131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány a Hivatalt jelöli ki az Eütv. szerint a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szervként."

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.39. pontja.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. Integrált ügyfélszolgálati feladatok

Az I. besorolási osztályban:

felsőfokú iskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga megléte.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga megléte."

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 63. pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék