20/2014. (III. 12.) VM rendelet

a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. pénzügyi teljesítési időszak: 2013. július 1-jétől 2014. november 17-ig terjedő időszak;

2. végrehajtási időszak: 2013. július 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időszak.

2. § Pénzügyi hozzájárulás vehető igénybe a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra a bizonyos tagállamoknak a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok elkészítéséhez nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2013. október 17-i 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat) alapján, annak III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével

a) a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése,

b) a mintavétel,

c) a méhészetek és méhkolóniák egészségi állapotának ellenőrzése és

d) a tanulmányi programok megvalósítása

kapcsán felmerült költségekhez.

3. § (1) A pénzügyi hozzájárulás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímcsoporton rendelkezésre álló 48 948 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat 1. cikkében Magyarország számára meghatározott 114 209 euró pénzösszeg.

(2) A keretösszeg a végrehajtási időszakra 163 157 eurónak megfelelő forintösszeg.

4. § (1) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán vagy egyéb bizonylaton (a továbbiakban együtt: számla) szereplő költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó összege.

(2) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt nettó költségek 100%-a, de legfeljebb méhészeti látogatásonként 497 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével kiállított számlákon szereplő költségekhez abban az esetben vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a számlák kiállítási dátuma a végrehajtási időszakra esik, és a számlák pénzügyi teljesítése legkésőbb 2014. november 17-ig megtörténik. A pénzügyi hozzájárulás folyósítására csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogosult.

(5) A felmerült költségeket igazoló, pénzügyileg teljesített számlák meglétét a kérelmező az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon nyilatkozattal igazolja.

5. § (1) A pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a NÉBIH egy alkalommal postai úton vagy - képviselője útján - személyesen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, legkésőbb 2014. december 1-ig nyújthatja be az MVH-hoz.

(2) A kérelemhez csatolni kell a felmerült költségeket igazoló számlákról - méhészeti látogatási időszakonként - készült, 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt és a vizsgált méhészetekről készült, 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt.

(3) Az MVH a benyújtott kérelem elbírálását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős minisztert a jóváhagyott támogatás összegéről, és a keret kihasználtságáról.

(4) Az MVH a rendelkezésre álló keretösszegig hozhat döntést, a keretösszegen felüli támogatási igényt elutasítja.

6. § (1) Abban az esetben, ha a szükséges forrás

a) a támogatási döntés meghozatala időpontjában rendelkezésre áll, a kérelem jóváhagyását követő 30 napon belül,

b) a támogatási döntés meghozatala után kerül biztosításra, a szükséges forrás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül

utalja át az MVH a jogos támogatási összeget a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára.

(2) Az euróban meghatározott keretösszeg terhére teljesülő pénzügyi hozzájárulást forintban kell igényelni és az MVH forintban fizeti ki.

(3) E rendelet alkalmazásában az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, a rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a bizonyos tagállamoknak a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok elkészítéséhez nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2013. október 17-i 2013/512/EU bizottság végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §[1]

10. §[2]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS KIFIZETÉSE IRÁNTI KÉRELEM adattartalma a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz

1. Az ügyfél azonosító adatai

1.1. Az ügyfél ügyfél-azonosítója

2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

Méhészeti látogatások száma (db):

AB
Költségek megnevezéseA pénzügyi hozzájárulás igényelt összege
(Ft)
1.A laboratóriumi vizsgálatok költségei
2.Az ellenőrzés és mintavétel költségei
3.Általános költségek
4.Összesen:

3. Ügyfél nyilatkozata arról, hogy

3.1. Tudomásul veszi, hogy

a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;

b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles az MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - az MVH eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények őt terhelik;

c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet az állami adóhatóság hajt be;

d) amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem az MVH eljárási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

3.2. Nyilatkozik arról, hogy

a) a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelmen és mellékletein feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;

b) a költségek ténylegesen felmerültek és a 2013/512/EU bizottsági végrehajtási határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;

c) a felmerült költségeket igazoló számlák pénzügyi teljesítése legkésőbb 2014. november 17-ig megtörtént;

d) a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak;

e) az igényelt pénzügyi hozzájárulás mértéke méhészeti látogatásonként nem haladja meg a 497 eurónak megfelelő forintösszeget.

4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

5. Csatolandó melléklet: a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás és a vizsgált méhészetek adatai.

2. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról
Látogatási időszak:......
1.A laboratóriumi vizsgálatok költségei
Számla/egyéb bizonylat számaSzámla/egyéb bizonylat kiállítási idejeA számla/egyéb bizonylat által igazolt
nettó költség
(Ft)
2.Az ellenőrzés és mintavétel költségei
Számla/egyéb bizonylat számaSzámla/egyéb bizonylat kiállítási idejeA számla/egyéb bizonylat által igazolt
nettó költség
(Ft)
3.Egyéb, általános költségek
Számla/egyéb bizonylat számaSzámla/egyéb bizonylat kiállítási idejeA számla/egyéb bizonylat által igazolt
nettó költség
(Ft)
Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása

3. melléklet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelethez

A vizsgált méhészetek adatai
Állattartó neveÁllattartó lakhelye
(székhelye, telephelye)
Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék