91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c), g), h) és i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tny. 22/A. §-a szerinti növelés megállapítására irányuló eljárásban,

a) ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, vagy a kérelmezőnek, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzőnek a növelés során figyelembevételre kerülő utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,

b) az a) pontban nem említett esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

jár el első fokon."

2. § A TnyR. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"68. § (1) A Tny. 22/A. §-a szerinti növelés esetén a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a 8. számú mellékletben meghatározott valorizációs szorzószámokkal kell a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítani.

(2) Ha a korábban megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerzett, a Tny. 22/A. §-a szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították, újabb saját jogú nyugellátás megállapítása esetén a növelés összegét a megállapítását követő emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az újabb saját jogú nyugellátással együtt kell folyósítani."

3. § (1) A TnyR. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A TnyR. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

4. § A TnyR.

a) 59/D. § (3) bekezdés b) pontjában a "46. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "46. § (2) bekezdésében vagy a Tny. 46. § (3) bekezdés b) pontjában" szöveg,

b) 76/B. § (1) bekezdésében a "minden év július 31-ig" szövegrész helyébe az "évente" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 15. § (6) bekezdésében az "(a továbbiakban: valorizációs szorzószámok)" szövegrész,

b) 66/B. § (2) bekezdése.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "(3) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben meghatározott kivétellel" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

3. Hatályba léptető rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 7. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 91/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2013. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.1950.220,295
3.1951.206,298
4.1952.162,348
5.1953.152,876
6.1954.139,589
7.1955.132,764
8.1956.122,728
9.1957.105,406
10.1958.103,078
11.1959.98,848
12.1960.96,548
13.1961.95,255
14.1962.92,943
15.1963.89,437
16.1964.86,585
17.1965.86,285
18.1966.82,201
19.1967.79,659
20.1968.77,995
21.1969.74,755
22.1970.70,155
23.1971.67,070
24.1972.63,633
25.1973.59,304
26.1974.55,064
27.1975.51,655
28.1976.49,289
29.1977.45,850
30.1978.42,454
31.1979.40,356
32.1980.38,179
33.1981.35,849
34.1982.33,661
35.1983.32,212
36.1984.28,735
37.1985.26,290
38.1986.24,388
39.1987.22,456
40.1988.20,452
41.1989.17,495
42.1990.14,388
43.1991.11,464
44.1992.9,451
45.1993.8,030
46.1994.6,308
47.1995.5,602
48.1996.4,772
49.1997.3,845
50.1998.3,247
51.1999.2,882
52.2000.2,587
53.2001.2,226
54.2002.1,861
55.2003.1,628
56.2004.1,541
57.2005.1,399
58.2006.1,300
59.2007.1,263
60.2008.1,180
61.2009.1,159
62.2010.1,085
63.2011.1,020

"

2. melléklet a 91/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószám 2013. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő - a Tny. 22/A. § szerinti - nyugdíjnövelés esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.2011.1,046

"

Tartalomjegyzék