509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 4. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5-8. §, a 11. §, a 12. § (1) és (2) bekezdése, a 13. §, a 14. § a)-g) és o) pontja, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. §, a 10. §, a 12. § (3) bekezdése, a 14. § h)-n), p) és q) pontja, valamint a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. és a 16. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17-21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 73. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:)

"h) tájékoztatást a gyámhivatalnak a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegét érintő méltányossági jogköréről."

2. § A Gyer. a következő 73/A. §-sal egészül ki:

"73/A. § A gyámhivatal a Gyvt. 24. § (9) bekezdése szerinti méltányossági eljárás keretében hozott döntését megküldi a folyósító szerv részére, amely arról tájékoztatja az adóhatóságot."

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Cst. 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során

a) a gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni,

b) a jogosult köteles benyújtani a hatósághoz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) bekezdése szerinti döntést a tankötelezettség kezdetéről, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztusának 31. napjáig a hatodik életévét betölti."

4. § Hatályát veszti a Cstvhr. 3. § b) pont bc) alpontja.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha

a) az időskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs,

b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése vagy az ápolási díj alapösszeghez viszonyított arányának emelkedése miatt változik és a jogosultat az ápolási díj az Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti összegben illeti meg."

6. § A Pr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez - az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével - mellékelni kell

a) a háziorvos 5. számú melléklet szerinti

aa) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,

ab) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

b) az Szt. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását, továbbá

c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt esetben az önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb iratokat.

(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolást

a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye,

b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy

c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.

(3) A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

(4) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát a járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől kérheti.

(5) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről."

7. § A Pr. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, és

a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy egészségi állapotáról, vagy

b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

(2) Ha az ügyfél a kérelmében a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását nem kéri, a hatóságnak a kiemelt ápolási díjra való jogosultság kérdésében bizonyítást nem kell lefolytatnia.

(3) A kiemelt ápolási díjra való jogosultság fennáll, ha a kiemelt ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott ellátásban részesül és a kiemelt ápolási díjat az Szt. 42. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a kiemelt ápolási díj folyósításának időtartamába az Szt. 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ápolási díj folyósításának időtartamát is bele kell számítani."

8. § A Pr. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére - 30 napos határidő tűzésével - a Főigazgatóságot kell kirendelni."

9. § A Pr. 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A normatív és a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem kell a háziorvos (2) bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a kérelmező az Szt. 50/B. § (1) bekezdése szerinti, 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, és nem kéri a jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének új szakhatósági állásfoglalás alapján történő megállapítását."

10. § A Pr. 35/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testületnél benyújtott kérelem esetén a képviselő-testület megvizsgálja, hogy a járási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal által a közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban van, a képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdése alapján az eljárását felfüggeszti. Ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátás megállapítása iránti eljárás, a képviselő-testület a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz átteszi."

11. § A Pr. a következő 63. §-sal egészül ki:

"63. § Az ápolási díj megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyben a kérelmet benyújtó személy vagy az ápolási díj jogosultja a 25/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolás valamelyikének benyújtásával kérheti a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását."

12. § (1) A Pr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pr. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § Hatályát veszti a Pr.

a) 6/A. § (3) bekezdés e) pontja,

b) 26. § (4) bekezdésében az "- a járási hivatal által a Főigazgatóság számára kitűzött határidőre figyelemmel -" szövegrész,

c) 35. § (7) bekezdésében az "átmeneti és tartós" szövegrész.

14. § A Pr.

a) 6. § (2a) bekezdésében az "Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Szt. 41. § (1) bekezdésében, 43. §-ában és 43/A. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 17/B. § (2) bekezdésében a "2013." szövegrész helyébe a "2014." szöveg, a "44 508 Ft" szövegrész helyébe a "45 569 Ft" szöveg,

c) 17/B. § (3) bekezdésében a "21 708 Ft" szövegrész helyébe a "22 769 Ft" szöveg,

d) 26. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

e) 30. § (1) bekezdésében az "Szt. 42. §-ának (4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Szt. 42. § (4) bekezdésében, valamint a 25/A. § (3) bekezdésében" szöveg, az "a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint folyósított saját jogú nyugellátás" szövegrész helyébe az "az Szt. 42. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti ellátások" szöveg,

f) 30. § (2) bekezdésében a "18. és 18/A. §-a" szövegrész helyébe a "18-18/B. §-a" szöveg,

g) 35. § (8) bekezdésében az "az átmeneti és tartós nevelésbe vett" szövegrész helyébe az "a nevelésbe vett" szöveg,

h) 35/A. § (1) bekezdésében a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat képviselő-testületénél (a továbbiakban: képviselő-testület)" szöveg,

i) 35/B. § (2) bekezdésében a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "képviselő-testületnek" szöveg, a "jegyző" szövegrész helyébe a "képviselő-testület" szöveg,

j) 36. § (1) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "képviselő-testület" szöveg,

k) 37. § (6) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "képviselő-testületet" szöveg,

l) 45. § (3) bekezdésében az "a jegyző" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

m) 45. § (4) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "képviselő-testület" szöveg,

n) 48. § (3) bekezdés b) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "képviselő-testület" szöveg, a "jegyzővel" szövegrész helyébe a "képviselő-testülettel" szöveg,

o) 48. § (5) bekezdésében a "REP-nek" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének" szöveg,

p) 9. számú melléklet 5.1.2. alpontjában a "jegyzője" szövegrész helyébe a "képviselő-testülete" szöveg,

q) 11. számú melléklet II. pontjában a "jegyző/járási hivatal" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

4. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 9. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A járási gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)

"k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében."

16. § A Gyár. 23. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében az a gyámhivatal jár el, amely a megelőlegezés tekintetében illetékes. Ha a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításának időtartama lejárt, a kérelem ügyében az a gyámhivatal jár el, amely a folyósítás időtartama alatt utoljára illetékes volt."

5. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - kiterjed az ellátás igénylésének időpontjában Magyarország területén élő)

"e) összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra."

18. § Az Mkr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. § e) pontja a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja."

19. § Az Mkr. 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "c)-d)" szövegrész helyébe a "c)-e)" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az Mkr. 8/A. § (5) bekezdése.

6. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a (3) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatot

a) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjének,

b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának

megkeresésére végzi el azzal, hogy a megkeresésre a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók."

7. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

23. § A 12. § (1) bekezdése, a 17-19. §, valamint az 1. melléklet a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 2. számú melléklet 1.3. alpontja a következő 1.3.5. alponttal egészül ki:
"1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező."

2. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1.A Pr. 4. számú melléklet 1.2.1. alpontja a következő 1.2.1.5. és 1.2.1.6. alponttal egészül ki:
"1.2.1.5. □ kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel
képes,
1.2.1.6. □ kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra
való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy
fogyatékosságra tekintettel folyósítják."
2.A Pr. 4. számú melléklet 4.1. alpontja a következő 4.1.4. alponttal egészül ki:
"4.1.4. kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha
4.1.4.1 az ápolt személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak
segítséggel képes), vagy
4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot
megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre
vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják."
3.A Pr. 4. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"4.3. A kérelemhez - a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve - minden esetben mellékelni kell a háziorvos
igazolását."
4.A Pr. 4. számú melléklete a következő 4.4. alponttal egészül ki:
"4.4. A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell
4.4.1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy egészségi
állapotáról, vagy
4.4.2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti
igazolást."

3. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 9. számú melléklet 3.2.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

ABCDEF
1.Közeli hozzátartozó
neve (születési neve)
Anyja neveSzületési helye, ideje
(év, hó, nap)
Társadalom-
biztosítási Azonosító
Jele
Családi kapcsolat
megnevezése
Megjegyzés*
2.
3.
4.
5.
6.

"

Tartalomjegyzék