107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben szereplő projekthez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez

ABC
1.Projekt azonosító számaProjekt címeProjektgazda
2.KEOP-7.9.0/12-2013-0044Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Környezeti
Kármentesítési Program -
Társasági Alprogram keretében
2014-2020 programozási
időszakban megvalósítani
tervezett kármentesítési projektek
előkészítése
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt projektekkel összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. vízvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[4]

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. vízügyi hatósági eljárások, és

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 136. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 136. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 135. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék