119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS

1. A törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakasza

1. § (1)[1] A vizsgálati szakasz a fővárosi és vármegyei kormányhivatal hivatali hatáskörében tudomására jutott adatok alapján vagy bejelentésre indul meg.

(2)[2] A vizsgálati szakasz során a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által lefolytatott vizsgálat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározottakra (a továbbiakban: önkormányzati intézkedés) terjedhet ki.

(3)[3] Amennyiben a lefolytatott vizsgálat során a fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogszabálysértést nem észlel, a vizsgálati szakasz külön döntés meghozatala nélkül lezárul.

(4)[4] Szükség esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a korábban már vizsgált önkormányzati intézkedést új törvényességi felügyeleti eljárás keretében ismételten vizsgálat alá vonhatja.

2. A törvényességi felügyeleti eljárás intézkedési szakasza

2. § (1)[5] Amennyiben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal egy önkormányzati intézkedéssel összefüggésben egy vagy több jogszabálysértést észlel, vagy az Mötv. 132. § (2) bekezdése szerinti érintett (a továbbiakban: érintett) nem tesz eleget a fővárosi és vármegyei kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal haladéktalanul megkezdi a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását.

(2)[6] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök közül - a (3) bekezdésben és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza.

(3)[7] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása nélkül kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását, mellyel egyidejűleg a kezdeményezés másolatát az érintett helyi önkormányzatnak megküldi.

(4)[8] Amennyiben a törvényességi felhívás nem vezet eredményre, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a jogszabálysértés megszüntetése érdekében más törvényességi felügyeleti eszközt alkalmaz. Ebben az esetben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a jogszabálysértés mielőbbi megszüntetése érdekében egyidejűleg több törvényességi felügyeleti eszközt is alkalmazhat, ha az alkalmazni kívánt törvényességi felügyeleti eszközök jellege azok egyidejű alkalmazását lehetővé teszi.

(5)[9] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.

(6) Ha törvény vagy e kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközt[10]

a) a törvényességi felhívás vagy

b) más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazásának

eredménytelenné válását követő 30 napon belül alkalmazza.

(7)[11] Amennyiben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal elmulasztja a törvényességi felügyeleti eszköz határidőben történő alkalmazását, ismételten törvényességi felhívást bocsát ki.

3. §[12] A jogszabálysértés megszűnésével a vizsgált intézkedés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást a fővárosi és vármegyei kormányhivatal lezárja és erről az érintettet 30 napon belül értesíti.

3. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal információkérési és javaslattételi joga[13]

4. § (1)[14] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az információkérési jogával összefüggésben jogosult az érintettől iratot bekérni.

(2)[15] A fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács - amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz - a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.

(3)[16] A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát a polgármester, illetve a társulási tanács elnöke köteles a döntést követő 8 napon belül a fővárosi és vármegyei kormányhivatallal ismertetni.

4. Kapcsolattartás a törvényességi felügyelet során

5. §[17] (1)[18] A törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli kapcsolattartás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - jogszabályban meghatározott informatikai rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az információkérés és a szakmai segítségnyújtás során az írásbeli kapcsolattartás papír alapon, elektronikus úton vagy az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg. Az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Az Mötv. 132. § (1) bekezdés d), e), g), h) és j) pontjában, továbbá 136. § (2) bekezdésében, valamint 137. és 138. §-ában meghatározott törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazásakor az írásbeli kapcsolattartás papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul[19]

a) elektronikus úton vagy

b) az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel

történik.

(3) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) személyesen vagy

b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.

(4) Az írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton történő kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélkül vagy

b) rövid szöveges üzenet útján.

(5)[20] A (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fővárosi és vármegyei kormányhivatal információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.

(6)[21] Az informatikai rendszerbe feltöltött iratról a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, az érintett helyi önkormányzat vagy a törvényességi felügyeleti eljárást lefolytató fővárosi és vármegyei kormányhivatal hitelesített másolatot adhat ki, mely tanúsítja azt, hogy a másolat az informatikai rendszerbe feltöltött irattal mindenben megegyező.

(7) A (6) bekezdés szerinti hitelesített másolaton a másolatot kiadó szerv a következőket tünteti fel:

a) az informatikai rendszerbe történő feltöltés időpontja;

b) a másolat kiadásának időpontja;

c) a másolatot kiadó aláírása;

d) a másolatot kiadó szerv hivatalos bélyegző lenyomata;

e) arra történő utalás, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező.

5. A határidő számítása a törvényességi felügyelet során

6. § (1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek vagy a kézbesítésnek a napja.

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

(3) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a munka szünetel, a határidő az azt követő munkanapon jár le.

(4) A postán küldött irat előterjesztési ideje a postára adás napja.

(5) Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.

(6) A határidő elmulasztásának jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.

(7) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

5/A. Illetékességi szabályok[22]

6/A. § (1)[23] A törvényességi felügyeleti eljárást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a helyi önkormányzat fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal folytatja le.

(2)[24] Társulások esetén a törvényességi felügyeleti eljárást a társulás székhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal folytatja le.

(3)[25] A Kormány az országos nemzetiségi önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletére az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

II. FEJEZET

EGYES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ESZKÖZÖK RÉSZLETES SZABÁLYAI

6. A törvényességi felhívás

7. §[26] A törvényességi felhívás tartalmáról

a) települési önkormányzat esetén a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet,

b)[27] vármegyei önkormányzat esetén a vármegyei közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést,

c) fővárosi önkormányzat esetén a főpolgármester tájékoztatja a közgyűlést,

d)[28] társulás esetén a társulási tanács elnöke tájékoztatja a társulási tanácsot.

8. § (1) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kibocsátott törvényességi felhívás tartalmazza legalább[29]

a) az érintett által elkövetett jogszabálysértés megjelölését,

b) az érintett által megsértett jogszabályhely konkrét megjelölését;

c) az indokolást, amely miatt a jogszabálysértést megállapíthatónak találja és

d) az érintett számára a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidőt.

(2) A jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidőt úgy kell megállapítani, hogy a jogellenes állapot mielőbb megszüntetésre kerüljön és a törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálására a megfelelő idő biztosítva legyen.

(3) A jogszabálysértés megszüntetésére - amennyiben jogszabályi rendelkezésből adódóan eltérő határidő megadása nem szükséges - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal[30]

a) jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 60 napos,

b) határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 45 napos

határidőt állapíthat meg.

(4) Amennyiben jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a határidő az érintett indokolt kérelmére további 30 nappal meghosszabbítható.

9. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívása eredménytelen, ha az érintett[31]

a) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében,

b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,

c)[32] nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az erről szóló tájékoztatást követően a fővárosi és vármegyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,

d)[33] a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt nem tájékoztatja.

7. A képviselő-testület és a társulási tanács ülésének összehívása[34]

10. § (1)[35] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az Mötv. 135. § (1) bekezdésén alapuló kezdeményezésében megjelöli azokat a napirendi pontokat, amelyek megtárgyalása a helyi önkormányzat, illetve a társulás törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt.

(2)[36] Az Mötv. 135. § (1) bekezdése szerinti ülésről és a helyi önkormányzat, illetve a társulás törvényes működésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekről a jegyző, illetve a társulási tanács elnöke az ülést követő öt napon belül a jegyzőkönyv-kivonat megküldésével tájékoztatja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

8. Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése

11. §[37] (1)[38] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának kezdeményezése iránti javaslatával kapcsolatos indítvány tervezetet (a továbbiakban: indítvány) - a 2. § (6) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően - 45 napon belül terjeszti elő a miniszternek.

(2)[39] A miniszter az indítvány kiegészítésére, módosítására hívhatja fel az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

(3)[40] Az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi és vármegyei kormányhivatal - az indítvány megküldését követően - haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, ha az Alaptörvénnyel ellentétesnek talált önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezték, vagy oly módon módosították, hogy az a továbbiakban nem minősül Alaptörvénnyel ellentétesnek. Erről a miniszter az alkotmánybírósági eljárás során az Alkotmánybíróságot tájékoztatja.

12. § (1)[41] A miniszter tájékoztatja az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi és vármegyei kormányhivatalt és az önkormányzati rendeletet megalkotó önkormányzatot, ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal javaslatának megvizsgálását követően a javaslattal nem ért egyet, és ezért nem kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását.

(2) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára indult alkotmánybírósági eljárásban a Kormányt a miniszter képviseli.

9. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása

13. §[42] A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének fővárosi és vármegyei kormányhivatal általi pótlásáról a Kúria ezt elrendelő határozatának közlését követően kell gondoskodni.

14. § (1)[43] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetője által az Mötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezheti az a helyi önkormányzat, amely helyett az önkormányzati rendeletet megalkották.

(2)[44] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos döntését - egyet nem értés esetén indokolással ellátva - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a kezdeményező helyi önkormányzatnak és a miniszternek. Amennyiben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal egyetért az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel, az általa megalkotott önkormányzati rendeletet a döntés meghozatalát követő 60 napon belül módosítja.

(3)[45] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az Mötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendeletet és az azt módosító, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által megalkotott önkormányzati rendeletet legkésőbb az aláírást követő munkanapon megküldi a Magyar Közlönyben történő kihirdetés céljából az igazságügyért felelős miniszternek.

10. Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása

15. § (1)[46] A törvényességi felügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az Mötv. 141. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kötelezettségszegések esetén - a 2. § (6) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően - 45 napon belül határozattal szabja ki.

(2) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogosult[47]

a) a bírságot megállapító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy

b)[48] a bírságot megállapító döntés közigazgatási perben történő megtámadása esetén a közigazgatási per jogerős lezárásáig

a polgármester méltányossági kérelme alapján a bírságot a bírság legkisebb összegéig mérsékelni.

(3)[49] A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal újabb határozattal - törvényességi felhívás kibocsátása nélkül - a legutolsó bírság kiszabásától számított 15 nap elteltével legfeljebb a bírság kiszabásától számított 45. napig ismételten kiszabhatja.

(4)[50] A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal nem szabhatja ki, ha az érintett a bírságot megállapító döntést közigazgatási perben megtámadta.

(5)[51] Az Mötv. 141. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettségszegés esetén a bírság a törvényességi felhívással korábban jelzett jogszabályi kötelezettség ismételt megsértése esetén - külön törvényességi felhívás kibocsátása nélkül - szabható ki.

15/A. §[52] (1) A bírságot megállapító határozat (a továbbiakban: határozat) - az Mötv. 141. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmazza[53]

a) a határozat végrehajtásával összefüggésben

aa) a bírság teljesítésének határidejét,

ab) a bírság megfizetésének módját és az

ac) önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit;

b) a határozat elleni jogorvoslattal összefüggésben a jogorvoslat benyújtásának helyét és határidejét, valamint az eljáró bíróság megnevezését;

c) a döntést megalapozó tényekkel összefüggésben

ca) a megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat,

cb) a bírság kiszabásánál figyelembe vett körülmények kifejtését,

cc) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a határozatot hozták, és

cd) a határozatot hozó hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást;

d) a kiadmányozással összefüggésben

da) a döntéshozatal helyét és idejét,

db) a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását,

dc) a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával és

dd) a döntés kiadmányozójának aláírását és

de) hivatalos bélyegzőlenyomatát.

11. Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése

16. § (1)[54] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezésére (a továbbiakban: kezdeményezés) irányuló javaslatát részletes indokolással ellátva és a kapcsolódó iratanyag másolatának megküldésével terjeszti elő a miniszternél.

(2) A miniszter a javaslat megvizsgálását követően dönt a kezdeményezés Kormány elé terjesztéséről.

(3)[55] Amennyiben a miniszter a javaslattal nem ért egyet, vagy ha a Kormány a kezdeményezést elutasítja, erről a miniszter tájékoztatja a javaslatot tevő fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

(4)[56] A miniszter tájékoztatja a javaslatot tevő fővárosi és vármegyei kormányhivatalt és az érintett helyi önkormányzatot, ha a Kormány indítványozza az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület Országgyűlés általi feloszlatását.

(5) Az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatos elvi vélemény nyilvánítása iránti alkotmánybírósági eljárásban a Kormányt a miniszter képviseli.

12. A központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése[57]

17. §[58] (1)[59] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a központi költségvetés terhére a helyi önkormányzatnak nyújtott támogatás felülvizsgálatára irányuló kezdeményezésnek a Magyar Államkincstár vagy a támogató részére történő megküldésével egyidejűleg a kezdeményezésről tájékoztatja a helyi önkormányzatot.

(2)[60] A Magyar Államkincstár és a támogató a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kezdeményezésére a kezdeményezés átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Az alcím címét módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Megállapította a 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[18] Megállapította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.03.25.

[19] A felvezető szöveget módosította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 7. § a)-b) pontja. Hatályos 2015.03.25.

[20] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Beiktatta a 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[23] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Megállapította a 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[27] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2015.03.25.

[29] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[31] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[32] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] A címet módosította a 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2013.05.01.

[35] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[36] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[37] Megállapította a 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.05.01.

[38] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[39] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[40] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[41] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[42] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[44] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[45] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[46] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[48] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 396. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[49] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[50] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[51] Módosította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2015.03.25.

[52] Beiktatta a 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.05.01.

[53] A felvezető szöveget módosította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2015.03.25.

[54] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[55] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[56] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[57] Az alcímet megállapította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.03.25.

[58] Megállapította a 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.03.25.

[59] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[60] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék