17/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 20. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben és

a 19. és 21. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának működtetésére vonatkozó általános követelmények

1. § E rendelet alkalmazásában

1. informatikai alkalmazás: a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban: országos kamara) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényben (a továbbiakban: Kjnp.) meghatározott, a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések (a továbbiakban együtt: vagyonjogi szerződés) elektronikus nyilvántartásának (a továbbiakban: vagyonjogi szerződések nyilvántartása) a vezetésére, és a vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő adatigénylések teljesítésének a technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők és a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdése szerinti, az informatikai alkalmazást - törvényben meghatározott feladata ellátása során térítésmentesen (így különösen a felmerülő költségek megtérítése alól mentesen) - igénybe vevő szervek (a továbbiakban: közfeladatot ellátó szerv) részére rendelkezésre álló országosan egységes számítástechnikai rendszere,

2.[1] közjegyző: az a közjegyző és közjegyző-helyettes (a továbbiakban együtt: közjegyző), aki a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adatot bejegyez, továbbá az a közjegyző, közjegyzőhelyettes, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 29. § (2a) bekezdésében nevesített jogkörében eljáró közjegyzőjelölt, valamint a Kjtv. 29. § (2b) bekezdésében nevesített jogkörében eljáró közjegyzői irodai ügyintéző, aki a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából adatot igényel,

3. üzemszerű karbantartás: az informatikai alkalmazás tervszerű és rendkívüli esetekben végzett, előzetes tájékoztatás alapján, előre meghatározott időtartamig tartó karbantartása, ami alatt az informatikai alkalmazás szolgáltatásai nem érhetők el,

4. üzemzavar: az informatikai alkalmazás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

2. § (1) Az informatikai alkalmazás alkalmazásgazdája és adatgazdája az országos kamara elnöke.

(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor bízhat meg más személyt (a továbbiakban: külső szolgáltató), ha az vállalta a Kjnp.-ben és az e rendeletben előírt követelmények betartását és azt, hogy az informatikai alkalmazás kezelésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási nyilatkozatot tesznek, valamint kötelezettséget vállalnak a tudomásokra jutott titok külön jogszabály szerinti megtartására.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítését az országos kamarának a külső szolgáltatóval megkötött szerződésben kell biztosítania.

(4) Az országos kamarának folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a külső szolgáltató teljesítése szerződésszerű-e.

3. § (1) Az országos kamara biztosítja, hogy az informatikai alkalmazás - a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő bejegyzés és az abból történő adatigénylés céljára - munkanapokon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen.

(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről legalább 72 órával annak kezdetét megelőzően, és a karbantartási ideje alatt is tájékoztatást ad a közjegyző és a közfeladatot ellátó szerv részére. Az üzemszerű karbantartást az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül kell elvégezni.

(3) Az üzemzavarról az országos kamara a honlapján ad tájékoztatást.

4. § (1) A közjegyző köteles az irodájának megnyitásától kezdve a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzést és a nyilvántartásból való adatigénylést lehetővé tévő elektronikus adatkapcsolat kialakításának feltételeit irodájában biztosítani.

(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai alkalmazást, valamint az adatok megőrzését és törlését biztosítja, továbbá az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket elérhetővé teszi.

(3) A közjegyző a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő bejegyzésre és az abból történő adatigénylésre szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a Kjtv. szerinti, az országos kamara által rendszeresített minősített elektronikus aláírást használ.

2. A vagyonjogi szerződés tényének bejegyzése a vagyonjogi szerződések nyilvántartásba

5. § (1) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adat bejegyzésére az informatikai alkalmazás erre szolgáló felületén, az erre rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével kerül sor.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus adatlap kitöltésének befejezésekor, az adatlap elektronikus aláírását követően a közjegyző nevét és székhelyét, valamint a bejegyzés pontos időpontját a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában rögzítse.

6. § Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi adatot, akkor azokat a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában - az elektronikus adatlap elektronikus aláírását követően - rögzítse,

b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző részére,

c) az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló rendszerüzenet képernyőn való megjelenítésével értesítse a közjegyzőt.

7. § Ha az informatikai alkalmazás a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő adatrögzítés időpontjában nem elérhető a közjegyző számára, a bejegyzést az informatikai alkalmazás újbóli rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb a rendelkezésre állást követő munkanap 12 óráig teljesíteni kell.

3. A bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése a nyilvántartásba

8. § A vagyonjogi szerződés módosítása tényének bejegyzése iránt a közjegyző akkor intézkedhet, ha a módosítással egységes szerkezetbe foglalt vagyonjogi szerződés is benyújtásra került a közjegyzőnek.

9. § (1) A vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése esetén a közjegyző az új adatot az adat bejegyzésére irányadó szabályok (5. §) szerint jegyzi be a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában.

10. § (1) Ha a szerződő félnek a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adata megváltozott, azt a közjegyző részére haladéktalanul be kell jelentenie.

(2) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatok változását azt követően jegyzi be a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, hogy a bejelentő személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával meggyőződött.

4. A nyilvántartás adatainak kijavítása

11. § (1) Ha a közjegyző észleli, hogy a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bejegyzett adatot elírás miatt ki kell javítani, az adat kijavítása iránt hivatalból intézkedik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett e rendeletnek a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adat bejegyzésére vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában.

5. Betekintés a nyilvántartásba

12. § (1) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (3) bekezdése esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen a

a) betekintést kérőnek az azonosítására alkalmas adatait és

b) jogi érdek igazolásának módját.

(2) Ha a betekintés megtagadásának nincs helye, a közjegyző a betekintést kérő részére biztosítja - az informatikai alkalmazás szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró módon - a vagyonjogi szerződések nyilvántartása adatainak megismerését.

6. Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tartalmáról

13. § (1) A Kjnp. 36/K. § (5) bekezdése alapján történő felvilágosítás adás a vagyonjogi szerződés tényének, a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során eljárt közjegyzőtől kérhető; ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, arról a felvilágosítást kérőt tájékoztatja.

(2) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen

a) a felvilágosítást kérőnek az azonosítására alkalmas adatait és

b) annak igazolásának módját, hogy a felvilágosítást kérő valamelyik szerződő féltől írásbeli felhatalmazást kapott.

(3) A vagyonjogi szerződés tartalmáról szóló felvilágosítás adása során a közjegyző a vagyonjogi szerződésről

a) - ha a vagyonjogi szerződést a felvilágosítást adó közjegyző készítette - kiadmányt,

b) - ha a vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták vagy azt másik közjegyző készítette - hiteles másolatot

készít.

7. Közjegyzői lekérdezés a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából

14. § (1) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy(ek) Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) a lekérdezést végző közjegyző nevét és székhelyét, valamint a lekérdezés időpontját a nyilvántartásban rögzítse,

b) az adatigénylést ne teljesítse, ha az adatlap nem tartalmazza legalább az érintett személy(ek) családi és utónevét, valamint - a születési családi és utónév kivételével - egy további természetes személyazonosító adatát; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,

c) ha az adatigénylés során kitöltött adatokkal részben egyezően az érintett személy(ek) adatai szerepelnek a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában, erről az adatok képernyőn való megjelenítésével értesítse az adatigénylőt,

d) ha az érintett személy(ek) a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel(nek) a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában, az adatigénylést ezen eredmény közlésével teljesítse,

e) tegye lehetővé az adatszolgáltatásban szereplő adatok szerkesztésre alkalmas formátumban történő exportálását és nyomtatását.

8. A nyilvántartás adatainak őrzése és őrzési időt követő törlése

15. § (1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan és visszaállíthatatlanul törölje a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából a vagyonjogi szerződésre vonatkozó valamennyi adatot, ha a legutolsó bejegyzés időpontja óta 100 év eltelt.

(2) A Kjnp. 36/K. § (6) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatokat az országos kamarának az informatikai alkalmazás útján 5 év elteltével kell visszaállíthatatlanul törölnie.

9. Költségtérítés

16. § (1) Az informatikai alkalmazás létrehozásának, működésének és fejlesztésének költségeit az országos kamara viseli.

(2) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzés költségtérítése 10 000 forint; a nyilvántartásból való lekérdezés költségtérítése 1000 forint.

(3) A költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget az országos kamara honlapján közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt fizetési számla javára kell teljesíteni.

(4) A költségtérítés megfizetéséről a számviteli bizonylatot az országos kamara állítja ki.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.

18. § Az országos kamara az informatikai alkalmazás elektronikus rendszerének tervezése, kialakítása és működtetése, valamint az abból történő adatszolgáltatások nyújtása során 2015. március 15. napjáig gondoskodik az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban e §-ban: törvény) és végrehajtási rendeletei előírásainak való megfelelésről, valamint a törvény 15. §-a szerinti nyilvántartásba vétel érdekében szükséges bejelentésről.

19. §[2]

20. §[3]

21. §[4]

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 41. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére