166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az MCS Vágóhíd Kft. által Mohács város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0145/21 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, sertés vágóhíd, csontozó- és feldolgozó üzem létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. §[3]

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél azt az ügyben eljáró hatósághoz benyújtott külön nyilatkozatával kéri.

6. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez[8]

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként
sertés vágóhíd,
csontozó- és feldolgozó
üzem építése, a hozzá
kapcsolódó
infrastruktúra-
fejlesztés
megvalósításával
Mohács város közigazgatási
területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 0145/21
helyrajzi számú földrészlet,
illetve az ebből a földrészletből
telekalakítási eljárás végleges
befejezését követően
kialakított földrészletek
általános építésügyi hatósági
eljárások
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásBaranya Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásBaranya Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.szénhidrogén vezetékkel,
valamint annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel kapcsolatos
engedélyezésre irányuló
hatósági eljárások
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
14.bányahatósági engedélyezési
eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
15.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Baranya Vármegyei
Kormányhivatal
16.élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás
illetékes járási hivatal
17.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
22.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 144. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 52. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 144. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 195. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 52. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 52. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a (ld. 56. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 52. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 144. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék