503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 64. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:

(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében)

"v) ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással kapcsolatos egyes feladatokat."

(2) Az R1. 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - ellátja a sportigazgatási szerv feladatait."

(3) Az R1. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Stv. 64. § (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Sportközpontok látja el."

(4) Az R1. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A miniszter az Stv. 51. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatait a Nemzeti Sportközpontok útján látja el. Az Stv. 51. § (2) bekezdés j) pontja szerinti feladatok ellátása tekintetében sportigazgatási szervnek a Nemzeti Sportközpontok minősül."

2. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, és a támogatási igazolás alapján a kedvezményre jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott támogatás, juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki."

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"1. ellenőrző szervezet: a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet támogatása esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;"

(3) Az R2. 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"2. jóváhagyást végző szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás esetén a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;"

(4) Az R2. 2. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjában meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot - ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként - a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak szerint befizessen.

(6b) A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség

a) 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára,

b) 2/3 részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára

a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be."

(5) Az R2. 2. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6c) A (6a) és (6b) bekezdés szerint meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő összeggel a támogatott szervezet nem köteles a 11. §-ban foglaltak szerint elszámolni az ellenőrző szervezet felé."

(6) Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást

a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően]

"ab) a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással"

(bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;)

(7) Az R2. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást]

"b) utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően

ba) a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő átutalással,

bb) a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással

teljesíti."

(8) Az R2. 7. § (2a), (2b) és (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy részelszámolás ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az elszámolásnak, részelszámolásnak az ellenőrző szervezet részéről történő elfogadását és az erről szóló értesítést követően

a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, vagy

b) a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti eset kivételével Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatás igénybevételére jogosult szervezet rendelkezésére.

(2b) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített fizetési számlán a 11-13. §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem használt támogatás áll rendelkezésre, és a támogatott szervezet nem kérelmezte a 14. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a sportfejlesztési program meghosszabbítását, a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.

(2c) A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe vételével."

(9) Az R2. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott bankszámlakivonat csatolására vonatkozó igazolási kötelezettség nem vonatkozik

a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy

b) a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét felhasználta."

(10) Az R2. 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1a) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy támogatott szervezet a (4) bekezdésben meghatározott igazolás benyújtása nélkül is kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program további meghosszabbítását."

(11) Az R2. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatott szervezet részéről a (4) bekezdés vagy a (4a) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végző szervezet 30 napon belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről az ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja."

(12) Az R2. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. Fel nem használt támogatás rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése helyett a fel nem használt támogatást bármikor befizetheti a minisztérium részére."

(13) Az R2. 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik jogosulttá, a meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja."

(14) Az R2. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként fizetett, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére álló összeg a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépésekor még le nem zárt elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségeire az ellenőrző szervezetek között a módosító rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdésében meghatározott megosztás alapján használható fel."

(15) Az R2. 16. §-a a következő (7)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A módosító rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdés b) pontjában meghatározott fizetési számla megnyitásáról a szakszövetség legkésőbb a 2013. december 31. napját megelőző utolsó előtti banki munkanapon intézkedik.

(8) A Nemzeti Sport Intézet legkésőbb a 2013. december 31. napját megelőző utolsó banki munkanapon intézkedik a módosító rendelet hatálybalépésekor még le nem zárt, 2013. december 15-ig részére befizetésre került, elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségei kétharmad részének az ellenőrzést tovább folytató szakszövetség fizetési számlájára történő átutalásáról.

(9) A sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium legkésőbb 2014. március 31-ig intézkedik a módosító rendelet hatálybalépésekor még le nem zárt, a Nemzeti Sport Intézet részére a 2013. december 16-a és 2013. december 31-e közötti időszakban befizetésre került, elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségei kétharmad részének az ellenőrzést tovább folytató szakszövetség fizetési számlájára történő átutalásáról.

(10) A módosító rendelettel megállapított 14. § (1a), (4a) és (9) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépése előtt meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.

(11) Ha a támogatott szervezet a 2011-2012-es vagy a 2012-2013-as támogatási időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált jogosulttá, a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a módosított vagy új sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja."

(16) Az R2. 1. mellékletében a "sportigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

3. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében foglalt adatokon kívül a rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják."

(2) Az R3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A sportigazgatási szerv - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében -a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az adatszolgáltatónál előzetes értesítés alapján ellenőrizheti."

(3) Az R3. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A sportigazgatási szerv az ÁSR adatállományát a sportigazgatási szerv honlapján minden év június 30-áig megjelenteti."

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2)-(8), (14) és (16) bekezdése, valamint a 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére