176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 33. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj), továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítására, valamint a díjak befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására.

Egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása és igazgatási szolgáltatási díja[1]

2. § (1)[2] A papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:[3]

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.

(1a)[4] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért - az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően - ingatlanonként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)[5] Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg. A díjbevétel azon részét, amely a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2a)[6] Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles tulajdoni lap másolat kiállítása a kormányhivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az 5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik.

(3)[7]

3. § (1)[8] Az ügyfél írásbeli kérelmére a kormányhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja.

(2) A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával.

A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése

4. §[9] (1) A

a)[10] kormányhivatal,

b)[11] kormányhivatal kirendeltsége,

c)[12] kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá

d)[13] kormányhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.[14]

(2)[15] Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti kormányhivatalnak az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részén kívüli díjbevétel fele az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

(3)[16] A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számlájára.

(4)[17] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról.

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a TAKARNET rendszerhez való csatlakozás szabályai

5. § (1)[18] A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszert és a szolgáltatásainak elérését biztosító infrastruktúrát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fejleszti, üzemelteti és tartja karban.

(2)[19] Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez (TAKARNET) történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó - a hozzáférési jogosultság megadásáról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti csatlakozási engedélyben foglaltaknak megfelelően - az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel.

(3) A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele - a szerződésben foglaltak szerint kiállított és a hozzáférési jogosultságot tartalmazó - névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges.

6. § (1)[20] A digitális belépési igazolvánnyal rendelkező felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető. A felhasználót a számla egyenlegéről havonta a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál.

(2) Amennyiben a felhasználó - a szolgáltatás igénybevételére törvény alapján kötelezett felhasználók kivételével - a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, tartozása rendezéséig a TAKARNET rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe.

(3) Ha a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, illetve a hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonása esetén, a TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás újbóli igénybevétele csak ismételt engedélyezés és új szolgáltatási szerződés alapján történhet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az engedély egy éven belül történő ismételt kiadására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

7. § (1) A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe:

a)[21] elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat,

b)[22] elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles térképmásolat.

(2)[23] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni[24]

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó - külön jogszabályban meghatározott - díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj),

b) a Díjtörvény

ba) 31. § (6) bekezdésében, valamint

bb) 32/G. §-ában meghatározott díj

megfizetését.

(3)[25] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a pedig a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(3a)[26] A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételből

a)[27] az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet,

b)[28] az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: TAKARNET ellenőrzés) lefolytató kormányhivatalt

illeti meg.

(4)[29] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül[30]

a)[31] a kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

b) a TAKARNET ellenőrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés

ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenőrzést lefolytató

kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára átutalja.[32]

8. §[33] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az elektronikus adatszolgáltatásból őt megillető díjból biztosítja a TAKARNET rendszer üzemeltetését és fenntartását, valamint azt elsődlegesen a rendszer továbbfejlesztésére fordítja. A fennmaradó összeget jogszabályokban meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, megfizetése és kezelése

9. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként:

a) a Díjtörvény 32/A. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott eljárásokban a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát,

b) a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásban:

ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,

c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat

kell figyelembe venni.

10. § (1)[34] Ha a kérelmező a kérelméhez kapcsolódóan soron kívüli ügyintézést kért és a kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díj megfizetését nem igazolja, a kormányhivatal a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül bírálja el a kérelmet.

(2)[35] A soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasítása esetén vagy ha a kormányhivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3)[36] A (2) bekezdésben foglalt esetekben a visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelmet elutasító, illetve - a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidő túllépése esetén - az eljárást lezáró döntés meghozatalától számított harminc napon belül kell gondoskodni.

11. §[37] (1)[38] Az eljárásért fizetendő díjat az illetékességi területén kívül - jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján - eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti kormányhivatal) kell megfizetni, és a befizetés tényét igazolni.

(2)[39] A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti kormányhivatal adja ki.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

a)[40] 50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró kormányhivatalt,

b)[41] 50%-a egyenlő arányban az eljárásban résztvevő többi kormányhivatalt

illeti meg

(4)[42] Amennyiben az eljárás több vármegye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban részt vevő többi kormányhivatal, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő átutalásáról.

Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

12. § (1)[43] A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a kormányhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető.

(1a)[44] A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető.

(2)[45] A díjnak a kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

13. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jogszerű mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2)[46] A visszatérítést hivatalból a többletbefizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül intézkedni kell.

14. § (1)[47] Az igazgatási szolgáltatási díj - teljes vagy részleges - visszatérítése esetén, a vonatkozó bizonylat egyidejű megküldése mellett, a kormányhivatal felhívja az ügyfelet az ehhez szükséges bankszámlaszámnak a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megadására.

(2) Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséből származó bevételeket az egyéb bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani.

16. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírság tekintetében

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50] A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 92. §-ával módosított 4. §-át,

b) 96. §-ával módosított 8. §-át a Mr. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5)[51] E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. § (2)-(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

(6)[52] E rendeletnek a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mr3.) 2. §-ával módosított 2. § (2) bekezdését és 7. § (3) bekezdését az Mr3. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

18. §[53]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez[54]

[55]
AB
NévSzámlaszám
1.A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság10032000-00332921-00000062
2.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00300960-00000000
3.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00301071-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00321127-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302814-00000000
6.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302515-00000000
7.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00302649-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00301617-00000000
9.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301813-00000000
10.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00302089-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301820-00000000
12.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00301428-00000000
13.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00302106-00000000
14.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00302247-00000000
15.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301112-00000000
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302261-00000000
17.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00302436-00000000
18.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00301507-00000000
19.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00301569-00000000
20.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303004-00000000
21.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301208-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Az alcím címét módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[2] Megállapította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.12.20.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[7] Hatályon kívül helyezte a 67/2015. (X. 30.) FM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2015.11.30.

[8] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[9] A 4. §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 15/2014. (II. 25.) VM rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.02.26.

[10] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[11] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[12] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[13] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[14] A záró szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[16] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 15. §-a. Hatályos 2020.12.20.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[18] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[19] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[20] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[21] Módosította a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 15/2014. (II. 25.) VM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2014.02.26.

[23] Megállapította a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[24] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[25] Módosította a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Beiktatta a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[27] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[28] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[29] Megállapította a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[30] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[31] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 15. §-a. Hatályos 2020.12.20.

[32] A záró szövegrészt módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[33] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[34] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[35] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[36] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.06.

[37] Megállapította a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 30. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[38] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) és c) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[39] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[40] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[41] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[42] Módosította a 25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[44] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés i) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[45] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (4) bekezdés i) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[46] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[47] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2020.12.20.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.12.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.13.

[50] Beiktatta a 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 94. §-a. Hatályos 2010.05.12.

[51] Beiktatta a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet 32. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[52] Beiktatta a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 142. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[54] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 8. § (5) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2015.06.06.

[55] Módosította a 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 2. § d) pontja, valamint a 25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 1. § c) pontja Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék