95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4-10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11-24. § és az 5-11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A FOB elé utalás

a) a munkaképesség-változás, illetve a keresőképesség felülvéleményezése céljából a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: Orvosi Beutaló),

b) a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából a 4/A. számú melléklet szerinti nyomtatvány

kiállításával történik."

(2) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a kezelőorvos orvosszakértői vizsgálatot kezdeményez az orvosszakértői szerv illetékes szakértői bizottságánál a munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása, illetve a baleseti táppénz folyósításának meghosszabbítása céljából."

2. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 4/A. számú melléklettel egészül ki.

3. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "4. számú melléklet szerinti nyomtatványt" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés szerinti nyomtatványt" szöveg lép.

2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Fot. 23. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazása során kromoszóma-rendellenességgel élőnek azt a személyt kell tekinteni, akinek az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott fogyatékossága fennáll."

5. § Az Fr. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fogyatékossági támogatást igénylő személy a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolja."

6. § Az Fr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az Igazgatóság a határozat közlésével egyidejűleg a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalását is közli a kérelmezővel.

(2) A fogyatékossági támogatással kapcsolatos döntéshozatal során a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata informatikai eszközzel rögzíthető.

(3) A Magyar Államkincstár a fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben azonosító adatok megadását nem igénylő elektronikus ügyfélszolgálati rendszert működtet."

7. § Az Fr. 9/B. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Fot. 23/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez - a természetes személyazonosító adatok igazolására szolgáló irat másolatán túl - kizárólag a háziorvos által kiállított orvosi beutalót kell mellékelni."

8. § Az Fr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogosult lakcímének a támogatást folyósító szerv illetékességét érintő megváltozása esetén az ellátás folyósítására illetékessé vált Igazgatóság hivatalból intézkedik a fogyatékossági támogatás továbbfolyósításáról."

9. § (1) Az Fr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az Fr. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti az Fr.

a) 5/A. §-a,

b) 9/B. § (1) bekezdés második mondata,

c) 10. § (1) bekezdés második mondata,

d) 3. számú melléklete.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet

a) a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál

lehet benyújtani.

(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is benyújtható."

12. § A Pr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valaminta§a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(1a) A jegyző vagy a járási hivatal a hatáskörébe tartozó eljárás során a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át."

13. § A Pr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Szt. 4. §(1) bekezdés b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármű, ha

a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy

b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták."

14. § A Pr. 7. §-a a következő (3)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Szt. 25. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot - kivéve, ha annak lefolytatására az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján az aktív korúak ellátása szünetelésének megszűnését követően kerül sor -

a) az Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálatot lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül,

b) az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy éven belül

kell megindítani.

(3a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felülvizsgált időszak az első felülvizsgálat esetén az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év, a további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy év.

(3b) Az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján a szünetelés megszűnését követően lefolytatott felülvizsgálat esetében a felülvizsgált időszak a felülvizsgálati eljárás megindításának napját megelőző egy naptári év."

15. § A Pr. 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Amennyiben az időskorúak járadékának megállapítására irányuló eljárás az Szt. 32/B. § (2) bekezdése szerint hivatalból indul, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a hatóság - a döntéshez szükséges adatok beszerzése érdekében - az ügyfél számára megküldi a 2/A. számú melléklet szerinti formanyomtatványt. Az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét - az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről szóló határozat alapján - a hatóság rögzíti a formanyomtatványon. Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást meg kell szüntetni."

16. § A Pr. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerítő ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeiről."

17. § A Pr. 17. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az Szt. 36. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, ha a jogosult

a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg,

b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy

c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt. 78. §-ában foglalt feltételeknek."

18. § A Pr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ügyfél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni."

19. § A Pr. "Aktív korúak ellátása" alcíme a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § (1) Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során

a) az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaszerződéssel, írásbeli munkaszerződés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal,

b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött időtartamot is tartalmazó igazolással,

c) a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel vagy - írásbeli szerződés hiányában - a fogadó szervezet által az önkéntesekről vezetett nyilvántartás alapján a fogadó szervezet vezetője által kiállított igazolással

igazolható.

(2) A közérdekű önkéntes tevékenységről kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és időtartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről hozott határozat számát."

20. § (1) A Pr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazolást, továbbá

a) alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az Szt. 50. § (1) bekezdés c)-h) pontjában foglaltak fennállását,

b) normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a jövedelem-nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát,

c) méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek fennállását

igazoló iratot."

(2) A Pr. 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Szt. 50. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatot a járási hivatal a 3. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szerzi be."

21. § (1) A Pr. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35/A. § A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e. Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a jegyzőnél méltányossági közgyógyellátás megállapítását kérheti."

(2) A Pr. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35/A. § (1) A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e. Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a jegyzőnél méltányossági közgyógyellátás megállapítását kérheti.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt kormányablaknál benyújtott kérelmet a kormányablak az Szt. 32/A. §-a szerint illetékes járási hivatalhoz továbbítja."

22. § (1) A Pr.

a) 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,

c) 9. számú melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

(2) A Pr. a 8. melléklet szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Pr.

a) 2. számú melléklete a 9. melléklet szerint,

b) 2/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint,

c) 3. számú melléklete a 11. melléklet szerint

módosul.

23. § (1) A Pr.

a) 14. § (3) bekezdésében a "kérelmet" szövegrész helyébe a "kérelmet vagy adatlapot" szöveg,

b) 35. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "alanyi jogcímen" szöveg,

c) 35/B. § (3) bekezdés első mondatában az"Szt. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti"szövegrészhelyébeaz"alanyi és normatívjogcímen megállapítható" szöveg,

d) 35/B. § (3) bekezdés második mondatában az "Az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Normatív" szöveg, az "az Szt. 50. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "alanyi" szöveg,

e) 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti" szöveg, az "az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti" szöveg,

f) 37. § (4) bekezdésében az "Szt. 50. §-ának (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti" szöveg,

g) 45. § (3) bekezdésében az "Az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "A méltányossági közgyógyellátásra" szöveg,

h) 48. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a méltányossági közgyógyellátásra" szöveg

lép.

(2) A Pr. 35. § (2) bekezdés a) pontjában a "c)-h) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-g) pontjában" szöveg lép.

(3) A Pr.

a) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "(a továbbiakban: járási hivatal)," szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kormányablaknál," szöveg,

b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "polgármesteri hivatalánál" szövegrész helyébe a "polgármesteri hivatalánál, továbbá a kormányablaknál" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a Pr. 9. számú melléklet 2.1.3.3. alpontja.

4. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. §, a 20. § (2) bekezdése, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. §, valamint a 9-11. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése, valamint a 23. § (3) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértői szerv szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a
keresőképesség felülvéleményezése céljából
I. Személyi adatok
A beteg/biztosított neve: ................................................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................Anyja neve: .....................................................................................................
Születési ideje:.............év.........................hó.........nap Szül. helye........................................................................................................
TAJ: a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ........................................................................... ., és
az igazolvány száma □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Lakóhelye: □□□□ ..........................................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................................................................................................................
II. Orvosi dokumentáció
1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított: .......................................................................................................................................
2. Kórelőzményben szereplő érdemi megbetegedések:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:
- Az alapbetegség megnevezése:............................................................... BNO kód:..................................................................................
- Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták:............................................. mióta kezeli: ..............................................................................
- Előzőleg kezelte-e más is a beteget és mikor: ..............................................................................................................................................
- Az alapbetegséghez társuló szövődmények:
......................................................
......................................................
......................................................
- Egyéb megbetegedések:
......................................................
......................................................
......................................................
BNO kód:.............................................. Az észlelés ideje:
BNO kód:.............................................. Az észlelés ideje:
BNO kód:.............................................. Az észlelés ideje:

BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
4. A beteg kórházi kezelésérevonatkozó adatok az utolsó 2év során:
-tól
......................................................
......................................................
......................................................
-ig
......................................................
......................................................
......................................................
diagnózis
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:
5. Kérjük, ismertesse a beteg/biztosított jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális
károsodása(i)nak jellemzőit]:
6. Kérjük, közölje a beteg/biztosított állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:
7. Kérjük, ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét
(progresszió, stagnálás, regresszió):
8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított állapotán
javítani:
9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított:
- orvosi rehabilitációját:
- foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében:
más munkakörben:
□ igen □ nem
□ igen □ nem
□ igen □ nem
10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított:
11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása,
fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):
12. Kérjük, nyilatkozzék, a beteg/biztosított rendelkezik-e a keresőképtelenség vagy a munkaképesség változás
minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:
□ igen □ nem
13. A beteg/biztosított vizsgálata
□ lakóhelyén, tartózkodási helyén, □ az orvosszakértői szerv telephelyén
indokolt.
III. A keresőképtelenségre vagy a munkaképesség változásra vonatkozó további adatok
1. A beteg keresőképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:
keresőképtelen: -tól
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
-ig
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
diagnózis
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
BNO kód:........................
BNO kód:........................
BNO kód:........................
BNO kód:........................
2. Táppénz-joga lejár: ..........................................................................................................................................................................................
3. Táppénzfolyósító szerv:
neve:.....................................................................................................................................................................................................................
címe:........................................................................................telefonszáma:.......................................................................................................
4. Főorvosi Bizottság elé küldés indoka:

□ vitatott keresőképtelenség □ keresőképtelenség visszaigazolása
IV. A beutalót kiállító orvos adatai
A kiállító orvos neve: .....................................................................................................................................................
Munkahelyének neve: ....................................................................................................................................................
Munkahelyének címe: .................................................................................................tel: ..............................................
Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő:................................................
Kelt:...................................................................,...................év............... hó.........nap.
.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma
V.
Kérjük, hogy az OEP illetékes felülvéleményező főorvosával is véleményeztesse a beteget!
Az OEP ellenőrző vagy felülvéleményező főorvosának véleménye

"

2. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"4/A. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

ORVOSI BEUTALÓ
a rehabilitációs szakértői szerv szakértői bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
I. Személyi adatok
Az igénylő neve:...............................................................................................................................................................................
Születési neve: .................................................................Anyja neve: .............................................................................................
Születési ideje: .............év .........................hó ......... nap Szül. helye ........................................................................................
TAJ □□□□□□□□□ a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa:.................................................................... és
az igazolvány száma
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Lakóhelye: □□□□..............................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: □□□□ ................................................................................................................................................................
II. Orvosi dokumentáció
1. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:
- Az alapbetegség megnevezése: ....................................................................... BNO kód: .............................................................
- Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: .....................................................................................................................................
2. Egyéb megbetegedések:
..............................................
..............................................
..............................................
BNO kód:..............................................
BNO kód:..............................................
BNO kód:..............................................
Az észlelés ideje: .....................................
Az észlelés ideje: .....................................
Az észlelés ideje: .....................................
3. Kérjük, közölje az igénylő állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:
4. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása,
fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):
5. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az igénylő rendelkezik-e a súlyos fogyatékos állapot minősítéséhez szükséges
dokumentumokkal:
□ igen □ nem
6. Az igénylő vizsgálata
□ lakóhelyén, tartózkodási helyén □ a rehabilitációs szakértői szerv telephelyén
indokolt.
III. A fogyatékosság jellege
1. Az igénylő fogyatékosságának jellege
a) □ látási,
b) □ hallási,
c) □ értelmi,
d) □ a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara,
e) □ mozgásszervi,
f) □ halmozott, mert az igénylőnek az a)-e) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettő
fogyatékossága van,
g) □ halmozott, mert az igénylő hallássérült és emellett az a) vagy c) vagy d) pontban meghatározott
fogyatékossága is van,
h) □ kromoszóma-rendellenesség.
2. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele során a
következőkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek közreműködését:
□ bevásárlás, □ főzés, □ mosás,
□ takarítás, □ közlekedés, □ mindennapos ügyintézés.
3. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása során a
következőkben a felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:
□ étkezés, □ tisztálkodás, □ öltözködés,
□ illemhely használata, □ lakáson belüli közlekedés.
IV. A beutalót kiállító orvos adatai
A kiállító orvos neve: ....................................................................................................................................................................
Munkahelyének neve: ...................................................................................................................................................................
Munkahelyének címe: .................................................................................................tel: .............................................................
Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: ................................................
Kelt:...................................................................,...................év hó.........nap.
.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma"

"

3. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

Az Fr. 1. számú melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Kromoszóma-rendellenességgel élőnek kell tekinteni azt a személyt, aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával született, és ebből adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos."

4. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

A fogyatékossági támogatás iránti kérelem adattartalma

1. A támogatás jogcímével, a kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

1.1 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmet

1.1.1 fogyatékossági támogatás megállapítása vagy a már megállapított támogatás mértékének állapotrosszabbodás miatti módosítása, vagy

1.1.2 a vakok személyi járadékára való jogosultságról történő lemondás és az alacsonyabb mértékű fogyatékossági támogatás megállapítása, vagy

1.1.3 a vakok személyi járadékára való jogosultságról történő lemondás és a magasabb mértékű fogyatékossági támogatás megállapítása

iránt nyújtják-e be;

1.2 a kérelmező

1.2.1 neve

1.2.2 születési neve

1.2.3 születési helye, ideje

1.2.4 anyja neve

1.2.5 lakcíme

1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.2.7 állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása);

1.3 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező gondnokság alatt áll-e, valamint a gondnokának neve és lakcíme;

1.4 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím.

2. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

2.1 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e magasabb összegű családi pótlékban, valamint arról, hogy ha igen, akkor arról lemond;

2.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e vakok személyi járadékában, valamint arról, hogy ha igen, akkor arról lemond;

2.3 nyilatkozat a fogyatékossági támogatás folyósítását érintő változások - azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő - bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

2.4 az 1.1.1 alpontban, valamint az 1.1.3 alpontban foglalt jogcímen benyújtott kérelem esetén nyilatkozat a rehabilitációs szakigazgatási szervvel történő együttműködés vállalásáról.

3. Kitöltési útmutató és tájékoztatás a csatolandó dokumentumokról."

5. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
az időskorúak járadékának megállapítására
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................................
1.1.9. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ............................................................
1.1.10. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt
1.3. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.3.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.3.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.3.3. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.3.4. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.3.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
2. Jövedelmi adatok:
ABC
2.1.Jövedelem típusaKérelmező Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)
2.2.Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
2.3.Keresőtevékenységből származó jövedelem
2.4.Egyéb jövedelem
2.5.Összesen
3. Nyilatkozatok:
3.1. Tudomásul veszem, hogy
3.1.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes adóigazgatósága útján - ellenőrizheti,
3.1.2. a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
3.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
3.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
3.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.4.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
3.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..........................................................,..............................................
..............................................
kérelmező aláírása
..............................................
kérelmező
házastársának/élettársának aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
4.1. A személyi adatok kitöltéséhez
4.1.1. "Egyedülálló" az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez
4.2.1. "Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként" kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a
hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezőgazdasági járadékot, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást, a
rehabilitációs ellátást, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs
járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
4.2.2. "Keresőtevékenységből származó jövedelemnek" minősül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésből származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem).
4.2.3. "Egyéb jövedelmek" között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a
gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy az önkormányzat által folyósított
pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel.
4.2.4. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor a jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett
összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
4.2.5. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
4.2.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
4.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor
4.2.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, és
4.2.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4.2.8. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát."

"

6. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................................
1.1.9. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ............................................................
1.1.10. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt
1.3. A kérelmező
1.3.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban
1.3.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban
1.4. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.4.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.4.3. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.4.4. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
1.5. A kérelmező házastársa/élettársa
1.5.1. □ részesül fogyatékossági támogatásban
1.5.2. □ nem részesül fogyatékossági támogatásban
1.6. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen:..................fő
ABCD
NévSzületés ideje
(év, hó, nap)
18. életévét betöltött személy
esetén az oktatási intézmény
megnevezése
Megjegyzés*
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
- ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi
gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt.
2. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi
jövedelme, forintban:
ABCD
A jövedelem típusaKérelmezőHázastárs,
élettárs
Gyermekek
havi jövedelme (forint)
2.1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.2.Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
2.3.Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
2.4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
2.5.Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
2.6.Egyéb jövedelem
2.7.Összes jövedelem
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1. Kérjük, hogy
3.1.1. □ itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és
3.1.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és
hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását, vagy
b) a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága igazolását a fogyatékossági támogatásnak
vagy a vakok személyi járadékának a folyósításáról.
3.1.3. Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshető (az ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3.2. Kérjük, hogy
3.2.1. □ itt jelölje be, ha Ön állástalan, és
3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta
a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési
járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt
együttműködött;
b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást
korábban folyósító szerv igazolását.
3.2.3. Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább
külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem
tudja biztosítani:
□ a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
3.2.4. Amennyiben Ön
- a 3.2.2. a) alpontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshető munkaügyi központ megnevezése és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
- a 3.2.2. b) alpontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshető, a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezése és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. Nyilatkozatok
4.1. Tudomásul veszem, hogy
4.1.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes adóigazgatósága útján - ellenőrizheti,
4.1.2. a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
4.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
4.3.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.3.3. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában nem részesülök,
4.3.4. közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytatok,
4.3.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási
szervvel való együttműködést,
4.3.6. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést,
4.3.7. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.4.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..................................................................... , ..................................
kérelmezőnagykorú hozzátartozók aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy a nyomtatványon szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat
kitölteni.
5.1. A személyi adatok kitöltéséhez:
5.1.1. "Egyedülálló" az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
5.1.2. "Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek" számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermek,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
5.2.1. "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
5.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
5.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
5.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
5.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
5.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor
5.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
5.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
5.2.8. A jövedelem típusai:
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből
származó jövedelem.
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
5.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát.
5.3. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább
50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
5.3.2. A kérelemhez
5.3.2.1. az 5.3.1. a) alpontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű
csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos
szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;
5.3.2.2. az 5.3.1. b) és c) alpontban meghatározott esetekben pedig
- vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy
vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,
- vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.
5.3.3. Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban,
képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem
részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra
nem szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban
együttműködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése
miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig
együttműködött, vagy
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló
aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg,
feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől
számított harminchat hónapon belül kérte.
5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv
nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:
- az 5.3.3. a) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a munkanélküli
járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a
nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;
- az 5.3.3. b) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;
- az 5.3.3. c) és d) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a rehabilitációs
hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;
- az 5.3.3. d) és e) alpontban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások
megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása
nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője
jogosult az aláírásra."

"

7. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
1.5. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.6. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................................
2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen
megjelölni!
2.1. □ Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1)
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását,
2.1.1. □ bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy
2.1.2. □ mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:
(kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)
2.1.2.1. □ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
2.1.2.2. □ hadigondozotti pénzellátás
2.1.2.3. □ nemzeti gondozotti pénzellátás
2.1.2.4. □ központi szociális segély
2.1.2.5. □ rokkantsági járadék
2.1.2.6. □ rokkantsági ellátás
2.1.2.7. □ öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági
nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült)
2.1.2.8. □ magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a
kérelmezőre tekintettel folyósítják)
2.1.3. Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
2.1.3.1. az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot;
(ellenkező esetben adja meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatal
megnevezését és címét:
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ )
2.1.3.2. a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát
- a hadigondozotti pénzellátás,
- a nemzeti gondozotti ellátás,
- a központi szociális segély,
- a rokkantsági járadék,
- a rokkantsági ellátás,
- a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként
való
folyósításáról;
[Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási
száma:
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ]
2.1.3.3. a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását vagy határozatát a magasabb
összegű családi pótlék folyósításáról.
[Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási
száma:
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ]
2.2. □ Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2)
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint
a jövedelemnyilatkozatot!)
2.3. □ Méltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §
(3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint
a jövedelemnyilatkozatot!)
3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
3.1. A kérelmező családi körülménye:
3.1.1. □egyedül élő
3.1.2. □nem egyedül élő
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.........fő.
ABCD
1.Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)
Családi kapcsolat
megnevezése
Közeli hozzátartozó
születési ideje
Megjegyzés*
2.
3.
4.
5.
6.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
3.3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
ABC
1.A jövedelem típusaKérelmezőA családban élő közeli hozzátartozók
2.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
3.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló tevékenységből származó
4.Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7.Egyéb jövedelem
8.Összes jövedelem
4. Nyilatkozatok
4.1. A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
4.1.1. □ kérem
4.1.2. □nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!)
4.2. A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelő
választ!):
4.2.1. □ A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ címre kérem.
4.2.2. □ A közgyógyellátási igazolványt
....................................................................................................................................................................................
fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél személyesen veszem át.
4.3. Kijelentem, hogy
4.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás
információs rendszerében történő felhasználásához.
Kelt:.............................................................................,..........................................................
...........................................................
kérelmező aláírása
...........................................................
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása
5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
5.1. A kérelem benyújtásának lehetőségei
5.1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint
illetékes járási hivatalnál kell benyújtania ahol életvitelszerűen tartózkodik. A kérelem 2013. október 1-jétől a
kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási
hivatal felé.
5.1.2. A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik. FIGYELEM!
Méltányossági jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő
alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra!
5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
5.2.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli
hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
5.2.2. Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
5.2.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít:
a) a házastárs, az élettárs;
b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve
a szülő házastársa vagy élettársa;
c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
ca) húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytat,
cd) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
5.2.5. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a
hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalt megkeresi.
5.2.6. A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra
jogosító ellátások:
5.2.6.1. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%,
5.2.6.2. öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében,
5.2.6.3. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki 2011.
december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az
egészségkárosodása),
5.2.6.4. öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően
rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként
legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban.
5.2.7. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
5.2.7.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
5.2.7.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
5.2.7.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
5.2.7.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.
5.2.7.5. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél),
akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
5.2.7.6. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
5.2.7.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
5.2.7.8. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
5.2.7.9. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
5.2.8. Jövedelem típusai
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből
származó jövedelem.
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
5.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát."

"

8. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI]
1.1.1. Neve: .....................................................................................................................................................
1.1.2. Anyja neve: .......................................................................................................................................... .
1.1.3. Születés helye, ideje: .............................................................................................................................
1.1.4. Lakóhelye: ............................................................................................................................................ .
1.1.5. Tartózkodási helye ................................................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................
1.2. [AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI]
1.2.1. Telefonszám (nem kötelező megadni):...................................................................................................
1.2.2. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
.........................................................................................................................................................................
1.2.3. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

1.2.4. Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
1.2.5. Családi állapot:
1.2.5.1. □ egyedülálló
1.2.5.2. □ házastársával/élettársával együtt élő
1.2.6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
1.2.6.1. Neve: ..................................................................................................................................................
1.2.6.2. Születési neve:.....................................................................................................................................
1.2.6.3. Lakóhelye: ..........................................................................................................................................
1.2.6.4. Tartózkodási helye: ........................................................................................................................... .
1.2.6.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................
2. Jövedelmi adatok*
ABC
1.Jövedelem típusaÜgyfél Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)
2.Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
3.Keresőtevékenységből származó jövedelem
4.Egyéb jövedelem
5.Összesen
*Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követően a
jövedelemben változás állt be.
3. Nyilatkozatok
3.1. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.1.1. ** életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.1.2. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.2. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.2.1. ** életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és
3.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.3. Tudomásul veszem, hogy a közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az
állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
3.4. A feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
Kelt: ....................................................................... ,......................................................
..................................................
kérelmező aláírása
..................................................
kérelmező
házastársának/élettársának aláírása
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
4.1. Személyi adatok
4.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez
4.2.1. A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló, és az aktív korúak
ellátására való jogosultságának megszűnését követően jövedelmében változás nem állt be.
4.2.2. Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a
hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezőgazdasági járadékot, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást, a
rehabilitációs ellátást, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs
járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
4.2.3. Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből
származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem).
4.2.4. Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési
támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat
(például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj),
valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel.
4.2.5. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor a jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett
összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
4.2.6. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
4.2.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
4.2.8. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát."

"

9. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Pr. 2. számú melléklet 4.2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.8. A jövedelemről - a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint folyósított fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát."

10. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Pr. 2/A. számú melléklet 4.2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás kivételével - a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát."

11. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 3. számú melléklet 3.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1.2. jelölje aláhúzással, ha

a) csatolta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását, vagy

b) csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága igazolását a vakok személyi járadékának folyósításáról, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül."

2. A Pr. 3. számú melléklet 5.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell."

3. A Pr. 3. számú melléklet 5.3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.2.2. az 5.3.1. b) alpontban meghatározott esetben pedig

- vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül,

- vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét."

Tartalomjegyzék