18/2013. (IX. 5.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a hivatásos és a szerződéses katonára (a továbbiakban együtt: állomány tagja),

b) a közalkalmazottra,

c) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona),

d) a honvéd tisztjelöltre és

e) a honvéd altiszt-jelöltre [a továbbiakban az a)-e) pont együtt: kiküldött].

(2) Nem jogosult az e rendeletben foglalt juttatásokra

a) az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja, kivéve, ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás biztosítását a Magyarországon települő katonai szervezetről szóló, vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) és a Magyarországon települő katonai szervezet közötti megállapodás a Honvédség részére előírja,

b) az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó azon tagja, aki nem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) képzési igényéhez kapcsolódóan lát el külföldön feladatot,

c) az állomány Hjt. 117. § (3) bekezdése szerinti illetmény nélküli szabadságon lévő azon tagja, aki nemzetközi szervezetnél olyan beosztást, munkakört (a továbbiakban együtt: beosztás) tölt be, amely nem esik egybe a szolgálat érdekével, és

d) a honvéd tisztjelölt a pályázati forrásból finanszírozott külföldi képzés esetén.

(3) A Honvéd Vezérkar főnökére és helyettesére, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatójára és helyettesére e rendeletet az állami vezetők juttatásaira vonatkozó jogszabály által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(4)[1] A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységnél foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) esetében a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július 31-én hatályos rendelkezéseit a 2. § (1) bekezdés 22. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 2. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontjára, a 3. §-ra , a 4. §-ra , a 7. §-ra , a 8. § (2) bekezdésére, a 10. § (1) bekezdés c) pontjára, a 12. §-ra , a 14. § (1) bekezdés b) pontjára és (2) bekezdésére, a 15. § (2)-(4) bekezdésére, a 16-25. §-ra, a 27. § (1) bekezdésére, (2) bekezdése közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, (3) bekezdésére, a 30. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 30/A. §-ra figyelemmel kell alkalmazni.

(4a)[2] A (4) bekezdés szerinti szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő esetén a 8. melléklet 5. pontját, 8-10. pontját, valamint 14. pontját kell alkalmazni. A kormánytisztviselő esetében kihelyező szervnek a HM, kihelyező vezetőnek a miniszter minősül, aki a kihelyező okiratban állapítja meg a kormánytisztviselő ellátmánya és ellátmánypótléka összegét.

(4b)[3] Ha a (4) bekezdés szerinti szervezet vezetője kormánytisztviselő, esetében a 8. melléklet 3. pont 3.2. alpontját, 6. pont 6.2. alpontját is alkalmazni kell és részére az első kiutazáskor és végleges hazautazáskor felmerülő költségek kivételével az utazási költségek, valamint a 24. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a HM közigazgatási államtitkára engedélyezi.

(4c)[4] A (4) bekezdés szerinti szervezet beosztott kormánytisztviselője esetén a 8. melléklet 3. pont 3.3. alpontját is alkalmazni kell és részére az első kiutazáskor és végleges hazautazáskor felmerülő költségek kivételével az utazási költségek, valamint a 24. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a szervezet vezetője engedélyezheti.

(5)[5] A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet1) 1. § 1. pontja szerinti állomáshelyen (a továbbiakban: állomáshely) kialakult válsághelyzet esetén a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak részére a miniszter utasításban eseti jelleggel, határozott időtartamra külön pótlékot állapíthat meg.

(6)[6] Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a Korm. rendelet1-et a 2. § (1) bekezdés 10. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 2. § (2) bekezdés c) pontjára, a 48. §-ra , a 49. §-ra, az 50. § (1) bekezdés közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, (2) és (3) bekezdésére, az 51-53. §-ra, az 54. § (1) bekezdés b) pontjára, (2)-(5) bekezdésére, a külföldi képzésben részt vevő kormánytisztviselő esetében a 2. § (1) bekezdés 9. és 21. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, időtartamtól függően a 2. § (2) bekezdés c) vagy d) pontjára, az 55. §-ra, az 56. § (2) és (3) bekezdésére és az 57-63. §-ra figyelemmel kell alkalmazni.

(7) Kormánytisztviselők esetén a 4. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 192. § (1) és (2) bekezdése alapján követelhető vissza.

(8)[7] A Honvédség által a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára a 2. § (1) bekezdés 10. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezését, a 2. § (2) bekezdés c) pontját, a 48. §-t, a 49. §-t, az 50. § (1) bekezdése közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, az 50. § (2) és (3) bekezdését, az 51-53. §-t, az 54. § (1) bekezdés b) pontját, valamint az 54. § (2)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(9)[8] A személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó, a tartós külföldi szolgálatra vezényelt házastársának külföldi szolgálata idejére munkaszerződéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (4) bekezdése alapján foglalkoztatott tagja e rendelet alkalmazásában nem minősül kiküldöttnek, és e munkaviszonya alatt az e rendeletben foglalt juttatások helyett kizárólag az Mt. rendelkezései szerint megállapított munkabérre jogosult.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. belföldi szolgálati kiküldetés: az egyes költségtérítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti szolgálati kiküldetés,

2. családi ellátmánypótlék: a 3. pont szerinti hozzátartozók külföldi tartózkodásával összefüggésben felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás,

3.[9] családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a 18 hónapot meghaladó időtartamban a HM rendelet1 1. § 10. pont i) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttel a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban élő, vele életvitelszerűen együtt lakó házastársa, élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) és gyermeke addig, amíg a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt a gyermek a 20. életévét, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanul,

4.[10] engedélyező elöljáró: az e rendelet szerinti juttatások kifizetésének és elszámolásának engedélyezésére jogosult, a (2) bekezdésben meghatározott vezető,

4a.[11] felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,

5. fogadó fél: a külföldi beosztást biztosító, valamint a külföldi képzést felajánló és a külföldi tartózkodás során a kiküldöttet esetlegesen anyagilag támogató külföldi szervezet,

6. gyermek: a kiküldött által eltartott, a kiküldött, illetve házastársa vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt vagy gyámságba vett gyermeke,

7. harmadik ország: a Magyarországtól és az állomáshely szerinti országtól eltérő ország vagy földrajzilag körülhatárolt terület,

8.[12] honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a KNBSZ és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,

9. ideiglenes külföldi képzés: honvéd esetén a HM rendelet1 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, közalkalmazott esetén olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel, amelynek időtartama tervezetten nem haladja meg a 90 napot,

10. ideiglenes külföldi szolgálat: honvéd esetén a Hjt. 2. § 14. pontja szerinti szolgálatteljesítés, közalkalmazott esetén a 90 napot meg nem haladó külföldi munkavégzés,

11. illetékes logisztikai ellátó szerv: a felszerelések biztosításáért, a logisztikai jellegű feladatok ellátásáért, valamint a logisztikai jellegű költségek elszámolásáért felelős, a (3) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet,

12. illetékes pénzügyi ellátó szerv: a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásáért, így különösen a pénzbeli járandóságok kifizetéséért, elszámolásáért, a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatások beszámításáért felelős, a (4) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vagy szervezeti elem,

13. jövedelempótló juttatás: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerint folyósított táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély,

13a.[13] képviseletvezető: az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselő, az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselő, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezető, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezető, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezető beosztást betöltő személyek együttes megnevezése,

14.[14] kiküldetés: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött, vagy a HM rendelet1 1. § 10. pont d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által, az állomáshely szerinti vagy harmadik országban, valamint Magyarország területén menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített ideiglenes külföldi szolgálat, továbbá a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által az állomáshely szerinti vagy harmadik országban menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített, legfeljebb 6 hónap időtartamú külföldi szolgálat,

15.[15] kiküldő: a külföldi szolgálatra történő vezénylést, kihelyezést (a továbbiakban együtt: vezénylés) elrendelő személy,

16. közüzemi szolgáltatások díja: az elektromos energia-, a gáz-, a víz- és a csatornadíj, a fűtés, a hűtés, a szemétszállítás díja, valamint a társasház közös költsége,

17.[16] külföldi napidíj: az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő, az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet1 1. § 10. pont f) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a Honvédség által külföldi pénznemben folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás,

18.[17] külszolgálati ellátmány: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g)-j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet1 1. § 10. pont d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a Honvédség által külföldi pénznemben folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás,

19. lakásigény jogos mértéke: a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri rendelet szerinti jogosultsági korlát,

19a.[18] rezidencia: a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói részére bérelt lakóingatlan, amely megfelel a képviseletvezető reprezentációs feladatköre kritériumainak is, ideértve a kapcsolódó garázst és parkolót,

20. tandíjköltség: a tanévre fizetendő tandíj vagy nevelési térítési díj, beiratkozási díj és regisztrációs költség együttes összege,

21. tartós külföldi képzés: honvéd esetén a HM rendelet1 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, közalkalmazott esetén olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel, amelynek megszakítás nélküli időtartama tervezetten meghaladja a 90 napot,

22. tartós külföldi szolgálat: honvéd esetén a Hjt. 2. § 40. pontja szerinti szolgálatteljesítés, közalkalmazott esetén a 90 napot meghaladó külföldi munkavégzés,

23. üzemanyag fogyasztási norma: a benzinüzemű gépjárműveknél az 1001-1500 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz, gázolajüzemű gépjárműveknél az 1501-2000 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet2) alapnorma-átalányként megállapított üzemanyag fogyasztási normák átlaga,

24. üzemanyagár norma: az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzinre és a gázolajra az állami adóhatóság által közzétett, az adott év január hónapjára érvényes üzemanyagár normák átlaga,

25. vámjellegű költség: az egységes vámáru-nyilatkozat elkészítésének költsége, az egyes spedíciós költségek, különösen a garanciajegy, a tranzit vámokmány kiállításának díja és a vámszemle díjak.

(2)[19] Engedélyező elöljáró

a)[20] a KNBSZ főigazgatója a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

b) a miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője a HM rendelet1 1. § 2. pontja szerinti béketámogató műveletben (a továbbiakban: béketámogató művelet) részt vevők, a HM rendelet1 1. § 8. pontja szerinti katonai megfigyelők (a továbbiakban: katonai megfigyelő), a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF), az Európai Unió Harccsoportja (a továbbiakban: EU BG) kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományában külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

c) a kiküldő vagy az általa kijelölt személy az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

d) a tartós külföldi képzésre vezénylésre hatáskörrel rendelkező vezető a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttek esetén,

e) az állományilletékes parancsnok a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, valamint a HM rendelet1 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

f) az a) pont szerinti eset kivételével a 8. mellékletben meghatározott vezető[21]

fa) a NATO, valamint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségeinél, parancsnokságain és törzseiben a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fb) a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán (a továbbiakban: SHAPE), a NATO parancsnoki és haderőstruktúra szerinti alárendeltségében lévő parancsnokságokon - kivéve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagját -, valamint a SHAPE-en, mint bázison beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fc) a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: ACT) alárendeltségében - ideértve az ACT Európai Törzselemét is -, az Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnokságain, valamint a NATO által akkreditált Kiválósági Központoknál a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fd) a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

fe) az egyéb, nem műveleti területen elhelyezkedő nemzetközi katonai parancsnokságokon és nemzetközi katonai alakulatoknál, más nemzet minisztériumában, katonai parancsnokságán, alakulatánál, valamint nemzetközi szervezetek hivatalainál, ügynökségeinél, egyéb szervezeti egységénél fegyvertelen külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

ff) a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő nemzeti szervezeteinél beosztást betöltő kiküldöttek esetén.

(3)[22] Illetékes logisztikai ellátó szerv

a) a Honvédség más magasabb szintű parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén, és

c) a Honvédség középszintű vezető szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti kiküldöttek esetén.

(4)[23] Illetékes pénzügyi ellátó szerv

a) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete a (2) bekezdés d)-f) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

c) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet vonatkozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem - időtartamtól függetlenül -a béketámogató műveletekben részt vevők és a (2) bekezdés b) pontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

d) a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárának a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló szakutasításában meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem a (2) bekezdés c) pontja szerinti kiküldöttek esetén.

(5)[24] A felszámítási alap összege 38 650 Ft.

3. Alapelvek

3. § (1)[25] Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) vagy a a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bérleti szerződés benyújtása ellenében kerülhet sor.

(2) A 14. § (1) bekezdés d) pontja kivételével térítésmentes élelmezés hiányában a külföldi szolgálat során felmerült étkezési költségeket a kiküldöttnek a Honvédség nem téríti meg.

(3) A kiküldött részére a Honvédségtől a külföldi szolgálattal összefüggő jogcímen az e rendeletben foglaltakon kívül egyéb pénzbeli juttatás nem kerülhet kifizetésre.

(4)[26] A 44/D. § és a 63. § kivételével e rendelet alkalmazása során a kiküldő által érvényesítendő elv, hogy a fogadó fél által biztosított ellátás, illetve költségtérítés igénybevételéből adódóan a kiküldött nem kerülhet előnyösebb helyzetbe, összességében nem részesülhet több juttatásban annál, mint amennyit e rendelet lehetővé tesz.

(5) Ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás vagy a Honvédség felé fennálló tartozás esetében a megállapítás, a folyósítás, a kifizetés, a benyújtott számla, illetve a beszámításra kerülő jövedelem, jövedelempótló juttatás vagy a fogadó fél által nyújtott juttatás pénzneme, továbbá a tartozás és a visszafizetés pénzneme eltér egymástól, abban az esetben e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyósítást, a kifizetést, a visszafizetést vagy a beszámítást megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell az átszámítást végrehajtani.

(6)[27] E rendelet alkalmazásában nem minősül foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemnek a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermekgondozási díj.

(7)[28] Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható juttatások igénybevételéhez az élettársi kapcsolatban élés tényét a HM rendelet1 18/A. §-a szerint kell igazolni.

4. § (1)[29] A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg honvéd esetén a Hjt. 13. § (1) bekezdése szerinti, közalkalmazott esetén az Mt. 286. § (1) és (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül a kiküldöttől írásbeli felszólítással követelhető vissza.

(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kiküldött a túlfizetésből eredő, valamint a külföldi szolgálat során felmerült egyéb tartozását a Honvédség részére abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.

(3) A kiküldött külszolgálati ellátmányából, külföldi napidíjából vagy külföldi napidíj-kiegészítéséből levonásnak csak az e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozat kifejezetten ilyen irányú intézkedése, vagy a kiküldött hozzájárulása esetén van helye.

II. FEJEZET

A NATO- ÉS A NEMZETI BEOSZTÁSBAN TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. Általános jogosultsági szabályok

5. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, e Fejezetet a HM rendeleti 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre kell alkalmazni.

(1a)[30] A HM rendelet1 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 11. § és a 12. § ellátmányra vonatkozó rendelkezéseit, a 13. §-t, a 14. §-t, a 15-19. §, a 24. §, a 26. § és a 32. § (1)-(3) bekezdés kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit, a 27. §-t, a 30. §-t, továbbá a Honvédség vagy a fogadó fél által biztosított szállás hiányában a 20-23. § kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)[31] Házastársak egyazon állomáshelyen történő külföldi szolgálata esetén a 8. § és a 15. § (1) bekezdés g) pontjának gyermekre vonatkozó rendelkezései, a 15. § (1) bekezdés a), d)-f) pontjának családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóra vonatkozó rendelkezései, a 15. § (2)-(4) bekezdésének utazási költségátalányra vonatkozó rendelkezései, a 15. § (3) bekezdés c) pontja, a 18. § (2) és (5) bekezdése, a 21. §, a 22. § (1)-(1b) bekezdése, a 23-23/D. §, a 25. § és a 26. § a) pontja szerinti jogosultságok csak a házastársak egyikét illetik meg, továbbá a 22. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek csak a házastársak egyikét terhelik.

5. Külszolgálati ellátmány

6. § (1) A kiküldött a külföldi szolgálatra vezénylést elrendelő munkáltatói döntésben (a továbbiakban: vezénylési okmány) meghatározott időtartamra külszolgálati ellátmányra jogosult.

(2) A külszolgálati ellátmány az ellátmányból és a családi ellátmánypótlékból áll.

(3)[32] A kiküldött a külszolgálati ellátmányra való jogosultságát érintő változásokat az illetékes személyügyi szervnek köteles a változás bekövetkezését követő 8 munkanapon belül írásban bejelenteni.

7. §[33] (1) Az ellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével az 1. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap és a 3. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az ellátmány havi nettó összegét a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított időtartamával arányosan kell megállapítani.

(2) Ha a kiküldött térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az (1) bekezdés szerinti ellátmányát 25%-kal csökkentett összegben kell megállapítani.

(3)[34] Ha a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által külföldön betöltött beosztás alapján megállapított ellátmány összege elmarad a vele azonos beosztási szintű, a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, fedőbeosztásnak nem minősülő beosztást ellátó kiküldött ellátmányának összegétől, a fedőbeosztást betöltő a különbözettel megegyező mértékű kiegészítő juttatásra jogosult. A kiegészítő juttatás megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.

8. § (1)[35]

(2)[36] A családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek tankötelezettségének megszűnését követően a kiküldöttnek a családi ellátmánypótlék továbbfolyósításának előfeltételeként évente, a tanévkezdést követő 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.

(3) A családi ellátmánypótlék havi nettó összege

a) házastárs után

aa) ha nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 25%-a,

ab) ha a foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelme és jövedelempótló juttatása havi nettó összege együttesen nem haladja meg az állomáshely szerinti országra meghatározott alapellátmány összegét, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 12,5%-a,

b) gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány

ba) 10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,

bb) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően,

c) a b) ponttól eltérően a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerint tartósan betegnek vagy fogyatékosnak minősülő gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány

ca) 15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,

cb) 20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően.

(4)[37] A kiküldött a (3) bekezdés szerinti családi ellátmánypótlék időarányos részére jogosult házastársa, illetve a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő és a (2) bekezdés szerinti gyermeke alkalmi látogatásakor, feltéve, hogy a jogosultság a külszolgálati ellátmány megállapításáról szóló munkáltatói döntésben előzetesen megállapításra került, és a kiküldött a házastársa, illetve gyermeke megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az állományilletékes parancsnok vagy az alapító okirattal létrehozott és önálló munkaköri jegyzékkel vagy állománytáblával rendelkező honvédelmi szervezet esetén a szervezet vezetője (a továbbiakban együtt: szolgálati elöljáró) tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette.

(4a)[38] A kiküldött a családi ellátmánypótlék összegének megállapítása érdekében köteles hozzátartozói hazautazását a szolgálati elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni. A kiküldött az e bekezdés szerinti bejelentéseket a hozzátartozók ki- és hazautazását követő 3 munkanapon belül köteles a szolgálati elöljáró részére megküldeni. A családi ellátmánypótlék összegét az állomáshelyen történő tartózkodás időtartamával arányosan úgy kell megállapítani, hogy a megérkezés és az elutazás napja teljes napnak számít.

(5)[39] A kiküldött a családi ellátmánypótlék összegének megállapítása érdekében köteles írásban bejelenteni az illetékes személyügyi szervnek a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó által szerzett jövedelmet és jövedelempótló juttatást, valamint az annak mértékében bekövetkezett változásokat. A bejelentést a kiküldöttnek először a családi ellátmánypótlék igénylésekor, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó jövedelmében vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett változás esetén a változástól számított 3 munkanapon belül kell megtennie.

(6) A kiküldött a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja és c) pont cb) alpontja szerinti magasabb összegű családi ellátmánypótlékra abban a hónapban jogosult először, amelyben a gyermek a 12. életévét betölti. A magasabb összegű családi ellátmánypótlékot a teljes hónapra kell megállapítani.

9. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kiküldött változatlan összegben jogosult ellátmányra, illetve családi ellátmánypótlékra

a) alap- és pótszabadsága, valamint

b) szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése

alatt.

(2) A kiküldött a keresőképtelenséggel járó betegsége vagy az egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb 90 napig

a) az állomáshelyen tartózkodása alatt az ellátmány 80%-ára,

b) a belföldi tartózkodása alatt az ellátmány 30%-ára

jogosult.

(3) A keresőképtelenséggel járó betegség vagy az egészségügyi szabadság 90. napját meghaladó időre a kiküldött ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni. Ettől eltérően, ha a kiküldött nincs szállítható állapotban, akkor a keresőképtelenséggel járó betegsége vagy az egészségügyi szabadsága 90. napját meghaladóan a kiküldöttet az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 30%-a illeti meg.

(4) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérően, a tartózkodás helyétől függetlenül, a külföldi szolgálat megszüntetéséig az ellátmány 100%-ára jogosult a kiküldött, ha a keresőképtelenség vagy az egészségügyi szabadság szolgálati vagy munkaköri kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következménye.

10. § (1) Nem jogosult családi ellátmánypótlékra a kiküldött

a)[40] arra az időtartamra, amelyre vonatkozóan az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve a bejelentést megelőző időtartamra, ha bejelentési kötelezettségének az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,

b) akkor, ha a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozójának tárgyhavi foglalkoztatásból származó jövedelme, illetve jövedelempótló juttatása együttes nettó összege meghaladja az állomáshely szerinti országra meghatározott alapellátmány összegét,

c) az ideiglenes elhelyezés idejére, kivéve, ha azt a 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóval együtt veszi igénybe,

d) a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó évi 90 napot - a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos részét - meghaladó, állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodása idejére.

(2)[41] A kiküldött köteles a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodásának kezdő és várható befejező napját legkésőbb az elutazás előtt 3 munkanappal, valamint az állomáshely szerinti országba történő visszatérést követően az állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodás tényleges időtartamát legkésőbb a visszatérést követő 3 munkanapon belül a szolgálati elöljárónak írásban bejelenteni.

(3) A családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó többszöri távolléte esetén a részidőket évente össze kell számítani. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 90 napba nem számít bele a kiküldöttnek a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóval belföldön eltöltött alap- és pótszabadsága, valamint a szülés miatti távollét legfeljebb évi 60 napig, a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos része.

11. § (1) A töredék havi ellátmány és a családi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(2) A külszolgálati ellátmányt

a) havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a kiküldött devizaszámlájára átutalni,

b) a külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított utolsó napját követő 5 munkanapon belül kell a kiküldött devizaszámlájára átutalni, vagy annak hiányában hazai forintszámlájára forintban átutalni.

12. § (1) A kiküldött külszolgálati ellátmányát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény), továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerő-piaci-, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék - ideértve az esetleges magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is - fizetési szabályok alapulvételével bruttósítani kell.

(2) A bruttó külszolgálati ellátmányt az Szja. törvény által meghatározott időpontban érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, és az azután fennálló, a magánszemélyt terhelő, (1) bekezdés szerinti közterheket a kiküldöttnél kell elszámolni.

6. Egyéb speciális feladatot végzők ellátása

13. § (1) A külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból adódóan esetenként műveleti terület feletti légtérben feladatot végrehajtó kiküldött a külszolgálati ellátmányon túl - a feladatellátással érintett hónapokra, függetlenül az adott hónapban ilyen feladatellátással töltött napok számától - a 37. § (4) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-ára jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinteni, amely a repült útvonal alatti műveleti területen feladatot ellátó kontingens vagy csoport tekintetében került meghatározásra. Egy térségben szolgálatot teljesítő több kontingens és csoport esetében a legalacsonyabb besorolású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.

14. § (1) A kiküldetés időtartamára a kiküldött

a) a külszolgálati ellátmányra jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra,

b) a 48-53. § és az 54. § (1) bekezdés b) pontja szerinti juttatásokra,

c) magyarországi kiküldetése esetén, a Magyarországon töltött időre - a belföldi napidíj kivételével - a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti juttatásokra, és

d)[42] ha a kiküldetés alatt az étkezést meghatározott helyen, a gyakorlat jóváhagyott tervezési okmányában előírt kötelező módon kell igénybe venni, az engedélyező elöljáró engedélye alapján étkezési költségeinek megtérítésére

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során az 54. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazási előleg nyújtása, valamint annak 54. § (2)-(5) bekezdése szerinti visszafizetése a kiküldött bankszámlájára történő átutalással, valamint onnan történő visszautalással valósulhat meg.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre vezényelt kiküldött a vezénylése idejére

a) a külszolgálati ellátmányra jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és

b) a vezénylés időtartamától függetlenül a béketámogató műveletben betöltött beosztása alapulvételével a 37. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 42. és a 43. § szerinti juttatásokra

jogosult.

7. Utazási költségek

15. § (1) A Honvédség e §-ban meghatározottak szerint utazási jegy, utazási költségátalány vagy költségtérítés formájában támogatja

a) a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója állomáshelyre történő első kiutazását és végleges hazautazását, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,

b) a kiküldött 14. § (3) bekezdése szerinti vezénylése esetén a vezénylés helyére történő első kiutazását és az onnan történő végleges visszautazását, ha azt a vezénylő vagy a béketámogató műveletet irányító külföldi szervezet nem biztosítja térítésmentesen, vagy nem téríti meg,

c) a kiküldött szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelésével kapcsolatos utazást,

d)[43] évente egy alkalommal szabadságra történő hazatéréskor a kiküldött és a tárgyév március 1-jén családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozónak minősülő hozzátartozója haza- és visszautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének naptári évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot,

e) a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását a kiküldött szülőjének, gyermekének, házastársának, a házastárs szülőjének, továbbá a kiküldött testvérének elhalálozása miatt,

f) a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója, valamint indokolt esetben a kísérő szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából egészségügyi intézetbe történő hazautazását, valamint az állomáshelyre történő visszautazását, kivéve, ha azt a feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségbiztosítási szerv külön megtéríti, és

g) évente egy alkalommal a 8. § (4) bekezdése szerinti alkalmi látogatáskor a kiküldött házastársa és gyermeke állomáshelyre történő ki- és hazautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot.

(2) A kiküldött az (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti utazások alkalmával

a) utazási jegyre jogosult, vagy

b)[44] az a) pont helyett utazási költségátalányra jogosult, ha ezt legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 munkanapon belül a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri.

(3) A kiküldött az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti utazások alkalmával

a) utazási jegyre jogosult,

b)[45] az a) pont helyett utazási költségátalányra jogosult, ha ezt a hazarendelésről való tudomásszerzésével vagy a hazautazási szándék bejelentésével egyidejűleg a szolgálati elöljáró tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri, vagy

c) az a) és a b) pont helyett a 48. § és az 51. § szerinti költségtérítésekre jogosult, ha az utazáshoz szolgálati vagy saját gépjárművet vesz igénybe azzal, hogy az utazás időtartamát és útvonalát az engedélyező elöljáró határozza meg.

(4) A kiküldött az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási költségátalányra jogosult.

(4a)[46] A (4) bekezdéstől eltérően az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási jegyre jogosult, ha az utazási költségátalányról való lemondásáról és az utazások időpontjáról legkésőbb a tárgyév február 28-ig a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozik az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv felé. A tárgyév márciusában kezdődő külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot a kiküldött legkésőbb a tárgyév március 15-ig köteles megtenni. A Honvédség utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik a kiküldött által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak a kiküldött részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére.

(5) A kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy gyógykezelésre történő utazásának és a kísérő kirendelésének szükségességét a Honvédség egészségügyért felelős szervezete igazolja.

16. § (1) A Honvédség utazási jegyként

a) Ukrajna és Románia kivételével a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint a Cseh Köztársaságban történő szolgálatteljesítés esetén a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,

b) az a) pontba nem tartozó országokban történő szolgálatteljesítés esetén az 50. § (2) bekezdése szerinti repülőjegyet,

c) az a) és a b) ponttól eltérően a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazás esetén a vezénylő külföldi szervezet által meghatározott utazási jegyet, ennek hiányában a b) pont szerinti repülőjegyet

biztosít. Az utazási jegy nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok a naptári évek között nem csoportosíthatók át, és nem halmozhatók.

(2) Ha a kiküldött állomáshelye szárazföldön megközelíthető, és annak Budapesttől közúton mért távolsága nem haladja meg a 3000 kilométert, valamint Portugália esetén az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét - állomáshelyenként a kilométerben kifejezett távolság, az üzemanyag fogyasztási norma és az üzemanyagár norma figyelembevételével - forintban kell meghatározni.

(3) Tengerentúli, továbbá a (2) bekezdéstől eltérő állomáshelyek esetén az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét állomáshelyenként, az adott viszonylaton való utazáshoz egyébként szükséges turistaosztályú, teljes árú repülőjegy adott év január 15-én érvényes tarifa szerinti beszerzési értéke alapján, forintban kell meghatározni.

(4)[47] Az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes személyenkénti normaösszegét állomáshelyenkénti bontásban, legkésőbb minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik az utazási költségátalány meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.

17. § (1) Az utazási költségátalányt

a) a 15. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtti 5. napig,

b) a 15. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén soron kívül, de legkésőbb a kiküldött kérelmének beérkezését követő 5. napig,

c)[48] a 15. § (1) bekezdés d) pontja esetén a kiküldött tárgyév március 15. napjáig megtett írásbeli nyilatkozata alapján tárgyév március 31-ig vagy tárgyév szeptember 30-ig, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén a KNBSZ főigazgatója által meghatározott időpontig,

d) a 15. § (1) bekezdés g) pontja esetén a hozzátartozó állomáshelyre történő kiérkezéséről szóló, 8. § (4) bekezdése szerinti bejelentést követő 15 napon belül

forintban kell átutalni a kiküldött részére.

(2) Az utazási költségátalány felhasználását a kiküldöttnek nem kell számla leadásával igazolnia. Az utazási költségátalány után fennálló, a magánszemélyt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség a kiküldöttet terheli.

8. Szállítási költségek

18. § (1) A kiküldött önállóan gondoskodik

a) saját és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója személyi ingóságának és lakásberendezésének a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor történő ki- és hazaszállítása, másik állomáshelyre történő áthelyezés esetén az új állomáshelyre történő átszállítása, az onnan történő hazaszállítása, állomáshelyen belüli átszállítása, az onnan történő hazaszállítása megszervezéséről és a kapcsolódó vámügyintézésről, valamint

b) saját gépjárművének Magyarországról külföldre történő kiviteléről, Magyarországra történő behozataláról és a kapcsolódó vámügyintézésről.

(2) A Honvédség a kiküldött részére a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor a ki- és hazaszállításhoz, a kiküldött másik állomáshelyre történő áthelyezése esetén az át- és hazaszállításhoz, továbbá a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén az át- és hazaszállításhoz kapcsolódóan egy-egy alkalommal megtéríti

a) legfeljebb a személyi ingóság-szállítási normaösszegig a személyi ingóságok szállításának, csomagolásának és rakodásának költségét,

b) legfeljebb a lakásberendezés-szállítási normaösszegig a lakásberendezések szállításának, csomagolásának, rakodásának, szét- és összeszerelésének költségét,

c) a speciális mobil lift használatának lakásberendezés-szállítási normaösszegen felüli költségét, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetesen engedélyezi és a nagyobb méretű lakásberendezési tárgyak lakóingatlanba történő bemozgatása másként nem lehetséges,

d) az első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor megállapított szállítási költségtérítéssel arányos vámjellegű költségeket, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem téríthető meg

a) a személyi ingóság és a lakásberendezés szállításának költsége, ha a Honvédség a szállításhoz térítésmentesen szállítókapacitást biztosít, és

b) a lakásberendezés szállításának költsége a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan bérlése vagy a 21. § (2) bekezdés b) pontja esetén.

(4)[49] A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást a személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bővítését, amennyiben az a Honvédség részére közvetlen költségkihatással nem jár.

(5) A (2) bekezdésen felül a repülőgépen történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával a Honvédség terhére a repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg, súlyhatár hiányában személyenként összesen 40-40 kg túlsúly számolható el.

(6) Ha a személyi ingóság szállítása konténerrel történik, és a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényleges számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a személyi ingóság-szállítási normaösszeg számolható el.

19. § (1)[50] Minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni az adott naptári évre érvényes személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegeket. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a személyi ingóság-szállítási és a lakásberendezés-szállítási normaösszeg meghatározása, az azokra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben. A normaösszegek állomáshelyenként, a ki- és hazaköltözésre, továbbá szállítási módonként eltérően állapíthatók meg azzal, hogy

a) személyi ingóság esetén vasúton, közúton és hajón történő szállítás során a kiküldött után 200 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító házastárs után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként 50-50 kg, légi szállítás során a kiküldött után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító házastárs után 100 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként 30-30 kg súlyhatár kerül figyelembevételre,

b) a hazaköltözésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kiköltözésre megállapított norma összege,

c) egy állomáshely esetében csak egyféle normaösszeget lehet megállapítani,

d) a normaösszeg megállapításánál figyelembe kell venni a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók számát is, és

e) a tengerentúli szállítások esetén - ha az gazdaságosabb - a konténerrel történő vízi szállítási formát kell figyelembe venni.

(2) A kiküldött másik állomáshelyre történő áthelyezése, vagy a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözése esetén az át- és hazaszállításra a 18. § (2) bekezdés a) és b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elszámolható költségek legmagasabb mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv az átköltözés időpontját megelőzően, esetenként határozza meg az adott szállítási viszonylat sajátosságaira - így különösen a távolságra, az igénybe vehető szállítási formákra, ezek költség- és időigényére - figyelemmel.

9. Lakhatással összefüggő költségek

20. § (1) A kiküldött önállóan gondoskodik

a) saját maga és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, a kiküldött feladatkörének, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók létszámának megfelelő lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről, és

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv a kiküldött (1) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával szakmai támogatást ad.

(3)[51] A bérleti szerződés megkötéséhez az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének a lakásigény jogos mértékének, a szolgálati és a biztonsági követelmények, valamint a gazdaságossági szempontok szerint megadott előzetes felhatalmazása szükséges. A megkötött bérleti szerződés másolatát a kiküldött köteles a szerződés megkötését követő 8 napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni. A lakásigény jogos mértékének megállapításánál az együttlakó személyek körében a kiküldöttet és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozónak. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állomány esetében a KNBSZ főigazgatója engedélyezhet.

21. § (1) A 20. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és bérelni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a kiküldött állomáshelyén nem érhető el a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan,

a) a kiküldött részére engedélyezhető a saját lakásberendezés Magyarországról történő kiszállítása, vagy

b) a lakásberendezés helyszíni bérlésének költsége legfeljebb a (3) bekezdés szerinti, a berendezett és a berendezés nélküli lakásbérleti díj különbözetének összegéig elszámolható, vagy

c) az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Törökország tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv bútorbeszerzést hajthat végre gazdaságossági vizsgálatot követően, ha az a) és a b) pont szerinti módszer a saját lakásberendezés kiszállításának nem költséghatékony megvalósíthatósága, valamint a helyszíni bérlés lehetőségének hiánya vagy annak - az illetékes logisztikai ellátó szerv gyakorlati tapasztalatai alapján -a szokásosnak tekinthetőnél lényegesen nagyobb költségigénye miatt nem alkalmazható.

(3)[52] A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként, foglalkoztatási jogviszonyonként, rendfokozati állománycsoportonként, továbbá a 20. § (3) bekezdése szerint együttlakó személyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a legmagasabb lakásbérleti díj mértékének meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben. A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állomány tekintetében a legmagasabb lakásbérleti díj mértékét a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

(4)[53] A (3) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének döntése alapján az adott állam jogszabályában meghatározott értékkövetés - így különösen indexálás, szerződés megújítás miatti esetleges díjnövekedés - bérbeadó által érvényesített mértékével lehet.

22. § (1)[54] A Honvédség viseli

a) a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

b) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét,

c) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások - így különösen a minibár - igénybevételéből eredő költségeket, és

d) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét.

(1a)[55] A Honvédség megtéríti

a) a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy, ha a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,

b) a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,

c) a technikai biztosítás költségét, ha a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói személyi biztonsága érdekében annak szükségességéről az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetében a KNBSZ főigazgatója dönt,

d) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét,

e) a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét,

f) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját - ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját -, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,

g) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek részére a közüzemi szolgáltatások díjának azt a részét, amelynek havi együttes összege meghaladja a kiküldött havi nettó külszolgálati ellátmányának 7%-át, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,

h)[56]

i)[57]

(1b)[58] A Honvédség megfizeti a kiküldött részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét.

(2) A kiküldött

a)[59] a Honvédség részére köteles az (1b) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül visszafizetni,

b) a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak tekintett lakásberendezési tárgyakra,

c) viseli a tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosítási díját,

d) viseli a lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját, és

e) köteles megtéríteni a Honvédségnek a közüzemi szolgáltatások tényleges összegét, ha a lakóingatlan bérleti díja a közüzemi szolgáltatások díját is tartalmazza.

(3) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek

a) a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra átengedi a kiküldött részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik,

b) külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.

(4)[60] A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek tekintetében a 20. és a 21. §-ban, valamint az (1)-(3), (5) és (6) bekezdésben foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.

(5)[61] A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű bérleti díjnak megfelelő összeg a kiküldött részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.

(6)[62] A kiküldött köteles a bérbeadó javára az (5) bekezdés szerinti összeg terhére kifizetett bérleti díj rendezését igazoló átutalási megbízás vagy átvételi elismervény másolatát utólag - az illetékes logisztikai ellátó szerv által belső rendelkezésben meghatározott rendszerességgel és határidőig - az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni, valamint az (5) bekezdés szerinti összeg fel nem használt részét a Honvédségnek visszafizetni.

22/A. §[63] A KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben határozza meg a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek azon körét, akik esetében a 18-22. § helyett a 23/A-23/D. §-t kell alkalmazni. Az ezen rendelkezések alkalmazásához kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója ezen kiküldöttek vonatkozásában intézkedésben állapítja meg.

23. § (1)[64] A Honvédség a kiküldött részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti

a) a külföldi szolgálat megkezdésétől a megkötött lakásbérleti szerződésben meghatározott bérlési időtartam kezdő napjáig, de bérleti szerződés hiányában legfeljebb a kiutazástól számított 31 napra,

b) szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a lakásbérleti szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan kiküldött általi indokolt elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a bérleti szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított 15 napra.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve gazdaságossági szempontok figyelembevételével a kiküldött kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés

a)[65] 31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha a kiküldött a kiutazástól számított 31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és

b)[66] folyamatos felügyeletre szoruló, családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóval történő együttes igénybevételét vagy költségeinek megtérítését.

(3)[67] A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása esetén a kiküldött kiutazása előtt gondoskodik az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.

9/A. A képviseletvezetők lakhatásának biztosítása[68]

23/A. §[69] (1) A képviseletvezetők tekintetében a 18-22. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazhatók a 18. és 19. § lakásberendezésre és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20. § (1) és (2) bekezdése, a 20. § (3) bekezdésének a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezései, a 21. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 22. §.

23/B. §[70] (1) A képviseletvezető tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy gondoskodik

a) a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, képviseletvezetői feladatkörének - ideértve a reprezentációs tevékenységet is -, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók létszámának, valamint a biztonsági követelményeknek megfelelő rezidencia felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről,

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a rezidenciának a tulajdonos részére történő visszaadásáról, és

d) a rezidencia honvédségi bútorzattal történő ellátásáról, az ehhez szükséges részleges vagy teljes körű bútorzatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által kijelölt személy az (1) bekezdés a)-c) pontja tekintetében a képviseletvezető is lehet, ha azt az adott állomáshelyen irányadó helyi jogszabályi környezet indokolttá teszi. Ez esetben a megkötött bérleti szerződés másolatát a képviseletvezető a bérleti szerződés megkötését követő nyolc napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldi.

23/C. §[71] A képviseletvezető tekintetében a Honvédség viseli

a) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások - így különösen a minibár - igénybevételéből eredő költségeket,

b) a rezidencia bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

c) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét, valamint a rezidencia bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét,

d) a rezidencia biztosítási díját,

e) a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a rezidencia, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított részt kell figyelembe venni,

f) a technikai biztosítás költségét,

g) a kötelezően előírt, szükséges karbantartások költségeit,

h) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét,

i) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberendezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának költségét, és

j) a kertészeti - ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett - szolgáltatás költségét.

23/D. §[72] A Honvédség a képviseletvezető részére megtéríti

a) a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait féléves elszámolással, vagy kérelemre az engedélyező elöljáró döntése alapján havonta utólag,

b) a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét és

c) a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját is.

23/E. §[73] A képviseletvezető ideiglenes elhelyezése tekintetében a 23. §-t kell alkalmazni.

10. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek

24. § (1) A kiküldött kérelmére a Honvédség hozzájárulhat a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozójának fogyatékosságával összefüggő gyógyászati segédeszközök és kiegészítő gyógykezelések, így különösen a gyógytorna és a fizikoterápia költségéhez. A költségekhez való hozzájárulást a szakorvos írásos javaslatának figyelembevételével a kiküldő engedélyezheti.

(2) A kiküldött az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtott kérelmére az 500 eurót (a továbbiakban: EUR) vagy annak megfelelő összeget meghaladó, a kiküldött vagy a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója egyszeri egészségügyi ellátása esetén az igazolt költségeknek az Ebtv. alapján megtéríthető hányadának megfelelő összegű előlegre jogosult az Ebtv. szerinti elszámolás megtörténtéig. A kiküldött a felvett előleget

a) az Ebtv. szerinti visszatérítést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előleg folyósítását követő 6 hónapon belül, vagy

b) a visszatérítés végleges elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonatkozó írásos értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül

egy összegben köteles visszafizetni.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerint visszafizetendő összeg meghaladja a kiküldött havi nettó ellátmányának 25%-át, a kiküldött írásbeli kérelmére a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára az előleg visszafizetését 6 havi részletben, de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezheti.

(4) Ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az előleg visszafizetése előtt fejeződik be, a kiküldött az előleg fennmaradó részét

a) az állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben, vagy

b) belföldön legkésőbb a külföldi szolgálat befejezésétől számított 30 napon belül forintban köteles visszafizetni. Ha a fennálló tartozás kiegyenlítése az előírt határidőn belül nem történik meg, akkor a Honvédség a késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamatot számít fel. Az előlegből fennmaradó tartozás visszafizetésére a kiküldő kedvezőbb feltételeket akkor állapíthat meg, ha a külföldi szolgálat a kiküldött önhibáján kívüli okból fejeződött be idő előtt.

(5) A Honvédség természetben biztosítja a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója részére az állomáshelyre kötelezően előírt védőoltásokat vagy ennek hiányában megtéríti azok költségét.

11. Iskoláztatási költségek

25. § (1) A Honvédség kérelemre hozzájárulhat a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után

a) az alap- és középfokú oktatási intézményben felmerülő,

b) legfeljebb 1 évig az alapfokú képzést közvetlenül megelőző iskolai előkészítőhöz kapcsolódó,

c) fogyatékos gyermekek speciális oktatási intézményében történő taníttatásával kapcsolatos

tandíjköltséghez, feltéve, hogy az állomáshelyen nem áll rendelkezésre térítésmentesen igénybe vehető, az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő magyar, angol, német, francia vagy spanyol nyelven képzést folytató oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: megfelelő oktatási intézmény). Ha az állomáshelyen elérhető megfelelő oktatási intézmény, a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után akkor kérheti a tandíjköltséghez történő hozzájárulást, ha a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő eset fennállását a kérelemhez csatolt írásbeli nyilatkozattal igazolja.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha

a) a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek korábbi hazai tanulmányai során tanult idegen nyelvtől,

b) a külföldi szolgálat ideje alatt, nem a kiküldött saját elhatározásán alapuló iskolaváltás esetén a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek által az állomáshelyen addig látogatott intézmény képzési nyelvétől,

c)[74] a KNBSZ szakvéleménye alapján a megfelelő oktatási intézmény nem felel meg az állomáshely szerinti országban a kiküldöttek számára ajánlott biztonsági követelményeknek,

d) a megfelelő oktatási intézmény megközelítésére fordított utazási idő összességében a napi 3 órát meghaladja, vagy

e) a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, amely miatt különleges odafigyelést, speciális gondoskodást igényel.

(3)[75] A kiküldött kérelmét a szolgálati elöljáróhoz nyújthatja be.

(4)[76] A tandíjköltséghez történő hozzájárulásról mérlegelési jogkörben - a kiküldött külszolgálati ellátmánya összegének, valamint a szociális és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a HM közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén a KNBSZ főigazgatója dönt. A tandíjköltséghez történő hozzájárulásra vonatkozó engedély a feltételek változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes időtartamára szól.

(5) A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékét a 4. melléklet határozza meg. A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékének megállapítása során

a) a kettő vagy annál több családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén elsőként a legalacsonyabb összegű tandíjköltséget kell alapul venni,

b) a negyedik és minden további családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos mértéket kell alkalmazni, mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó, és

c) a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nem kell figyelembe venni.

(6) A tandíjköltség tandíjköltség-hozzájáruláson felüli része (a továbbiakban: önerő) a kiküldöttet terheli.

(7)[77] Ha a kiküldött összes családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után fizetendő önerő összege meghaladja a kiküldött (3) bekezdés szerinti kérelme benyújtásakor érvényes külszolgálati ellátmánya havi nettó összege 12-szeresének 30%-át, az önerő e feletti részével a Honvédség a 4. melléklet szerinti összeget kiegészíti.

(8)[78] Az ugyanazon állomáshelyen külföldi szolgálatot teljesítő házastársak külszolgálati ellátmányát együttesen kell figyelembe venni

(9) A tandíjköltséghez történő hozzájárulás összegét családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként EUR-ban kell megállapítani, és folyósítani. Az EUR-tól eltérő pénznemben felmerülő tandíjköltség esetén annak összegét a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőző hónap 15. napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell átszámítani.

12. Egyéb költségek

26. § A kiküldött részére meg kell téríteni

a) a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója vízumköltségét, a vízum kiadásához szükséges orvosi vizsgálat költségét,

b) a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben felmerült postaköltséget, és

c)[79] a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója kötelező egészségügyi szűrővizsgálatával összefüggésben Magyarországon felmerülő, a kiküldött lakóhelye és a szűrővizsgálat helye közötti utazási költségeket a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint.

13. Előlegek

27. § (1) A kiküldött külföldi szolgálata megkezdése előtt legfeljebb 2 hónappal illetményelőleg folyósítását kérheti.

(2)[80] Az illetményelőleg mértéke az állomány tagja és az önkéntes tartalékos katona esetében legfeljebb a Hjt. 122. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapilletmény 2 havi összege, közalkalmazott esetében legfeljebb az illetménye 2 havi összege.

(3) Az illetményelőleg folyósítását a központi keret terhére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama, de legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni.

28. § (1) A kiküldött kérelemre, a külföldi szolgálat megkezdését követő 6 hónapon belül egyszeri alkalommal

a) legfeljebb a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 3 havi összegének és

b) kizárólag gépkocsi vásárlás céljára igénybe vehető, a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 6 havi összegének, de legfeljebb a gépkocsi vételárának

megfelelő ellátmányelőlegre jogosult azzal, hogy az ellátmányelőlegek havi törlesztő részletei együttesen sem haladhatják meg a kiküldött havi nettó ellátmányának 50%-át.

(1a)[81] A kiküldött az (1) bekezdés szerinti időtartam előtt, de legfeljebb a külföldi szolgálat megkezdése előtt 8 nappal is kérheti az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg folyósítását a külszolgálati beosztás szerinti illetékes pénzügyi ellátó szervnél.

(2)[82] Az (1) bekezdéstől eltérően nem jogosult ellátmányelőlegre a kiküldött, ha a külföldi szolgálat időtartama az 1 évet nem haladja meg. E rendelkezés nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttre.

(3)[83] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg egynél több gépkocsinak az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon történő beszerzésére is felhasználható, legkésőbb az előleg folyósítását követő 90 napon belül.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásának igazolásához a kiküldött köteles a gépkocsi vételárának kifizetését követő 30 napon belül

a) a gépkocsi vásárlását igazoló számlának vagy

b) a gépkocsi tanúk által hitelesített adás-vételi szerződésének és a kiküldött nevére írt forgalmi engedélynek vagy a gépjármű törzskönyvnek

a másolatát az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtani.[84]

(5) A kiküldött az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsira, a vásárlással egyidejűleg, az ellátmányelőleg törlesztésének időtartamára, teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítást köteles kötni, és annak létrejöttét a biztosítási szerződés megkötését követő 30 napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé igazolni. A gépjárműre vonatkozó teljes körű biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

29. § (1)[85] Az ellátmányelőleg folyósítását - a 28. § (1a) bekezdése szerinti eset kivételével - a kiküldött legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti. Az ellátmányelőleget lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell folyósítani. A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén az ellátmányelőleg kifizetésének rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

(2) Az ellátmányelőleg visszafizetése

a) a 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 10 havi részletben,

b) a 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 36 havi részletben,

de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezhető.

(3) Az ellátmányelőleg törlesztését legkésőbb a felvételét követő harmadik hónapban kell megkezdeni, és a törlesztésnek - egyenlő részletekben történő levonás vagy befizetés mellett - a külföldi szolgálatból történő végleges hazatérés napjáig be kell fejeződnie.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az ellátmányelőleg visszafizetése előtt fejeződik be, a visszafizetésre a 24. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(5)[86] A kiküldött köteles legkésőbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő 8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni

a)[87] a 28. § (1) bekezdés b) pontja vagy (1a) bekezdése alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha annak felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor - ideértve azt is, ha a gépkocsi nem az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon került beszerzésre -, és

b) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelőleg fel nem használt részét, ha a gépkocsi vételára nem éri el a felvett ellátmányelőleg összegét.

30. § (1)[88] A kiküldött részére egyszeri alkalommal 2000 EUR vagy annak megfelelő összegű amerikai dollár (a továbbiakban: USD) vagy angol font (a továbbiakban: GBP) utazási előleget kell folyósítani a kiutazás előtti 8 munkanapon belül.

(2) Az utazási előleget

a) legkésőbb a folyósítást követő 6 hónapon belül, vagy

b) 1 évet meg nem haladó külföldi szolgálat esetén legkésőbb a végleges hazautazás utáni 8 munkanapon belül

kell a Honvédség részére visszatéríteni.

(3)[89] A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek utazási előlegre való jogosultságát és a folyósítás szabályait a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

30/A. §[90] (1) A kiküldött részére, kérelmére egyszeri alkalommal 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy GBP ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 8 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előleg kizárólag a lakásbérleti szerződés megkötésekor a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díjának - ideértve a lakásletétet, az első havi lakbért és az ingatlanközvetítői díjat - rendezésére használtható fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleget legkésőbb a folyósítást követő 90 napon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni.

(4)[91] A képviseletvezető esetén az (1)-(3) bekezdés akkor alkalmazható, ha a 23/B. § alapján a képviseletvezető a rezidencia felkutatására és a bérleti szerződés megkötésére kijelölt személy.

14. Gépjárműhasználat

31. § (1) Az engedélyező elöljáró a kiküldöttnek engedélyezheti

a) szolgálati gépjármű használatát a feladat jellegétől függően vagy magáncélra, ideértve a munkába járással összefüggő utazást is, amelyet az illetékes logisztikai ellátó szerv biztosít, vagy

b) saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevételét, feltéve, hogy a kiküldött a saját tulajdonú gépkocsira külföldön is érvényes teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a kiküldött az 51. § (1) bekezdése szerinti költségtérítésekre jogosult.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén

a) a kiküldöttet terheli a gépkocsira vonatkozó teljes körű biztosítás díja, és

b) a kiküldött jogosult az 51. § (2) bekezdése szerinti költségtérítésekre.

(4) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsit - az 51. § (2) bekezdése szerinti költségtérítés ellenében - a kiküldött az engedélyező elöljáró utasítása alapján beosztásával összefüggő feladatai ellátására is köteles használni.

(5) Az (1) és a (4) bekezdés szerinti lehetőségek hiányában a kiküldött részére indokolt esetben, szolgálati feladatai ellátása érdekében, alkalmanként bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető, amelynek költsége a Honvédséget terheli.

(6)[92] A gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a honvédségi járművek fenntartásáról szóló miniszteri rendeletet, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttre a KNBSZ főigazgatójának intézkedését kell alkalmazni.

15. Eljárás a külföldi szolgálat során bekövetkező elhalálozás esetén

32. § (1) A kiküldött külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója részére ki kell fizetni a kiküldött elhalálozása napját követő 1 hónapra számított külszolgálati ellátmányát is. A kifizetés csak egy személy részére történhet. Családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó hiányában a halál bekövetkeztéig ki nem fizetett külszolgálati ellátmányt a hagyatéki eljárás során meghatározott személy vagy személyek részére kell kifizetni.

(2) A keresőképtelenséggel járó betegség vagy az egészségügyi szabadság során bekövetkezett elhalálozás esetén az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány kiszámításánál a 9. § (2)-(4) bekezdése szerint kell eljárni.

(3)[93] Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány előleglevonással nem terhelhető. A kiküldött halála esetén - ide nem értve a Hjt. 141/A. § szerinti esetet - a Hvt. 40/A. §-a vagy a Hjt. 141/B. §-a szerinti miniszteri döntés hiányában, az illetményelőlegnek, az ellátmányelőlegnek és az utazási előlegnek az elhalálozást követően esedékes, még törlesztetlen részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettség törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelésnek minősülő része törlésre kerül.

(4) A családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a kiküldött részére ki kell fizetni az elhalálozott hozzátartozó után az elhalálozást követő 1 hónapra számított családi ellátmánypótlékot is.

III. FEJEZET

A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNÉL TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

16. A juttatások rendszere

33. § E Fejezetet a HM rendelet1 1. § 10. pont b) és h) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre kell alkalmazni, ha a külföldi tartózkodással összefüggésben ellátásukat elsősorban a nemzetközi szervezet biztosítja.

34. § (1)[94] Az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény) nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) ellátását a Honvédség az EU által a kiküldött részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU intézménye és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlapot a Honvéd Vezérkar főnök helyettese kiadmányozza. A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében az adatlapot a KNBSZ főigazgatója küldi meg az EU illetékes szervezeti egysége részére.

(2) Az EU-beosztást betöltő az EU által részére ténylegesen kifizetett juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

35. § (1) Az EU-beosztást betöltőre a II. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[95] Nem alkalmazható az 5. § (1) és (1a) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. §, a 9. § (2)-(4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 13. §, a 14. §, a 18. § (2) bekezdés b) és c) pontja, a 18. § (3) bekezdés b) pontja, a 19. § lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20-23/E. §, a 28. §, a 29. §, a 30/A. §, a 31. § és a 32. § (2) bekezdése.

(2a)[96] Az EU-beosztást betöltő részére a Honvédség az EU-beosztás átvételét megelőző napig a 23. § szerint biztosítja az ideiglenes elhelyezést vagy megtéríti annak költségeit.

(3)[97] A 15-17. §-t, a 18. § (1) bekezdés személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 18. § (2) bekezdés a) és d) pontját, a 18. § (3) bekezdés a) pontjának és (4) bekezdésének személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 25. §-t, a 26. §-t akkor kell alkalmazni, ha az EU-beosztást betöltő részére az EU hasonló juttatást nem biztosít. Ez esetben a 30. §-t is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az utazási előleg összege 6000 EUR, amit legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni.

(4)[98] Az EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmányra a vezénylés megkezdésének napjától az EU-beosztás átvételét megelőző napig a II. Fejezet alapján jogosult. Az EU-beosztás átvételének napjától az EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmány címén kizárólag családi ellátmánypótlékra jogosult.

35/A. §[99] (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EU Műholdközpontnál nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött esetében a 10. § (1) bekezdés c) pontját, a 18. § (1) bekezdés lakásberendezésre vonatkozó rendelkezéseit, (2) bekezdés b) és c) pontját, (3) és (4) bekezdésének a lakásberendezés szállítására vonatkozó rendelkezéseit, a 19-23. §-t, a 28. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, a 29. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját, valamint (3) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.

(2) A 28. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során a havi törlesztő részletek összegének megállapításához a havi nettó ellátmány helyett az EU által folyósított napidíj 30 napra számított nettó összegét kell figyelembe venni."

35/B. §[100] A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében a nemzetközi szervezet által biztosított ellátáson felül a kiküldöttek szolgálati feladatával összefüggő kiadások elszámolásáról a KNBSZ főigazgatója dönt.

35/C. §[101] (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az Amerikai Egyesült Államokban külföldi szolgálatot teljesítő EU-beosztást betöltő esetében a 10. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 22. § (2) bekezdés a), c) és d) pontját is alkalmazni kell, továbbá a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés d) pontja, valamint a 22. § (1b) bekezdése akkor alkalmazható, ha részére az EU hasonló juttatást nem biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiküldött részére, kérelme alapján kiegészítő juttatás folyósítható, ha azt az EU-beosztást betöltő számára az EU által folyósított juttatások és az állomáshely megélhetési költségeinek mértéke indokolja. A kiegészítő juttatás iránti kérelmet az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslatával ellátva a 34. § (1) bekezdése szerinti elöljáróhoz kell benyújtani.

(3) Kiegészítő juttatás legfeljebb

a) az EU-beosztást betöltő állomáshelye és a beosztásához rendszeresített rendfokozat alapján részére a 7. § szerint számított ellátmány és a 21. § (3) bekezdése szerint megállapítható legmagasabb bútorozott lakásbérleti díj együttes havi nettó összege, valamint

b) az EU által az EU-beosztást betöltő részére folyósított rendszeres juttatások egy hónapra számított együttes nettó összege

különbözetének erejéig nyújtható.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatások közül a napi mértékben rögzített juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelembe venni.

IV. FEJEZET

A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELET KERETÉBEN KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

17. Általános jogosultsági szabályok

36. § (1) E Fejezetet kell alkalmazni

a) a béketámogató műveletben külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül,

b) az NRF és az EU BG kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység, továbbá a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század állományának járandóságaira - a külföldi szolgálat megkezdésétől annak befejezéséig - műveleti területen teljesített külföldi szolgálat idejére.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti kiküldött külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a kiküldött a 27. §, a 30. § és a 40-43. §-ok szerinti juttatásokra, továbbá az V. Fejezetben foglaltak szerint külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult azzal az eltéréssel, hogy[102]

a) a 30. § szerinti utazási előleg felvételekor a kiküldött írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett előleg törlesztő-részleteinek havonta történő levonását, vagy vállalja annak befizetését, és

b) a kiküldött az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni.

(2a)[103] A (2) bekezdéstől eltérően azon (1) bekezdés a) pontja szerint Cipruson szolgálatot teljesítő kiküldöttre, akinek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a 39. § (6) bekezdését, a 39/A. §-t, a 40-43. §-t, továbbá a 44/A-44/D. §-t kell alkalmazni.

(3)[104] Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő állomány nem műveleti területen teljesített külföldi szolgálata esetén a külföldi szolgálat jellegétől függően a II. Fejezetet vagy a VI. Fejezetet kell alkalmazni.

(4) Az e Fejezet hatálya alá tartozó kiküldöttekre is alkalmazni kell a 9. § (2) bekezdés a) pontját, (3) és (4) bekezdését, a 12. §-t, a 14. § (2) bekezdését, a 26. §-t, a 27. §-t, és a 32. § (1)-(3) bekezdését.

18. Külszolgálati ellátmány

37. § (1) A kiküldött a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra jogosult. A külszolgálati ellátmány alapellátmányból, vezetői ellátmánypótlékból és alapellátmány-kiegészítésből áll.

(2)[105] Az alapellátmány havi nettó összege a külföldi szolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz igazodó, 5. melléklet szerinti, "I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma" táblázatban meghatározott szorzószámok és a felszámítási alap szorzatával egyenlő.

(3)[106] A tiszti és az altiszti állománycsoportba tartozó, az adott béketámogató műveletben vezetői beosztást ellátó kiküldött részére vezetői ellátmánypótlék jár, amelynek mértéke tábornoki rendfokozati csoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 10%-a, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén az alapellátmány 7%-a, egyéb tiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 5%-a, altiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 4%-a.

(4) A kiküldött alapellátmány-kiegészítésének havi nettó összege

a)[107] a felszámítási alap és a biztonsági körülményekhez igazodó szorzószám szorzatának, valamint

b)[108] a felszámítási alap és az éghajlati viszonyokhoz igazodó szorzószám szorzatának

együttes összege. A szorzószámokat az 5. melléklet szerinti, "II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma" táblázat differenciáltan határozza meg.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti biztonsági körülmények megítélése során a belpolitikai viszonyokat, a terror-fenyegetettség szintjét, a ténylegesen kifejtett tevékenység jellegét, a térségben a felfegyverzettség arányát és az anyagi és a személyi sérülések kockázatát kell figyelembe venni. A (4) bekezdés b) pontja szerinti éghajlati viszonyok tekintetében a térség éghajlati adottságai hazai viszonyoktól való eltérésének mértékét kell megítélni. A kontingenseket, ideértve az egyéni beosztást betöltők állományjegyzéken meghatározott csoportjait az adott állománytáblával vagy állományjegyzékkel rendelkező kontingens vagy csoport esetén legjellemzőbbnek tekinthető ismérv szerint kell besorolni. A kontingensek és a csoportok részletes kategóriába sorolását a miniszter utasításban állapítja meg.

38. § (1) A 37. § (1) bekezdésétől eltérően nem jár külszolgálati ellátmány a kiküldöttnek a külföldi szolgálat alatti ideiglenes hazatérése időtartamára, kivéve

a) a szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelés és a kiküldetés időtartamát, valamint

b) az adott béketámogató művelet Egységes Műveleti Szabályaiban foglaltak alapján biztosított műveleti szabadnapok igénybevételének időtartamát.

(2) Ha a kiküldött részére a külföldi szolgálat alatt parancsban az eredetitől eltérő beosztás ellátását írják elő, részére a parancsban meghatározott naptól kezdődően az új beosztása szerint megállapított külszolgálati ellátmányt kell folyósítani.

39. § (1) A külszolgálati ellátmány forintban megállapított összegét USD-ban kell a kiküldöttek részére folyósítani. Ha az állomáshely sajátosságai az USD-tól eltérő pénznemben történő folyósítást tesznek szükségessé, akkor az engedélyező elöljáró arra irányuló, kontingensenként vagy csoportonként kialakított javaslatáról a HM közigazgatási államtitkára dönt. A devizában történő folyósítás miatt felmerülő esetleges átváltási és egyéb pénzintézeti költségek a kiküldöttet terhelik.

(2) A kiküldött a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati ellátmányából havonta mekkora összeget kíván a devizaszámlájára átutaltatni, és mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a külszolgálati ellátmányból havonta a devizaszámlára utalásra kért összeg 200 USD-nál - EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál - vagy ennek megfelelő összegnél nem lehet kevesebb, kivéve, ha a kiküldött a külszolgálati ellátmány teljes összegét kézhez kéri kifizetni, vagy, ha a külföldi szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege ennél alacsonyabb.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. A kiküldött külföldi szolgálata során egy alkalommal módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti az átutalt és a kézhez fizetett összegek megváltoztatását.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az állomáshely sajátosságai a készpénzbeni kifizetést nem teszik lehetővé, a kiküldöttnek arról kell nyilatkoznia, hogy a 44. § (2) bekezdése alapján mekkora összegű havi előleget kíván felvenni a külföldi szolgálat megkezdése előtt.

(5) A (4) bekezdés szerinti állomáshelyeket a Honvédség középszintű vezető szerve határozza meg.

(6) A töredék havi külszolgálati ellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(7) A külszolgálati ellátmány

a) (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban meghatározott részét vagy a (4) bekezdés alapján a külföldi szolgálat előtt tárgyhóra felvett előleggel csökkentett összegét a kiküldött devizaszámlájára havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell átutalni, fennmaradó részét pedig a kiküldött részére az állomáshelyen, valutában kell kifizetni,

b) külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a hazautazás napját követő 5 munkanapon belül kell végrehajtani.

39/A. §[109] (1) A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra a 7. § szerinti ellátmánnyal megegyező összegben, a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult.

(2)[110] A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztáshoz ideiglenes állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni.

(3) A külszolgálati ellátmányt a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(4) A külszolgálati ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazni kell a 12. §-t.

19. Kiküldetési költségek

40. § Kiküldetés esetén a kiküldött a 14. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti költségtérítésekre jogosult, ha részére az ezen juttatásokkal finanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni ellátás formájában nem biztosíthatók, és azok költségét a kiküldetést elrendelő nemzetközi szervezet nem téríti meg, vagy egyéb módon nem kompenzálja.

20. Utazási költségek

41. § (1) Ha a kiküldött utazását a Honvédség természetben nem biztosítja, vagy a béketámogató műveletet irányító szervezet azt nem téríti meg, alkalmazni kell a 15. § (1) bekezdés a), c), e), és f) pontjának kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit, (2) bekezdés a) pontját, (3) bekezdés a) és c) pontját, (5) bekezdésének kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit és a 16. § (1) bekezdését.

(2) Az (1) bekezdésen túl utazási költségtérítésre jogosult a kiküldött évente egy alkalommal az évi alap- és pótszabadsága letöltése céljából Magyarországra történő haza- és visszautazásakor, ha a külföldi szolgálat időtartama - a meghosszabbítás időtartamát is figyelembe véve - a vezénylési okmány vagy annak módosítása szerint meghaladja az 1 évet.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül

a) 1 évet meghaladó külföldi szolgálatnak a Hjt. 204. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítás, és

b) évi alap- és pótszabadság letöltésének a műveleti szabadnap Hjt. 207. § (4) bekezdése szerinti beszámítása.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti utazásoknál igénybe vehető utazási eszköz típusát az engedélyező elöljáró határozza meg.

21. Szállítási költségek

42. § A kiküldött részére a Honvédség megtéríti

a) az állomáshelyre történő első kiutazás és a végleges hazautazás alkalmával - ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezés esetét is - az engedélyező elöljáró által jóváhagyott felszerelés és legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségeit, ha a szállítás nem honvédségi vagy a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet által biztosított szállítóeszközzel történik, és annak költségét a nemzetközi szervezet nem téríti meg, valamint

b) a felmerülő vámjellegű költséget, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

22. Egészségügyi ellátás költsége

43. § A Honvédséget terhelik a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségek, ha a kiküldött külföldi egészségügyi ellátása természetben nem biztosítható, és azt a nemzetközi szervezet nem téríti meg.

23. Előleg

44. § (1) A kiküldött kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű USD ellátmányelőleget folyósít a kiutazás előtti 30 napon belül.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 39. § (4) bekezdése szerinti állomáshelyek esetében a kiküldött részére a külföldi szolgálat vezénylési okmány szerinti naptári hónapjaira számított, legfeljebb havi 1000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 30 napon belül.

(3) Az (1) bekezdés szerint felvett ellátmányelőleget az első havi külszolgálati ellátmány kifizetésekor kell a Honvédség részére visszatéríteni.

44/A. §[111] A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött a 27. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 30. § szerinti utazási előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy

a) az utazási előleg felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett előleg törlesztő-részleteinek a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő levonását, vagy vállalja annak befizetését, és

b) az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni.

23/A. Lakhatással összefüggő költségek[112]

44/B. §[113] A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött külföldi szolgálat alatti lakhatására alkalmazni kell a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 22. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés a)-d) pontja, a 22. § (1b)-(3) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit.

23/B. Egyéb eljárási szabályok[114]

44/C. § (1)[115] A fogadó fél által a 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatásokat elnevezésüktől függetlenül bele kell számítani a külszolgálati ellátmány összegébe.

(2) A kiküldött köteles a fogadó fél által biztosított pénzbeli juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

(3)[116] A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni a kiküldöttet.

44/D. § (1)[117][118] Ha a fogadó fél által a 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány összegét, a kiküldött a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti a kiküldöttet.

(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kiküldöttől nem lehet elvonni.

V. FEJEZET

A KATONAI MEGFIGYELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

45. § (1)[119] A katonai megfigyelő

a) a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult abban az esetben, ha külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, vagy

b) a Korm. rendelet1 szerinti teljes összegű napidíj 150%-ával megegyező összegű külföldi napidíjra jogosult abban az esetben, ha részére a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosít közvetlen pénzbeli ellátást.

(2)[120] A külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztáshoz ideiglenes állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni.

(3)[121] Az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a külföldi napidíj-kiegészítésre a 12. §-t, a külföldi napidíjra a Korm. rendelet1 szabályait kell alkalmazni.

(4)[122] A külföldi napidíj-kiegészítés és a külföldi napidíj tárgyhónapra járó összegét a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(5) A katonai megfigyelőre alkalmazni kell a 27. §-t és a 30. §-t.

(6)[123] Ha a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosítja térítésmentesen, vagy nem téríti meg az a)-d) pontok szerinti szolgáltatások költségeit, akkor a 45. § (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi napidíjra jogosult katonai megfigyelő részére a Honvédség megtéríti

a) a szállással kapcsolatban felmerülő költségeket azzal, hogy a szállás típusát, szálloda esetén annak kategóriáját, továbbá a napi szállásköltség felső határát a kiküldő a vezénylési okmányban előzetesen meghatározza,

b) az állomáshelyre történő első kiutazás és az onnan történő végleges hazautazás - ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is - során felmerülő utazási költségeket a 15. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásával,

c) a szállítással kapcsolatos költségeket a 42. § a) pontja szerint, és

d) a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségeket.

VI. FEJEZET

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

24. Általános jogosultsági szabályok

46. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e Fejezetet kell alkalmazni az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttre, és a Honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló olyan személyre, akit a kiküldő kér fel a kiutazó delegáció hivatalos tagjának.

(2) Az e Fejezet hatálya alá tartozókra is alkalmazni kell a 31. § (1) bekezdését, (3) bekezdés a) pontját és (5) bekezdését.

25. Külföldi napidíj

47. § A kiküldött külföldi napidíjra a Korm. rendelet1 szerinti mértékben jogosult azzal az eltéréssel, hogy légi és vízi út esetén az országhatár átlépésének időpontja a kiküldött

a) ideiglenes külföldi szolgálatra történő kiutazása esetén az indulás időpontját megelőző egy óra,

b) ideiglenes külföldi szolgálatról történő hazautazása esetén az érkezést követő egy óra.

26. Szállásköltség-térítés

48. § (1) A kiküldött jogosult szállásköltsége - ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát is - megtérítésére, ha feladatát a külföldre érkezés napján befejezni nem tudja, vagy azon a napon hazautazni nem tud.

(2) A szállást, szálloda esetén annak kategóriáját a kiküldő a nemzetközi és a belföldi hazai katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló miniszteri utasításban foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(3) A napi szállásköltség felső határát - gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát - a kiutazás előtt meg kell határozni. Ennél magasabb összegű költség csak kivételesen, előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldő utólagos jóváhagyásával számolható el.

27. Utazási költségtérítés

49. § (1) A kiküldött a Magyarországgal szomszédos országokba, valamint a Cseh Köztársaságba történő utazások alkalmával vonat, autóbusz, hajó, szolgálati gépjármű vagy saját gépjármű igénybevételére jogosult.

(2)[124] Ukrajnába, Romániába és a Cseh Köztársaságba történő utazásnál a kiküldő az (1) bekezdés helyett indokolt esetben repülőgép igénybevételét engedélyezheti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben fel nem sorolt országokban végrehajtott ideiglenes külföldi szolgálat alkalmával repülőgép vehető igénybe, vagy ha költségmegtakarítás érhető el, és a szolgálati feladat végrehajtását nem akadályozza, a kiküldő dönthet úgy, hogy más közlekedési eszközzel történjen az utazás.

50. § (1) A kiküldött vonaton, autóbuszon, hajón történő utazáskor a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti utazási költségtérítésre jogosult. Hálókocsijegy a kiküldő engedélyével számolható el.

(2) Repülőgéppel történő utazás esetén a Honvédség a turistaosztályra érvényes repülőjegyet biztosít a kiküldött részére.

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérő, magasabb komfortosztály igénybevételét a kiküldő sürgős esetben vagy biztonsági okokból engedélyezheti.

51. § (1) Szolgálati gépjárművel történő utazás esetén a Honvédség megtéríti az üzemanyag-felvétel, a javítás, a parkolás, a gépjárműmosatás, az autópálya-használat ténylegesen felmerült költségeit.

(2) Saját gépjárművel történő utazás esetén

a) az Szja. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti igazolás nélkül elszámolható összeg, valamint

b) a parkolás, az autópályadíj és a gépjárműmosatás költsége

fizethető ki.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeg kiszámítása során az üzemanyag-felhasználás mértékének megállapításához a kiutazás előtt meg kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.

(4) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazás

a) Magyarországon megtett távolsága utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell kifizetni,

b) külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét külföldön történt üzemanyagfelvétel esetén - a Korm. rendelet2 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti alapnorma-átalány figyelembevételével -a számlával igazolt üzemanyagár alapján, legfeljebb a számlán szereplő összeg erejéig, külföldi fizetőeszközben kell kifizetni,

c) külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét, ha külföldön üzemanyag-felvétel nem történt, a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja alapján kifizetett összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján egyébként járó összeget, a fennmaradó távolságra az üzemanyag-felhasználás ellenértékét a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

28. Szállítási költségtérítés

52. § (1) Menetrendszerinti autóbusszal, vonattal és hajóval történő kiutazás és hazautazás alkalmával a Honvédség a legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.

(2) Repülőgépen történő kiutazás és hazautazás alkalmával a repülőtársaság által biztosított súlyhatáron felül a Honvédség terhére 10 kg túlsúly számolható el. A repülőtársaság által biztosított súlyhatár hiányában összesen 30 kg súlyt lehet a Honvédség terhére elszámolni.

29. Egyéb költségek

53. § (1) A 46-52. §-ok szerinti költségtérítéseken felül a kiküldő a vezénylési okmányban az előzetesen meghatározható, egyéb indokolt költségek megtérítését is engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az előzetesen nem meghatározható, egyéb indokoltan felmerülő költségek a kiküldő utólagos jóváhagyásával - a vezénylési okmány módosítását követően - számolhatók el.

30. Egyéb eljárási szabályok

54. § (1) A kiküldött legkorábban az utazás megkezdése előtt 8 munkanappal

a) a külföldi tartózkodás várható időtartamával arányos külföldi napidíj-előlegre, és

b) az ideiglenes külföldi szolgálat során várhatóan felmerülő, e Fejezet szerinti költségek megelőlegezése céljából utazási előlegre

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerint felvett összeget az utazás elmaradása esetén, az erről való értesítéstől számított 8 munkanapon belül kell a Honvédségnek visszafizetni.

(3) A kiküldött az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a hazatéréstől számított 8 munkanapon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé elszámolni. A külföldi napidíj-előleg felhasználását nem kell számlával igazolni, az elszámolásra a ténylegesen külföldön töltött időtartam figyelembevételével a Korm. rendelet1 szerint kerül sor. A kerekítésből eredő különbözet a havi illetményszámfejtés keretében, forintban kerül elszámolásra és kifizetésre a kiküldött részére.

(4) Ha az (1) bekezdés szerint felvett összeg meghaladja az e Fejezet szerint jogosan felhasználható összeget, a különbözetet az elszámoláskor a Honvédség részére vissza kell fizetni. Ha az e Fejezet szerint jogosan elszámolható számla a felvett előlegtől eltérő pénznemben került kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában pedig a tárgyhót megelőző hónap 15. napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani.

(4a)[125] Ha a külföldi napidíj-előleg az állomáshely hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben került kiadásra, a Honvédség az átváltás költségét a (3) bekezdés szerinti elszámolás során hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján megtéríti a kiküldött részére.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára engedélyezhet.

VII. FEJEZET

A KÜLFÖLDI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

31. Általános jogosultsági szabályok

55. § (1)[126] Az e Fejezetben nem szabályozott kérdésekben a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttekre is alkalmazni kell az 5. § (2) bekezdését, a 6. § (3) bekezdését, a 8-12. §-t, a 15. § (1) bekezdés a), c), e), f) pontját, (2)-(5) bekezdését, a 16-29. §-t és a 32. §-t, továbbá az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő kiküldöttekre is alkalmazni kell a 48-54. §-t.

(2) A 28. § alkalmazása során a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttek részére adható ellátmányelőleg maximális összegének megállapítása szempontjából 2,0-es szorzószámot kell figyelembe venni.

32. Külföldi napidíj, külszolgálati ellátmány

56. § (1) Az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő kiküldött a VI. Fejezetben meghatározottak szerint külföldi napidíjra jogosult.

(2)[127] A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött külszolgálati ellátmányra jogosult, amely ellátmányból és családi ellátmánypótlékból áll. A kiküldött ellátmányát a 7. § (1) bekezdés szerinti alapellátmány és a 7. melléklet szerinti szorzószámok alapján kell megállapítani.

(3)[128] A 7. melléklet szerinti szorzószámot térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés esetén - az ellátás mértékének figyelembevételével - csökkenteni kell. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a szorzószám 25%-át.

57. § (1) A 18 hónapot meghaladó időtartamban külföldi képzésben részt vevő kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosult. A 18 hónapos időtartamba nem számítható bele a külföldi képzés érdemi részéhez közvetlenül nem kapcsolódó nyelvi vagy egyéb felkészítés, vagy más jogcímen történő külföldön tartózkodás időtartama, ha 1 hónapnál hosszabb idő telik el a külföldi tartózkodások között.

(2) Ha a külföldi képzés összességében 18 hónapnál hosszabb időtartamra meghosszabbításra kerül, akkor a kiküldött családi ellátmánypótlékra a meghosszabbításról szóló vezénylési okmány kiadása napjától jogosult.

58. § A kiküldöttnek a külföldi napidíjából vagy a külszolgálati ellátmányából kell biztosítania elsősorban

a) az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési, ide nem értve az első kiutazás és a végleges hazautazás során felmerülő helyi és helyközi közlekedési,

b) a művelődési, a kulturális, a sport- és szórakozási,

c) az osztálypénz, a különböző tagsági - különösen tiszti klub - díjak befizetéséből származó,

d) a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció miatt felmerülő,

e) a tanszer, az írószer beszerzésével kapcsolatos, és

f) a mosatási és a személyi higiéniai kiadásokat.

33. Szállás

59. § (1) A kiküldött elhelyezését elsősorban a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani. Ez esetben a Honvédség megtéríti

a) a szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, biztosítást, valamint a szálláshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját, és

b) a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.

(2) A kiküldött viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, vagy ha a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó is külföldön tartózkodik, a kiküldött részére - a lakásigény jogos mértéke, valamint az ésszerű takarékossági elvek szem előtt tartásával - lakóingatlant kell bérelni. Ez esetben az (1) bekezdés a) és b) pontját kell alkalmazni.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó nélkül tartózkodik külföldön, és saját elhatározásából költözik ki a fogadó fél által biztosított szállásról, részére szállásköltségként legfeljebb a felmondott szállás térítési díját kell megtéríteni.

(5) Az e § szerinti költségek számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján a 62. és a 63. §-ok figyelembevételével számolhatók el.

34. Egyéb juttatások

60. § (1) A kiküldött a tartós külföldi képzés keretében felmerülő - harmadik országba irányuló - kötelező tanulmányi út esetén annak időtartamára a 14. § (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti feltételekkel költségtérítésre jogosult, ha a fogadó fél azt nem téríti meg, vagy természetben nem biztosítja.

(2) Ha a fogadó fél vagy a kiküldő nem biztosítja térítésmentesen, a kiküldött

a) a képzésben való részvételhez elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezően előírt és leigazolt tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítésére,

b) a képzés helyszínére történő kiutazás, a képzés befejezését követő hazautazás, valamint a legszükségesebb személyi ingóságok szállítási költségeihez való hozzájárulásra, és

c)[129] a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő képzés esetén összesen 1,a 12 hónapot meghaladó, de legfeljebb 24 hónapig terjedő képzés esetén összesen 2, a 24 hónapot meghaladó, de legfeljebb 36 hónapig terjedő képzés esetén összesen 3, a 36 hónapot meghaladó képzés esetén összesen 4 alkalommal a szabadságra történő hazatéréskor a 16. § (2)-(4) bekezdése, valamint a 17. § (2) bekezdése szerint utazási költségátalányra

jogosult.

(2a)[130] A (2) bekezdés c) pontja szerinti utazási költségátalányt a kiküldött írásbeli kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv a kérelem beérkezését követő 15. napig utalja át a kiküldött részére.

(2b)[131] A (2) bekezdés c) pontjától eltérően az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi képzést folytató kiküldött a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számú alkalommal utazási jegyre jogosult, ha azt legkésőbb a kiutazást követő 30. napig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri. Az utazási jegy igényléséhez a kiküldött köteles az utazások időpontjáról az azt megelőző 60. napig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére. A Honvédség utaztatásért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik a kiküldött által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak a kiküldött részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti haza- és visszautazási lehetőséget a kiküldött évenként egyszer veheti igénybe, amelynek során igazodnia kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmányi szünetek időpontjához. Az utazási lehetőség - a (4) bekezdés kivételével - nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok évek között nem csoportosíthatók át és nem halmozhatók.

(4)[132] A 9 hónapnál hosszabb, de 18 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldi képzés esetén a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás vagy a (2b) bekezdés szerinti utazási jegy - a kiküldött kérelmére - a kiküldött helyett házastársa vagy aa 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő gyermeke utazásához is igénybe vehető.

(5)[133] A (2) bekezdés b) és c) pontját, továbbá a (2a) és (2b) bekezdést a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók tekintetében is alkalmazni kell.

(6) Ha a fogadó fél a képzésen való részvétel alapfeltételeként határozza meg, hogy a kiküldött a képzés időtartamára érvényes utas-, illetve balesetbiztosítással rendelkezzen, akkor az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének jóváhagyása esetén a biztosítás díját a Honvédség a kiküldött részére megtéríti.

(7) Honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében a Honvédség megtéríti az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az Ebtv. alapján meg nem térített hányadát.

(8)[134] Az NFTC program keretében Kanadában külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére az állomáshely szerinti országon belüli, képzéssel összefüggésben indokolt utazások lebonyolítása érdekében bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető. A gépjárműbérlés költségének a Honvédség által megtéríthető legmagasabb összegét a 16. § (4) bekezdése szerinti utazási költségátalánnyal egy helyen és időben, de attól elkülönített módon kell közzétenni.

(9)[135] A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés igénybevétele esetén a kiküldött az így megtérített eszközöket köteles a képzés befejezését követően az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni.

35. Előleg

61. § A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött a 30. § szerint utazási előlegre jogosult, amelyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv kérelemre, indokolt esetben legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelő összegű kiegészítéssel megemelhet.

36. Egyéb eljárási szabályok

62. § (1) A fogadó fél által a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatásokat - elnevezésüktől függetlenül - bele kell számítani a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés együttes összegébe. Nem lehet beszámítani a kiküldöttnek a Honvédségtől és a fogadó féltől független szervtől, személytől nem a megélhetéssel összefüggésben biztosított juttatást, így különösen a tanulmányi verseny díját.

(2) A fogadó fél által biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a Honvédség központi személyügyi szerve az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére megküldött igazolással igazolja.

(3) A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött a szolgálati út betartásával köteles írásban tájékoztatni a Honvédség központi személyügyi szervét a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezett változásokról.

A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni a kiküldöttet. Az e bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő kiküldöttek esetén is azzal, hogy a képzés ideje alatti változásokkal összefüggő pénzügyi elszámolást a képzés befejezése után, a hazaérkezést követően kell végrehajtani.

63. § (1) Ha a fogadó fél által a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés együttes összegét, a kiküldött a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra és szállás-költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti a kiküldöttet.

(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kiküldöttől nem lehet elvonni.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

65. § E rendeletet a hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a 2012. szeptember 1-je előtt, továbbá önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozat alapján a 2012. szeptember 1-jét követően megkezdett tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet2) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1b) bekezdésének, valamint 74. § (7) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni,

b) a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos 23. § (3) bekezdése alapján jóváhagyott iskoláztatási költségtérítés a feltételek változatlansága esetén a kiküldöttet a külföldi szolgálata befejezéséig - ideértve annak meghosszabbítását is - külön kérelem benyújtása nélkül megilleti,

c) azon EU-beosztást betöltő részére, aki a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 74. § (8) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő ellátmányra jogosult, annak összegét a külföldi szolgálat befejezéséig - ideértve annak meghosszabbítását is -, azonban legfeljebb az EU-beosztást betöltő e rendelet hatálybalépését követő más külföldi beosztásba történő áthelyezéséig tovább kell folyósítani,

d) az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt, valamint a kiküldött kérelmére vagy beleegyezésével az e rendelet hatálybalépését megelőzően meghosszabbított külföldi szolgálat esetén a 41. § (2) és (3) bekezdése helyett a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni, és

e) az 52. § (2) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően megkezdett ideiglenes külföldi szolgálatok esetében kell alkalmazni.

66. §[136] (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet3) 9. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. mellékletét 2013. október 26-tól kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a HM rendelet3

a) 2. §-ával megállapított 7. §-át és

b) 8. § b), j), l) és m) pontjával megállapított 1. § (4) bekezdését, 25. § (8) bekezdését, 55. § (1) bekezdését és 56. § (2) bekezdését

2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

67. §[137] E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § a)-c) pontjával megállapított 44/C. § (1) bekezdését és (3) bekezdését, továbbá 44/D. § (1) bekezdését 2014. május 8-tól kell alkalmazni.

68. §[138] (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet4) 2. §-ával megállapított 35/A. §-át 2014. augusztus 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött esetén a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a külföldi szolgálat megkezdéséhez kapcsolódóan a 18. § (1) bekezdésének lakásberendezésre vonatkozó rendelkezései és a 23. § nem alkalmazhatók. A HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a külföldi szolgálat HM rendelet4 hatálybalépését megelőző időszakára felmerült 35/A. § szerinti költségeket az illetékes logisztikai ellátó szerv részére benyújtott, a lakásbérleti szerződés és a lakásbérleti díj megfizetéséről szóló bizonylat másolata, egyéb költségtérítés esetében az arról szóló számla ellenében téríti meg a Honvédség. A kifizetést a Honvédség a lakásbérleti szerződés és a lakásbérleti díj megfizetéséről szóló bizonylat másolata és a számla benyújtását követő 30 napon belül teljesíti.

(2) E rendeletnek a HM rendelet4 4. § (1) bekezdésével és 1. mellékletével megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sorát 2015. június 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a Honvédség a HM rendelet4 hatálybalépését megelőző időszakra esedékes külszolgálati ellátmány különbözetének összegét a HM rendelet4 hatálybalépését követő hónapra járó külszolgálati ellátmány összegével együtt folyósítja a kiküldött részére.

(3) E rendeletnek a HM rendelet4

a) 4. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 6. mellékletét 2015. február 1-jétől,

b) 5. § c) pontjával megállapított 3. § (6) bekezdését 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

69. §[139] E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet5)

a) 4. §-ával megállapított 7. § (1) bekezdését, 12. §-ával megállapított 37. § (3) bekezdését, 13. §-ával megállapított 39/A. § (2) bekezdését, 14. §-ával megállapított 45. § (2) bekezdését, 17. § g) pontjával megállapított 27. § (2) bekezdését, valamint 18. § (1)-(3) bekezdésével és 1-3. mellékletével megállapított 1., 6. és 7. mellékletét 2015. július 1-jétől,

b) 4. §-ával megállapított 7. § (2) bekezdését a HM rendelet5 hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítők esetén a HM rendelet5 hatálybalépését követő hónap első napjától

kell alkalmazni.

70. §[140] E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 35. § (3) bekezdését 2016. június 15-től kell alkalmazni.

71. §[141] E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (IV. 20.) HM rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdés c) pontját a 2017. évi kifizetések tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kiküldött 2017. április 30-ig nyilatkozik arról, hogy az utazási költségátalány átutalását 2017. május 15-ig vagy 2017. szeptember 30-ig kéri.

72. §[142] E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet6) megállapított 1. § (9) bekezdését a II. Fejezet hatálya alá tartozó kiküldöttel az állomáshelyen együtt élő házastársnak a HM rendelet6 hatálybalépését követően megkezdett foglalkoztatására kell alkalmazni.

73. §[143] E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított 2. § (1) bekezdés 13a. és 19a. pontját, 3. § (1) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 22. § (4) bekezdését, 22/A. §-át, 9/A. alcímét, 30/A. § (4) bekezdését, 35. § (2a) és (4) bekezdését, valamint 35/C. §-át 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[144]

A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők ellátmánya szorzószámainak mértéke

ABCD
1.Hivatásos, szerződéses és önkéntes
tartalékos katonák
(rendszeresített rendfokozat)
Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési osztály, vezetői
megbízás)
Kormánytisztviselők
(munkakör, besorolási osztály/fizetési
fokozat, vezetői munkakör)
Ellátmány
szorzószáma
2.vezérezredes--4,2
3.altábornagy--4,0
4.vezérőrnagy--3,8
5.dandártábornok-- főosztályvezető
- MÁNK VPR képviseletvezető
3,5
6.ezredesfizetési osztálytól függetlenül
magasabb vezető
- főosztályvezető-helyettes
- MÁEK KK képviseletvezető
3,2
7.alezredes- HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Bécsi Kirendeltség,
kirendeltség vezető
- "H"-"J" fizetési osztály - fizetési
osztálytól függetlenül vezető
osztályvezető2,8
8.őrnagy-I/11-I/172,6
9.százados"G" fizetési osztályI/7-I/102,3
10.főhadnagy"F" fizetési osztályI/4-I/62,3
11.hadnagy"E" fizetési osztályI/1-I/32,2
12.főtörzszászlós-II/15-II/172,2
13.törzszászlós"D" fizetési osztályII/12-II/142,1
14.zászlós-II/9-II/112,0
15.főtörzsőrmester-II/6-II/81,9
16.törzsőrmester"C" fizetési osztályII/3-II/51,8
17.őrmester-II/1-II/21,6
18.legénységi állománycsoport"A"-"B" fizetési osztálykormányzati ügykezelő1,3

2. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

Az ellátmányalap havi nettó összege országonként

[145]
ABC
1.Állomáshely szerinti országPénznemEllátmányalap összege
2.AFRIKA
3.AlgériaEUR747
4.Dél-afrikai KöztársaságEUR740
5.EgyiptomEUR647
6.KenyaEUR699
7.LíbiaEUR746
8.MarokkóEUR724
9.NigériaEUR747
10.TunéziaEUR740
11.AMERIKA
12.Amerikai Egyesült ÁllamokUSD1055
13.ArgentínaEUR660
14.BrazíliaEUR681
15.ChileEUR676
16.KanadaEUR764
17.KolumbiaEUR644
18.KubaEUR747
19.MexikóEUR699
20.PeruEUR683
21.VenezuelaEUR711
22.AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
23.AusztráliaEUR736
24.ÁZSIA
25.AfganisztánEUR869
26.AzerbajdzsánEUR737
27.Egyesült Arab EmírségekEUR731
28.GrúziaEUR737
29.IndiaEUR683
30.IndonéziaEUR725
31.IrakEUR876
32.IránEUR715
33.IzraelEUR740
34.JapánEUR949
35.JordániaEUR709
36.KatarEUR667
37.KazahsztánEUR737
38.KínaEUR772
39.Koreai KöztársaságEUR772
40.KuvaitEUR724
41.LibanonEUR796
42.MalajziaEUR668
43.MongóliaEUR672
44.PakisztánEUR699
45.PalesztinaEUR740
46.Szaúd-ArábiaEUR708
47.SzingapúrEUR692
48.SzíriaEUR715
49.TajvanEUR709
50.ThaiföldEUR683
51.TörökországEUR800
52.VietnamEUR676
53.EURÓPA
54.AlbániaEUR804
55.AusztriaEUR868
56.BelgiumEUR845
57.Bosznia-HercegovinaEUR692
58.BulgáriaEUR683
59.CiprusEUR764
60.CsehországEUR740
61.DániaEUR941
62.ÉsztországEUR724
63.FehéroroszországEUR737
64.FinnországEUR852
65.FranciaországEUR852
66.GörögországEUR756
67.HollandiaEUR820
68.HorvátországEUR731
69.ÍrországEUR845
70.KoszovóEUR699
71.LengyelországEUR692
72.LettországEUR724
73.LitvániaEUR680
74.LuxemburgEUR847
75.MacedóniaEUR685
76.MoldovaEUR715
77.MontenegróEUR699
78.Nagy-BritanniaEUR901
79.NémetországEUR845
80.NorvégiaEUR981
81.OlaszországEUR836
82.OroszországEUR796
83.PortugáliaEUR780
84.RomániaEUR694
85.SpanyolországEUR788
86.SvájcEUR933
87.SvédországEUR868
88.SzerbiaEUR699
89.SzlovákiaEUR772
90.SzlovéniaEUR708
91.UkrajnaEUR732
92.VatikánEUR836

3. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[146]

Az ellátmánypótlék havi nettó összege országonként

ABC
1.Állomáshely szerinti
ország
PénznemEllátmánypótlék összege
2.AfganisztánEUR174
3.AlbániaEUR80
4.AlgériaEUR112
5.AzerbajdzsánEUR74
6.Bosznia-HercegovinaEUR104
7.Egyesült Arab EmírségekEUR73
8.EgyiptomEUR65
9.FehéroroszországEUR74
10.GrúziaEUR74
11.IndiaEUR68
12.IndonéziaEUR73
13.IrakEUR175
14.IránEUR107
15.IzraelEUR111
16.KatarEUR67
17.KazahsztánEUR74
18.KenyaEUR70
19.KínaEUR77
20.KoszovóEUR105
21.KubaEUR112
22.KuvaitEUR72
23.LibanonEUR119
24.LíbiaEUR75
25.MacedóniaEUR69
26.MexikóEUR70
27.MoldovaEUR72
28.NigériaEUR112
29.OroszországEUR80
30.PakisztánEUR140
31.PalesztinaEUR111
32.Szaúd-ArábiaEUR69
33.SzerbiaEUR70
34.SzíriaEUR72
35.UkrajnaEUR73
36.VietnamEUR68

4. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[147]

A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke

ABCDEFGH
1.Tandíj-
költség
mértéke
1
gyermek
esetében
2 gyermek esetében3 vagy több gyermek esetébenFogyatékos
gyermek
esetében
2.0-10.000
EUR-ig
50%1.
50%
2.
60%
1.
50%
2.
60%
3.
70%
80%
3.10.001-
15.000
EUR-ig
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
6.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
50%-a
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
6.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
50%-a
7.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
60%-a
8.000 EUR
és a 10.001-
15.000 EUR
közötti rész
80%-a
4.15.001-
20.000
EUR-ig
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
8.500
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
40%-a
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
8.500
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
40%-a
10.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
50%-a
12.000 EUR
és a 15.001-
20.000 EUR
közötti rész
80%-a
5.20.000
EUR
felett
8.500
EUR
8.500
EUR
10.500
EUR
8.500
EUR
10.500
EUR
12.500
EUR
16.000 EUR

5. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők ellátmányának havi mértéke (a felszámítási alap szorzatában meghatározva)[148]

I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma

AB
1.Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozatAlapellátmány szorzószáma
2.vezérőrnagy14,85
3.dandártábornok13,75
4.ezredes12,65
5.alezredes11,22
6.őrnagy10,34
7.százados9,68
8.főhadnagy9,38
9.hadnagy9,04
10.főtörzszászlós7,22
11.törzszászlós7,06
12.zászlós6,91
13.főtörzsőrmester6,57
14.törzsőrmester6,16
15.őrmester5,83
16.legénységi állománycsoport5,45

II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma

1. Első szempont: biztonsági körülmények

AB
1.KategóriaSzorzószám
2.1. mérsékelten veszélyeztetett0,00
3.2. veszélyeztetett1,76
4.3. fokozottan veszélyeztetett2,75
5.4. jelentősen veszélyeztetett4,40
6.5. kiemelten veszélyeztetett7,04
7.6. különösen veszélyeztetett7,84
8.7. magasfokon veszélyeztetett8,80
9.8. rendkívüli veszélyeztetettségű9,70

2. Második szempont: éghajlati viszonyok

AB
1.KategóriaSzorzószám
2.1. hazánkhoz hasonló0,00
3.2. hazánktól eltérő0,44
4.3. hazánktól szélsőségesen eltérő1,32
5.4. extrém2,42

6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[149]

A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

ABCD
1.Rendszeresített rendfokozatUNIFIL
(Libanon)
MINURSO
(Nyugat-Szahara)
MINUSCA
(Közép-afrikai Köztársaság)
2.vezérezredes-ezredes41,5 USD72,0 USD59,0 USD
3.alezredes-őrnagy29,5 USD60,0 USD48,0 USD
4.százados-hadnagy19,0 USD49,5 USD41,0 USD
5.altiszti és legénységi
állománycsoport
10,0 USD39,0 USD30,0 USD

7. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[150]

A tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmánya szorzószámainak mértéke

ABCDE
1.Hivatásos és szerződéses
katonák
(a képzés megkezdése előtti
beosztáshoz rendszeresített
rendfokozat)
Közalkalmazottak
(a képzés megkezdése előtti
munkakör, fizetési osztály, vezetői
megbízás)
Honvéd tisztjelöltek és
honvéd altisztjelöltek
Kormány- tisztviselők
(a képzés megkezdése előtti
munkakör, besorolási osztály/
fizetési fokozat, vezetői
munkakör)
Ellátmány
szorzószáma
2.vezérezredes---2,00
3.altábornagy---1,90
4.vezérőrnagy---1,85
5.dandártábornok--főosztályvezető1,80
6.ezredesfizetési osztálytól függetlenül
magasabb vezető
-főosztályvezető-
helyettes
1,75
7.alezredes- "H"-"J" fizetési osztály
- fizetési osztálytól
függetlenül vezető
osztályvezető1,70
8.őrnagy--I/11-I/171,65
9.százados"G" fizetési osztály-I/7-I/101,60
10.főhadnagy"F" fizetési osztály-I/4-I/61,55
11.hadnagy"E" fizetési osztály-I/1-I/31,50
12.főtörzszászlós--II/15-II/171,45
13.törzszászlós"D" fizetési osztály-II/12-II/141,40
14.zászlós--II/9-II/111,35
15.főtörzsőrmester--II/6-II/81,30
16.törzsőrmester"C" fizetési osztály-II/3-II/51,25
17.őrmester--II/1-II/21,20
18.legénységi
állománycsoport
"A"-"B" fizetési osztály-kormányzati ügykezelő1,15
19.--IV. évfolyamos
tisztjelölt
-1,10
20.--II-III. évfolyamos
tisztjelölt
-1,05
21.--- I. évfolyamos
tisztjelölt
- altisztjelölt
-1,00

8. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez[151]

Az egyes engedélyező elöljárói jogkörök gyakorlásának rendje

ABC
1.Engedélyező elöljárói jogkör megnevezéseKiküldöttek köreEngedélyező elöljáró
2.1. Külszolgálati ellátmány
megállapítása [7. és 8. §]
1.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
3.1.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
4.1.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
5.2. Műveleti terület feletti
légtérben végrehajtott feladatért
járó juttatás megállapítása [13. §]
2.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint a 2. §
(2) bekezdés f) pont fa)-fc) és fe) alpontja
szerinti szervezetek katona állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
6.2.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
állománya
a honvédségi szervezet vezetője
7.2.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
8.3. Kiküldetési költségek
megtérítésének engedélyezése
[14. § (1) és (2) bekezdés]
3.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
9.3.2. a MÁEK KK vezetőjea HM védelempolitikáért és védelmi
tervezésért felelős helyettes
államtitkára (a továbbiakban:
HM VPVTHÁT)
10.3.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
11.3.4. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
12.3.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
13.3.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
14.3.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
15.3.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
16.3.9. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
17.4. Béketámogató műveletben
történő részvételért járó
juttatások megállapítása [14. §
(3) bekezdés]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona
állomány
a Honvéd Vezérkar főnöke
18.5. Első ki- és végleges hazautazási
költségek megtérítésének
engedélyezése [15. §
(1) bekezdés a) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
19.6. Szolgálati érdekű
hazarendeléssel összefüggő
utazási költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint
az utazás időtartamának és
útvonalának meghatározása
a 15. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti utazás esetén
[15. § (1) bekezdés c) pont és
(3) bekezdés c) pont]
6.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
20.6.2. a MÁEK KK vezetőjea HM VPVTHÁT
21.6.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
22.6.4. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
23.6.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
24.6.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
25.6.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
26.6.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
27.7. A 15. § (1) bekezdés b) és
d)-g) pontja szerinti utazási
költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint
az utazás időtartamának és
útvonalának meghatározása
a 15. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti utazás esetén
[15. § (3) bekezdés c) pont]
7.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
28.7.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
29.7.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
30.8. Szállítási költségek
megtérítésének engedélyezése
[18. és 19. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
31.9. Lakhatással összefüggő
költségek megtérítésének
engedélyezése [20-23. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
32.10. Az Ebtv. alapján
megtéríthető egészségügyi
költségek megelőlegezésének
engedélyezése
[24. § (2) bekezdés]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője
33.11. Védőoltások költségének
megtérítése [24. § (5) bekezdés]
11.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
34.11.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
35.11.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
36.12. Vízumköltség, szolgálati
üggyel kapcsolatos postaköltség
megtérítésének engedélyezése
[26. § a) és b) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
37.13. Egészségügyi szűrővizsgálat
belföldi utazási költségei
[26. § c) pont]
13.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
38.13.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
39.13.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
40.14. Ellátmányelőleg és
utazási előleg kifizetésének
engedélyezése [28-30. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője
41.15. Szolgálati gépjármű eseti
magáncélú használatának
és a felmerülő költségek
megtérítésének engedélyezése
[31. § (1) bekezdés a) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
42.16. Saját tulajdonú gépkocsi és
szolgálati gépjármű szolgálati
célú igénybevételének
és a felmerülő költségek
megtérítésének engedélyezése,
továbbá az ellátmányelőleg
felhasználásával vásárolt
gépkocsi használatának
elrendelése [31. § (1) bekezdés
a) és b) pont, 31. § (4) bekezdés]
16.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
43.16.2. a MÁEK KK vezetőjea HM VPVTHÁT
44.16.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
45.16.4. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
46.16.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
47.16.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
48.16.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
49.16.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
50.16.9. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
51.17. Gépjárműbérléssel
összefüggő költségek
megtérítésének engedélyezése
[31. § (5) bekezdés]
17.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
52.17.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
53.17.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[2] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[3] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[4] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[5] Módosította a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.06.25.

[6] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[7] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 37. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[8] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 37. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[9] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[10] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[11] Beiktatta a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[12] Módosította a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.06.25.

[13] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.01.

[14] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[15] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[16] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[17] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[18] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.01.

[19] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[20] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] A nyitó szövegrészt megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 76. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[24] Beiktatta a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[25] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § c) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[26] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[27] Módosította a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.06.25.

[28] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[29] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § d) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[30] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[31] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § e) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[32] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[33] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[34] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 39. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 10. § -a. Hatálytalan 2014.05.08.

[36] Megállapította a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.25.

[37] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[38] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[39] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[40] Megállapította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.12.25.

[41] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[42] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 76. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[43] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[44] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[45] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[46] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 77. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[47] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[48] Módosította a 2/2017. (IV. 20.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.21.

[49] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 65. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[50] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[51] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § f) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[52] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[53] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 66. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[54] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[55] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 47. § a) pontja. Hatálytalan 2017.09.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 47. § a) pontja. Hatálytalan 2017.09.01.

[58] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[59] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[60] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § f) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[61] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[62] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 67. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[63] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 40. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[64] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 68. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[65] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[66] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[67] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 68. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[68] Az alcímet beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[69] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[70] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[71] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[72] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[73] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[74] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 76. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[75] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[76] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § f) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[77] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § i) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[78] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § j) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[79] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § k) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[80] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § g) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[81] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 69. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[82] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § f) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[83] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 69. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[84] A záró szövegrészt módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 77. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[85] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 70. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[86] Beiktatta a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.12.25.

[87] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 70. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[88] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 76. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[89] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § f) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[90] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 71. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[91] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 42. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[92] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § f), és h) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[93] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § g) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[94] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 47. § b) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[95] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.01.

[96] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 43. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.01.

[97] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 46. § h) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[98] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 43. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.09.01.

[99] Beiktatta a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.06.25.

[100] Módosította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 47. § b) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[101] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 44. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[102] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § h) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[103] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 3. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[104] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § i) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[105] Módosította a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[106] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[107] Módosította a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[108] Módosította a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[109] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[110] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[111] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 5. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[112] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 6. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[113] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 76. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[114] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 6. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[115] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[116] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[117] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[118] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[119] Megállapította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.25.

[120] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[121] Megállapította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.25.

[122] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § j) pontja. Hatályos 2014.12.25.

[123] Beiktatta a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.25.

[124] Módosította a 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.06.09.

[125] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 15. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[126] Módosította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 8. § l) pontja. Hatályos 2014.05.08.

[127] Módosította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 17. § i) pontja. Hatályos 2015.07.21.

[128] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 77. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[129] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[130] Beiktatta a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[131] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 77. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[132] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § k) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[133] Módosította a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[134] Beiktatta a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.25.

[135] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 75. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[136] Beiktatta a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 7. § -a. Hatályos 2014.05.08.

[137] Beiktatta a 17/2014. (XII. 17.) HM rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.12.25.

[138] Beiktatta a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.06.25.

[139] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.07.21.

[140] Beiktatta a 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[141] Beiktatta a 2/2017. (IV. 20.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.04.21.

[142] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 45. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[143] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 45. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[144] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[145] Módosította a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.25.

[146] Megállapította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.05.08.

[147] Megállapította a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.05.08.

[148] A címet módosította a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[149] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[150] Megállapította a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

[151] Beiktatta a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.07.21.

Tartalomjegyzék