89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. első félévi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én érvényes finanszírozási szerződések 2013. június 30-áig meghosszabbodnak."

2. § A Tkr. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után 2013. július 1-jét megelőző időszakra nyújtott működési támogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendeletnek a 2013. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni."

3. § (1) A Tkr.

a) 2. §-át megelőző alcímben, 2. § (1) bekezdésében, 16. § (5) bekezdés a) pontjában, 16. § (5) bekezdés b) pontjában a "támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a "Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdés d) pontjában, 7. § (2) bekezdés a) pontjában, 7. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 10. § (6) bekezdés e) pontjában, 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a "Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében a "támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások" szöveg

lép.

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "szervezet" szövegrész helyébe a "szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja,

b) 1. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja,

c) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a "jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén éves átlagban 40 jelzőkészülék," szövegrész,

d) 1. § (4) bekezdésében az "a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás," szövegrész,

e) 2. § (7) bekezdés c) pontja,

f) 6. § (2) bekezdés d) pontja,

g) 7. § (3) bekezdésének második mondata.

2. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás" szövegrész helyébe a "falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szöveg lép.

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint."

4. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Óvodai, tanulói, hallgatói, jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:)

"b) ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,

ba) az oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között kedvezményes bérlettel,

3. bármely viszonylatban megváltható, viszonylati kötöttségű kedvezményes bérlettel,

bb) az oktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,

bc) a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között, kedvezményes bérlettel,

bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel;"

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és a 4-6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére