1/2014. (I. 3.) VM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott felhívás ellenére a díj megfizetésének igazolása nem történik meg a földhivatal által megadott határidőn belül, a földhivatal a földhasználati lap másolat, földhasználati összesítő szolgáltatására irányuló kérelmet, megkeresést elutasítja."

2. § A Díjrendelet a következő 7/A-7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő díja 4000 Ft.

(2) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.

(3) A Korm. r. 17/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatal bevételét képezi. A díj megfizetésére a 3. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A Korm. r. 17/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja a FÖMI bevételét képezi. A díj megfizetésére a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7/B. § A Korm. r. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása esetében a 7/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

3. § A Díjrendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "járási földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, a fővárosban a Budapesti 1. és 2. számú Földhivatal" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében "A megyei földhivatal a befolyt díjnak" szövegrész helyébe "A megyei földhivatal a földhasználati lap másolat kiadásából befolyt díjnak" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter