316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogállása

1. §[1] A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §[2] (1)[3] A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő vármegyei kirendeltségekből áll.

(2)[4] A Pest Vármegyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest vármegye közigazgatási területére, a további vármegyei kirendeltségek illetékességi területe a vármegyére terjed ki.

2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A főigazgató

a)[5] gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes működés kialakításáról, irányítja és ellenőrzi a Főigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d)[6]

e) gondoskodik a képzésről, továbbképzésről,

f) a Főigazgatóság tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Főigazgatóság honlapján történő közzétételéről,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,

o) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(1a)[7] A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt - a miniszter jóváhagyásával - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító helyszínt, intézményt.

(2) A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását,

f)[8] ellátja az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon - ide nem értve a gazdálkodó szervezetekben fennálló tulajdoni részesedést - tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,

g) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a főigazgatónak.

2. A Főigazgatóság feladat- és hatásköre[9]

4. § (1)[10] A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti,

b)[11] az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése szerinti

feladatok ellátására [az a) és b) pont szerinti intézmények a továbbiakban együtt: átvett intézmények].

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el - az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével - az átvett intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

d)[12] az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben - a kirendeltség előterjesztése alapján - intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

e) ellátja - a kirendeltségek előterjesztése alapján - az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

d) felterjeszti a főigazgatónak - javaslatával együtt - a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

f) összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba.

g)[13] az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

(6)[14] A Főigazgatóság - az 1. melléklet 8. pontja szerinti kivétellel - ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.

4/A. §[15] A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint.

3.[16]

5. § (1)[17] A Főigazgatóság közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.

(2)[18] A Főigazgatóság ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segélycsomagosztási és kapcsolódó feladatokat a 2014-2020 és a 2021-2027 programozási időszak vonatkozásában.

(3)[19] A Főigazgatóság

a) működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,

b)[20]

(4)[21]

(4a)[22]

(5)[23]

(5a)[24]

(6)[25]

(7)[26]

(8)[27]

(9)[28]

(10)[29]

5/A. §[30] Ha a Főigazgatóság európai uniós támogatással érintett engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az átvevő fenntartó és - ha a fenntartóváltozást követően az alkalmazottakat a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja - a szolgáltató, intézmény, illetve hálózat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program nevesített kiemelt projektjei végrehajtása során a megvalósításban részt vevő szervezetként kerül bevonásra.

5/B. §[31]

4.[32]

6. §[33] (1)[34] A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket a Főigazgatóság felett - a miniszter egyidejű értesítése mellett - a kultúráért és innovációért felelős miniszter gyakorolja.

(2)[35] Sürgős intézkedést igénylő esetben a kultúráért és innovációért felelős miniszter az örökbefogadással kapcsolatos feladatai körében - a miniszter és a Főigazgatóság egyidejű értesítése mellett - közvetlen megkereséssel fordul az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokhoz.

6/A. §[36]

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4-5. § és a 8-10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §[37] (1) A 2019. július 31-én hatályos 5. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 5. § (10) bekezdése szerinti drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

(2) A 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET). Az EMET-hez kerülő közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya - a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. § (1) bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

9. §[38]

10. §[39]

11. §[40]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez[41]

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

1. Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola[42]

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2. Debreceni Javítóintézet[43]

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

3. Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola[44]

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

4. Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

5. Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon[45]

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

6. Budapesti Javítóintézet[46]

1032 Budapest, Szőlő utca 60.

7. Nagykanizsai Javítóintézet[47]

8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.[48]

8. Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat[49]

4025 Debrecen, Piac utca 9/b

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Megállapította a 627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[7] Beiktatta a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.02.

[8] Megállapította a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.29.

[9] Az alcímet megállapította a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[10] Hatályba lépése előtt megállapította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 65. §-a.

[11] Módosította a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.29.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[14] Megállapította a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.07.14.

[15] Beiktatta a 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[16] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2015.09.01.

[17] Megállapította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[18] Megállapította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[19] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[30] Módosította a 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.23.

[31] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[33] Beiktatta a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[34] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[35] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[37] Beiktatta a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.27.

[38] A 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 67. §-a alapján nem lép hatályba.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Megállapította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 45. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[42] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[43] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[44] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[45] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[46] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[47] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[48] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[49] Beiktatta a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.07.14.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére