2013. évi LXXXIX. törvény

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról[1]

1. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"5a. külképviselet: Magyarországnak a Kormány döntése alapján létrehozott, külföldön működő diplomáciai és konzuli képviselete,"

2. § A Ve. I. Fejezete a következő 9/A. alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

"9/A. Kizárás a választójogból

13/A. § (1) A bíróságnak a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó, a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében rendelkeznie kell a választójogból való kizárás kérdéséről.

(2) A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége

a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy

b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

(3) Ha a bíróság a nagykorú személyt a választójogból nem zárja ki, a gondnokság alá helyezett személy a választójogát személyesen gyakorolja, e jog gyakorlásával kapcsolatosan önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet.

(4) A gondnokság alá helyezés megszüntetésére irányuló per megindítására jogosultak az (1) bekezdéstől függetlenül is kérhetik a gondnokság alá helyezett nagykorú személy választójogból való kizárásának megszüntetését."

3. § A Ve. 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]

"d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető."

4. § (1) A Ve. 76. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Választási Iroda ellátja a 75. §-ban foglalt feladatokat, továbbá)

"l) javaslatot tehet a választásokat érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét."

(2) A Ve. 76. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A Nemzeti Választási Iroda a honlapján folyamatosan, legalább napi frissítéssel közzéteszi a névjegyzékekkel, a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, így különösen

a) a névjegyzékbe vételét kérő, a névjegyzékbe vett, a szavazási iratot visszaküldő, az érvényes szavazási iratot leadó - magyarországi lakcímmel nem rendelkező - választópolgárok számát értesítési cím szerint országonkénti bontásban azzal, hogy azon államok adatait, amelyek tiltják a kettős állampolgárságot, együtt kell közzétenni,

b) a központi névjegyzéken szereplő, az egyes szavazóköri névjegyzékekben szereplő, az átjelentkezéssel szavazó, a külképviseleti névjegyzékbe vett, a levélben szavazók névjegyzékébe vett választópolgárok számát,

c) az egyes szavazóhelyiségekben szavazóként megjelenő, az egyes külképviseleteken szavazóként megjelenő választópolgárok számát,

d) a jegyzőkönyvek tartalmát."

5. § A Ve. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. § (1) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell

a) a választópolgár

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) születési helyét,

ad) anyja nevét,

ae) személyi azonosítóját,

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében

ba) azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését kéri, vagy

bb) annak a - 277. § (3) bekezdése szerinti - településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni.

(2) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár köteles megadni, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a 95. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldését kéri.

(3) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a személyi azonosítója helyett megadhatja a születési idejét, valamint magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát."

6. § A Ve. 93. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival.

(2) Azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásának adataival, a Nemzeti Választási Iroda a központi útiokmány-nyilvántartásból vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat nyilvántartásából közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján, illetve az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján ellenőrzi."

7. § A Ve. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"95. § (1) A választási iroda a 84. §, a 85. §, a 97. § (1) bekezdés a) pontja és a 334. § szerinti kérelem elutasításáról, valamint a 97. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti törlésről határozattal dönt. A határozatra a 46. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) Ha a választási iroda a 84. §, a 85. §, a 97. § (1) bekezdés a) pontja vagy a 334. § szerinti kérelemnek helyt ad, döntéséről értesíti a kérelmezőt.

(3) A választási iroda határozatát, illetve a (2) bekezdés szerinti egyéb döntését a jelen lévő kérelmezővel a döntés átadásával kell közölni. Ha a kérelmező nincs jelen, a döntést - a kérelmező rendelkezése szerint -emailben, telefaxon vagy a 48. § (3) bekezdésében meghatározott módon kell közölni. Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező kérelmezővel a döntést emailben vagy telefaxon közli a választási iroda, a döntést a 48. § (3) bekezdésében meghatározott módon is közölni kell."

8. § A Ve. 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Választási Bizottság tagja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adataiba betekinthet, de azokról feljegyzést, másolatot nem készíthet. A betekintés során a Nemzeti Választási Bizottság tagja a 84. § szerinti kérelem, valamint a 93. § szerinti adatbázisok adatainak megtekintésével ellenőrizheti a névjegyzékbe vétel törvényességét."

9. § A Ve. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelemre a 91. § (1) bekezdés és a 92. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni."

10. § A Ve. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 103. § (2) bekezdés a) pontja, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelmet beérkezése napján, vagy ha nem munkanapon érkezik be, akkor a következő munkanapon kell elbírálni."

11. § A Ve. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"114. § A választási iroda a 103. § (2) bekezdés a) pontja, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelem elutasításáról határozattal dönt."

12. § A Ve. 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a választási iroda a 250. §, a 259. § vagy a 307/A. § szerinti kérelemnek helyt ad, értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a választópolgárt. A választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos egyéb döntését a 95. § (3) bekezdése szerint kell a kérelmezővel közölni."

13. § A Ve. 151. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el."

14. § A Ve. 153. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel -)

"a) a jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően - a jelölt nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,"

(öt napon belül, de legkorábban a 132. § szerinti nyilvántartásba vételüket követően átadja.)

15. § A Ve. XI. Fejezete a következő 93/A. alcímmel és 207/A. §-sal egészül ki:

"93/A. A megüresedett listás mandátum betöltése

207/A. § Ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet."

16. § A Ve. 235. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"235. § (1) A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.

(2) A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani."

17. § A Ve. 237. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"237. § A fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok nyilvántartása vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes tényekre alapozza."

18. § A Ve. 245. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés megjelölése (1) bekezdésre módosul:

"(2) A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

(3) Megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben az 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni."

19. § A Ve. 255. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"255. § (1) A nemzetiségi lista ajánlására a 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat nemzetiségi listát.

(2) A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.

(3) A Nemzeti Választási Iroda - az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást az országos nemzetiségi önkormányzat a szavazást megelőző harmincötödik napig igényelheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell."

20. § A Ve. 262. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"262. § (1) A külképviseleti névjegyzékből törölni kell azt, akit a szavazóköri névjegyzékből törölnek.

(2) A szavazást megelőző tizenhatodik napot követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni."

21. § A Ve. a következő 267/A. §-sal egészül ki:

"267/A. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a szavazást megelőző tizenötödik napig hozzáférhetővé teszi, illetve - a 263. §-ban foglalt rendelkezés alkalmazásával - továbbítja az illetékes választási iroda részére."

22. § A Ve. 277. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a 92. § (1) bekezdés bb) pontja szerint a szavazást megelőző tizenötödik napig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, a szavazást megelőző tizenötödik naptól, legkésőbb a szavazást megelőző második napon - minden munkanapon 9 és 16 óra között -veheti át a szavazási levélcsomagot a választási irodában az általa megjelölt

a) országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen,

b) a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen, vagy

c) a miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten."

23. § A Ve. 279. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a 277. § (2) bekezdésében és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, 9-16 óráig tartó időszak kezdetét korábbi, végét későbbi időpontban is megállapíthatja."

24. § A Ve. 283. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"283. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a nála a 279. § (1) bekezdés c) pontja alapján levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat szállítóborítékba zárja.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a szavazást követő napon a Nemzeti Választási Irodához szállítja az (1) bekezdés szerinti szállítóborítékokat, valamint a helyi választási irodáktól átvett szállítóborítékokat."

25. § A Ve. 288. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A választási bizottság tagja, a 245. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti megfigyelő, valamint a nemzetközi megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát figyelemmel kísérheti. A médiaszolgáltató munkatársa a személyes adatok védelmét garantáló körülmények biztosításával lehet jelen a szavazási iratok ellenőrzése során."

26. § (1) A Ve. 289. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén a magyar állampolgárságot igazoló okirat nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi."

(2) A Ve. 289. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érvénytelen a szavazási irat, ha)

"h) a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai eltérnek a (2) bekezdés szerinti névjegyzékben, illetve nyilvántartásban szereplő adataitól, kivéve az időközben történt

névváltozást,"

27. § A Ve. 293. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés megjelölése (1) bekezdésre módosul:

"(2) A 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő, a nemzetközi megfigyelő, valamint a sajtó a szavazatszámlálás teljes folyamatát figyelemmel kísérheti."

28. § A Ve. 306. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"306. § (1) A polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

(2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát."

29. § A Ve. a következő 137/A. alcímmel és 306/A-306/D. §-sal egészül ki:

"137/A. Az egyéni választókerületek kialakítása

306/A. § (1) A tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületek kialakításának kérdésében a helyi választási iroda vezetője előzetesen kikéri a helyi választási bizottság véleményét, amely azonban a helyi választási iroda vezetőjét nem köti.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok összefüggő területet alkossanak,

b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

(3) Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától - a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

306/B. § A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló - az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó - határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.

306/C. § A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében március 31-ig módosítja a választókerületi beosztást, ha

a) a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy megváltozik az egyéni választókerületek száma,

b) valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a húsz százalékot.

306/D. § (1) A 306/A. § (3) bekezdésében és a 306/C. § b) pontjában foglalt eltérés mértékét a központi névjegyzéknek az általános választás éve január 1-jei adatai alapján kell megállapítani.

(2) A választókerületi beosztás módosítására a 306/A. § és a 306/B. § rendelkezéseit alkalmazni kell."

30. § A Ve. XIV. Fejezete a következő 138/A-138/K. alcímmel és 307/A-307/Q. §-sal egészül ki:

"138/A. Az átjelentkezés

307/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

(3) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

(4) Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

307/B. § (1) A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

(2) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második napon - tartózkodási helyét megszünteti.

138/B. Az időközi választás szavazóköri névjegyzéke

307/C. § (1) Az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri névjegyzékbe felvenni, aki a szavazókörben lakcímmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik azon a településen, illetve abban az egyéni választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon településen (ugyanazon egyéni választókerületben) vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe.

138/C. A jelölő szervezet bejelentése

307/D. § (1) A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi nyilvántartásba. Időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.

138/D. A jelölt- és listaállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

138/E. A jelölt- és listaajánlás

307/F. § (1) Egy választópolgár jelölési fajtánként egy jelöltet, illetve listát ajánlhat.

(2) Ha az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az ajánlást adó választópolgár ugyanazon jelölési fajtán belül másik ajánlást is adott, valamennyi ajánlása érvénytelen.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti annak az ajánlásnak az érvényességét, amelyet olyan jelöltre vagy listára adott a választópolgár, akinek nyilvántartásba vételéről a választási bizottság már határozatot hozott.

(4) A megyei lista ajánlására a 120. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

138/F. A jelölt bejelentése

307/G. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző huszonhetedik napon kell bejelenteni.

(2) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A nemzetiségi jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy

a) a nemzetiség képviseletét vállalja,

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

(4) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a nemzetiségi jelöltként bejelentett jelölt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

307/H. § Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő bejelentéséhez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról is, hogy az állampolgársága szerinti tagállamban nem áll olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható.

138/G. A lista bejelentése

307/I. § (1) A kompenzációs listát, valamint a megyei és a fővárosi listát legkésőbb a szavazást megelőző huszonhatodik napon kell bejelenteni.

(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat. A 307/G. § (3) bekezdésének és a 307/H. § rendelkezéseit a listán állított jelöltekre is alkalmazni kell.

307/J. § (1) A kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

(2) A helyi választási bizottság törli a nyilvántartásból a kompenzációs listát, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.

307/K. § (1) A fővárosi lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - kompenzációs listáinak számát kell figyelembe venni, kivéve azt a kompenzációs listát, amelynek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

(2) A területi választási bizottság törli a nyilvántartásból a fővárosi listát, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált kompenzációs listáinak száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.

138/H. A szavazólap adattartalma

307/L. § (1) Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei vagy fővárosi önkormányzati és a főpolgármester-választásra.

(2) A nemzetiségi jelölt esetében az egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás szavazólapján fel kell tüntetni a nemzetiség megnevezését is.

(3) A nemzetiségi jelölő szervezet kérésére a nemzetiségi jelölő szervezet nevét, rövidített nevét, a nemzetiségi jelölt kérésére a jelölt nevét a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni a szavazólapon.

138/I. A szavazatszámlálás

307/M. § A szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozó szabályokat az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei vagy fővárosi önkormányzati és a főpolgármester-választás tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

138/J. A választás eredményének megállapítása

307/N. § (1) A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

(2) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét.

307/O. § (1) A megyei, illetve a fővárosi önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig a területi választási irodához szállítja.

(2) A területi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a megyei, illetve a fővárosi önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményét.

138/K. A jogorvoslat

307/P. § (1) A helyi választási bizottság dönt

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

(2) A területi választási bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a megyei vagy fővárosi önkormányzati választáshoz vagy a főpolgármester-választáshoz kapcsolódik,

b) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés alá, és az elkövetés helye a területi választási bizottság illetékességi területén található,

c) a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) vagy a (2) bekezdés alá, és az elkövetés helye nem határozható meg,

b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

307/Q. § A helyi választási iroda vezetőjének az egyéni választókerületek kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be bírósági felülvizsgálati kérelem. A kérelmet a törvényszék bírálja el."

31. § A Ve. 308. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"308. § A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán e törvény I-XII. Fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

32. § A Ve. 311. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben az 5. § (4) és (5) bekezdésének, a 29-31. §, valamint a 32. § (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni."

33. § A Ve. 312. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"312. § (1) Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.

(2) A helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke - a népszámlálási adatokra tekintettel - engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki.

(3) Egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni. Ha a nemzetiség választópolgárainak száma a településen meghaladja a százat, e választópolgárok különböző szavazókörökbe is sorolhatók, de egy szavazókörre legalább a nemzetiség harminc választópolgárának kell jutnia."

34. § A Ve. 145. alcíme és 317. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"145. Az ajánlás

317. § (1) Az ajánlóív a nemzetiség megjelölését is tartalmazza.

(2) A választási iroda - az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet a szavazást megelőző harmincötödik napig igényelheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell."

35. § A Ve. 318. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy

a) a nemzetiség képviseletét vállalja,

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

(4) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség önkormányzatának választásán."

36. § A Ve. 323. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.

(4) Azon nemzetiség területi, illetve országos listás szavazólapját, amelynek települési önkormányzatának választására nem kerül sor a településen, a választópolgár olyan borítékba helyezi, amelyen a nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. A borítékot a választópolgár lezárja."

37. § A Ve. 151. alcíme a következő 323/A. §-sal egészül ki:

"323/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság, illetve a helyi választási bizottság a nála a 323. § (4) bekezdése alapján leadott szavazatokat tartalmazó borítékokat szállítóborítékba zárja.

(2) A helyi választási iroda legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig a területi választási irodához szállítja az (1) bekezdés szerinti szállítóborítékot."

38. § A Ve. 154. alcíme és 327. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"154. A 323. § (4) bekezdése szerinti szavazatok megszámlálása

327. § A 323. § (4) bekezdése szerinti szavazatokat a területi választási bizottság számlálja meg."

39. § A Ve. 329. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

(3) A területi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét."

40. § A Ve. 331. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"331. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I-XII. Fejezetét, a 245. §, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 256. § (2) bekezdése, a 257. § (3) bekezdése, a 259-264. §, a 269. §, a 270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272. §, a 273. §, a 284. §. a 285. §, a 297. §, valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési képviselők általános választására ugyanazon napon kerül sor, a 247. § (2) bekezdés, a 257. § (2) bekezdés, a 271. § (1) bekezdés, a 282. §, a 286. §, a 287. § és a 292. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjainak választására is alkalmazni kell. Ebben az esetben a 342. § és a 343. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

41. § A Ve. 334. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"334. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell

a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja,

b) ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizedik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki."

42. § A Ve. 338. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat."

43. § A Ve. 339. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"339. § (1) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő bejelentéséhez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát, amely tartalmazza

a) állampolgárságát, lakcímét, születési helyét és idejét, legutóbbi lakóhelyének címét az állampolgársága szerinti államban,

b) hogy az Európai Parlament tagjainak választásán csak Magyarországon indul jelöltként,

c) azon település vagy választókerület megjelölését, amelynek névjegyzékében az érintett az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb szerepelt,

d) hogy az állampolgársága szerinti tagállamban nem áll olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható.

(2) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő bejelentésekor a Nemzeti Választási Iroda a jelölt állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatóságát értesíti az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatról, és kéri annak igazolását, hogy a jelölt az állampolgársága szerinti tagállamban nem áll olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható.

(3) A Nemzeti Választási Iroda a 2. melléklet a) és c) pontja szerinti adatok megküldésével - a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedését követő három napon belül - tájékoztatja az Európai Unió tagállamainak illetékes szerveit azokról az állampolgáraikról, akiket a Nemzeti Választási Bizottság jelöltként nyilvántartásba vett."

44. § A Ve. 340. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"340. § A Nemzeti Választási Bizottság elutasítja annak a jelöltnek a nyilvántartásba vételét, illetve törli a jelöltek közül azt,

a) akit az Európai Unió más tagállamában jelöltként nyilvántartásba vettek,

b) aki a 339. § (2) bekezdés szerinti megkeresésre a jelölt állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatóságától kapott válasz szerint nem rendelkezik választójoggal."

45. § A Ve. 341. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"341. § Ha a külképviseletről érkezett urnában lezáratlan boríték van, az le nem adott szavazatnak számít, és külön kell csomagolni."

46. § A Ve. 342. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"342. § A külképviseleten leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően."

47. § A Ve. 346. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"i) azon településeket és külképviseleteket, ahol a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár - kérelmére - átveheti a szavazási levélcsomagot."

48. § (1) A Ve. 349. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni)

"b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek e törvény hatálybalépését követő első általános választását megelőző időközi önkormányzati választásokon,"

(2) A Ve. 349. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az európai polgári kezdeményezésre az 1997. évi C. törvény 48. § (1) és (3) bekezdését, X. Fejezetét, valamint 148/B. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a 148/B. § (3) bekezdésének alkalmazása során a támogató nyilatkozatot aláíró polgár uniós állampolgárságát, valamint azt is meg kell állapítani, hogy az Európai Parlament tagjai választására az állampolgársága szerinti tagállamban jogosító korhatárt a támogató nyilatkozat aláírásakor elérte-e.

(1b) Az 1997. évi C. törvény 16. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben a választópolgár lakcímének változását a járási hivatal vezeti át a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson, a helyi választási iroda vezetője a választópolgárt a lakcímváltozástól számított öt napon belül veszi fel a névjegyzékbe."

(3) A Ve. 349. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásába fel kell venni azt a polgárt is, aki 2012. január 1-jén jogerős ítélet alapján a cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt állt, és a bíróság még nem döntött a választójogból való kizárása kérdésében. A választójog fennálltának megállapítására irányuló per megindítására a 13/A. § (4) bekezdését kell alkalmazni."

49. § A Ve. 350. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"350. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán és az azt követő időközi választásokon a nemzetiségi jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását megelőzően a 307/G. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azt követő időközi választásokon a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását megelőzően a 318. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán és az azt követő időközi választásokon a 307/G. § (4) bekezdésének, illetve a 318. § (4) bekezdésének alkalmazása során a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőző választásokat nem kell vizsgálni."

50. § A Ve. 351. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A helyi önkormányzati választások választókerületeit első alkalommal 2014. március 31-ig kell kialakítani."

51. § A Ve. 353. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"353. § 2013-ban az országgyűlési képviselők időközi választását nem lehet kitűzni szeptember 1-jét követő napra."

52. § A Ve. 355. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 90. §, a 334-337. §, a 339. §, a 340. § - az Alaptörvény XXIII. cikk (2) bekezdésével együtt - a Tanács az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1993. december 6-i 93/109/EK irányelvének, valamint az azt módosító 2012. december 20-i 2013/1/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja."

53. § (1) A Ve. 2. melléklet m) pontja helyébe a következő pont lép:

"m) a választópolgárnak a 92. § (2) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email címét vagy telefax számát, ezek hiányában a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett értesítési címét,"

(2) A Ve. 2. melléklete a következő p) ponttal egészül ki:

"p) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, az átvételre megjelölt település megjelölését."

(3) A Ve. 8. melléklet e) pontja helyébe a következő pont lép:

"e) annak megjelölését, ha a választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, valamint az átvételre megjelölt település megjelölését,"

54. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni."

(2) Az Övjt. 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje - vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt -, ha

a) a település nemzetiségi névjegyzékében szerepel,

b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri."

55. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri."

56. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 2. mellékletében Somogy megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó pontok a következő 9a. ponttal egészülnek ki:

"9a. Balatonvilágos"

57. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 59. § b) pontja 2019. május 1-jén lép hatályba.

58. § (1) Az 1-17. §, a 48. § (2) és (3) bekezdése, az 53. §, az 57. § (1) bekezdése, az 59. § c) pontja, a 60. § a), b) és g) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 18-27. §, a 47. §, az 51. §, az 56. §, az 59. § d) pontja és a 60. § c)-e) pontja az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 28-30. §, a 48. § (1) bekezdése, az 54. § és az 59. § f) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 31-37. §, az 55. § és az 59. § e) pontja és a 60. § g) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) Az 59. § f) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

59. § Hatályát veszti

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 15/B. §-a,

b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (2) bekezdése,

c) a Ve. 227. § (2) bekezdése, 265. §-a, 266. § (1), (3) és (4) bekezdése, 267. § a) pontja, 275. § (2) bekezdés a) pontja, 276. §-a, 279. § (1) bekezdése, 281. § (2) bekezdésében a "16 és 9 óra között" szövegrész, 287. § (2) bekezdésében a " , valamint a külképviseleteken levélben leadott, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére megcímzett válaszborítékokat" szövegrész, 288. § (1) bekezdésében a "magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazatát tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, a" szövegrész, (2) bekezdésében az " , az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda legkorábban a szavazást követő napon" szövegrész, 291. § (4) bekezdése, 292. § (1) bekezdésében az " , valamint a választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok által levélben leadott szavazatok" szövegrész, (3) bekezdésének c) pontja, 300. § (1) bekezdése, 305. §-a, 310. §-ának a) pontja, a 314. §-ában az "az ajánlószelvény," szövegrész, 315. §-a, 321. § (4) bekezdése, 322. §-a, 323. § (1) bekezdésében a " , települési nemzetiségi önkormányzati választásban érintett" szövegrész, 324. §-a, 325. §-a, 332. § (1) bekezdése és (2) bekezdésében az " ,a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását" szövegrész, 333. §-a 335. § e) pontjában a " , szavazókör" szövegrész, 164. alcím címében a "levél útján" szövegrész, 343. § (2) bekezdés c) pontja, 345. §-a, 8. mellékletének c) pontja, dc) alpontja és e) pontja,

d) a Vjt. 2. mellékletében Veszprém megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó rendelkezések 14. pontja,

e) az Njtv. 24. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 118. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 160. § (1) bekezdése,

f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 125. § (3) bekezdése.

60. § A Ve.

a) 3. §-ának 3. pontjában az " ,az adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szervezet" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a "január" szövegrész helyébe az "április" szöveg,

c) 259. § (2) bekezdésében a "tizenhatodik" szövegrész helyébe a "nyolcadik" szöveg,

d) 261. § (1) és (2) bekezdésében a "kilencedik napon" szövegrész helyébe a "nyolcadik napon" szöveg,

e) 280. § (2) bekezdésben a "Nemzeti Választási Iroda" szövegrész helyébe a "választási iroda" szöveg,

f) 335. §-ában az "a választás évében május 20-ig" szövegrész helyébe a "legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napig" szöveg,

g) 4. melléklet d) pontjában a "Kormány" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

lép.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el.