49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, és a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. és 33. pontjában,

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 1. rendelet) 3. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 170. § (1) bekezdése alapján időközi mérlegjelentést készít a rábízott vagyonra vonatkozóan az 1. melléklet szerinti mérleg tagolásának megfelelő bontásban. Az egyes mérlegsorok állományát és annak változását a következő összetevők szerint köteles bemutatni:

a) állomány az év elején,

b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,

c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,

d) egyéb volumenváltozás,

e) értékelés,

f) állomány a tárgyidőszak végén.

(5) A (4) bekezdésben foglalt időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő 45. napig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 60. napig, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának, illetve a költségvetési zárszámadás munkálatainak határidejével megegyezően kell elektronikus formában az irányító szervnek benyújtani.

(6) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az Ávr. 170. § (6) bekezdése szerinti részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentést az éves beszámolóval egyidejűleg köteles elkészíteni és megküldeni az irányító szervnek.

(7) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az Ávr. 170. § (8) bekezdése szerinti közteher-bevételek adósainak alakulásáról szóló adatszolgáltatás alól mentesül."

2. § Az 1. rendelet a következő 7/A. §-al egészül ki:

"7/A. § (1) Az Nvtv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott nemzeti vagyonnak az állam és önkormányzat közötti, továbbá az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlójának változása miatt szükségessé vált átadása-átvétele során az átvevőnél az eszközök bekerülési értéke az átadó nyilvántartási értékével egyezik meg.

(2) Amennyiben a nemzeti vagyon körében történő vagyonátadás során törvény jelöli ki a vagyonkezelőt, akkor a vagyon átadása és átvétele és a nyilvántartásokban való kezelése a vagyont átadó és a törvény által kijelölt vagyonkezelő között az (1) bekezdésnek megfelelően közvetlenül történik meg."

3. § Az 1. rendelet

a) 1. §-ában a "3. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a Vtv. 4. §-a" szövegrész helyébe az "a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 5. és 18. pontja" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében a "megegyező formában pénzügyi beszámolót készít" szövegrész helyébe a "megegyező formában, kiegészítve azt a finanszírozási bevételek és kiadások tételeivel, pénzügyi beszámolót készít" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében az "éves mérlegjelentés is" szövegrész helyébe az "éves mérlegjelentés és a 3. § (6) bekezdése alapján készített részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentés is" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az 1. rendelet 3. § (8) bekezdése.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2. rendelet) 2. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az NFA az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 170. § (1) bekezdése alapján időközi mérlegjelentést készít a rábízott vagyonra vonatkozóan az 1. melléklet szerinti mérleg tagolásának megfelelő bontásban. Az egyes mérlegsorok állományát és annak változását a következő összetevők szerint köteles bemutatni:

a) állomány az év elején,

b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,

c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,

d) egyéb volumenváltozás,

e) értékelés,

f) állomány a tárgyidőszak végén.

(5) A (4) bekezdésben foglalt időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő 45. napig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 60. napig, az éves mérlegjelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell elektronikus formában az irányító szervnek benyújtani.

(6) Az NFA az Ávr. 170. § (8) bekezdése szerinti közteher-bevételek adósainak alakulásáról szóló adatszolgáltatás alól mentesül.

(7) Az NFA a zárszámadási törvényjavaslat előkészítéséhez a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák bevételeiről és kiadásairól jogcímenként adatokat szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek."

6. § Hatályát veszti a 2. rendelet 2. § (8) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék