15/2014. (II. 25.) VM rendelet

a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakokban) történő szolgáltatásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), f), g) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel,

az 1. és 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 4. §-át megelőző alcím, valamint a 4. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése

4. § (1) A

a) járási földhivatal,

b) járási földhivatal kirendeltsége,

c) járási földhivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá

d) járási földhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a FÖMI-t illeti meg.

(2) Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatalának (a továbbiakban: megyei földhivatal) az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a FÖMI-t megillető részén kívüli díjbevétel fele az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg.

(3) A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI számlájára.

(4) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti megyei földhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról."

2. § A Díjvhr. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető."

3. § A Díjvhr.

a) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a "hiteles és nem hiteles" szövegrész helyébe a "hiteles",

b) Mellékletének második oszlop harmadik mezőjében a "10025004-00299657-00000000" szövegrész helyébe a "10025004-00301071-00000000"

szöveg lép.

2. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet módosítása

4. § A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 15. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Minden olyan kiadványban és publikációban - megjelenési formájától függetlenül -, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a térkép készítésének évszámát és szelvényszámát, valamint a következő szöveget:

a) állami alapadatok esetében a "Készült az állami alapadatok felhasználásával";

b) a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az "Adatforrás a FÖMI archívuma";

c) a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az "Adatforrás a HM Zrínyi Nonprofit Kft. archívuma". "

5. § A Díjrendelet a következő alcímmel és 15/A. §-sal egészül ki:

"Kormányablakban, valamint a járási földhivatal illetékességi területén kívül történő térképmásolat szolgáltatás

15/A. § (1) Az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak) történő papír alapú teljes hiteles térképmásolat, vagy amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, hiteles térképszemle másolat szolgáltatás esetén - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A kormányablakoknál kiadott hiteles papíralapú térképmásolat esetében a másolatnak a térképkivágaton kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kiállító kormányablak megnevezését és címét,

b) a kiállítás dátumát,

c) az igénylés iktatószámát,

d) az adatszolgáltató ügyintéző nevét és aláírását,

e) a település és helyrajzi szám megnevezését, amelyre a hiteles térképkivágat vonatkozik,

f) a kiállító kormányablak címbélyegzőjét,

g) az alábbi záradékszöveget: "A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.".

(3) A kormányablakban történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatás körében a 10. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása kizárt.

(4) A kormányablakban kiállított papír alapú hiteles térképmásolat díjának megfizetésre a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletben foglaltak irányadók.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a FÖMI közreműködésével hálózati úton került sor. Az adatszolgáltatás díjának 70%-a a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg az állami garanciavállalással felvett hitel visszafizetésének mértékéig. A díj 7,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatal, 7,5%-a az adatszolgáltató fekvése szerinti megyei földhivatal, 15%-a a FÖMI bevételét képezi.

(6) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI számlájára.

(7) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (5) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti megyei földhivatal - 4. számú mellékletben meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról.

(8) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a NKP Nonprofit Kft.-nek a 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámára.

(9) A járási földhivatalok által az illetékességi területen kívüli történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatása esetén az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni."

6. § A Díjrendelet 4. számú melléklete az alábbi 23. sorral egészül ki:

"23.Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
10032000-00286576-00000017"

7. § Hatályát veszti a Díjrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint a 14. §-a.

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

8. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet a következő 111/B. §-sal egészül ki:

"111/B. § A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolaton a kiállító járási földhivatal, illetve a járási földhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) bélyegzőlenyomatán kívül az ügyintéző aláírása alatt el kell helyezni az ügyintéző olvashatóan megjelölt nevét nyomtatott formában vagy a névbélyegzőjét."

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék