10/2014. (II. 25.) KIM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A jogszabály tervezetében a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését nem lehet önállóan meghatározni. Az ilyen jogszabályi rendelkezésnek a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését meghatározó részében történő végrehajtását a jogszabály egészének hatálybalépését meghatározó rendelkezés kizárja."

(2) A Jszr. 79. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hatályba léptető rendelkezésben)

"b) jogszabály melléklete, mellékletének szerkezeti egysége és a 36. § (2) bekezdés a)-h) pontja szerinti szerkezeti egysége vagy"

(hatálybalépéséről lehet rendelkezni.)

2. § A Jszr. 101. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A melléklet módosítására utaló módosító rendelkezést és a jogszabály tervezetének a melléklet módosítását tartalmazó mellékletét azonos időpontban kell hatályba léptetni."

3. § A Jszr. Hatodik Része a következő 146. §-sal egészül ki:

"146. § E rendeletnek a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról szóló 10/2014. (II. 25.) KIM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2014. február 25-én, illetve az ezt követően hatályba lépett jogszabályok tekintetében kell alkalmazni."

4. § Ez a rendelet 2014. február 25-én 19 órakor lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter