16/2014. (III. 7.) VM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni."

2. § (1) Az R. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza."

(2) Az R. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni."

3. § Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter