166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (a továbbiakban: sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel (a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. §

(1)[2] Az ÁSR-t a sportigazgatási szerv működteti.

(2)[3] A sportigazgatási szerv az ÁSR működtetése során gondoskodik:

a) az ÁSR felállításáról;

b) a számítógépes rendszer kifejlesztéséről és üzembe helyezéséről;

c) a folyamatos működtetésről;

d) a karbantartásról;

e) a továbbfejlesztésről.

3. §

(1)[4] Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében foglalt adatokon kívül a rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják.

(2)[5] Az adatszolgáltatók az e rendelet mellékletei szerinti adatszolgáltató lapokat (a továbbiakban: adatszolgáltató lap) papír alapon vagy elektronikus úton kötelesek továbbítani.

(3)[6] Az adatszolgáltató lapokat a sportigazgatási szerv a honlapján megjelenteti.

4. §

(1)[7] A sportszervezet köteles az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv, a 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltató lapokat a sportszövetség részére megküldeni.

(2)[8] A sportköztestület köteles a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(3)[9] A sportközalapítvány köteles a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(4)[10] A sportszövetség köteles az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(5)[11] A sportlétesítmény tulajdonosa köteles a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(6) Amennyiben a sportlétesítmény tulajdonosa települési önkormányzat, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat részére köteles megküldeni.

(7)[12] A sportlétesítmény tulajdonjogának megszerzése esetén az új tulajdonos, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követő harminc napon belül köteles a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

5. §

(1)[13] A sportlétesítmény tulajdonosának a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(2) A 4. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak a megyei (fővárosi) önkormányzat felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(3) A sportszervezetnek a sportszövetség felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(4)[14] A sportszövetségnek a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(5)[15] A megyei (fővárosi) önkormányzatnak a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(6)[16] A 2004. december 31-e után létrejött sportszervezetek az 1. számú melléklet szerinti, a sportköztestületek a 2. számú melléklet szerinti, a sportközalapítványok a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kötelesek a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(7)[17] Az adatszolgáltató adatváltozás esetén adatszolgáltatási kötelezettségét a bíróság változást bejegyző végzésének jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

6. §

(1)[18] A sportigazgatási szerv, sportszövetség, megyei (fővárosi) önkormányzat az adatszolgáltatást ellenőrzi abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a mellékletben meghatározott valamennyi adatot.

(2)[19]

(3)[20] Ha az adatszolgáltatás megfelel a mellékletben foglalt követelményeknek, az (1) bekezdésben meghatározott szerv nyilvántartásba veszi az adatszolgáltatót.

(4)[21] Az adatszolgáltató kérheti adatai kijavítását, illetve kiegészítését, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott szerv tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

7. §

(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon köteles szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséért az a személy felelős, akit a mellékletek az aláírásra kötelezettként megjelölnek.

(3) A helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás teljesítéséért a jegyző (főjegyző) a felelős.

(4)[22] A sportigazgatási szerv - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében - a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az adatszolgáltatónál előzetes értesítés alapján ellenőrizheti.

(5) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat - ellenőrzés céljából - legalább három évig köteles megőrizni.

(6) A sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomonkövethetőségét.

8. §

(1) 2005. január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az adatszolgáltató részére nyújtott folyamatban lévő, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatást fel kell függeszteni.

9. §[23]

10. §

(1)[24] Az ÁSR-ben foglalt adatok kezelésére a sportigazgatási szerv jogosult.

(2) A nyilvántartásból a mellékletekben meghatározott adatok igényelhetők.

11. §[25]

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

[26]
Sportszervezet neve:.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Sportszervezet székhelye:....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Sportszervezet alapszabályának (alapító okiratának) kelte:............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma:..........................
..................................................................................................................................................................................................................................
A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:......................
..................................................................................................................................................................................................................................
Csőd- és felszámolási eljárás, valamint a végelszámolási eljárás megindítására utaló bejegyzés**:.......................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év......................... hó ......... nap

………………………………………………
sportszervezet képviselőjének aláírása* Közhasznúság esetén a sportszervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az NSH részére megküldeni.
** Kitöltendő, amennyiben csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt áll.

2. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

[27]
Sportköztestület neve:..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Sportköztestület székhelye:.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:......................
..................................................................................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap


………………………………………………….
sportköztestület képviselőjének aláírása

* Közhasznúság esetén a sportköztestület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig az NSH részére megküldeni.

3. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

[28]
zSportközalapítvány neve:.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Sportközalapítvány székhelye:.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma:.......................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése*:...................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Induló vagyonának összege:...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap

…………………………………………………..
sportközalapítvány képviselőjének aláírása
* Közhasznúság esetén a sportközalapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig a NSH részére megküldeni.

4. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

A ....................................................................................................................……….......................... nevű* sportszervezet részére a(z) ...................................................................................................……................ sportágban kiadott versenyengedélyek száma


A sportszervezet székhelye:
KorAmatőrHivatásos
10 év alatt
11-14 év
15-16 év
17-18 év
18 év felett
Összesen
* A bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos név.
A ....................................................................................................................………….......................... nevű* sportszervezet részére a(z) ...............................................................................................................………... sportágban kiadott versenyengedélyek száma


A sportszervezet székhelye:
SorszámOsztálybesorolásDarab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen
* A bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos név.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap


…………………………………………………….
sportszervezet képviselőjének aláírása

5. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

A 2004. évi I. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a sportszövetség adatszolgáltatási kötelezettsége az állami sportinformációs rendszer részére.

A sportszövetség tagszervezeteinek száma:

[29]
A kiadott versenyengedélyek országos szinten
Összes engedély országos szintenEbből amatőrEbből hivatásos
IskolaiSportszervezetnél
iskolai sportkör/diáksport egyesület tagjakéntsportiskola tanuló­jaként/tagjakéntsportegyesület tagjakéntsportszerződés alanyaként
10 év alatt
11—14 év
15—16 év
17—18 év
18 év felett
Összesen
A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) I.
Amatőr sportolók
Megyék14 év alattiak15—16 év17—18 év18 év felettiekÖsszesen
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) II.
Hivatásos sportolók
Megye14 év alatt15—16 év17—18 év18 év felettÖsszesen
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
[30]
A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben (amatőr, hivatásos, vegyes)
SorszámOsztálybesorolás*Darab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen
* Az adott sportág sajátosságainak megfelelően kell kitölteni.
A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben (amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban (megye)
MegyeSorszámok
12345678.9.101112
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap
…………………………………………
sportszövetség képviselőjének aláírása

6. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportlétesítmény neve:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény területe:

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján
Óra/hóIskolai sportUtánpótlásVersenysportSzabadidősportEgyéb
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap
sportlétesítmény tulajdonosának (a tulajdonos képviselőjének)
…………………………………
aláírása

7. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportlétesítmény neve:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény területe:
................................................................................................................................................................
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: ........... év ......................... hó ......... nap
………………………………………………………………………………..
sportlétesítmény tulajdonosának (a tulajdonos képviselőjének) aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[2] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[3] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[4] Megállapította az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[7] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[8] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[9] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[10] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[11] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[12] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[13] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, és 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.02.13.

[14] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[15] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[16] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[17] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 356. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 355. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (55) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[22] Megállapította az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[24] Módosította a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2008.02.13.

[25] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 679. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[26] Módosította a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § hb) pontja. Hatályos 2005.09.09.

[27] Módosította a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § hb) pontja. Hatályos 2005.09.09.

[28] Módosította a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § hb) pontja. Hatályos 2005.09.09.

[29] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[30] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.07.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére