11/2014. (II. 21.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A védekezésre való felkészülés és a megelőzés során a főigazgató különösen:)

"d) meghatározza a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetője 25. § (4) bekezdése szerinti véleményének kialakítása során irányadó szempontokat."

2. § (1) Az R. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgári védelmi feladatok ellátására létrehozott egységek típusai különösen:)

"e) műszaki és kárfelszámoló egység."

(2) Az R. 24. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakosságvédelmi egység feladatai különösen:)

"b) a kitelepítéssel, befogadással összefüggő feladatok ellátásának megszervezése és végrehajtása, az ennek kapcsán felmerülő egészségügyi feladatok támogatása."

(3) Az R. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egészségügyi egység feladatai különösen

a) a járványos növény- és állatbetegségek megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, felszámolásában való közreműködés,

b) a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan feladatok végrehajtásában való közreműködés,

c) a járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések és a fertőtlenítő munkák elvégzése,

d) a sérült személyek felkutatásában, a sérültek gyűjtőhelyre, kórházba való szállításában, illetve a sérültek mozgatásában való közreműködés,

e) a polgári védelmi szervezetek egészségügyi biztosításában való közreműködés,

f) a vegyi, biológiai és radiológiai mentesítési feladatatok ellátása,

g) a sérült személyek elsősegélynyújtásban való részesítése, az elsősegélynyújtásban való közreműködés."

(4) Az R. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A műszaki és kárfelszámoló egység feladatai különösen:

a) a rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolása,

b) a romosodott épületekben lévő személyek felkutatása, mentése,

c) közreműködés az épületekben, az üzemeltető szakmai útmutatása alapján a létfontosságú rendszerekben és létesítményekben keletkezett és egyéb műszaki károk felmérésének csökkentésében, felszámolásában, szükség szerinti helyreállításában,

d) közreműködés a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki védelmének végrehajtásában,

e) közreműködés a kulturális örökség védett elemei védelmében,

f) közreműködés védelmi célú építmények létesítésében, építésében,

g) közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben,

h) részvétel az üzemeltető szakmai útmutatása alapján a közműkárok és szolgáltatás kiesések felmérésében, valamint a szükség szerinti helyreállításában,

i) közreműködés a szükséggyógyintézetek, illetve járványügyi zárlat műszaki telepítésében, működtetésében, fenntartásában."

3. § Az R. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolható:)

"b) a Kat. 54. § (1) bekezdés c)-f) pontjában vagy (3) bekezdésében meghatározott ok a kötelezett lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének - környezettanulmány alapján - kiállított igazolásával,"

4. § (1) Az R. 25. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A polgári védelmi kötelezettség munkakör vagy közmegbízatás ellátásával történő teljesítése igazolható:)

"e) közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete esetén a munkáltató által kiállított igazolással."

(2) Az R. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A polgármester a Kat. 54. § (3) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén az (1) bekezdés b) pontja szerinti környezettanulmány, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének a véleménye mérlegelésével dönt a mentesség kérdésében."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter