot adhat ki, mely tanúsítja azt, hogy a másolat az informatikai rendszerbe feltöltött irattal mindenben megegyező.

(7) A (6) bekezdés szerinti hitelesített másolaton a másolatot kiadó szerv a következőket tünteti fel:

a) az informatikai rendszerbe történő feltöltés időpontja;

b) a másolat kiadásának időpontja;

c) a másolatot kiadó aláírása;

d) a másolatot kiadó szerv hivatalos bélyegző lenyomata;

e) arra történő utalás, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező."

4. § Az R. a 6. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Illetékességi szabályok

6/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a helyi önkormányzat fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

(2) Társulások esetén a törvényességi felügyeleti eljárást a társulás székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le."

5. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A törvényességi felhívás tartalmáról

a) települési önkormányzat esetén a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet,

b) megyei önkormányzat esetén a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést,

c) fővárosi önkormányzat esetén a főpolgármester tájékoztatja a közgyűlést,

d) társulás esetén a társulás elnöke tájékoztatja a társulási tanácsot."

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

7. § Az informatikai rendszerbe feltöltött iratokat 2014. február 28-ig egy eredeti példányban papír alapon is meg kell küldeni a címzettnek.

8. § Hatályát veszti a 7. §.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék