17/2014. (XII. 17.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem jogosult családi ellátmánypótlékra a kiküldött)

"a) arra az időtartamra, amelyre vonatkozóan az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve a bejelentést megelőző időtartamra, ha bejelentési kötelezettségének az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,"

2. § Az R. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási jegyre jogosult, ha az utazási költségátalányról való lemondásáról és az utazások tervezett időpontjáról legkésőbb a tárgyév február 28-ig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozik az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv felé. A tárgyév márciusában kezdődő külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot a kiküldött legkésőbb a tárgyév március 15-ig köteles megtenni. A Honvédség utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik a kiküldött által megadott utazási időpontokra

érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak a kiküldött részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére."

3. § Az R. 22. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A Honvédség viseli)

"l) az MH KKH katonai képviselője, az MH NKK katonai képviselője, az MH NÖK képviseletvezetője, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg képviseletvezetője, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet képviseletvezetője esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó részének 50%-át."

4. § Az R. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kiküldött köteles legkésőbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő 8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni

a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha annak felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor - ideértve azt is, ha a gépkocsi az állomáshely szerinti országon kívül került beszerzésre -, és

b) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelőleg fel nem használt részét, ha a gépkocsi vételára nem éri el a felvett ellátmányelőleg összegét."

5. § (1) Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katonai megfigyelő

a) a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult abban az esetben, ha külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, vagy

b) a Korm. rendelet1 szerinti teljes összegű napidíj 150%-ával megegyező összegű külföldi napidíjra jogosult abban az esetben, ha részére a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosít közvetlen pénzbeli ellátást."

(2) Az R. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a külföldi napidíj-kiegészítésre a 12. §-t, a külföldi napidíjra a Korm. rendelet1 szabályait kell alkalmazni."

(3) Az R. 45. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosítja térítésmentesen, vagy nem téríti meg az a)-d) pontok szerinti szolgáltatások költségeit, akkor a 45. § (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi napidíjra jogosult katonai megfigyelő részére a Honvédség megtéríti

a) a szállással kapcsolatban felmerülő költségeket azzal, hogy a szállás típusát, szálloda esetén annak kategóriáját, továbbá a napi szállásköltség felső határát a kiküldő a vezénylési okmányban előzetesen meghatározza,

b) az állomáshelyre történő első kiutazás és az onnan történő végleges hazautazás - ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is - során felmerülő utazási költségeket a 15. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásával,

c) a szállítással kapcsolatos költségeket a 42. § a) pontja szerint, és

d) a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségeket."

6. § (1) Az R. 60. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti utazási költségátalányt a kiküldött írásbeli kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv a kérelem beérkezését követő 15. napig utalja át a kiküldött részére.

(2b) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi képzést folytató kiküldött a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számú alkalommal utazási jegyre jogosult, ha azt legkésőbb a kiutazást követő 30. napig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri. Az utazási jegy igényléséhez a kiküldött köteles az utazások tervezett időpontjáról az azt megelőző 60. napig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére. A Honvédség utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik a kiküldött által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak a kiküldött részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére."

(2) Az R. 60. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az NFTC program keretében Kanadában külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére az állomáshely szerinti országon belüli, képzéssel összefüggésben indokolt utazások lebonyolítása érdekében bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető. A gépjárműbérlés költségének a Honvédség által megtéríthető legmagasabb összegét a 16. § (4) bekezdése szerinti utazási költségátalánnyal egy helyen és időben, de attól elkülönített módon kell közzétenni."

7. § Az R. a következő 67. §-sal egészül ki:

"67. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § a)-c) pontjával megállapított 44/C. § (1) bekezdését és (3) bekezdését, továbbá 44/D. § (1) bekezdését 2014. május 8-tól kell alkalmazni."

8. § Az R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában a "teljesítő kiküldött" szövegrész helyébe a "teljesítő, az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet1 1. § 10. pont f) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött",

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "az MH Katonai Képviselő Hivatala" szövegrész helyébe az "az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH)",

c) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "az MH Nemzeti Katonai Képviselet" szövegrész helyébe az "az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK)",

d) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az "az MH Nemzeti Összekötő Képviselet" szövegrész helyébe az "az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK)",

e) 15. § (1) bekezdés d) pontjában az "és családi ellátmánypótlékra jogosító" szövegrész helyébe az "és a tárgyév március 1-jén családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozónak minősülő",

f) 22. § (1) bekezdés j) pontjában a "7%-át, és" szövegrész helyébe a "7%-át,",

g) 22. § (1) bekezdés k) pontjában a "költségeket." szövegrész helyébe a "költségeket, és"

h) 36. § (2) bekezdésében az "a 40-43. §-ok és az V. Fejezet szerinti juttatásokra" szövegrész helyébe az "a 27. §, a 30. § és a 40-43. §-ok szerinti juttatásokra, továbbá az V. Fejezetben foglaltak szerint külföldi napidíj-kiegészítésre",

i) 36. § (3) bekezdésében az "a VI. Fejezetet" szövegrész helyébe az "a külföldi szolgálat jellegétől függően a II. Fejezetet vagy a VI. Fejezetet",

j) 45. § (4) bekezdésében a "napidíj-kiegészítést a jogosult" szövegrész helyébe a "napidíj-kiegészítés és a külföldi napidíj tárgyhónapra járó összegét a jogosult"

k) 60. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás vagy a (2b) bekezdés szerinti utazási jegy"

l) 60. § (5) bekezdésében a "c) pontját" szövegrész helyébe a "c) pontját, továbbá a (2a) és (2b) bekezdést" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 44/C. § (1) bekezdésében és 44/D. § (1) bekezdésében az "és a 44/B. § szerinti költségtérítés együttes" szövegrész,

b) 44/C. § (3) bekezdésében az " , illetve a 44/B. § szerinti költségtérítés" szövegrész,

c) 44/D. § (1) bekezdésében az "és a 44/B. § szerinti költségtérítésre" szövegrész,

d) 60. § (2) bekezdés c) pontjában az "(1) bekezdés c) pontja és" szövegrész.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 6. § (1) bekezdése, a 9. § k) és l) pontja, valamint a 10. § d) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelethez

Az R. 7. mellékletében szereplő táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE)
"1.Hivatásos és
szerződéses
katonák (a képzés
megkezdése
előtti beosztáshoz
rendszeresített
besorolási
osztály/ beosztási
kategória)
Közalkalmazottak
(a képzés
megkezdése előtti
munkakör, fizetési
osztály, vezetői
megbízás)
Honvéd
tisztjelöltek
és honvéd
altiszt-jelöltek
Kormány-
tisztviselők
(a képzés
megkezdése
előtti munkakör,
besorolási osztály
/ fizetési fokozat,
vezetői munkakör)
Ellátmány
szorzószáma"

Tartalomjegyzék