562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-6. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 7-8. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 9-14. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra, amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2015. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám.

3. § (1) A fenntartó - az állami intézményfenntartó központ és a vidékfejlesztésért felelős miniszter kivételével - köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2014. augusztus 31-ig négy példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást - működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az OKJ 6. mellékletében foglalt táblázat 19. és 42. sora.

9. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az NMH-nak a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani."

10. § Az R. 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - mellékelni kell:]

"e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy

ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása esetén a szakképzésről szóló törvény szerint elméleti tárgy oktatására alkalmas, a képzési programnak megfelelő szakmai ismeretekkel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére megfelelő szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,

eb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program szerinti nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: "KER-C1") szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy - ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés - pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből "KER-C1" szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel rendelkező oktatókat alkalmaz,

ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó szaknyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és az érintett nyelv szakmai "KER-C1" szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező, vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv "KER-C1" szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező oktatókat alkalmaz,

ed) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz,

ee) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában alkalmaz anyanyelvi oktatókat,

ef) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi feltételekkel,

eg) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,

eh) a kérelem vagy a bejelentés benyújtásának időpontjában megfelel az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint a köztartozásmentes adózóra előírt feltételeknek,

ei) az ef) alpontban foglaltakon túl rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel,

ej) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

ek) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel,

el) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és

em) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre."

11. § (1) Az R. 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén - a (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában foglaltaktól eltérően - a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában anyanyelvi oktató alkalmazható, aki a tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon elvégezte és rendelkezik felsőfokú végzettséggel."

(2) Az R. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A felnőttképzést folytató intézmény a (7a) bekezdés szerinti anyanyelvi oktató alkalmazásának a (7a) bekezdésben meghatározott feltételeit az anyanyelvi oktató tanulmányainak elvégzését és a felsőfokú végzettségét bizonyító dokumentummal igazolja."

12. § Az R. 29. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NMH az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az ellenőrzött felnőttképzést folytató intézmény]

"j) a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a felnőttképzési információs rendszer számára,"

13. § Az R. 5. §

a) (2) bekezdésében az "eh)-el) alpontja" szövegrész helyébe az "ei)-em) alpontja",

b) (3) bekezdésében az "e) pont ej)-el) alpontja szerinti nyilatkozatokat" szövegrész helyébe a "d) pontjában és e) pont ek)-em) alpontjában foglaltakat"

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R. 29. § e) pont ec) alpontjában a "szakmai" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2014/2015-ös tanévtől az iskolai rendszerű szakképzésben megyénként és a fővárosra lebontva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
2Abroncsgyártó (34 543 01)NNNNTNTNTNNTNTNNNNNN
3Ács (34 582 01)TTTTTKTTKKTTTTTTTTKT
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55 621 01)KNNNKNKNTNKNNKKKNNNN
5Állattartó szakmunkás (35 621 01)KNKKNKKNTKTTTKKKKKNN
6Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01)NNKKKKKKTNNNTKKKKNNN
7Ápoló (55 723 01)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
SAranyműves (55 211 01)NNNNTNNNKNNNNNNNNNNN
9Artista (54 212 01)NNNNTNNNNNNKNNNNNNNN
10Asztalos (34 543 02)KKKTTTTKKTKTTTKKTTKT
11Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35 522 01)NNNNTNKNTNKNTTKNKNNN
12Autóelektronikai műszerész (54 525 01)KKKKTTKKKTKTTTKKKKKK
13Autógyártó (34 521 01)KNKKNNKKTTKTTKNNKKNK
14Automatikai technikus (54 523 01)NKKKKKKKTKKNTKKKKTNN
15Autószerelő (54 525 02)TKKKKKTTKKKTTKKKKTTK
16Autótechnikus (55 525 01)KKKKTKKKKKKTTTKKKTKK
17Avionikus (54 525 03)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
1SBádogos (34 582 02)KTKKTKKKKTKTTTTTTKKK
19Bányaipari technikus (54 544 01)NNNKNNKNNNNNTKNNNNNN
20Belovagló (35 813 01)NNKNNNKNNNNTTKKNNNNN
21Biogazdálkodó (35 621 02)KNKKNNTNTNKKTKKKKKNN
22Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01)KKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
23Bőrdíszműves (34 542 01)KKKKKNKNKNKTTNKKNKKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
24Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54 542 01)NNNNKNNNKNKNNNKNNNNN
25Bronzműves és szoboröntő (55 211 02)NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
26CAD-CAM informatikus (54 481 01)KKTKKTKKKNKTTKKKKTKK
27Cipőkészítő (34 542 02)KKKKTNTNKNKNTNKKKKNN
28CNC gépkezelő (35 521 01)KKTTTKTKTTTTTTKTTKTT
29Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
30Cukor- és édesipari szaktechnikus (55 541 02)NNNKKNNNTNNNNNKNNNNN
31Cukrász (34 811 01)KKKKKKKKKKKTTTKKKKKK
32Dekoratőr (54 211 01)KNKKTKKNKKNKKTKNKKKN
33Díszítő festő (55 211 03)NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
34Díszlettervező (55 211 04)NNNKTNNNKNNNNNNKNNNN
35Díszműkovács (34 211 01)NNNKTNNNNKNNNNNNNNNN
36Dísznövénykertész (34 622 01)KKKKKKTKTKTKTKKTKKTN
37Divat- és stílustervező (54 211 02)NNKKTKKNKKNNNKKKNNNN
38Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54 525 04)NNNKKNNNKNKNNNNNKKNN
39Drog- és toxikológiai technikus (55 524 01)NNNNKNNNTNNNNKNNNNNN
40Édesipari termékgyártó (34 541 01)NNKNKNKNTNNNTNKNNNKN
41Egészségügyi asszisztens (54 720 01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
42Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 02)NNNKTNNKKNNNNKNKNNNN
43Eladó (34 341 01)KKKTTKKKKKTTKTKKKKKK
44Elektromechanikai műszerész (34 522 01)NNKNTNKNTNKTTTKKKKKK
45Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)KNKKTKKKTKKKTTKKKKKN
46Elektronikai műszerész (34 522 03)KKKKTTKKTKKTTTTKKKKK
47Elektronikai technikus (54 523 02)KKKTTKKKTKKTTTKKKKTT
48Élelmiszeripari analitikus technikus (54 541 01)NNNNKNNKTNNNNKKKNNNN
49Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01)NNKNNKKNTNNNNKKKNNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
50Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)knkkknkntnkntkkknnnn
51Élelmiszeripari technikus (54 541 02)knkkkkkktnkttkkkkkkn
52Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)tttttktttttttttttttt
53Épületgépész technikus (54 582 01)kkkttkkktnktttkkkkkk
54Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54 623 01)nnnknkkktknntkkknkkn
55Erdészeti gépésztechnikus (54 521 02)nnnknnnnnnnntkknnnnn
56Erdészeti szakmunkás (34 623 01)knnknkkntknttkkknknn
57Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55 541 03)nnnnknnntnnnnnnnnnnn
58Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)nkkktkkkttktttkntttk
59Faipari technikus (54 543 01)kkkktknkknknttkkkktk
60Fegyverműszerész (54 863 01)nnnnkkknnnnnnnnnnnnn
61Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)nkknkknnknkntnkkknkn
62Férfiszabó (34 542 04)nnkkkktnknkntnkkkkkn
63Festő (54 211 03)kkkktnnkkkknnnnknnkn
64Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)kkkttkkkkkkkttkktkkk
65Finommechanikai műszerész (34 521 02)tnkktkkntnknntkkkkkn
66Fitness-wellness instruktor (54 813 01)kkkktkkkkkkkkkkkkkkk
67Fluidumkitermelő technikus (54 544 02)nnkknnnnnnnnnknnnnnk
68Fodrász (55 815 01)kkkkkknkknkkkkkkkknn
69Fogászati asszisztens (54 720 02)nkkkkknnknkkknknkkkn
70Foglalkozás-szervező (55 762 01)nnnnknnntnkntnknknkn
71Fogtechnikus (55 724 01)nnkkknnkknnnnnknkknn
72Fogtechnikus gyakornok (54 724 01)nkkkknnkknnnnnknkknn
73Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01)nkkkknnntnnntnnnnknn
74Formacikk-gyártó (34 543 03)nnknknkntnnnnnknknkn
75Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)nkkkknknnknnnknnnnnn
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
76Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)KKKKTKTKTNKKTTKKKKTK
77Gazda (34 621 01)KTKTNKKKTNTKTKTTTKKK
78Gazdasági informatikus (54 481 02)KKKKKKKKKKKNTKKKKKKK
79Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03)TKKTTTTTTTKTTTTTTTTT
80Gépi forgácsoló (34 521 03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
81Gépjármű mechatronikus (34 525 02)TNKKKKNNKNKTTKKNNKKN
82Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34 841 01)TNKNNKNNKNNTNKKNNKNN
83Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01)TNKNKKKNKNKTNKKNNTNN
84Gerontológiai gondozó (55 762 02)NNKNNKTNTNKKTNKKKKKN
85Grafikus (54 211 04)KKKKTKTKKKKKNKKKKKKN
86Gumiipari technikus (54 543 02)NNNNKKKNTNNTNNKNKNKN
87Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03)NNKKTKNNKNNNNNNKNNNN
88Gyakorló ápoló (52 723 01)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
89Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52 723 02)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
90Gyakorló fodrász (52 815 01)TKKKKKKTKKKKKKKTKKNT
91Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03)NKKKKKNNKNKKKNKKKNKK
92Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport
(52 215 01)
NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
93Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport
(52 215 01)
NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
94Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport
(52 215 01)
NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
95Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő
hangszercsoport (52 215 01)
NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
96Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport
(52 215 01)
NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
97Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52 725 02)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
98Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
99Gyakorló kozmetikus (52 815 02)KKKKKTKTKKKNKKKKKKNK
100Gyakorló mentőápoló (52 723 03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
101Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
102Gyártósori gépbeállító (34 521 05)NNKKNKTNTTKTTNKKKTTN
103Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01)NKKKKKNNTNKNTNKKKKNN
104Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)KKKKKKKNTNTNTKKKKKKN
105Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)KKKKKKNNKNKNNKKKKKNK
106Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)NKKKKKKKTNKNTKKKKKNK
107Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55 524 02)NNKNKKNNTNNNNKNNNNNN
108Gyógyszertári asszisztens (55 720 03)NKKKKKNNKNKNKNKKKNNK
109Hajózási technikus (54 841 01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
110Halász, haltenyésztő (34 624 01)NNKNNKKNTNTKNKKKNNNN
111Hangmester (54 213 01)NNNNTNNNKNNNNNNNNNNN
112Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (55 215 01)NNNKTNNNNNNNNNNNNNNN
113Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport
(55 215 01)
NNNKTNNNNNNNNNNNNNNN
114Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (55 215 01)NNNKTNNNNNNNNNNNNNNN
115Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő
hangszercsoport (55 215 01)
NNNKTNNNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
116Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (55 215 01)NNNKTNNNNNNNNNNNNNNN
117Hegesztő (34 521 06)TTTTTTTTTTTTTTKTTTTT
118Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02)NNKKKNNNKNNNNKNNNNNN
119Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01)KNNKKKNNKNKKTKKKKKKN
120Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55 541 04)NNNNKKNNTNNNNNKKNNTN
121Húsipari termékgyártó (34 541 03)KKTKKTKKTNTNTKTKTKTK
122Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05)NKKKTTKKTTKKTTKKKKKK
123Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)NKKKTKKKTNKKTTKKKKTK
124Idegenvezető (54 812 01)KKKKKKKNKNKKKKTNKNKN
125Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)KNKKKKNNKKTKTKKKKTTK
126Informatikai rendszergazda (54 481 04)KTKTKTTTKKTKKKTTKKTK
127Ipari gépész (34 521 04)KTTTTTTTTTTTTTTTTTTK
128Ipari gumitermék előállító (34 543 04)KNNNKKKNTNNKKNKNKNKN
129Irodai asszisztens (54 346 01)TKKTKKKKKKKNKKTKKKKK
130IT mentor (54 482 01)NKKKKKNNKNNNTKKKKNNN
131Járműfényező (34 525 03)TKKKTKKKKTKKTTTKTKKK
132Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)KKKKKNNTTKKKTKKKKKKN
133Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34 525 04)TNKNKKNNKNKKTKKKKKKN
134Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05)TNKNTKNNKNKKTTKKKKKN
135Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 04)NNNKTKKNNNNNNKNNNKNN
136Jelmeztervező (55 211 05)NNNKTNNNKNNNNNNKNNNN
137Kályhás (34 582 06)KNKNKKKNKKNNTKKNKKKN
138Karosszérialakatos (34 525 06)KKKKTKKKKTTTTTTKTKTK
139Kárpitos (34 542 05)KKKKTKKKKNKKTTKKKTKK
140Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55 725 10)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
141Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211
02)
NKNKTTNNKNNNNNNKNNKN
142Kerámiaműves (54 211 05)KKNKTKKNKNKNNKKKNNNN
143Kereskedő (54 341 01)TKKTKTKKKTTTKKTKTTKT
144Kertész (34 622 02)KTKKKTKKTTTTTKKKKKTN
145Kertészeti szaktechnikus (55 622 01)KNNKKNNNTNTNTKKKNKTN
146Kiadványszerkesztő (54 213 02)KKKKTKNKKKKNKTKNKKKN
147Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)KTKKTKKKTNKKTTKKKNTK
148Kishajóépítő, -karbantartó (34 543 05)NNNNKKNNNNNNNNNNNNKK
149Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)KKKKTKKKKNNNNKNKNKKN
150Klinikai fogászati higiénikus (55 725 11)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
151Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
152Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07)NNKKTNKKKKNKKTKNNKKN
153Kohászati technikus (54 521 04)NNNNNNKNNNNNNNNNNNNN
154Kőműves és hidegburkoló (34 582 08)TKKTTTTTKTTTTTKKTTTT
155Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)KKKKKKKNTKNKTKNKKKKN
156Környezetvédelmi technikus (54 850 01)KNKKKKKKKNKNTKKKKKKN
157Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55 850 02)NNKNKNNNTNNNTKKKKKTN
158Korrektor (55 213 03)NNKNTNNNKNNNKTKNKNKN
159Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03)NNNNKNKNKNKNNNKKKTNK
160Kozmetikus (55 815 02)KKKKKNNKKNKNKKKKKKNN
161Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)KKTKTTTKTTKTTTTTTKTK
162Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 02)NNNKKKNKKNKNKKKNKKNK
163Laboratóriumi technikus (54 524 01)NTKNKKKNTNKKNNKKKNKN
164Lakberendező (55 211 06)NKKNTNNNKNNKTTKNKKKN
165Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01)NNKKKNKNNNNNNNKNKNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
166Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 03)NNNNKNKKKNNNNNNNNNNN
167Létesítményi energetikus (55 582 01)NNKNTKKNTNNNNTKKKKTN
168Logisztikai ügyintéző (54 345 01)TKKTKTTKKKKKTKTKTTKT
169Lovastúra-vezető (54 812 02)NNKNKKKNNNNTTKKKKKKN
170Lovász (34 621 02)KNKNNKKKTKKTTKKKKKKN
171Magasépítő technikus (54 582 03)KKKKTKTKKKKNTTKKKKTK
172Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55 541 05)NNNNNNNNTNTNNNNNNNNN
173Matróz-gépkezelő (34 841 02)NNNNKNNNNNNNNNNNKNNN
174Mechatronikai technikus (54 523 04)TKKTKKKTTKKKTKKKKTTK
175Mechatronikus-karbantartó (34 523 01)TKKKTTKNTNKKTTKKKTKN
176Mélyépítő technikus (54 582 04)NKKKTKKKKNNNTTKKKKNK
177Mentálhigiénés asszisztens (55 762 03)NNNKKNNNTNKNTNKKKNKK
178Mentőápoló (55 723 11)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
179Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)KKKKNKKKTKTNTKKKTKTK
180Mezőgazdasági gépész (34 521 08)TKTTNKKKTTTKTKTTTTTN
181Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)KKKKNKNKTTTKTKKTKKTN
182Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)KKKKNKKNTTTTTKKTKKTN
183Mezőgazdasági technikus (54 621 02)KKKKKKKKTTTKTKKKKKTN
184Molnár (34 541 04)NNNNNNKNTNTNNNNNNNNN
185Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)KKKNKKKKKNKNTNKNKNKK
186Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)KNNKTNKNKKNNNKKKNKNN
187Műanyagfeldolgozó (34 521 09)KKKKKNNKTNKTTNKKKKKN
188Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)KKKKKKKNTNKTTNKKKKTN
189Műbútorasztalos (35 543 01)NNKNKKNNKNKTTNKKKKTN
190Műemlékfenntartó technikus (55 582 02)NKNNKKNKKNNNNNKNKNKN
191Műemléki díszítőszobrász (35 582 04)NNNNKNNNKNNNNNKNKNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
192Műemléki helyreállító (35 582 05)NKKNKNKNKNNNNNKNKNKN
193Műszaki informatikus (54 481 05)KKKKKKNKKKKKTKKKKKTT
194Műszeres analitikus (55 524 03)NNNNKKKNTNNNNNKKKNKN
195Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)KNKKTKKKKKNNKKNKNKNN
196Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 06)NNKKTKKNKNNNNKNKNKNN
197Női szabó (34 542 06)TKTKTTKKKTKTTTKKTTKT
198Nonprofit menedzser (54 345 02)NNNKKKNNNNNNKKKNNNNN
199Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02)NNKNKKNNTNTNNKKKKNKN
200Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 03)NNNNNNNNNNNNNNNNKNNN
201Nyomdaipari gépmester (54 213 04)KNKKKKNNTKNNTKNNKNKN
202Optikai üvegcsiszoló (34 725 01)NNNNKNNNKNNNNNNKNNNN
203Ortopédiai műszerész (54 726 02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
204Orvosi elektronikai technikus (55 523 04)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
205Ötvös, fémműves (54 211 06)NKNNTNNKKKNNNNNNNKNN
206Pantomimes (54 212 07)NNNNTNNNNNNNNNNNNNNN
207Papíripari technikus (55 524 04)NNNNKNNNTNNNTKNNNNNN
208Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)NNKKKKKKTNKNTKKKNKTN
209Patkolókovács (35 521 03)NNKNNNNNTNNKTKKKNNNN
210Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)NTNKKKKTTNKNTKKTKNNN
211Pék (34 541 05)KKKKTKKKTTTKTTKTKKKT
212Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54 343 01)
KKNKKKKKKTNNTKKNKKKN
213Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01)TTKTKTKTKTTKTKTTTKKT
214Pincér (34 811 03)KKKKTKKKKKKKTTKKKKTK
215Postai üzleti ügyintéző (54 841 09)NKKKKKKKKKKKTKKKKKKN
216Pszichiátriai gondozó (55 762 04)KNKNNNNNTNKNTNKKKNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
217Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01)NNKKTNNNTNKNTTKKKNKN
218Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35 582 06)NKKNKNNNKNNNNNNKNKKN
219Repülőgépész (54 525 05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
220Repülőgépsárkány-szerelő (54 525 06)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
221Ruhaipari technikus (54 542 02)KNKKKKKNKKKNTNKKKTKK
222Sommelier (35 811 01)NKNNKNNNNNNNNNNNKNNN
223Speciális állatfeldolgozó (35 541 01)NNNNNNNNTNTNNNNNNNNN
224Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)KKKKTKKKKKKKKKKKKKKK
225Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55 541 06)KNNKKNKNTNKNNKKKNNTN
226Szakács (34 811 04)KKKKTKKTKTKTTTKKKKTT
227Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)KKKKKKKKKKKKTKKNKKKN
228Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)NKKKKKKNKKTNTKKKKNTK
229Szárazépítő (34 582 10)KKKKTKTKKKNKTTTKKKKN
230Szenvedélybeteg gondozó (55 762 05)NNNNNNNNTNTNTNKKKNNN
231Szerszámkészítő (34 521 10)TKTTTKTTTKKTTTTTTTTT
232Színész II. (55 212 01)NNNKTNNNKNNNNNNKNNNN
233Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07)NNKNTNNNNNNNNNNNNNNN
234Szobrász (54 211 07)KKNKTKKKKNKNNNKKNKNN
235Szociális asszisztens (54 762 02)NTKKKKKKTNKKTKKKKNKK
236Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)TTTTTKTTTTTTTTTTTKTT
237Szociális szakgondozó (54 762 03)NKKNKKNNTNKKTKKTKKTN
238Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)KNKKKKNNTNKNTKKKKNKK
239Szoftverfejlesztő (54 213 05)NKKKKKNKKKKNTKKKKNKK
240Szőlész-borász (34 541 06)NKNKKNNKNKNNTNKNNKTN
241Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08)NNKNTKKKKNNNTTNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
242Szövettani asszisztens (55 725 16)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
243Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)KKKKTKKKKNKNNKNKNNKN
244Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07)KNNKKNNNTNNNNKNKNNNN
245Távközlési technikus (54 523 05)NNNKKNNNTNKNTNKNKNKN
246Tejipari szaktechnikus (55 541 08)NNNKNNNNTNNNNNKNKNNN
247Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04)KNNKKNKNTNKKTNKNKNKN
248Térképész szaktechnikus (55 581 03)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
249Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05)KNNKKNKNTNNKTNKNKNKN
250Tetőfedő (35 582 07)NKKKTKKKKNKTTTKKKKTK
251Textilipari technikus (54 542 03)NNNNKKNNKNNNTNKNKNNN
252Textilműves (54 211 08)KKNKTKKNKKNNNNKKNKNN
253Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)KTKKKTKKKTNNTKTKKTKK
254Ügyviteli titkár (54 346 02)KTKKKKKKNKKKTKKKTKKK
255Útépítő (34 582 11)NKKKTNKNKNKNTTKNKNNN
256Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05)NNKKKNKNKNNNTNNNNNNN
257Üvegműves (54 211 09)NNNNTNNKNNNNNKKNNNNN
258Vadászpuska műves (55 863 02)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
259Vájár (34 544 01)NTNTNNNNNTNTTNNNNNTN
260Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)KKKKKKKTKKKKTKKNKKKN
261Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)KKKKKKKKKKKKTKKKKKKN
262Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06)NNKKKKKNKNKNNNNKNNNN
263Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05)NNNKKKNKKNKNNNNKKNNN
264Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54 841 06)NNNKKKNKKNKNNNNKKNNN
265Vasúti személyszállítási ügyintéző (54 841 07)NNNNKKNKKNKNNNNKKNNN
266Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07)NNKKKKNNKNTNNNNKKNNN
267Vasúti vontatott jármű szerelője (54 525 08)NNNNKNNNKNTNNNNKKNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
268Vasútijármű-technikus (55 525 03)nnnnknnnkntnnnnkknnn
269Vegyipari technikus (54 524 02)nkktkknntnttnknknnkk
270Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)ktkkkkktkkkkkkkttttt
271Vendéglátó eladó (34 811 05)kkkkkkkkkkkntkkkkntk
272Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)kkkkknnnknkktkkkkntk
273Vidékfejlesztési szaktechnikus (55 581 04)nnnnknnntntktkknknkn
274Villanyszerelő (34 522 04)kttttktttttttttttttt
275Virágdekoratőr (35 215 02)nnnnknnntnnntknnnnnn
276Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)kkkkkkkktknntkkkkkkn
277Víz- és csatornaműkezelő (34 853 01)nnnnknkntknktkkkkkkk
278Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)kktktkkktknkttktkntk
279Vízépítő technikus (55 582 03)nnkktkkkkntnttkkknnn
280Vízgazdálkodó szaktechnikus (55 850 06)nnnkknnntntnnnkkknnn
281Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08)nnkktkkntntnttknkntn
282Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 08)nnnnknknnnnnnnnnnnnn
283Vizi sportmotor-szerelő (35 525 01)nnnnknnnnnnnnnnnnnnn
284Vízügyi technikus (54 853 01)knkkkkkktntntnkkknnn
285Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02)tnkkkkkntktntkktkkkn

2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz

T: támogatott [az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA7KA8MF11MF112MF116MF132MF47MF58MF63MF65MF67MF70
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55 621 01)3434
3Állattartó szakmunkás (35 621 01)2828
4Asztalos (34 543 02)168168
5Autóelektronikai műszerész (54 525 01)3434
6Autógyártó (34 521 01)1616
7Autótechnikus (55 525 01)3434
8Bádogos (34 582 02)2828
9Biogazdálkodó (35 621 02)5656
10Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01)2222
11Bőrdíszműves (34 542 01)1616
12CAD-CAM informatikus (54 481 01)683434
13Cipőkészítő (34 542 02)1616
14CNC gépkezelő (35 521 01)1616
15Cukrász (34 811 01)8484
16Dekoratőr (54 211 01)3434
17Dísznövénykertész (34 622 01)2828
18Egészségügyi asszisztens (54 720 01)3434
19Eladó (34 341 01)1127240
20Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)1616
21Elektronikai műszerész (34 522 03)1616
22Elektronikai technikus (54 523 02)3434
23Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)5656
24Élelmiszeripari technikus (54 541 02)6868
25Épületgépész technikus (54 582 01)1616
26Erdészeti szakmunkás (34 623 01)2828
27Faipari technikus (54 543 01)3434
28Festő (54 211 03)2929
29Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)1129220
30Fitness-wellness instruktor (54 813 01)3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA7KA8MF11MF112MF116MF132MF47MF58MF63MF65MF67MF70
Fodrász (55 815 01)1026834
32Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)1616
33Gazda (34 621 01)140140
34Gazdasági informatikus (54 481 02)68341717
35Grafikus (54 211 04)583424
36Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52 725 02)
2020
37Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)2020
38Gyakorló kozmetikus (52 815 02)5050
39Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)2020
40Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)1616
41Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)3434
42Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01)1616
43Húsipari termékgyártó (34 541 03)8484
44Idegenvezető (54 812 01)341717
45Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)341717
46Informatikai rendszergazda (54 481 04)85343417
47Ipari gépész (34 521 04)8484
48Ipari gumitermék előállító (34 543 04)1616
49Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)2828
50Kályhás (34 582 06)1616
51Karosszérialakatos (34 525 06)5656
52Kárpitos (34 542 05)5656
53Kerámiaműves (54 211 05)5858
54Kertész (34 622 02)482820
55Kertészeti szaktechnikus (55 622 01)1616
56Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55 725 10)
1212
57Kiadványszerkesztő (54 213 02)1616
58Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)683434
59Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)1919
60Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)1212
61Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)1616
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA7KA8MF11MF112MF116MF132MF47MF58MF63MF65MF67MF70
62Környezetvédelmi technikus (54 850 01)593425
63Kozmetikus (55 815 02)3434
64Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)8484
65Lovász (34 621 02)2828
66Magasépítő technikus (54 582 03)3434
67Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34 811 02)
562828
68Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)3434
69Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)2828
70Mezőgazdasági technikus (54 621 02)503416
71Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)2828
72Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)291415
73Műanyagfeldolgozó (34 521 09)1616
74Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)1616
75Műszaki informatikus (54 481 05)3434
76Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)5656
77Nyomdaipari gépmester (54 213 04)1616
78Pék (34 541 05)562828
79Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54 343 01)
683434
80Pincér (34 811 03)14012812
81Pszichiátriai gondozó (55 762 04)1616
82Ruhaipari technikus (54 542 02)1616
83Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)84343317
84Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55 541 06)3434
85Szakács (34 811 04)16815315
86Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)341717
87Szárazépítő (34 582 10)2828
88Szobrász (54 211 07)2929
89Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)321616
90Szövettani asszisztens (55 725 16)1212
91Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)66
92Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07)1616
93Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04)1616
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA7KA8MF11MF112MF116MF132MF47MF58MF63MF65MF67MF70
94Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05)1616
95Textilműves (54 211 08)2929
96Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)341717
97Ügyviteli titkár (54 346 02)685315
98Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)75342417
99Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)3434
100Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)5454
101Vendéglátó eladó (34 811 05)8484
102Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)2828
103Villanyszerelő (34 522 04)11210210
104Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)74461612
105Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)5656
106Vízügyi technikus (54 853 01)1616

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF5EJSZ1EJSZ2MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF94
2Asztalos (34 543 02)168168
3Autóelektronikai műszerész (54 525 01)564016
4Automatikai technikus (54 523 01)1414
5Autószerelő (54 525 02)503416
6Autótechnikus (55 525 01)593425
7Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01)3434
8Bőrdíszműves (34 542 01)1414
9CAD-CAM informatikus (54 481 01)3434
10Cipőkészítő (34 542 02)4242
11CNC gépkezelő (35 521 01)3434
12Cukrász (34 811 01)8484
13Dísznövénykertész (34 622 01)3434
14Egészségügyi asszisztens (54 720 01)562630
15Eladó (34 341 01)2241542644
16Elektronikai műszerész (34 522 03)1414
17Elektronikai technikus (54 523 02)3434
18Épületgépész technikus (54 582 01)1414
19Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)3434
20Faipari technikus (54 543 01)1414
21Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)1212
22Festő (54 211 03)1212
23Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)5656
24Fitness-wellness instruktor (54 813 01)3434
25Fodrász (55 815 01)3434
26Fogászati asszisztens (54 720 02)1717
27Fogtechnikus gyakornok (54 724 01)1717
28Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01)683434
29Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)3434
30Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)1212
31Gazdasági informatikus (54 481 02)3434
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF5EJSZ1EJSZ2MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF94
32Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03)5656
33Grafikus (54 211 04)1212
34Gyakorló fodrász (52 815 01)3434
35Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03)3434
36Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
2020
37Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)2020
38Gyakorló kozmetikus (52 815 02)3434
39Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)2020
40Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01)3434
41Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)3434
42Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)785028
43Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)3434
44Gyógyszertári asszisztens (55 720 03)1212
45Húsipari termékgyártó (34 541 03)8484
46Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05)3434
47Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)1212
48Idegenvezető (54 812 01)3434
49Irodai asszisztens (54 346 01)341420
50IT mentor (54 482 01)1414
51Járműfényező (34 525 03)3434
52Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)5656
53Karosszérialakatos (34 525 06)7070
54Kárpitos (34 542 05)1212
55Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725
10)
1212
56Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211 02)1212
57Kerámiaműves (54 211 05)1212
58Kereskedő (54 341 01)5656
59Kiadványszerkesztő (54 213 02)3434
60Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)9696
61Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)1212
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF5EJSZ1EJSZ2MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF94
Kőműves és hidegburkoló (34 582 08)126126
63Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)1414
64Kozmetikus (55 815 02)3434
65Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)4242
66Lakberendező (55 211 06)3434
67Logisztikai ügyintéző (54 345 01)564115
68Magasépítő technikus (54 582 03)5656
69Mechatronikai technikus (54 523 04)3434
70Mechatronikus-karbantartó (34 523 01)3434
71Mélyépítő technikus (54 582 04)3434
72Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)1414
73Mezőgazdasági gépész (34 521 08)3434
74Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)3434
75Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)3434
76Mezőgazdasági technikus (54 621 02)5656
77Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)3434
78Műanyagfeldolgozó (34 521 09)3434
79Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)3434
80Műemlékfenntartó technikus (55 582 02)3434
81Műemléki helyreállító (35 582 05)1414
82Műszaki informatikus (54 481 05)1414
83Női szabó (34 542 06)3434
84Ötvös, fémműves (54 211 06)1212
85Pék (34 541 05)5656
86Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01)3434
87Pincér (34 811 03)2241422656
88Postai üzleti ügyintéző (54 841 09)341420
89Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35 582 06)1414
90Sommelier (35 811 01)1414
91Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)592534
92Szakács (34 811 04)260126364850
93Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)1414
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF5EJSZ1EJSZ2MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF94
94Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)3535
95Szárazépítő (34 582 10)1414
96Szerszámkészítő (34 521 10)3434
97Szobrász (54 211 07)1212
98Szociális szakgondozó (54 762 03)683434
99Szoftverfejlesztő (54 213 05)1414
100Szőlész-borász (34 541 06)3434
101Szövettani asszisztens (55 725 16)1212
102Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)1616
103Tetőfedő (35 582 07)3434
104Textilműves (54 211 08)1212
105Útépítő (34 582 11)1414
106Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)5656
107Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)563026
108Vegyipari technikus (54 524 02)3434
109Vendéglátó eladó (34 811 05)845628
110Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)1414
111Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)562828
112Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)1414

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF23MF44MF53
2Állattartó szakmunkás (35 621 01)2828
3Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01)1212
4Asztalos (34 543 02)6060
5Autóelektronikai műszerész (54 525 01)2626
6Autógyártó (34 521 01)2626
7Automatikai technikus (54 523 01)2828
8Autószerelő (54 525 02)3636
9Autótechnikus (55 525 01)2828
10Bádogos (34 582 02)1212
11Belovagló (35 813 01)5454
12Biogazdálkodó (35 621 02)2424
13Bőrdíszműves (34 542 01)1212
14Cipőkészítő (34 542 02)1212
15Cukrász (34 811 01)1198435
16Dekoratőr (54 211 01)1212
17Dísznövénykertész (34 622 01)2828
18Divat- és stílustervező (54 211 02)584612
19Édesipari termékgyártó (34 541 01)1212
20Egészségügyi asszisztens (54 720 01)674324
21Eladó (34 341 01)16813236
22Elektromechanikai műszerész (34 522 01)1212
23Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)2828
24Elektronikai műszerész (34 522 03)1212
25Elektronikai technikus (54 523 02)2828
26Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01)1212
27Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)2828
28Élelmiszeripari technikus (54 541 02)1212
29Épületgépész technikus (54 582 01)2828
30Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)2828
31Faipari technikus (54 543 01)1212
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)1212
33Férfiszabó (34 542 04)1212
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF23MF44MF53
34Festő (54 211 03)77
35Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)6060
36Finommechanikai műszerész (34 521 02)1212
37Fitness-wellness instruktor (54 813 01)1212
38Fluidumkitermelő technikus (54 544 02)3636
39Fodrász (55 815 01)3636
40Fogászati asszisztens (54 720 02)2828
41Fogtechnikus (55 724 01)1212
42Fogtechnikus gyakornok (54 724 01)1212
43Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01)1717
44Formacikk-gyártó (34 543 03)1212
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)1212
46Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)1616
47Gazda (34 621 01)4242
48Gazdasági informatikus (54 481 02)361224
49Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03)2828
50Gépjármű mechatronikus (34 525 02)1212
51Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34 841 01)1212
52Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01)1212
53Gerontológiai gondozó (55 762 02)1212
54Grafikus (54 211 04)582929
55Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03)5858
56Gyakorló fodrász (52 815 01)3636
57Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03)321220
58Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52 725 02)2020
59Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)2020
60Gyakorló kozmetikus (52 815 02)1212
61Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)2020
62Gyártósori gépbeállító (34 521 05)1212
63Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01)2828
64Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)1212
65Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)1212
66Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)1212
67Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55 524 02)1212
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF23MF44MF53
68Gyógyszertári asszisztens (55 720 03)1212
69Halász, haltenyésztő (34 624 01)1212
70Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02)1212
71Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05)1616
72Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)1616
73Idegenvezető (54 812 01)1212
74Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)5656
75Informatikai rendszergazda (54 481 04)92561026
76Irodai asszisztens (54 346 01)2828
77IT mentor (54 482 01)1212
78Járműfényező (34 525 03)1616
79Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)1212
80Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34 525 04)1212
81Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05)1616
82Kályhás (34 582 06)1212
83Karosszérialakatos (34 525 06)1616
84Kárpitos (34 542 05)1212
85Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10)1212
86Kereskedő (54 341 01)915635
87Kertész (34 622 02)805228
88Kiadványszerkesztő (54 213 02)281612
89Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)562828
90Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)1818
91Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)1212
92Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07)2828
93Kőműves és hidegburkoló (34 582 08)16414024
94Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)1212
95Környezetvédelmi technikus (54 850 01)1212
96Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55 850 02)1212
97Korrektor (55 213 03)1212
98Kozmetikus (55 815 02)1212
99Laboratóriumi technikus (54 524 01)1212
100Lakberendező (55 211 06)1212
101Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01)1212
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF23MF44MF53
102Létesítményi energetikus (55 582 01)1616
103Logisztikai ügyintéző (54 345 01)704426
104Lovastúra-vezető (54 812 02)1212
105Lovász (34 621 02)7878
106Magasépítő technikus (54 582 03)5656
107Mechatronikai technikus (54 523 04)1616
108Mechatronikus-karbantartó (34 523 01)2828
109Mélyépítő technikus (54 582 04)2828
110Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)987028
111Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)7373
112Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)5656
113Mezőgazdasági technikus (54 621 02)101101
114Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)1212
115Műanyagfeldolgozó (34 521 09)1212
116Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)1212
117Műbútorasztalos (35 543 01)1616
118Műemléki helyreállító (35 582 05)1212
119Műszaki informatikus (54 481 05)1616
120Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)8080
121Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 06)88
122Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02)1212
123Nyomdaipari gépmester (54 213 04)2828
124Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)2828
125Patkolókovács (35 521 03)1414
126Pék (34 541 05)562828
127Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01)825626
128Pincér (34 811 03)19115635
129Postai üzleti ügyintéző (54 841 09)2828
130Pszichiátriai gondozó (55 762 04)1212
131Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01)1212
132Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35 582 06)1212
133Ruhaipari technikus (54 542 02)1212
134Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)241212
135Szakács (34 811 04)2192815635
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF23MF44MF53
136Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)2828
137Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)442816
138Szárazépítő (34 582 10)5656
139Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07)5858
140Szociális asszisztens (54 762 02)562828
141Szociális szakgondozó (54 762 03)563422
142Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)1212
143Szoftverfejlesztő (54 213 05)281414
144Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08)2424
145Szövettani asszisztens (55 725 16)1212
146Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)936825
147Tetőfedő (35 582 07)1212
148Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)107363536
149Ügyviteli titkár (54 346 02)2828
150Útépítő (34 582 11)2828
151Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05)2828
152Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)2828
153Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)16115
154Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06)1212
155Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07)1212
156Vegyipari technikus (54 524 02)2828
157Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)1077235
158Vendéglátó eladó (34 811 05)805624
159Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)1616
160Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)1212
161Vízépítő technikus (55 582 03)1212
162Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08)1616
163Vízügyi technikus (54 853 01)1616
164Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02)1212

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF91MF95MF96
2Állattartó szakmunkás
(35 621 01)
5656
3Állattenyésztő és
állategészségügyi technikus
(54 621 01)
1717
4Autóelektronikai műszerész
(54 525 01)
1029012
5Autógyártó (34 521 01)1414
6Automatikai technikus
(54 523 01)
1717
7Autószerelő (54 525 02)1361081216
8Autótechnikus (55 525 01)3434
9Bádogos (34 582 02)564412
10Bányaipari technikus
(54 544 01)
1717
11Biogazdálkodó (35 621 02)1414
12Bor- és pezsgőgyártó
szaktechnikus (55 541 01)
1717
13Bőrdíszműves (34 542 01)2828
14CAD-CAM informatikus
(54 481 01)
1026834
15Cipőkészítő (34 542 02)564214
16Cukor- és édesipari
szaktechnikus (55 541 02)
1717
17Cukrász (34 811 01)8484
18Dekoratőr (54 211 01)341420
19Díszlettervező (55 211 04)1515
20Díszműkovács (34 211 01)2828
21Dísznövénykertész
(34 622 01)
2828
22Divat- és stílustervező
(54 211 02)
58241717
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF91MF95MF96
23Dízelmotoros vasúti jármű
szerelője (54 525 04)
3434
24Egészségügyi asszisztens
(54 720 01)
683434
25Egyházzenész (szakmairány
megjelölésével) (54 212 02)
362412
26Elektromos gép- és
készülékszerelő (34 522 02)
2828
27Elektronikai műszerész
(34 522 03)
2828
28Élelmiszeripari szakmunkás
(34 541 02)
2828
29Élelmiszeripari technikus
(54 541 02)
6868
30Erdészeti és vadgazdálkodási
technikus (54 623 01)
3434
31Erdészeti gépésztechnikus (54
521 02)
1717
32Erdészeti szakmunkás
(34 623 01)
72281628
33Erősáramú elektrotechnikus
(54 522 01)
6868
34Faipari technikus (54 543 01)5151
35Férfiszabó (34 542 04)1414
36Festő (54 211 03)1515
37Finommechanikai műszerész
(34 521 02)
1414
38Fitness-wellness instruktor
(54 813 01)
68282020
39Fluidumkitermelő technikus
(54 544 02)
1717
40Fodrász (55 815 01)13684172015
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
41Fogászati asszisztens
(54 720 02)
1717
42Fogtechnikus (55 724 01)1717
43Fogtechnikus gyakornok
(54 724 01)
1717
44Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus
(54 581 01)
1717
45Fotográfus és fotótermék-
kereskedő (54 810 01)
34286
46Gáz- és hőtermelő berendezés-
szerelő
(35 582 01)
1414
47Gazdasági informatikus
(54 481 02)
13648342628
48Gépjármű mechatronikus
(34 525 02)
1414
49Grafikus (54 211 04)582461315
50Gyakorlatos színész
(szakmairány megnevezésével) (54 212 03)
301515
51Gyakorló fodrász (52 815 01)13678122224
52Gyakorló gyógyszertári
asszisztens (52 720 03)
2424
53Gyakorló képi diagnosztikai,
nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52
725 02)
1212
54Gyakorló klinikai
laboratóriumi asszisztens (52
725 03)
2020
55Gyakorló kozmetikus (52 815 02)684820
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
56Gyakorló szövettani
asszisztens (52 725 04)
2020
57Gyártósori gépbeállító
(34 521 05)
4242
58Gyermekotthoni asszisztens
(54 761 01)
3434
59Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35 622 01)
421626
60Gyógy- és sportmasszőr
(54 726 01)
2828
61Gyógypedagógiai segítő
munkatárs (54 140 01)
100601525
62Gyógyszertári asszisztens (55
720 03)
1212
63Hangszerkészítő és -javító,
fafúvós hangszercsoport
(55 215 01)
1212
64Hangszerkészítő és -javító,
orgonaépítő hangszercsoport
(55 215 01)
1212
65Hangszerkészítő és -javító,
rézfúvós hangszercsoport (55 215 01)
1212
66Hangszerkészítő és -javító,
vonós/pengetős/vonókészítő
hangszercsoport
(55 215 01)
1212
67Hangszerkészítő és -javító,
zongora hangszercsoport (55
215 01)
1212
68Hídépítő és -fenntartó
technikus (54 582 02)
1717
69Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus (55 850 01)
3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
70Húsipari termékgyártó
(34 541 03)
562828
71Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő (34 582 05)
5656
72Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)2828
73Idegenvezető (54 812 01)13628681723
Infokommunikációs
74hálózatépítő és üzemeltető (54
481 03)
102562026
75IT mentor (54 482 01)683434
76Járműfényező (34 525 03)4242
77Járműipari fémalkatrész-
gyártó (34 521 07)
2828
78Jazz-zenész (szakmairány
megjelölésével) (54 212 04)
6060
79Jelmeztervező (55 211 05)1515
80Karosszérialakatos
(34 525 06)
1029012
81Kárpitos (34 542 05)562828
82Képi diagnosztikai, nukleáris
medicina és sugárterápiás
asszisztens (55 725 10)
1212
83Kerámia, porcelán készítő
(szakmairány megjelölésével)
(34 211 02)
5858
84Kerámiaműves (54 211 05)5858
85Kertész (34 622 02)846024
86Kertészeti szaktechnikus
(55 622 01)
3434
87Kiadványszerkesztő
(54 213 02)
68193415
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
88Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54 761 02)
68282119
89Klasszikus zenész
(szakmairány megjelölésével)
(54 212 05)
276150126
90Klinikai laboratóriumi
asszisztens (55 725 12)
1212
91Kőfaragó, műköves és
épületszobrász (34 582 07)
2828
92Könyvkötő és
nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
685414
93Környezetvédelmi technikus
(54 850 01)
683434
94Kozmetikus (55 815 02)684820
95Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34 582 09)
232144283030
96Közúti közlekedésüzemvitel-
ellátó (54 841 02)
3434
97Látszerész és fotócikk-
kereskedő (54 725 01)
1717
98Magasépítő technikus
(54 582 03)
685612
99Mechatronikus-karbantartó
(34 523 01)
2828
100Mélyépítő technikus
(54 582 04)
1717
101Mentálhigiénés asszisztens
(55 762 03)
3434
102Mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó (34 811 02)
68282020
103Mezőgazdasági
gépésztechnikus (54 521 05)
6868
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
104Mezőgazdasági gépjavító (35
521 02)
2828
105Mezőgazdasági technikus (54
621 02)
3434
106Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)1515
107Műanyagfeldolgozó
(34 521 09)
4242
108Műanyagfeldolgozó technikus
(54 521 06)
3434
109Műszaki informatikus
(54 481 05)
6868
110Népi kézműves (szakmairány
megjelölésével) (34 215 01)
72121248
111Népzenész (szakmairány
megjelölésével) (54 212 06)
561244
112Női szabó (34 542 06)252402812172320263056
113Nonprofit menedzser
(54 345 02)
3434
114Nyomdaipari gépmester
(54 213 04)
3434
115Parképítő és fenntartó
technikus (54 581 02)
1717
116Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs (54 140 02)
9434152619
117Pék (34 541 05)1545622282424
118Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
(54 343 01)
856817
119Pincér (34 811 03)23228120122052
120Postai üzleti ügyintéző
(54 841 09)
3434
121Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01)1717
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
122Ruhaipari technikus
(54 542 02)
1717
123Sportedző (a sportág
megjelölésével) (54 813 02)
68121781912
124Sütő- és cukrászipari
szaktechnikus (55 541 06)
1717
125Szakács (34 811 04)2562814428161228
126Szállítmányozási ügyintéző
(54 841 04)
341222
127Számítógép-szerelő,
karbantartó (34 523 02)
10928282825
128Szárazépítő (34 582 10)5656
129Színész II. (55 212 01)1515
130Szobrász (54 211 07)2929
131Szociális asszisztens
(54 762 02)
72341226
132Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
(55 762 06)
3434
133Szoftverfejlesztő (54 213 05)6814192015
134Szőlész-borász (34 541 06)5656
135Szövettani asszisztens (55 725
16)
1212
136Táncos (szakmairány
megjelölésével) (54 212 09)
10942341815
137Tartósítóipari szaktechnikus
(55 541 07)
1717
138Távközlési technikus
(54 523 05)
1717
139Tejipari szaktechnikus
(55 541 08)
1717
140Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55 850 04)
1717
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
141Természetvédelmi
szaktechnikus (55 850 05)
1717
142Tetőfedő (35 582 07)1414
143Textilműves (54 211 08)241212
144Turisztikai szervező,
értékesítő (54 812 03)
1642868282020
145Ügyviteli titkár (54 346 02)13452174916
146Útépítő (34 582 11)1414
147Útépítő és -fenntartó
technikus (54 582 05)
1717
148Vállalkozási és bérügyintéző
(54 344 02)
1702868202628
149Vám-, jövedéki- és termékdíj
ügyintéző (54 344 03)
170276817171526
150Vasútépítő és -fenntartó
technikus (54 582 06)
3434
151Vasútforgalmi szolgálattevő
(54 841 05)
3434
152Vasúti árufuvarozási
ügyintéző (54 841 06)
3434
153Vasúti villamos jármű
szerelője (54 525 07)
3434
154Vendéglátásszervező-
vendéglős (54 811 01)
102801210
155Vendéglátó eladó (34 811 05)1405628201026
156Vendéglátó-üzletvezető
(35 811 02)
51132810
157Virágkötő és virágkereskedő
(34 215 04)
562828
158Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő (34 582 12)
112362452
159Vízépítő technikus
(55 582 03)
1717
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ21EJSZ22EJSZ36EJSZ29EJSZ34EJSZ5EJSZ6MF104MF116MF131MF2MF20MF26MF39MF58MF6MF67MF76MF90MF9MF95MF96
160Vízgazdálkodó szaktechnikus
(55 850 06)
1717
161Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35 582 08)
1414
162Vízügyi technikus
(54 853 01)
102163452
163Zöldség- és
gyümölcstermesztő (35 622 02)
562828

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Budapesten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
2Agrár áruforgalmazó
szaktechnikus
(55 621 01)
3434
3Állattenyésztő és
állategészségügyi
technikus
(54 621 01)
3434
4Automatikai
technikus
(54 523 01)
3434
5Autószerelő
(54 525 02)
300300
6Avionikus
(54 525 03)
6868
7Bor- és pezsgőgyártó
szaktechnikus (55 541 01)
6868
8Bőrdíszműves
(34 542 01)
845628
9Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54 542 01)3434
10CAD-CAM
informatikus
(54 481 01)
242120304250
11Cukor- és édesipari
szaktechnikus
(55 541 02)
3434
12Cukrász
(34 811 01)
70056351152222828
13Dísznövénykertész
(34 622 01)
112112
14Dízelmotoros vasúti
jármű szerelője
(54 525 04)
6868
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
15Drog- és toxikológiai technikus (55 524 01)6868
16Édesipari
termékgyártó
(34 541 01)
1128428
17Egészségügyi
asszisztens (54 720
01)
170170
18Élelmiszeripari
analitikus technikus
(54 541 01)
6060
19Élelmiszeripari szakmunkás
(34 541 02)
2828
20Élelmiszeripari
technikus
(54 541 02)
136136
21Erjedés- és
üdítőitalipari
szaktechnikus
(55 541 03)
3434
22Fegyverműszerész (54
863 01)
3434
23Fehérnemű-készítő és
kötöttáru összeállító (34 542 03)
5656
24Férfiszabó
(34 542 04)
562828
25Fodrász
(55 815 01)
306118322828100
26Fogászati asszisztens (54 720 02)1008416
27Foglalkozás – szervező (55 762 01)3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
28Fogtechnikus
(55 724 01)
2424
29Fogtechnikus
gyakornok
(54 724 01)
17015416
30Földmérő, földügyi és
térinformatikai
technikus
(54 581 01)
3434
31Formacikk-gyártó (34
543 03)
2828
32Fotográfus és
fotótermék-kereskedő
(54 810 01)
13268163018
33Gazdasági
informatikus
(54 481 02)
239683434353434
34Gépjármű
mechatronikus
(34 525 02)
2828
35Gépjárműépítő,
szerelő (34 525 01)
5656
36Gumiipari technikus
(54 543 02)
3434
37Gyakorló fodrász (52
815 01)
340252203434
38Gyakorló
gyógyszertári
asszisztens
(52 720 03)
6868
39Gyakorló képi
diagnosztikai,
nukleáris medicina és
sugárterápiás
asszisztens (52 725 02)
5656
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
40Gyakorló klinikai
laboratóriumi
asszisztens
(52 725 03)
5656
41Gyakorló kozmetikus
(52 815 02)
2721803458
42Gyakorló szövettani
asszisztens
(52 725 04)
5656
43Gyermekotthoni
asszisztens
(54 761 01)
1036835
44Gyógy- és
fűszernövényter-
mesztő (35 622 01)
2828
45Gyógy- és
sportmasszőr
(54 726 01)
1506090
46Gyógypedagógiai
segítő munkatárs
(54 140 01)
1373016353026
47Gyógyszeripari
laboratóriumi
technikus
(55 524 02)
3434
48Gyógyszertári
asszisztens
(55 720 03)
2424
49Hajózási technikus
(54 841 01)
6868
50Hídépítő és -fenntartó
technikus (54 582 02)
102102
51Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus
(55 850 01)
3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
52Hús- és baromfiipari
szaktechnikus
(55 541 04)
3434
53Húsipari termékgyártó
(34 541 03)
845628
54Idegenvezető
(54 812 01)
33184245028543556
55Infokommunikációs
hálózatépítő és
üzemeltető
(54 481 03)
272150623525
56Informatikai
rendszergazda
(54 481 04)
34718068303435
57Ipari gumitermék
előállító
(34 543 04)
2828
58Irodai asszisztens (54
346 01)
332562534243435353554
59IT mentor
(54 482 01)
682840
60Járműipari
fémalkatrész-gyártó
(34 521 07)
2828
61Járműkarosszéria
előkészítő,
felületbevonó
(34 525 04)
2828
62Kályhás
(34 582 06)
2828
63Képi diagnosztikai,
nukleáris medicina és
sugárterápiás
asszisztens (55 725
10)
5656
64Kereskedő
(54 341 01)
6812101453434353534903034
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
65Kertész
(34 622 02)
5656
66Kertészeti
szaktechnikus
(55 622 01)
3434
67Kishajóépítő, -
karbantartó
(34 543 05)
2828
68Klinikai fogászati
higiénikus
(55 725 11)
3434
69Klinikai laboratóriumi
asszisztens
(55 725 12)
5656
70Könyvkötő és
nyomtatványfeldol-
gozó (34 543 06)
5656
71Környezetvédelmi
technikus
(54 850 01)
20434170
72Környezetvédelmi-
mérés szaktechnikus
(55 850 02)
3434
73Közlekedésautoma-
tikai műszerész
(54 523 03)
3434
74Kozmetikus
(55 815 02)
272322868144
75Közúti
közlekedésüzemvitel-
ellátó (54 841 02)
986830
76Laboratóriumi
technikus
(54 524 01)
170170
77Látszerész és fotócikk-
kereskedő (54 725
01)
3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
78Légi
közlekedésüzemvitel-
ellátó (54 841 03)
3434
79Logisztikai ügyintéző
(54 345 01)
6751206813730283558508960
80Lovastúra-vezető (54
812 02)
3535
81Matróz-gépkezelő (34
841 02)
5656
82Mechatronikai
technikus
(54 523 04)
136136
83Mentálhigiénés
asszisztens
(55 762 03)
3434
84Mezőgazdasági
technikus
(54 621 02)
3434
85Motorkerékpár-
szerelő (34 525 07)
845628
86Műanyagfeldolgozó
(34 521 09)
2828
87Műanyagfeldolgozó
technikus
(54 521 06)
3434
88Műbútorasztalos (35
543 01)
28820
89Műemlékfenntartó
technikus
(55 582 02)
6868
90Műemléki
díszítőszobrász
(35 582 04)
5656
91Műemléki helyreállító
(35 582 05)
5656
92Műszaki informatikus
(54 481 05)
23820335
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
93Műszeres analitikus
(55 524 03)
3434
94Nonprofit menedzser
(54 345 02)
15268153534
95Növényvédelmi
szaktechnikus
(55 621 02)
3434
96Nyomdaipari
gépmester
(54 213 04)
136136
97Optikai üvegcsiszoló
(34 725 01)
2828
98Ortopédiai műszerész
(54 726 02)
3434
99Orvosi elektronikai
technikus
(55 523 04)
3434
100Papíripari technikus
(55 524 04)
3434
101Parképítő és fenntartó
technikus (54 581 02)
170170
102Pedagógiai- és
családsegítő
munkatárs
(54 140 02)
149123220343516
103Pénzügyi
termékértékesítő
(bank, befektetés,
biztosítás)
(54 343 01)
273170353533
104Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
(54 344 01)
409200681630353030
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
105Postai üzleti
ügyintéző
(54 841 09)
3434
106Rekonstrukciós és
műemléki festő,
mázoló (35 582 06)
5656
107Repülőgépész
(54 525 05)
6868
108Ruhaipari technikus
(54 542 02)
1028418
109Sommelier
(35 811 01)
2828
110Sütő- és cukrászipari
szaktechnikus
(55 541 06)
6868
111Szállítmányozási
ügyintéző
(54 841 04)
16484302228
112Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)243140284035
113Szociális asszisztens
(54 762 02)
1713432353535
114Szociális szakgondozó
(54 762 03)
683434
115Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi
ügyintéző
(55 762 06)
3434
116Szoftverfejlesztő
(54 213 05)
26816830163420
117Szőlész-borász
(34 541 06)
2828
118Szövettani asszisztens
(55 725 16)
102102
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
119Tartósítóipari
szaktechnikus
(55 541 07)
3434
120Távközlési technikus
(54 523 05)
13810236
121Települési
környezetvédelmi
szaktechnikus
(55 850 04)
683434
122Térképész
szaktechnikus
(55 581 03)
3434
123Természetvédelmi
szaktechnikus
(55 850 05)
3434
124Textilipari technikus
(54 542 03)
6868
125Turisztikai szervező,
értékesítő (54 812 03)
3412870345634543530
126Ügyviteli titkár
(54 346 02)
27310034792535
127Útépítő és -fenntartó
technikus (54 582 05)
102102
128Vadászpuska műves
(55 863 02)
3434
129Vállalkozási és
bérügyintéző
(54 344 02)
4241681516353564354016
130Vám-, jövedéki- és
termékdíj ügyintéző
(54 344 03)
267683128357035
131Vasútépítő és -
fenntartó technikus
(54 582 06)
102102
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
132Vasútforgalmi
szolgálattevő
(54 841 05)
6868
133Vasúti árufuvarozási
ügyintéző
(54 841 06)
3434
134Vasúti
személyszállítási
ügyintéző
(54 841 07)
3434
135Vasúti villamos jármű
szerelője
(54 525 07)
3434
136Vasúti vontatott jármű
szerelője
(54 525 08)
3434
137Vasútijármű-
technikus
(55 525 03)
3434
138Vegyipari technikus
(54 524 02)
170170
139Vendéglátásszervező-
vendéglős
(54 811 01)
408120103434325435352034
140Vendéglátó eladó
(34 811 05)
8434842
141Vendéglátó-
üzletvezető
(35 811 02)
15092102028
142Vidékfejlesztési
szaktechnikus
(55 581 04)
3434
143Virágdekoratőr
(35 215 02)
2828
144Virágkötő és
virágkereskedő
(34 215 04)
1408456
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1Szakképesítés
megnevezése
(száma)
KeretszámVMKLIKÁF3ÁF8EJSZ13EJSZ14EJSZ16EJSZ36EJSZ2KA6MF10MF105MF106MF108MF109MF121MF131MF134MF137MF145MF146MF150MF151MF152MF15MF20MF21MF27MF29MF31MF34MF37MF40MF43MF52MF7MF71MF73MF79MF87MF92MF98
145Víz- és csatornaműkezelő (34
853 01)
5656
146Vízgazdálkodó
szaktechnikus
(55 850 06)
3434
147Vízi közlekedésüzemvitel-
ellátó (54 841 08)
3434
148Vizi sportmotor-
szerelő (35 525 01)
562828
149Vízügyi technikus (54 853 01)3434
150Zöldség- és
gyümölcstermesztő
(35 622 02)
2828

6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF6EJSZ13EJSZ17EJSZ23EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF149MF3MF35MF47MF55MF64MF67MF81MF93
2Ács (34 582 01)5656
3Állattartó szakmunkás (35 621 01)1212
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01)1212
5Automatikai technikus (54 523 01)1414
6Autószerelő (54 525 02)5656
7Autótechnikus (55 525 01)2828
8Bádogos (34 582 02)2828
9CNC gépkezelő (35 521 01)1212
10Cukrász (34 811 01)90362826
11Dekoratőr (54 211 01)1212
12Dísznövénykertész (34 622 01)5656
13Divat- és stílustervező (54 211 02)2222
14Egészségügyi asszisztens (54 720 01)2828
15Eladó (34 341 01)22476562270
16Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)2828
17Elektronikai technikus (54 523 02)5656
18Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01)1212
19Élelmiszeripari technikus (54 541 02)1212
20Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)5656
21Épületgépész technikus (54 582 01)2828
22Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54 623 01)8484
23Erdészeti szakmunkás (34 623 01)5656
24Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)2828
25Faipari technikus (54 543 01)2828
26Fegyverműszerész (54 863 01)3535
27Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)1212
28Férfiszabó (34 542 04)1212
29Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)5656
30Finommechanikai műszerész (34 521 02)1212
31Fitness-wellness instruktor (54 813 01)2828
32Fodrász (55 815 01)1212
33Fogászati asszisztens (54 720 02)1212
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF6EJSZ13EJSZ17EJSZ23EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF149MF3MF35MF47MF55MF64MF67MF81MF93
34Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)1212
35Gazda (34 621 01)2828
36Gazdasági informatikus (54 481 02)561541
37Gépjármű mechatronikus (34 525 02)1212
38Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34 841 01)1212
39Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01)1212
40Gerontológiai gondozó (55 762 02)1212
41Grafikus (54 211 04)88
42Gumiipari technikus (54 543 02)1212
43Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03)2323
44Gyakorló fodrász (52 815 01)5656
45Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03)1212
46Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52 725 02)
2020
47Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)2020
48Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)2020
49Gyártósori gépbeállító (34 521 05)1212
50Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01)5656
51Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)1212
52Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)1414
53Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)561838
54Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55 524 02)1212
55Gyógyszertári asszisztens (55 720 03)1212
56Halász, haltenyésztő (34 624 01)2828
57Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01)1212
58Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55 541 04)1212
59Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)1212
60Idegenvezető (54 812 01)90123444
61Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)562828
62Ipari gumitermék előállító (34 543 04)4040
63Irodai asszisztens (54 346 01)2828
64IT mentor (54 482 01)1212
65Járműfényező (34 525 03)1212
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF6EJSZ13EJSZ17EJSZ23EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF149MF3MF35MF47MF55MF64MF67MF81MF93
66Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34 525 04)1212
67Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05)1212
68Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 04)3412616
69Kályhás (34 582 06)1212
70Karosszérialakatos (34 525 06)5656
71Kárpitos (34 542 05)1212
72Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55
725 10)
1212
73Kerámiaműves (54 211 05)88
74Kiadványszerkesztő (54 213 02)1212
75Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)562828
76Kishajóépítő, -karbantartó (34 543 05)1212
77Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)514011
78Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)1212
79Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)1212
80Környezetvédelmi technikus (54 850 01)562828
81Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 02)1212
82Laboratóriumi technikus (54 524 01)1212
83Létesítményi energetikus (55 582 01)1212
84Lovastúra-vezető (54 812 02)36121212
85Lovász (34 621 02)2828
86Magasépítő technikus (54 582 03)2828
87Mechatronikai technikus (54 523 04)5656
88Mélyépítő technikus (54 582 04)2828
89Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)2828
90Mezőgazdasági gépész (34 521 08)5656
91Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)2828
92Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)1212
93Mezőgazdasági technikus (54 621 02)5656
94Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)1212
95Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)1212
96Műbútorasztalos (35 543 01)1212
97Műemlékfenntartó technikus (55 582 02)1212
98Műszaki informatikus (54 481 05)2828
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF6EJSZ13EJSZ17EJSZ23EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF149MF3MF35MF47MF55MF64MF67MF81MF93
99Műszeres analitikus (55 524 03)1212
100Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)362412
101Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 06)241212
102Nonprofitmenedzser (54 345 02)1212
103Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02)1212
104Nyomdaipari gépmester (54 213 04)1212
105Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)2828
106Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)56121628
107Pék (34 541 05)5656
108Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01)431528
109Pincér (34 811 03)1126448
110Postai üzleti ügyintéző (54 841 09)1212
111Ruhaipari technikus (54 542 02)1212
112Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)561640
113Szakács (34 811 04)1338845
114Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)2828
115Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)138483456
116Szárazépítő (34 582 10)2828
117Szerszámkészítő (34 521 10)4040
118Szobrász (54 211 07)88
119Szociális asszisztens (54 762 02)2828
120Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)16339343456
121Szociális szakgondozó (54 762 03)532825
122Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)1212
123Szoftverfejlesztő (54 213 05)281216
124Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08)2424
125Szövettani asszisztens (55 725 16)1212
126Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)453015
127Tetőfedő (35 582 07)1212
128Textilipari technikus (54 542 03)1212
129Textilműves (54 211 08)88
130Ügyviteli titkár (54 346 02)58122818
131Vadászpuska műves (55 863 02)2828
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF6EJSZ13EJSZ17EJSZ23EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF149MF3MF35MF47MF55MF64MF67MF81MF93
132Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)55151228
133Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)441628
134Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06)1212
135Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05)1212
136Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54 841 06)1212
137Vasúti személyszállítási ügyintéző (54 841 07)1212
138Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07)1212
139Vegyipari technikus (54 524 02)1212
140Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)5656
141Vendéglátó eladó (34 811 05)4848
142Villanyszerelő (34 522 04)1128428
143Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)5656
144Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)2828
145Vízépítő technikus (55 582 03)1212
146Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08)1212
147Vízügyi technikus (54 853 01)441628
148Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02)2828

7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Fejér megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF7EJSZ5KA9MF10MF114MF116MF117MF119MF125MF135MF140MF15MF4MF45MF60MF67MF92
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55 621 01)3434
3Állattartó szakmunkás (35 621 01)3232
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01)2424
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35 522 01)3232
6Autóelektronikai műszerész (54 525 01)1414
7Autógyártó (34 521 01)3232
8Automatikai technikus (54 523 01)5656
9Autótechnikus (55 525 01)3434
10Bádogos (34 582 02)3232
11Bányaipari technikus (54 544 01)3636
12Belovagló (35 813 01)32824
13Bőrdíszműves (34 542 01)1212
14CAD-CAM informatikus (54 481 01)4848
15Cukrász (34 811 01)1668428241812
16Dekoratőr (54 211 01)1212
17Divat- és stílustervező (54 211 02)5858
18Édesipari termékgyártó (34 541 01)3232
19Egészségügyi asszisztens (54 720 01)5656
20Eladó (34 341 01)7878
21Elektromechanikai műszerész (34 522 01)8484
22Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)7474
23Elektronikai műszerész (34 522 03)8484
24Elektronikai technikus (54 523 02)7272
25Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01)1616
26Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)2828
27Élelmiszeripari technikus (54 541 02)1616
28Épületgépész technikus (54 582 01)5656
29Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54 623 01)2222
30Erdészeti szakmunkás (34 623 01)2222
31Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)5656
32Fegyverműszerész (54 863 01)3434
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF7EJSZ5KA9MF10MF114MF116MF117MF119MF125MF135MF140MF15MF4MF45MF60MF67MF92
33Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)147744825
34Finommechanikai műszerész (34 521 02)2828
35Fitness-wellness instruktor (54 813 01)2828
36Formacikk-gyártó (34 543 03)3232
37Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)3434
38Gazda (34 621 01)14056481224
39Gazdasági informatikus (54 481 02)3434
40Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01)2828
41Gumiipari technikus (54 543 02)3434
42Gyakorló fodrász (52 815 01)3434
43Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52 725 02)
2020
44Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)2020
45Gyakorló kozmetikus (52 815 02)3434
46Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)2020
47Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)3232
48Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)3434
49Halász, haltenyésztő (34 624 01)3232
50Húsipari termékgyártó (34 541 03)5656
51Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05)1616
52Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)1616
53Idegenvezető (54 812 01)82343414
54Ipari gumitermék előállító (34 543 04)3232
55Irodai asszisztens (54 346 01)56301412
56Járműfényező (34 525 03)3232
57Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 04)7272
58Kályhás (34 582 06)1616
59Karosszérialakatos (34 525 06)7474
60Kárpitos (34 542 05)2828
61Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725
10)
1212
62Kerámiaműves (54 211 05)1212
63Kereskedő (54 341 01)563026
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámVMKLIKÁF7EJSZ5KA9MF10MF114MF116MF117MF119MF125MF135MF140MF15MF4MF45MF60MF67MF92
64Kertész (34 622 02)80282824
65Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)3434
66Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)7272
67Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)1212
68Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07)1616
69Kohászati technikus (54 521 04)3434
70Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)3232
71Környezetvédelmi technikus (54 850 01)744034
72Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03)3434
73Laboratóriumi technikus (54 524 01)3434
74Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01)1616
75Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 03)34628
76Létesítményi energetikus (55 582 01)684622
77Lovastúra-vezető (54 812 02)502822
78Lovász (34 621 02)542430
79Mechatronikai technikus (54 523 04)6060
80Mechatronikus-karbantartó (34 523 01)1616
81Mélyépítő technikus (54 582 04)5252
82Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)6464
83Mezőgazdasági gépész (34 521 08)1288048
84Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)2424
85Mezőgazdasági technikus (54 621 02)3434
86Molnár (34 541 04)2828
87Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)2828