Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogállása

1. §[1] A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §[2] (1)[3] A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő vármegyei kirendeltségekből áll.

(2)[4] A Pest Vármegyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest vármegye közigazgatási területére, a további vármegyei kirendeltségek illetékességi területe a vármegyére terjed ki.

2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A főigazgató

a)[5] gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes működés kialakításáról, irányítja és ellenőrzi a Főigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d)[6]

e) gondoskodik a képzésről, továbbképzésről,

f) a Főigazgatóság tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Főigazgatóság honlapján történő közzétételéről,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,

o) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(1a)[7] A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt - a miniszter jóváhagyásával - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító helyszínt, intézményt.

(2) A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását,

f)[8]

g) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a főigazgatónak.

2. A Főigazgatóság feladat- és hatásköre[9]

4. § (1)[10] A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki az állam

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

szerinti fenntartói feladatainak ellátására.

(2)[11] Az (1) bekezdés szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el - az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével - az a) pont alá nem tartozó intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

d)[12] az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben - a kirendeltség előterjesztése alapján - intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

e) ellátja - a kirendeltségek előterjesztése alapján - az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

d) felterjeszti a főigazgatónak - javaslatával együtt - a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

f) összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba.

g)[13] az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

(6)[14] A Főigazgatóság - az 1. melléklet 8. pontja szerinti kivétellel - ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.

(7)[15] A Főigazgatóság ellátja a jogszabály alapján átvett vagyon és integrált intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

4/A. §[16] A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint.

3.[17]

5. § (1)[18] A Főigazgatóság közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.

(2)[19] A Főigazgatóság ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segélycsomagosztási és kapcsolódó feladatokat a 2014-2020 és a 2021-2027 programozási időszak vonatkozásában.

(3)[20] A Főigazgatóság

a) működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,

b)[21]

(4)[22]

(4a)[23]

(5)[24]

(5a)[25]

(6)[26]

(7)[27]

(8)[28]

(9)[29]

(10)[30]

5/A. §[31] Ha a Főigazgatóság európai uniós támogatással érintett engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az átvevő fenntartó és - ha a fenntartóváltozást követően az alkalmazottakat a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja - a szolgáltató, intézmény, illetve hálózat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program nevesített kiemelt projektjei végrehajtása során a megvalósításban részt vevő szervezetként kerül bevonásra.

5/B. §[32]

4.[33]

6. §[34] (1)[35] A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket a Főigazgatóság felett - a miniszter egyidejű értesítése mellett - a kultúráért és innovációért felelős miniszter gyakorolja.

(2)[36] Sürgős intézkedést igénylő esetben a kultúráért és innovációért felelős miniszter az örökbefogadással kapcsolatos feladatai körében - a miniszter és a Főigazgatóság egyidejű értesítése mellett - közvetlen megkereséssel fordul az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokhoz.

6/A. §[37]

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4-5. § és a 8-10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §[38] (1) A 2019. július 31-én hatályos 5. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 5. § (10) bekezdése szerinti drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

(2)[39] A 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, amely az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XLI. törvény hatálybalépésétől Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő néven működik tovább.

9. §[40]

10. §[41]

11. §[42]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez[43]

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

1. Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola[44]

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2. Debreceni Javítóintézet[45]

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

3. Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola[46]

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

4. Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

5. Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon[47]

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

6. Budapesti Javítóintézet[48]

1032 Budapest, Szőlő utca 60.

7. Nagykanizsai Javítóintézet[49]

8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.[50]

8. Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat[51]

4025 Debrecen, Piac utca 9/b

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Megállapította a 627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[7] Beiktatta a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2023.07.28.

[9] Az alcímet megállapította a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[10] Megállapította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.28.

[11] Megállapította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.28.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[14] Megállapította a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.07.14.

[15] Beiktatta a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.28.

[16] Beiktatta a 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[17] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2015.09.01.

[18] Megállapította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[19] Megállapította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[20] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[31] Módosította a 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.23.

[32] Hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[34] Beiktatta a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[35] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[36] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[38] Beiktatta a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.27.

[39] Módosította a 281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 3-4. §-a. Hatályos 2023.07.07.

[40] A 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 67. §-a alapján nem lép hatályba.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Megállapította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 45. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[44] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[45] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[46] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[47] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[48] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[49] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[50] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[51] Beiktatta a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.07.14.

Tartalomjegyzék