Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d) és m) pontjában,

a 26. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 27. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 28. és 29. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell]

"f) a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül."

(2) A Gyer. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő."

(3) A Gyer. 65. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a települési önkormányzat jegyzője vitatja a nyilatkozat)

"a) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében megkeresi az állami adóhatóság ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságát,"

2. § A Gyer. a következő 65/B. §-sal egészül ki:

"65/B. § A települési önkormányzat jegyzője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (1) bekezdése szerinti egységes szociális nyilvántartás adatai alapján meggyőződik

a) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja aa) alpontjában szabályozott egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről,

b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről."

3. § A Gyer. a következő 65/C. §-sal egészül ki:

"65/C. § A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a települési önkormányzat jegyzője

a) ha nem áll rendelkezésre, beszerzi a gyámrendelő határozat másolatát,

b) a Csjt. 61. §-ában foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmező tartási kötelezettségét."

4. § (1) A Gyer. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Gyvt. 19. § (4) bekezdésének alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel közös háztartásban élő valamennyi vér szerinti és örökbefogadott gyermeket, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit."

(2) A Gyer. 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek - kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles -a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembevenni [Csjt. 104. § (1) bek.]."

5. § A Gyer. 66/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"66/A. § (1) A rendszeres kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban tájékoztatni kell a szülőt az óvodáztatási támogatás igénylésének lehetőségéről, feltételeiről és módjáról, ha a kedvezményt olyan gyermek részére állapították meg, aki két évesnél idősebb, de a tárgyévben az ötödik életévét nem tölti be.

(2) A rendszeres kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor - erre irányuló kérelem esetén - a határozat egy példányát meg kell küldeni a kérelemben megjelölt, a gyermek étkeztetését biztosító intézmény számára.

(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja - a 67/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - a kérelem benyújtásának napja.

(4) A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is - ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

(5) A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is - ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(6) Lakcímváltozás esetén a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó, a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátást és a Gyvt. 20/A. §-a szerinti természetbeni támogatást - a feltételek fennállása esetén - az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja. Az új lakcím szerint illetékes jegyző a pénzbeli ellátást a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja."

6. § A Gyer. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"67. § (1) Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálatára [Gyvt. 20. § (3) bek.] a korábbi jogosultság időtartamának megszűnését megelőző három hónapban kerül sor, és a felülvizsgálat eredményeként a települési önkormányzat jegyzője megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményre való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultságát - a 67/A. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével - a felülvizsgálattal egyidejűleg a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól ismételten meg kell állapítani.

(2) A rendszeres kedvezményre való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság - a (3) bekezdés, a 67/A. § (1) bekezdés b) pontja és a 67/A. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével - a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napján szűnik meg.

(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultságot - a törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme esetén-a kérelemben megjelölt időpontban, de legkésőbb a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni."

7. § A Gyer. "A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság" alcíme a következő 67/A. §-sal egészül ki:

"67/A. § (1) Ha a települési önkormányzat jegyzője kérelemre vagy - a gyámhivatal 130. § (4) bekezdése szerinti intézkedése, illetve egyéb hivatalos úton rendelkezésére álló gyámrendelő határozat alapján - hivatalból indult eljárása során megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményre jogosult gyermek részére

a) családbafogadó gyámot rendeltek,

aa) haladéktalanul felülvizsgálja a rendszeres kedvezményre való jogosultságot, és

ab) az aa) alpont szerinti felülvizsgálattal egyidejűleg - ha családbafogadó gyámként hozzátartozó került kirendelésre - megvizsgálja a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeinek fennállását,

b) nem családbafogadó gyámot rendeltek, az eljárás megindításától számított nyolc napon belül - a határozat meghozatalának napjával - megszünteti a rendszeres kedvezményre való jogosultságot.

(2) A települési önkormányzat jegyzője a hivatalból induló felülvizsgálati eljárás esetén a gyámhivatal 130. § (4) bekezdés a) pontja szerint megküldött gyámrendelésről szóló határozatának megérkezésétől, vagy a gyámrendelés tényéről történő tudomásszerzésétől számított 5 napon belül megküldi a családbafogadó gyámként kirendelt személynek a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt azzal a felhívással, hogy azt a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldje vissza számára.

(3) Ha a családbafogadó gyám a (2) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a települési önkormányzat jegyzője a felülvizsgálati eljárás eredményeként megszünteti a rendszeres kedvezményre való jogosultságot. A felhívásban erre a jogkövetkezményre a családbafogadó gyámot figyelmeztetni kell.

(4) A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást

a) kérelemre indult eljárás esetén a kérelem benyújtásának napjától,

b) hivatalból indult eljárás esetén a gyámhivatal gyámrendelésről szóló határozatának a jegyzőhöz való megérkezésének vagy a gyámrendelés tényéről történő hivatalos tudomásszerzésének napjától

állapítja meg.

(5) Ha a települési önkormányzat jegyzője megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás feltételei fennállnak,

a) a (4) bekezdés szerinti időpontot megelőző nappal megszünteti a korábban megállapított rendszeres kedvezményre való jogosultságot, és

b) a (4) bekezdés szerinti időponttól kezdődően egy év időtartamra ismételten megállapítja a rendszeres kedvezményre és ahhoz kapcsolódóan a pénzbeli ellátásra való jogosultságot."

8. § A Gyer. 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok alapján

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 15-éig,

b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 15-éig

rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üdülési Szolgálat) részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg az adatokat - tájékoztatás céljából - megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)."

9. § A Gyer. 68. §-át követő "Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás" alcím helyébe a következő alcím lép:

"Pénzbeli ellátás"

10. § A Gyer. 68/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzbeli ellátás ismételt megállapítása során az ugyanezen jogcímen korábban folyósított támogatás, ellátás összegét jövedelemként nem lehet figyelembe venni."

11. § A Gyer. 68/D. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár rendelkezik az 5. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.

(3) A Magyar Államkincstár az összesített adatokat tájékoztatás céljából - megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton megküldi a Minisztériumnak.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint igényelt pénzbeli ellátással az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint kell elszámolni."

12. § A Gyer. 68/E. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár rendelkezik a 6. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.

(4) A Magyar Államkincstár az összesített adatokat tájékoztatás céljából - megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton megküldi a Minisztériumnak."

13. § A Gyer. 68/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a beérkezését követő 21 napon belül kell elbírálni."

14. § (1) A Gyer. 68/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való jogosultság [Gyvt. 20/C. § (5) bek.] megállapításához a jegyző beszerzi a 14. számú melléklet szerinti óvodai igazolást. A jegyző az óvodai igazolás kiállítása iránti megkeresésében tájékoztatja az óvodát az óvodáztatási támogatás iránti kérelem benyújtásának napjáról."

(2) A Gyer. 68/G. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának

a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában,

b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én

kell fennállnia.

(5) A települési önkormányzat jegyzője határozatában megállapítja a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, egyidejűleg rendelkezik a Gyvt. 20/C. § (5) bekezdése szerinti első alkalommal járó támogatás folyósításáról."

15. § A Gyer. 68/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást a Gyvt. 20/C. § (10) bekezdése alapján természetben kell nyújtani, a települési önkormányzat jegyzője a 68/G. § szerint jár el, azzal, hogy az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának meghozatalával egyidejűleg intézkedik az első alkalommal járó óvodáztatási támogatásnak a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belüli természetben történő nyújtásáról."

16. § A Gyer. 68/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozata [68/G. § (5) bek., 68/H. § (1) bek.] egy példányát megküldi az óvodának, egyidejűleg felhívja az óvodát, hogy

a) a gyermek óvodai nevelésben való részvételének időtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig küldje meg számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló 14. számú melléklet szerinti igazolást, azzal, hogy az igazolásnak az előző igazolásban szereplő időszak utolsó napját követő naptól a tárgyév május 5., illetve november 5. napjáig terjedő időszakra kell vonatkoznia, és

b) haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált vagy óvodai nevelésben való részvétele megszűnt."

17. § A Gyer. 68/J. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az óvodáztatási támogatás megszüntetését követően ismételt kérelmet nyújtanak be a támogatás iránt, akkor a rendszeres óvodába járás megvalósulását a megszüntetés és a kérelem ismételt előterjesztése közötti, de legalább két hónapot magában foglaló időszakban kell vizsgálni."

18. § A Gyer. 68/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A települési önkormányzat jegyzője

a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás kifizetése iránt a tárgyév június 5-éig,

b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás kifizetése iránt a tárgyév december 5-éig

intézkedik."

19. § A Gyer. 128. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A gyámrendelés előtt a gyámhivatalnak vizsgálnia kell:)

"e) azt, hogy a gyermek részesül-e a Gyvt. 19. §-a szerinti rendszeres kedvezményben."

20. § (1) A Gyer. 130. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A gyámrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:)

"f a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásról szóló tájékoztatást, feltéve, hogy a rendszeres kedvezményben részesülő gyermek részére családbafogadó gyámként hozzátartozót rendeltek ki."

(2) A Gyer. 130. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a gyámrendeléssel érintett gyermek rendszeres kedvezményre jogosult, a gyámhivatal a gyámrendelésről szóló határozatát

a) annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul közli a családbafogadó gyám lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjével, feltéve, hogy a gyermek részére családbafogadó gyámot rendeltek,

b) annak meghozatalát követően - a rendszeres kedvezmény megszüntetése céljából - haladéktalanul közli a rendszeres kedvezményt megállapító települési önkormányzat jegyzőjével az a) pont alá nem tartozó esetben."

21. § A Gyer. a következő 180. és 181. §-sal egészül ki:

"180. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.) megállapított 65. §,65/C. §, 66. § (1) és (3) bekezdése, 66/A. §, 67. §, 128. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 130. § rendelkezéseit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, továbbá a gyámrendelés iránt az Mr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mr. hatálybalépését követő felülvizsgálata során is alkalmazni kell.

181. § Az Mr.-rel megállapított 68/F. § (4) bekezdését, 68/G. § (1), (4) és (5) bekezdését, 68/H. § (1) bekezdését, 68/I. § (2) bekezdését, 68/K. § (5) bekezdését, 11., 12., 13. és 14. számú mellékletet az Mr. hatálybalépését követően indult ügyekben és az Mr. hatálybalépését megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak az Mr. hatálybalépését követően esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni."

22. § (1) A Gyer. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

23. § (1) A Gyer. 11. számú melléklet B) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 2012. szeptember 1-jét megelőzően hatályos 7. számú melléklete vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a szerint már nyilatkoztam.

VAGY

2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen."

(2) A Gyer. 11. számú melléklet C) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"C) Záradék

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok."

24. § (1) Hatályát veszti a Gyer.

a) 65/A. § c) pontja,

b) 68. § (5) és (6) bekezdése,

c) 68/A. §-a,

d) 68/B. § (1) és (2) bekezdése,

e) 68/C. §-a,

f) 68/E. § (5) bekezdése,

g) 68/F. § (1) bekezdésében az "és a Gyvt. 20/B. § (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék" szövegrész,

h) 68/F. § (3) bekezdés második mondata,

i) 68/G. § (3) bekezdése,

j) 68/H. § (2) és (3) bekezdése,

k) 68/L. § (4) bekezdésében az "1992. évi XXXVIII." szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyer. 65. § (1) bekezdés c) és d) pontja.

25. § (1) A Gyer.

a) 65. § (1) bekezdés a) pontjában a "nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "formanyomtatványt" szöveg,

b) 68. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üdülési Szolgálat)" szövegrész helyébe az "az Üdülési Szolgálat" szöveg,

c) 68/B. § (3) bekezdésében, 68/D. § (1) bekezdésében a "kiegészítő gyermekvédelmi támogatás" szövegrész helyébe a "pénzbeli ellátás" szöveg,

d) 68/I. § (1) bekezdésében a "68/H. § (3) bek." szövegrész helyébe a "68/H. § (1) bek." szöveg, valamint a "Gyvt. 20/C. § (1) bek. b) pont" szövegrész helyébe a "Gyvt. 20/C. § (6) bek." szöveg,

e) 68/J. § (1) bekezdésében az "(1) bek. b) pont" szöveg helyébe a "(6) bek." szöveg,

f) 68/K. § (1) bekezdésében az "(1) bekezdés a) és b) pontjában" szövegrész helyébe az "(5) és (6) bekezdésében" szöveg,

g) 68/K. § (2) bekezdésében és 68/L. § (1) bekezdésében az "(1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "(5) bekezdésében" szöveg, valamint az "(1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "(6) bekezdésében" szöveg,

h) 5. számú melléklet címében és 5. pontjában a "kiegészítő gyermekvédelmi támogatás" szövegrész helyébe a "Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás" szöveg,

i) 5. számú melléklet 4. pontjában a "kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban" szövegrész helyébe az "a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátásban" szöveg,

j) 6. számú melléklet címében a "kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz" szövegrész helyébe a "Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátáshoz" szöveg,

k) 12. számú melléklet címében az "(1) bekezdésének a) pontja" szövegrész helyébe az "(5) bekezdése" szöveg,

l) 12. számú melléklet 4., 5. és 7. pontjában az "(1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "(5) bekezdése" szöveg,

m) 13. számú melléklet címében az "(1) bekezdésének b) pontja" szövegrész helyébe a "(6) bekezdése" szöveg,

n) 13. számú melléklet 4., 5. és 7. pontjában az "(1) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "(6) bekezdése" szöveg

lép.

(2) A Gyer. 65. § (1a) bekezdésében a "polgármesteri hivatalánál" szövegrész helyébe a "polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál" szöveg lép.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése.

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 3. § (1) bekezdés h) pontja.

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 7. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § (1) Az ellátás igénylése során a 17. és 18. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

(2) Nem szükséges ismételten benyújtani a 17. és 18. § szerinti dokumentumokat, amennyiben az igénylő ugyanannál a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg is ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás."

29. § A Tr.

a) 18. § (5) bekezdésében a "foglaltak fennállását" szövegrész helyébe a "foglaltak fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve" szöveg,

b) 5. melléklet "Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez" című rész II. pontjában a "temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot" szövegrész helyébe a "temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családbafogadó gyámnak járó pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlékot" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és a 24. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

"

2. melléklet a 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

I G A Z O L Á S
óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához
(Óvodavezető tölti ki)
1) A nevelési-oktatási intézmény adatai
Intézmény neve, címe, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Az óvoda vezetőjének neve:.........................................................................................................................
2) A gyermek adatai:
Gyermek neve:............................................................................................................................................ .
Anyja neve:..................................................................................................................................................
Születési helye: .........................................................születési ideje: ...........................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................
3) A gyermek óvodai nevelésével kapcsolatos adatok:
Óvodába való felvétel időpontja1:................................................................................................................
Az óvodai nevelésben való tényleges részvétel2 kezdő időpontja: ...............................................................
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 52. §-a alapján igazolom, hogy
fent nevezett gyermek az óvodai nyitvatartási napokon legalább.................órát az intézményben tartózkodik,
továbbá
3/A) Az óvodáztatási támogatás első alkalommal történő megállapítása esetén töltendő ki
Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az óvodai nevelésben való tényleges részvétel kezdő napja):
...............................................
Az igazolással érintett időszak utolsó napja (az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtásának napja3): ...............................................
Fentiek alapján az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: .............nap
A gyermek:
- szülő által4 igazolt mulasztása: ................ nap
- orvos által5 igazolt mulasztása: ............... nap
- egyéb okból6 igazolt mulasztása: ............ nap
- igazolatlan7 mulasztása: ................... nap
Fenti mulasztásból...................nap július-augusztus hónapra esett.
3/B) Az óvodáztatási támogatás további alkalommal történő megállapítása esetén töltendő ki
Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az előző igazolásban szereplő időszak utolsó napját követő nap):
.....................................................
Az igazolással érintett időszak utolsó napja: tárgyév május 5-e
(kérjük x-szel jelölni!) tárgyév november 5-e
Az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: .............nap
1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90. §-a szerinti felvételi és mulasztási napló alapján kérjük megadni.
2 Az óvodai felvétel időpontja, kivéve, ha a rendszeres óvodába járás kezdő időpontja és az óvodai felvétel
időpontja eltér egymástól.
3 A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. § (1) bekezdése szerinti jegyzői adatközléssel megadott időpontot
kérjük feltüntetni.
A gyermek:
- szülő által igazolt4 mulasztása: ................ nap
- orvos által igazolt5 mulasztása:............... nap
- egyéb okból igazolt6 mulasztása:............ nap
- igazolatlan7 mulasztása: ............. nap
Fenti mulasztásból...................nap július-augusztus hónapra esett.
Fentiek alapján a gyermek (a megfelelő O-ba írt X-szel jelölje válaszát):
□ rendszeresen8 járt óvodába (szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem
haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz
napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.)
□ nem rendszeresen járt óvodába (szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen
meghaladta a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz
napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.)
Ezt az igazolást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 68/G. §-a alapján az óvodáztatási
támogatás megállapításához adtam ki.
Ezt az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/I. § (2) bekezdés a) pontja alapján a további
óvodáztatási támogatás folyósításához adtam ki.
Kelt:......................................
P. H.
.....................................
óvodavezető"
4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés a) pontja.
5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja.
6 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés d) pontja.
7 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése.
8 A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 67/G. § (2) bekezdése alapján értelmezendő

"

Tartalomjegyzék