Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (5a), (5d), (6a), (6d) bekezdésében, és a 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolvány

1. §[1] Az oktatási igazolvány fajtái:

a) diákigazolvány,

b) pedagógusigazolvány.

1/A. A diákigazolvány[2]

2. §[3] A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján kiállított diákigazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

3. §[4] (1) A diákigazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, a köznevelésben, illetve a szakképzésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.

(2) A kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítés vagy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) nyilvántartásából történő, a diákigazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás a diákigazolvány érvényességének tényét igazolja.

2.[5]

4. § (1)[6] A diákigazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat, az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszere (a továbbiakban: OKTIG-rendszer) fejlesztési és üzemeltetési feladatait, továbbá a diákigazolványok igénylésével és kibocsátásával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat az adatkezelő látja el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozókkal és a közreműködő intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

5. § (1)[7]

(2)[8] A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben[9]

a)[10] a diákigazolványok logisztikájával összefüggésben felmerülő feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

b)[11] a diákigazolványok és érvényesítő matricák fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.),

c)[12] a diákigazolványok megszemélyesítéséhez szükséges kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Nektv.) meghatározott szerv,

d) az OKTIG-rendszer és az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer központi nyilvántartásának vezetését támogató informatikai szakrendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) közötti kapcsolat létrehozását és a NEK-rendszer alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.)

látja el.

(2a)[13]

(3)[14] Az adatkezelő és a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók a diákigazolványok előállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körűen biztosítják egymás és a közreműködő intézmények számára.

(4)[15] Az e rendeletben felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését, kiépítését és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját az adatkezelő kizárólagos joggal látja el.

6. §[16] A diákigazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény):[17]

a)[18] a köznevelésben kiadásra kerülő diákigazolvány esetében az Nkt. szerinti nevelési-oktatási és fejlesztő iskolai oktatás feladatát ellátó intézmény,

b)[19] a szakképzésben kiadásra kerülő diákigazolvány esetében az Szkt. szerinti szakképző intézmény,

c)[20] a felsőoktatásban kiadásra kerülő diákigazolvány esetében az Nftv. 1. mellékletében szereplő intézmény,

d)[21] a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló személy diákigazolványa esetében az adatkezelő,

e)[22]

f)[23]

g)[24]

7. § (1) Az adatkezelő diákigazolvánnyal összefüggő feladatai:[25]

a)[26]

b)[27] a közreműködő intézmény és az 5. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók számára a diákigazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,

c)[28] a közreműködő intézmények által megküldött diákigazolvány igények feldolgozása, valamint a NEK-rendszerbe történő továbbítása,

d)[29] e rendeletben meghatározott nyilvántartás vezetése,

e)[30] a diákigazolvány jogosulthoz határidőben történő eljuttatásának ellenőrzése,

f) a fényképet és az aláírást kivéve az oktatási igazolványon szereplő személyes adatok kezelése,

g)[31]

h)[32] a diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,

i)[33] a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak az igazolványok érvényességére vonatkozó tájékoztatás nyújtása,

j)[34] a diákigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás,

k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése,

l)[35] a diákigazolványokhoz kapcsolódó, a közreműködő intézményt terhelő feladatok végrehajtásának és a diákigazolványok igénylésével kapcsolatos panaszok megalapozottságának vizsgálata, szabálytalanság észlelése esetén a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtétele,

m) az a)-l) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minőségfejlesztése, minőségbiztosítása.

(2) A közreműködő intézmény:

a)[36] az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl a diákigazolvány igénylésének, érvényesítésének egyes folyamataival kapcsolatban,

b) a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja,

c)[37] részt vesz a diákigazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,

d)[38] érvényesíti a használatban lévő és bevonja az érvénytelen diákigazolványokat,

e) vezeti a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást,

f)[39] belső szabályzatban szabályozza a diákigazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályokat,

g)[40] igazgatója kijelöli a diákigazolvány érvényesítése, bevonása és a jogszabályban előírt további feladatok megvalósításának végrehajtásáért felelős személyt,

h) kiadja a 12. §-ban meghatározott igazolást.

3.[41]

8. §[42] A diákigazolványokról vezetett nyilvántartás

a) a közreműködő intézmények adatait,

b) az érvényesítő matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat

tartalmazza.

9. § A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

a)[43]

b)[44] az igénylés elküldésének idejét,

c)[45] az adatkezelő adatszolgáltatása alapján a diákigazolvány egyedi azonosítóját,

d)[46] az érvényesítő matricák megrendelésének idejét,

e)[47] a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének idejét,

f)[48] a diákigazolvány érvényesítésének idejét, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,

g)[49] a diákigazolvány bevonásának okát, idejét,

h)[50] a diákigazolvány egyedi adatchip azonosítóját,

i)[51]

j) a 12. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.

4.[52]

10. § (1) Diákigazolvány[53]

a)[54] a diákigazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b)[55] az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott diákigazolvány helyett,

c)[56]

igényelhető.

(2)[57] Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás a diákigazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új diákigazolványt igényelni.

11. § (1)[58]

(2) Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

(3) Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

(4)[59] Egyidejűleg fennálló tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg.

(5)[60]

12. §[61] (1) Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, amely igazolja a diákigazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra való jogosultságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.

5.[62]

13. § (1)[63] Diákigazolványra jogosult

a) az Nkt. szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,

b)[64] a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy,

c) az Nftv. 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

d)[65] azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy a b) pont szerinti felnőttképzési jogviszonyban, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban együtt: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult),

e) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,

f) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként részt vevő személy.

(2)[66] Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e.

(3)[67] A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult.

(4)[68] Ha a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, illetve a hallgató hallgatói jogviszonya

a) az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő március 31-éig,

b) a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő október 31-éig

jogosult diákigazolványra.

(5)[69] Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően a diákigazolványára való jogosultsági idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és a diákigazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak -, diákigazolványa a továbbiakban is érvényes.

(6)[70] Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében Magyarországon is folytatja, a vele tanulói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha[71]

a)[72] a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt a köznevelésért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte,

b) a külföldi vagy nemzetközi szakképző intézményt a szakképzésért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte, vagy

c) a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte.

6.[73]

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

(2)[74] A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "nappali", az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "esti", a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "levelező", a köznevelésben, illetve a szakképzésben a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt "távoktatás" felirat jelöli.

(3)[75] A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő - a (2) bekezdésben meghatározott - diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója levelező típusú diákigazolványra jogosult.

(4)[76] A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül levelező típusú diákigazolványt kell kiállítani.

7.[77]

15. § (1) A diákigazolvány

a)[78] a tanulói jogviszonynak, felnőttképzési jogviszonynak, illetve a hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

c)[79] a tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,

d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,

e)[80] a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

(2) A diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

(3)[81] A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt kizárólag a Nektv. szerinti diákigazolványok biztosítják.

8.[82]

16. § (1) A felsőoktatásban a diákigazolvány - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak elektronikus módon igényelhető.

(2)[83] A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében kezdeményezi. Az igénylés előtt a jogosult köteles összevetni a tanulmányi rendszerben róla nyilvántartott személyes adatokat az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációja során kapott adatlap adattartalmával.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(4)[84]

(5) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését - szükség esetén felhívja a hallgatót a hiányok pótlására -, és a hiánytalan igénylésnek a közreműködő intézményhez érkezését követő 8 napon belül[85]

a)[86] rögzíti a tanulmányi rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét, és

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(6)[87]

(7)[88] A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8)[89]

17. § (1)[90] A köznevelésben és a szakképzésben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanuló törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2)[91]

(3)[92] A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az OKTIG-rendszer vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti és továbbítja az adatkezelő felé.

(4)[93]

(5)[94] A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6)[95]

18. § (1)[96] A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek, mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot. E dokumentum hiányát a jogosult nyilatkozatával nem pótolhatja.

(2)[97]

(3)[98] A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől - hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől - számított 8 napon belül

a)[99] az OKTIG-rendszer használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,

b)[100]

c)[101]

19. §[102]

20. §[103]

21. § (1) A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül - a 12. §-ban meghatározott - igazolást ad ki,

a)[104] ha a diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, a gyakorlati képzés, mindennapos testnevelést kiváltó sportfoglalkozás tényleges helyszínét, ebben az esetben a helyszínt az igazoláson kell feltüntetni,

b)[105] az 6. § a)-c) pontjában meghatározott intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, képzésben részt vevő személyének, hallgatójának, ha tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait,

c)[106] annak a jogosultnak, aki tanulói jogviszonyának, felnőttképzési jogviszonyának, illetve hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik.

d)[107] amennyiben a tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony bejelentése vagy az igénylés továbbítása a jogosult vagy a közreműködő intézmény hibáján kívüli okból nem lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni.

(3)[108]

(4)[109] Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az igazolás kiadása a közreműködő intézmény egyedi elbírálása alapján lehetséges, azzal, hogy a kiadott igazolást az igénylés továbbítása után haladéktalanul érvényteleníteni kell, és a 12. § szerinti igazolást kell kiadni.

22. §[110] Amennyiben a jogosult egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és telephelye címét fel kívánja tüntetni a diákigazolványán, erre irányuló kérelmét a közreműködő intézménynél a diákigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

9.[111]

23. §[112]

10.[113]

24. §[114]

11.[115]

25. §[116]

26. §[117]

26/A. §[118]

27. §[119]

12.[120]

28. §[121]

13.[122]

29. §[123]

14.[124]

30. §[125]

31. §[126]

15.[127]

32. §[128] Ha az OKTIG-rendszerben rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő továbbítja a diákigazolvány-igénylést a NEK-rendszerbe.

33. §[129] Az IdomSoft Zrt. az adatoknak a Nektv. szerinti feldolgozását követően továbbítja az igénylést a megszemélyesítő részére.

34. § (1)[130]

(2)[131]

(3)[132]

(4)[133] Az igényléstől eltérő adatokat tartalmazó diákigazolvány és a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett diákigazolvány (a továbbiakban együtt: hibás diákigazolvány) helyett a közreműködő intézmény új diákigazolvány-igénylést továbbít.

(5)[134] A köznevelésben, illetve a szakképzésben kiadható diákigazolvány és a tanulmányi rendszerklienssel nem rendelkező felsőoktatási intézményben kezdeményezett diákigazolvány igénylése esetén a közreműködő intézmény felel azért, hogy az igénylés során továbbított adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak.

(6)[135] A tanulmányi rendszerklienssel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási diákigazolvány igénylése esetén a jogosult felel a diákigazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt haladéktalanul a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni.

16.[136]

35. § (1)[137] Amennyiben a diákigazolvány jogosultjának kedvezményre való jogosultsága a KIR és FIR nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítható, az adatkezelő bejegyzi a diákigazolvány érvényesítését a nyilvántartásába. Amennyiben a jogosultság megszűnik, az adatkezelő a jogosultság megszűnésének időpontját jegyzi be a nyilvántartásba.

(2)[138] A közreműködő intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett, a 36. § (6) bekezdésében meghatározott jelentéssel végzi el.

(3)[139] Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a köznevelésben, illetve a szakképzésben a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját.

(4)[140]

36. § (1) Az érvényesítés határideje

a)[141] köznevelésben, illetve a szakképzésben kiadható diákigazolvány esetében október 31. napja,

b)[142] felsőoktatásban kiadható diákigazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja.

(2)[143] A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon

a) köznevelési intézmények esetében július 15-éig,

b) szakképző intézmények esetében július 15-éig,

c) felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-éig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-éig.

(3)[144] Az adatkezelő gondoskodik a megrendelések teljesítéséről postai úton, a köznevelésben, illetve a szakképzésben és a felsőoktatásban az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsőoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében február 1-ig.

(4)[145] A közreműködő intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti.

(5)[146] A jogosult számára jogviszonya szünetelésének időtartama alatt a közreműködő intézmény nem továbbít diákigazolvány igénylést és nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

(6) Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé jelenteni.

(7) Az adott tanévben fel nem használt érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény a tanévet követő november 30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a közreműködő intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni.

(8)[147] Az adatkezelő a 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés teljesítése érdekében a nyilvántartásából a kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából erre vonatkozó adatot szolgáltat a diákigazolványokhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak kérésére. Az adatközlés alapja a 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti érvényesítésre vonatkozó adat. Az adatközlés eredményeként két érték keletkezik, miszerint a diákigazolvány érvényes vagy érvénytelen. Az adatközlés elektronikus úton történik.

37. § (1)[148] A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

(2)[149]

17.[150]

38. § (1)[151] A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni a diákigazolványt - és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott diákigazolványának a beszolgáltatására - a következő esetekben:[152]

a) amennyiben az igazolványra való jogosultság megszűnik,

b) az igazolás kiadásakor, kivéve a 21. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő igazolást,

c) az igazolvány érvényességi idejének végén.

(2)[153] A közreműködő intézmény köteles a bevont diákigazolványt 30 napon belül megsemmisíteni, és a megsemmisítésről készített jegyzőkönyvet megőrizni.

(3)[154] A bevont diákigazolványok egyedi azonosítóját a közreműködő intézmény a bevonást követő 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon átadja az adatkezelőnek.

38/A. §[155] (1)[156] A jogosult bejelenti a diákigazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását a közreműködő intézménynek. A jogosult átadja a megrongálódott vagy a lejárt érvényességi idejű kártyát a közreműködő intézménynek.

(2)[157] A közreműködő intézmény a bejelentés alapján az OKTIG-rendszerben a diákigazolványt érvényteleníti, a jogosult részére a 12. § szerinti igazolást ad ki, valamint a megrongálódott és lejárt érvényességi idejű kártyát megsemmisíti.

(3)[158] Az adatkezelő a diákigazolvány érvénytelenítésének tényét a NEK-rendszer részére elektronikus úton küldi meg.

(4)[159] A jogosult a diákigazolvány pótlása, cseréje iránti indokolt kérelmét a közreműködő intézményben nyújthatja be. A közreműködő intézmény a pótlás, csere érdekében az e rendeletben foglaltak szerint rögzíti a jogosult részére az új diákigazolvány-igénylést.

18.[160]

39. §[161]

40. § (1)[162] A jogosult az érvényesítő matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére.

(2)[163] A közreműködő intézmény nem továbbítja a diákigazolvány-igénylést vagy nem érvényesíti a jogosult diákigazolványát, amíg a jogosult a (1) és bekezdésben meghatározott díjat meg nem fizeti.

(3)[164]

18/A. A pedagógusigazolvány[165]

40/A. §[166] (1) Ezen alcím vonatkozásában a köznevelésben kiadható pedagógusigazolvány esetében adatkezelőn az Oktatási Hivatalt, közreműködő intézményen az Nkt. szerinti nevelési-oktatási intézményt kell érteni.

(2) A szakképzésben kiadható pedagógusigazolványok esetében adatkezelőn a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt, közreműködő intézményen az Szkt. szerinti szakképző intézményt kell érteni.

40/B. §[167] A pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya megszűnésétől számított három hónapon belül nem létesít másik, a pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt.

40/C. §[168] (1) A pedagógusigazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat a 40/A. §-ban meghatározott adatkezelő látja el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozóval és a közreműködő intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

(3) A pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a pedagógusigazolványok fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével, logisztikájával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat, az igényléssel és a kibocsátással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: adatfeldolgozó) látja el.

40/D. §[169] (1) Az adatkezelő pedagógusigazolvánnyal összefüggő feladatai:

a) a közreműködő intézmények által megküldött pedagógusigazolvány igények feldolgozása, valamint az adatfeldolgozó részére történő továbbítása,

b) a 40/E. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,

c) a pedagógusigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás és

d) az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése.

(2) A közreműködő intézmény

a) az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl a pedagógusigazolvány igénylésének egyes folyamataival kapcsolatban,

b) részt vesz a pedagógusigazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,

c) vezeti a 40/F. §-ban meghatározott nyilvántartást, és

d) kiadja a 40/H. §-ban meghatározott igazolást.

40/E. §[170] (1) Az adatkezelő a pedagógusigazolvány tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. mellékletében meghatározott személyes, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás

a) a közreműködő intézmények adatait és

b) az igénylések beérkezésének idejét

tartalmazza.

40/F. §[171] A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

a) az igénylés elküldésének idejét,

b) az adatkezelő adatszolgáltatása alapján a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját és

c) a 40/H. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.

40/G. §[172] (1) A pedagógusigazolvány

a) a pedagógusigazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b) az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott pedagógusigazolvány helyett,

c)[173] a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 109. § (1) bekezdésében vagy 2024. január 1-je előtt az Nkt. 2023. december 31. napján hatályos 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül

igényelhető.

(2) A jogosultnak egyidejűleg csak egy érvényes pedagógusigazolványa lehet.

(3)[174] A pedagógus, illetve az oktató egyidejűleg fennálló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya, illetve munkaviszonya esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus vagy az oktató a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, akkor az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.

40/H. §[175] (1) Az igényelt pedagógusigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki, amely igazolja a pedagógusigazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a 40/I. §-ban meghatározott kedvezményekre való jogosultságot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes, és kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.

40/I. §[176] A pedagógusigazolvány

a) az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott kedvezmények, illetve a kedvezményes szakkönyvvásárlás igénybevételére való jogosultságot és

b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

40/J. §[177] (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti, és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(3) Az adatkezelő - az adatfeldolgozó útján - gondoskodik az igazolvány elkészítéséről és kézbesítéséről.

(4) A pedagógusigazolvány-igénylés akkor érvényes, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(5) A 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére akkor állítható ki a pedagógusigazolvány, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba.

(6)[178] Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére, valamint a KIR-ben nem szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben a Púétv. 109. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az Oktatási Hivatal minősül közreműködő intézménynek.

(7)[179] Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a KIR-ben szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben, valamint az Nkt. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményben a Púétv. 109. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, a munkáltató minősül közreműködő intézménynek.

19. Záró rendelkezések

41. § (1)[180] Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 2. § (3) bekezdése, a 6. § e) pontja, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, a 8. § (2) bekezdés a) pontja, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (5) bekezdése, a 12. § b)-c) pontja, a 23-24. §, a 26-29. §, a 30. § (1)-(7) bekezdése, a 31. §, a 35. § (4) bekezdése, valamint a 37. § (2) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (8) bekezdése, a 20. §, a 25. §, a 30. § (8) bekezdése, a 34. § (1) bekezdés c) pontja, a 34. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 43. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4)[181]

42. § (1) Ezt a rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépését megelőzően benyújtott, folyamatban lévő diákigazolvány igénylésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott közoktatási diákigazolvány igénylések tekintetében a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet - az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos - rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)[182]

(4)[183] Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszűnéséig az e rendeletben szabályozott módon érvényesíthetőek. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott olyan diákigazolványok, amelyek oktatási azonosítószámot nem tartalmaznak, az e rendeletben meghatározott módon érvényesíthetők az azokra való jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig.

(5)[184]

(6)[185]

(7)[186]

(8)[187] A 39. § (4a) bekezdésében foglalt rendelkezés az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kibocsátott diákigazolványokra kell alkalmazni.

(9)[188] Az egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor pedagógusigazolványra jogosult személyek részére igénylés nélkül, első alkalommal térítésmentesen kell kibocsátani a pedagógusigazolványt.

43. §[189]

44. §[190]

45. § (1)[191]

(2)[192]

(3)[193]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez[194]

IGAZOLÁS ADATTARTALMA

1. Az igazolás sorszáma.

2. Az igazolás érvényességének vége.

3. A jogosult

a) neve,

b) Nkt.-ban, az Szkt.-ben, illetve az Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,[195]

c) születési helye és ideje,

d) lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),

e) tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:

ea) nappali,

eb) esti,

ec) levelező,

ed) távoktatás/más sajátos.

4. Az igazolás kiállításának oka:

a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,

b) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,

c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.

5. Az igazolás kiállításának célja: "igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig jogosult."

6. Az igazolás típusa:

a) diákigazolvány helyett kiállított igazolás,

b) pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.

7. Az igazoláson szereplő intézményi adatok:

a) a jogviszonyt igazoló intézmény

aa) neve,

ab) feladatellátási helyének címe*,

b) második intézmény:

ba) neve,

bb) feladatellátási helyének címe*,

c) gyakorlati képzési hely:

ca) neve,

cb) címe.

8. Az igazolás kiállításának helye és ideje.

9. Az intézmény igazgatójának vagy az általa megbízott személynek az aláírása.[196]

10. Az intézmény bélyegzője.

11. Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést tartalmaz.

* feladatellátási hely: az intézmény alapító okiratában szereplő, azon telephely címe, ahol a tanuló vagy hallgató oktatásban részesül. Ha a tanuló vagy hallgató több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[2] Az alcímet beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[3] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[4] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[5] "Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[6] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 1-2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[8] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 3. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[10] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[11] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[12] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 4. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 1. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[14] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[15] Módosította a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[16] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 5. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[19] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[20] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[21] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 7. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 8. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 3. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[27] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[28] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[29] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 10. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[30] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[32] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 11. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[33] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 12. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[34] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[35] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2., 13. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[36] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[37] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[38] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 14. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[39] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 2. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[40] Módosította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[41] "Az adatkezelő és a közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[42] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2016.12.17.

[44] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 5. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[45] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[46] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 5. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[47] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 5. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[48] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[49] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[50] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § e) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[52] "Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó általános szabályok" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § f) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[53] A nyitó szövegrészt megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 15. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[54] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 16. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[55] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[57] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 13., 17. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[59] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[61] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[62] "A diákigazolványra jogosultak köre" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § i) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[63] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 61. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[64] Megállapította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[65] Módosította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 298. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[66] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 6. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[67] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[68] Megállapította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[69] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[70] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 61. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[71] A nyitó szövegrészt módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[72] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 105. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[73] "A diákigazolvány" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § i) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[74] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 7. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[75] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[76] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[77] "A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § i) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[78] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[79] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[80] Beiktatta a 188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.06.08.

[81] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. § 8. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[82] " A diákigazolvány igénylése" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § i) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[83] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. § 9. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[85] A felvezető szövegrészt módosította a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § f) pontja, valamint a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[86] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 7. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2016.12.17.

[88] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. § 10-11. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 8. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[90] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § f) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § g) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[92] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 9. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[94] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. § 10-11. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 9. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[96] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § i) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[98] Megállapította a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[99] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 20. § 13. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2016.12.17.

[101] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 10. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 11. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 12. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[104] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 18. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[105] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § h) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[106] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § i) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[107] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 13. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[108] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 13. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[109] Beiktatta a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.12.17.

[110] Módosította a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § j) pontja. Hatályos 2021.09.01.

[111] "A pedagógusigazolvány" alcímet hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[113] "A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények" alcímet hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[115] "A pedagógusigazolvány igénylése" alcímet hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 15. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[120] A címet hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[122] A címet hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[124] A címet hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[127] "Az oktatásiigazolvány-igénylés feldolgozása, az oktatási igazolvány előállítása és kiadása" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § k) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[128] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 19. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[129] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 17. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 17. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 17. pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[133] Megállapította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[134] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 20. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[135] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6., 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[136] "Az oktatási igazolvány érvényesítése" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § k) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[137] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[138] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[139] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 16. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[140] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § k) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[141] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[142] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[143] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[144] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 18. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[145] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § 18. pontja. Hatályos 2019.08.01.

[146] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 6. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[147] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9., 13. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[148] Módosította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 15. § i) pontja. Hatályos 2016.12.17.

[149] Hatályon kívül helyezte a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatálytalan 2014.03.14.

[150] "Az oktatási igazolvány bevonása" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § m) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[151] Megállapította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.12.17.

[152] A nyitó szövegrészt módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 21-22. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[153] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 17. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[154] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 23. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[155] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[156] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[157] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 21. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[158] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[159] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 9., 24. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[160] "Az oktatási igazolvány díja" alcím címét hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § m) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § q) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[162] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 25. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[163] Módosította a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § 26-27. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[164] Hatályon kívül helyezte a 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § r) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[165] Az alcímet beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[166] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[167] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[168] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[169] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[170] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[171] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[172] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[173] Megállapította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[174] Módosította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[175] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[176] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[177] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[178] Módosította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[179] Módosította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[180] Módosította a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 12. § l) pontja. Hatályos 2014.03.14.

[181] Hatályon kívül helyezte a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § d) pontja. Hatálytalan 2014.03.14.

[182] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § n) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[183] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[184] Hatályon kívül helyezte a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2014.03.14.

[185] Hatályon kívül helyezte a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2014.03.14.

[186] Hatályon kívül helyezte a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § o) pontja. Hatálytalan 2022.07.01.

[187] Beiktatta a 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.07.30.

[188] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[190] A 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 14. §-a alapján nem lép hatályba.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[194] Megállapította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.12.17.

[195] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 62. § 19. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[196] Módosította a 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék