184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5-7. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklet aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatából finanszírozott egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2013. november 1-je és 2014. május 31-e között jelentett és elszámolt aktív fekvőbetegszakellátási teljesítménykeretén felüli, legfeljebb 4 százalék többletteljesítményének az alapdíj 100 százalékán történő egyszeri díjazására jogosult, figyelemmel az ezen időszakban a Kr. 28. § (1b) bekezdése szerint elszámolt teljesítményekre is. A díjazás fedezetére a Kr. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

(2) A Kr. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzat terhére

a) 8104,2 millió forint illeti meg az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó vagy fenntartásában levő egészségügyi szolgáltatókat,

b) 1521,8 millió forint illeti meg - ide nem értve az egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltatókat - a nem az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó vagy fenntartásában levő egészségügyi szolgáltatókat,

c) 26,4 millió forint illeti meg az egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltatókat,

azzal, hogy az e bekezdés szerinti összeg az egészségügyi szolgáltatókat a 2014. május 31-én lejártnak minősülő szállítói kötelezettségállományuk arányában illeti meg.

(3) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: finanszírozó) az (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás, illetve támogatás (a továbbiakban együtt: működési támogatás) mértékét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján állapítja meg.

(4) A finanszírozó a működési támogatást 2014. július 31-ig utalványozza, és a működési támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatók körét, valamint a támogatás mértékét a honlapján közzéteszi.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást kizárólag a következő tartozásai csökkentésére fordíthatja, a következő sorrendben:

a) a működési támogatás 50%-a a 2014. május 31-én lejártnak minősülő köztartozások, illetve 90 napon túl lejárt szállítói tartozások;

b) a működési támogatás 50%-a, továbbá az a) pont szerinti tartozások kiegyenlítését követően az ott meghatározott támogatási hányad fennmaradó része

ba) a 2014. május 31-én lejártnak minősülő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti közreműködők és személyes közreműködők, valamint az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében egészségügyi tevékenységet végzők felé fennálló tartozások,

bb) a 2014. május 31-én lejártnak minősülő, más egészségügyi szolgáltató felé fennálló tartozások,

bc) a gyógyító-megelőző ellátás közvetlen költségeként könyvelt, 2014. május 31-én lejártnak minősülő szállítói tartozások

csökkentésére használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után fennmaradó működési támogatást az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistája, illetve betegfogadási listája csökkentésére fordíthatja.

(3) A működési támogatás 2014. augusztus 31-ig használható fel.

(4) A működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerint fel nem használt összeget az egészségügyi szolgáltató az Egészségbiztosítási Alap részére 2014. szeptember 30-ig köteles visszatéríteni.

3. § (1) A működési támogatás jogszerű felhasználását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) 2015. január 31-ig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelről szóló törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről a KEHI 2015. március 31-ig tájékoztatja az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(2) A jogosulatlanul felhasznált visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett egészségügyi szolgáltatóval és a finanszírozóval közölni kell.

(3) A fel nem használt és határidőre vissza nem térített, valamint a jogosulatlanul felhasznált működési támogatást az egészségügyi szolgáltató a 2. § (5) bekezdése és a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő időszakra számított, a 2014. május 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni.

(4) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a kamattal növelt visszatérítendő összeget legfeljebb öt egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[1]

6. §[2]

7. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 184/2014. (VII. 25.)Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére