2013. évi CCXXX. törvény

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1)[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2014. évi

a) bevételi főösszegét 15 983 668,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 17 135 149,5 millió forintban,

c) hiányát 1 151 480,8 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 2014. évi

a) bevételi főösszegét 2 964 608,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 964 608,2 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 2014. évi

a) bevételi főösszegét 1 884 177,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 884 177,5 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-ére tervezett adóssága 296,9 forint/euró, 240,6 forint/svájci frank és 225,0 forint/amerikai dollár árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerében 23 392,7 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 40,0 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 163,4 milliárd forint.

(2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 23 559,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 629,1 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 76,9%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2013. év végén várható 77,4%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

4. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az 5. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

5. § (1)[3] Céltartalék szolgál a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2014. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen[4]

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(3)[5] A Kormány a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím, - 3. mellékletben szereplő - 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2014. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre és kezességvállalásra nem jogosult. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve - az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre vonatkozó engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam, és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszköz átcseréléséhez, illetve biztosítékként annak megszerzéséhez kapcsolódik. Ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal és mögöttes pénzkövetelés, illetve pénzösszegnek a kibocsátó rendelkezésre bocsátása nélkül is létrehozható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékpapírszámláján.

(2) A 2014. évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2014. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2014. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2014. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2014. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 15 000,0 millió forint lehet.

(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő, átadott ingatlanok, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott, az állam javára megszerzett sport- és oktatási létesítmények összegszerű korlátozás nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2014. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2014. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2014. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni. Ezek a bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím-előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető.

(8) A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított, a XIII. Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.

(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2014. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technikai eszközök fenntartására és javítására és az értékesítési eljárások során felmerült kiadásokra használhatja fel. A 2014. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. cím. 2. Egyéb HM szervezetek alcím bevételeként kell elszámolni.

(10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával egészségügyi célra, így különösen egészségügyi célú beruházások és felújítások finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.

(11) A belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások és további belügyi, rendészeti célú ingatlanfejlesztési projektek finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.

(12) A szociális és gyermekvédelmi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával szociális és gyermekvédelmi célra, így különösen állami szociális és gyermekvédelmi célú beruházások és felújítások finanszírozására felhasználhatók. A Kormány határozatában - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.

7. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítása útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi, 1000,0 millió forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

8. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2014. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, a szabadságvesztés végrehajtásának célja elérése érdekében létrehozott gazdasági társaságtól elvont - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - osztalék-bevétel a 2014. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása közfeladat-ellátás érdekében teljes egészében a szabadságvesztés végrehajtásának a célja elérése érdekében létrehozott társaságok beruházásaira, fejlesztéseire, továbbá e gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszámának növelésére használható fel. A Kormány határozatában - legfeljebb e pénzforgalmilag teljesült osztalék bevételek mértékéig - új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.

(3) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül, külön jogcímként kell elszámolni.

(4)[6] Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel.

(5)[7] Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat.

(6) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni.

(7) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelheti.

6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2014. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2014. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2014. december 20-áig kell teljesíteni.

(8) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.

(9) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2014. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a központi költségvetés javára.

11. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2014. január 1-jétől 437 300 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 forint/év.

(5)[8] A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 33. § (7) és (13) bekezdésében megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

12. § (1)[9] A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai - a 23. § (21) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport bevételét képezi.

7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés a pénzalapok 2014. évi egyenlegét - az 1. melléklet szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként - alaponként a következők szerint állapítja meg:

a) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap hiányát 50 000,0 millió forintban,

b) a Bethlen Gábor Alap egyenlegét 0,0 millió forintban,

c) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap többletét 19 627,9 millió forintban,

d) a Nemzeti Kulturális Alap többletét 2000,0 millió forintban,

e) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap többletét 1,0 millió forintban,

f) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap többletét 5000,0 millió forintban.

(3) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 17 130,1 millió forintot ad át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére.

(4) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 183 805,3 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a 2013. évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak a 2014. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.

(5) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2014. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(6) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 2014. évben a központi költségvetésbe összesen 10 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 1/4 részével kell teljesíteni.

8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

14. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

15. § A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.

9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

16. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről átcsoportosítást hajthat végre a jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímre.

17. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre.

18. § (1) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(2) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. jogcím előirányzaton felül befolyt - bevételek összegével.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

19. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

20. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

21. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

22. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § (4) bekezdése szerinti eset és a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport; az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

23. § (1) Az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek egymás közötti, illetve e szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak

végrehajtani.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter az 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(3) A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ideértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

(4) Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím 8. Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni.

(6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerinti, 2014. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben szereplő, 2014. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,9%-át.

(7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2014. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2014. évre várható EDP-hiány és

c) a 2014. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(8)[10] A XI. Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetői a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek.

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.

(10) Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója

a) az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 9. Kossuth Lajos tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosíthat az I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára,

b) az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 6. Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások alcím terhére átcsoportosíthat az I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára.

(11) A Nemzeti Választási Iroda elnöke az I. Országgyűlés fejezet, 24. cím 2. alcím 2. A 2014. évi választások előkészítése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat azon előirányzatok javára, amelyek a választás lebonyolításához kapcsolódnak.

(12) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára.

(13)[11] A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 41. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

(14)[12] A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról fejezeti hatáskörben intézkedhetnek.

(15) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. cím, 1. alcím, 21. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára.

(16) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport terhére a 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára a nevelőszülői jogviszonnyal összefüggésben felmerülő kifizetésekre átcsoportosíthat.

(17) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(18)[13] A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról fejezeti hatáskörben intézkedhetnek.

(19) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére legfeljebb 400,0 millió forint átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának megvalósításához.

(20) Az I-VI., a VIII., a XXX., és a XXXIV. fejezetek fejezeti tartalék előirányzatát 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni. A fejezeti tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.

(21)[14] A Kormány határozatával a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadójából származó bevétel 2014. évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(22) A legfőbb ügyész a VIII. Ügyészség fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre a VIII. Ügyészség fejezet 1. Ügyészségek cím javára.

(23)[15] A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre más fejezet javára egyes szakképzési célok megvalósítása céljából.

(24)[16] A 2014. évben az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében - az állam szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítékául - szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló nyilatkozatot tehet.

24. § (1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. Jövedéki adó alcím előirányzata, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcímcsoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére, ha az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2014. november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Ha 2014. június 30-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás engedélyezhető.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

25. § A kincstár az E. Alap részére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcímcsoport előirányzatából, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

26. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2014-ben megfizetett összegének 96,3%-a az Ny. Alapot, 3,7%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a NAV állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím kiadási és támogatási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(3) Az E. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszközátadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

b) december hónapban legfeljebb az éves előirányzat havi időarányos összegével és az E. Alap 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti pénzforgalmi egyenlegéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után

történik.

(4) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a (3) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.

(5) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2014. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

12. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

27. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés további költségvetési támogatást állapít meg

a) központosított előirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,

b) vis maior támogatásra.

(3) Az Országgyűlés által a (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési támogatásból a 3. melléklet 1., 2., 4-14., 16. és 18-21. pontjai szerinti támogatás és a vis maior támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható.

(4) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

28. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2014. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2. melléklet - I. pont 2. és 3. alpont, III. pont 1. alpont, IV. pont szerinti támogatások kivételével - alapján megillető támogatások összegét.

29. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2-4. mellékletben szereplő jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

30. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

31. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

32. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet 6. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. pont 1. alpontja, I. pont 3. alpontja, II. pontja, III. pont 2-5. alpontja, IV. pontja és a 3. melléklet 6. és 15-17. pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a)-c) alpontjában meghatározott ellátások esetében,

a) ha a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) ha a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(4)[17] A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pontja, III. pont 3. alpontja, 4. alpontja és 5. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételét növeli.

(6) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben keletkezett kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek jogcímcsoport előirányzata javára kell teljesíteni és elszámolni.

(7) A kincstár az (5) és (6) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során

a) levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, vagy azt meghaladja,

b) havonta levonja a (6) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján a helyi önkormányzatnál jelentkező kiadási megtakarítás összegét.

(8) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2014. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára azonnali beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

33. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó

a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, az állami köznevelési feladatellátásban részt vevő pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint

b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 8. melléklet I. pontja, az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint.

(2) Az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézmények által ellátott gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 8. melléklet II. pontja szerint működési támogatást, a III. pontja szerint kiegészítő támogatást állapít meg.

(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és az ilyen intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház a (2) bekezdés szerinti működési és kiegészítő támogatásra jogosult a 2013/2014. tanévre vonatkozóan.

(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja - az óvoda kivételével - az állami köznevelési feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

(5) Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel.

(6)[18] A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis létszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.

(7)[19] Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet III. pont 5. a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.

(8)[20] Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás tényleges gyermek-, tanuló létszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.

(9)[21] Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy

a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott - a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő - éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell

aa) az Áht. 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti, továbbá az áru- és készletértékesítésből, bérleti díjbevételből, általános forgalmi adóból származó állami és települési önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált bevételekkel és

ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és

b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének - az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó - egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből a (8) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.

(10) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra jogosult, ha

a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.

(11) A (10) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a gyermek, tanuló létszámba nem számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után a fenntartó tandíjat szed.

(12) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után az Országgyűlés nem biztosít támogatást.

(13) A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó

a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt: általános iskola)

aa) második évfolyamát 2014. szeptember 1-jén elkezdő és 2014. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,

ab) első évfolyamára 2014. szeptember 1-jén beiratkozott tanulóknak, ha a 2014. október 1-jei létszáma meghaladja a 2013/2014-es tanév első évfolyamára beiratkozott tanulók 2013. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év,

ac) első évfolyamán 2014. október 1-jén jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján pótlólag a hiányzó, de újonnan megjelent tartós tankönyvek megvásárlására 3000 forint/fő/év,

b) az a) pont szerinti tanulók kivételével az általános iskolával vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és a külön jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2014. október 1-jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év

összegű tankönyvtámogatásra jogosult.

(14) A (13) bekezdés szerinti tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet figyelembe venni.

(15) A (13) bekezdés szerinti tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2014. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.

(16) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra jogosult. A tankönyvtámogatást a bevett egyház a hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2014. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. A tankönyvtámogatás fajlagos összege

a) az 1-2. évfolyamon 980 forint/tanuló,

b) az 5-6. évfolyamon 1270 forint/tanuló,

c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1580 forint/tanuló.

(17) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan oktatásra tekintettel az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra jogosult. A támogatás szempontjából elismert számított pedagógus létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a 2013/2014. tanévi, illetve a 2014/2015. tanévi október 1-jei statisztikai létszám alapján (8 és 4 havi) történik.

(18) A (17) bekezdés szerinti támogatás összege január-szeptember hónapokra havonta 321 000 forint, október-december hónapokra 332 200 forint havonta, ami a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és járuléka. Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(19) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások kizárólag olyan, a nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézmény alapító okiratában, jogerős működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó köznevelési feladat szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik.

(20) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások az oktatási azonosító számmal rendelkező óvodás gyermekek és tanulók, valamint korai fejlesztésben, gondozásban, fejlesztő nevelésben részesülő oktatási azonosító számmal nem rendelkező gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata, jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására.

(21) Az átlagbér alapú támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen - közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben - töltött kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhetők a (19)-(20) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

(22) Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatásra.

(23) Nem igényelhető az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatás az olyan tanuló után, aki

a) tandíjfizetésre kötelezett,

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul,

c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy

d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját,

e) akinek szünetel a tanulói jogviszonya,

f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel.

(24) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.

(25) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatást - annak folyósítását követő 15 napon belül - az általa fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott működését biztosítsa.

(26) A (25) bekezdésben meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.

(27) Óvoda és egységes óvoda-bölcsőde esetén nem igényelhető támogatás olyan gyermek után, aki tandíjat fizet, vagy akinek szünetel az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei jogviszonya.

(28) A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha

a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,

b) a nemzetiségi óvodai nevelésben vagy nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban a gyermek szülőjének, gondviselőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján vesz részt és

c) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén is - a romani és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével - csak azok után a tanulók után vehetők figyelembe, akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a nemzetiségi nyelvet,

d) az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el.

(29) A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy főként, ha a (28) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek és a nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. A felnőttoktatásban tanulói jogviszony fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként.

(30) A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi nyilvántartásaival - beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is - kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét.

(31) Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbér alapú támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt. Ebben az esetben az átlagbéralapú támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a külön jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.

(32) A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézmények 1-12. évfolyamos tanulóinak számát az alapfokú művészetoktatási támogatás igénybevételekor a létszám számításakor hárommal elosztva lehet figyelembe venni.

34. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont b)-l) alpontjában és 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése és a Gyvt. 15. § (3) bekezdése a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 67,8%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

35. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

36. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2014. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2015. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

37. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján a képviselői megbízatás megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2014. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2014. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az országgyűlési képviselők 2014. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv. 5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.

(4) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2014. évben megalakuló Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(5) A (4) bekezdés alapján a 2014. évben fel nem használt előirányzatból a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokat a Ptv. 9/A. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2014. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

38. § (1) A Kormány a 2014. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a német Újjáépítési és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

39. § (1) A 2014. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2014. évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást.

40. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 1 800 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 600 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 1 800 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

41. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 600 000,0 millió forint.

42. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

43. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg a 105 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

44. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

45. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg a 10 000,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg a 8000,0 millió forintot.

46. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - a 47. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

47. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban: MV Zrt.) által - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport vagy a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A fejezetet irányító szerv vezetőjét megillető jogosítványok sajátos szabályai

48. § (1) Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga

a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-10. címben megjelölt támogatások, valamint a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal cím, 24. Nemzeti Választási Iroda cím,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a XI. Miniszterelnökség fejezet 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím

előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a Kormány rendeletében meghatározott személy gyakorolja.

(3)[22] Az I. Országgyűlés fejezet 8-10. és 11. címében, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. címében, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. címében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. címében megjelölt támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

19. Az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok

49. § (1) A teljes, 42 101,2 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2014. évben az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 31 455,6 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2014. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2013-ban még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben.

(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2013-ban még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben. A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(5) Az EMVA keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet követő kiadások az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2007-2013. programozási időszak forrásainak terhére.

(7) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.

(8) A Szolidaritási programokból a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló projektek esetében az egyes Alapok 6. mellékletben szereplő éves allokációjának és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható.

50. § A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

51. §[23] Az EMVA, EHA és az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím 7. alcím 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

52. § (1) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan elfogadásra kerülő Partnerségi Megállapodás programjainak indikatív európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötelezettségvállalási kerete együttes összegének 25%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség a 2014. évben.

(2) Az ETE Program keretében a 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 25%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben.

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan menekültügyi és migrációs, valamint belbiztonsági területen létrehozott alapok által finanszírozott programok európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásának adott évi kötelezettségvállalási keretének összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség a 2014. évben.

(4) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 32. alcím, 5. TEN-T projektek jogcímcsoport előirányzat terhére a 2014. évben 75 000,0 millió forint összegig vállalható az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) által támogatott projektekre és azok előkészítésére vonatkozóan tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014-2020 programozási időszak forrásainak terhére.

20. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

53. § A 2014 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 2,4%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

54. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2014. évben 38 650 forint.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2014. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2014. évben legfeljebb 1000 forint.

55. § (1) A Kjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2014. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2014. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2014. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi és a köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai köztestületi és központi költségvetési szervekre.

56. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2014. évben 391 600 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2014. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2014. évben 4000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2014. évben 4000 forint.

57. § (1) A Gyvt. 66/K. § szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2014. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2014. évben gyermekenként 5800 forint.

(3) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2014. évben gyermekenként 8400 forint.

(4) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2014. évben 450 forint.

(5) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2014. évben született.

(6) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2014. évben esetenként 20 000 forint.

(7) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2014. évben 29 500 forint.

(8) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2014. évben 453 000 forint/fő/év.

58. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2014. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2014. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2014. március 1-jétől - 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - 33,4%-os mértékben emelkedik.

59. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2014. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2014. évben 6000 forint.

60. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

21. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

61. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

62. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2014. évben magyar filmalkotás esetén 324,8 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 575,7 millió forint.

63. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

64. § (1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 207 000 euró.

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig: 5 186 000 euró.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig: 5 186 000 euró.

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 134 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 207 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 207 000 euró.

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

65. § (1) A 64. §-tól eltérően a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,

b) építési beruházásra 5 186 000 euró.

(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:

a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 64. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

22. Egyes koncessziós díjak

66. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2014. tárgyévre a következő:[24]

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 646,3 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 377,0 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 538,6 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 53,9 millió forint.

(2) A Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2014. tárgyévre a következő:

a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén 102,4 millió forint,

b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén játéktípusonként 102,4 millió forint.

23. Egyes vegyes rendelkezések

67. § (1) Az állam a települési önkormányzatok - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - és azok társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással érintett önkormányzat) a (3) bekezdés szerinti adósságelemek nélkül számított, (2) bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: hitelező) felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed ki

a) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint a bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból, és

b) a 2013. december 31-én a Gst. szabályozása szerint jogszabályellenesen fennálló, a Gst. 1. § c) pontja szerinti likvid hitel ügyletekből

eredő fizetési kötelezettség teljesítésére.

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat átvállalás időpontjában fennálló, átvállalással érintett adósságállománya nem éri el az (1) és (2) bekezdés szerint átvállalandó adósság összegét, úgy az átvállalásra az annak időpontjában fennálló adósságállomány erejéig kerül sor.

(5) Az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel - legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. Ezen átalakításhoz nincs szükség a Kormány előzetes hozzájárulására.

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és váltókat az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalást megelőzően - a (7) bekezdés szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével - az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban, illetve az adott váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel kölcsön- vagy hiteljogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az adott váltó lejárat előtti visszaváltásából, visszafizetéséből eredő fizetési kötelezettség átvállalására és teljesítésére kerül sor. E fizetési kötelezettség az értékpapír-, illetve váltó tulajdonosától történő, az adott értékpapírban, illetve váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében összességében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiváltható.

(7) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adósság egyes elemeinek átvállalása a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti, 200 millió forintnál, 815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál kisebb összegű tartozások, és a Gst. 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti tartozások visszafizetéséhez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával is teljesíthető. A törlesztési célú támogatásnak a hitelezők pénzforgalmi számlájára történő közvetlen folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2014. február 28-áig a kincstár útján gondoskodik.

(8) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem érinti az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalással érintett adósságelemek alapján fennálló, fizetési jellegű jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket.

68. § (1) Az átvállalással érintett önkormányzat a 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek 2013. december 31-én fennálló, és a 2014. február 28-ai várható tőkeösszegéről 2014. január 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként az átvállalással érintett önkormányzat csatolja

a) a hitelező által az átvállalás alapját képező összegről - jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a fennálló, valamint a lejárt tőketartozás összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét - kiállított igazolásokat,

b) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az (5) és (6) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén eleget tesz az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének,

c) a nyilatkozatát arról, hogy 2013. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e, és

d) az általa kezdeményezett átvállalás hitelező általi elfogadásáról szóló dokumentumot.

(2) A kincstár ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiánytalan benyújtását. A kincstár az (1) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatokat 2014. január 20-áig településenkénti és hitelezőnkénti bontásban továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek és az ÁKK Zrt.-nek. Az államháztartásért felelős miniszter - a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével - gondoskodik a 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek 2014. február 28-áig történő átvállalásáról.

(3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2013. december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy amellyel szemben 2013. december 31-e és a (4) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének időpontja között adósságrendezési eljárás indul, az átvállalásra az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé váló, 67. § (1) és (2) bekezdés szerinti adósságból eredő fizetési kötelezettségek alapulvételével kerül sor. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter meghatározza az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás határidejét, és az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül gondoskodik az átvállalásról.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról - a 67. § (7) bekezdése szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével - legkésőbb 2014. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és annak hitelezőivel.

(5) Ha az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ez az adósságelem átvállalásra kerül, akkor az átvállalással érintett önkormányzat e betét vagy egyéb számlakövetelés 2013. december 5-én fennálló összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelemből átvállalt összeg erejéig - az átvállalás napján a kincstár által megjelölt számlára átutalja. Ha az átutalást az átvállalással érintett önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor azt a 2013. december 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie.

(6) Ha az átvállalással érintett önkormányzat valamely átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt a 67. § (3) bekezdés szerinti bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. Ha az átutalást az átvállalással érintett önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor azt a 2013. december 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie.

(7) A kincstár 2014. december 31-éig felülvizsgálhatja, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő ügyletek a 67. § (1) és (2) bekezdése alapján helyesen kerültek-e az átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra. Ha a kincstár megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelem került az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásba, - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatásával - az átvállalással érintett önkormányzatot határozatban a téves besorolás miatt jogosulatlanul átvállalásra került adósság és járulék összegének a 2013. december 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben történő visszafizetésére kötelezi. A visszafizetési kötelezettséget a kincstár határozatának kézhezvételét követő 90 napon belül kell teljesíteni.

(8) A kincstár (7) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálata bíróságtól kérhető. A perre az átvállalással érintett önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes. A bíróság a határozat felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabályait alkalmazva, soron kívül jár el. A keresetlevelet a kincstárnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bíróság a kincstár határozatát megváltoztathatja.

(9) Az ÁKK Zrt. a (4) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósságot alátámasztó dokumentumokat 2014. december 31-éig pénzügyi szempontból tételesen átvizsgálja. Ha az ÁKK Zrt. a vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy az átvállalt fizetési kötelezettségek nem állnak összhangban az adott adósságot keletkeztető ügylet feltételeivel, az eltérésből eredő különbözet az adott ügylet devizanemének megfelelő, az átvállalás napján érvényes nemzetközi/bankközi pénzpiaci kamat alkalmazásával kerül elszámolásra az állam és a hitelező között.

(10) Az átvállalással érintett önkormányzat 2014. március 17-éig elszámol a kincstár felé a 2013. december 31-ei adósságállományából a 2014. február 28-án ténylegesen fennállt - a 67. § (7) bekezdése szerinti támogatás útján törlesztett - adósság összege, valamint a 67. § (7) bekezdés szerinti támogatás közötti különbséggel. Ha a felhasznált 67. § (7) bekezdés szerinti támogatás összege meghaladja a törlesztés tényleges összegét, a támogatással érintett önkormányzat 2014. március 31-éig fizeti vissza az állam számára a különbözetet. A törlesztés összegétől elmaradó támogatás esetén az államháztartásért felelős miniszter ezen időpontig a kincstáron keresztül gondoskodik a különbözetnek a hitelező részére történő folyósításáról.

(11)[25] Amennyiben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény) 74. § (7) bekezdése alapján a kincstár megállapította, hogy a Gst. 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti ügyletek téves besorolása miatt jogtalanul került igénybevételre állami adósságátvállalás, az önkormányzatnak csak a kamat tekintetében kell eleget tennie fizetési kötelezettségeinek.

69. § (1) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2014. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

(2) A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 3. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek címen az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban a kutatások során keletkezett kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésének költségére a központi költségvetés 450,0 millió forint költségvetési támogatást biztosít, melyet az MTA Energiatudományi Kutatóközpont az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 63. § (4) bekezdése szerinti engedélyesként köteles a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba befizetni a feladatot teljesítő harmadik féllel kötött szerződésben meghatározott fizetési határidőt megelőzően.

70. §[26] A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2014. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2014. évet terhelő kiadásait is.

71. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2014. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

72. §[27] A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.

73. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101. § (11) bekezdésének d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványát a 2014. évben a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra is felhasználhatja. Ha a Hadigondozottak Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási feladatok finanszírozása miatt a 2014. évben nem elegendő a kötelezettségek kifizetésére, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet saját előirányzatai terhére gondoskodik az esedékessé váló összegek Hadigondozottak Közalapítványa részére történő biztosításáról.

74. § A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá tartozó fejezet előirányzatai terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezet előirányzatai esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon értékesítéséből származó bevétel éven belüli időbeli teljesülésére.

75. §[28] (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a magyar állam legkésőbb 2014. augusztus 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által 2011. szeptember 7-én kibocsátott 35 000,0 millió forint tőkeösszegű pályavasúti tevékenység működtetéséhez szükséges kötvénytartozást és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. A magyar államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

(2) A 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések f) Ferihegyi út meghosszabbítása jogcímen kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.

(3) Az Országgyűlés 2014. december 31-i hatállyal elengedi a Budapest Főváros Önkormányzatának az állammal szemben fennálló, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 15. Roma Kulturális Központ létrehozása címen kapott támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó igénybevételi és késedelmi kamatfizetési kötelezettségét.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint az 5. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

c) a 10. § (7) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési szervekre vonatkozó - befizetési kötelezettség szabályait,

d)[29] a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait,

e)[30]

(2) Felhatalmazást kap

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 2. pontja szerinti támogatás,

b) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 4. pontja szerinti támogatás,

c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás,

d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 8. pontja szerinti támogatás,

e) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás,

f) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti támogatás,

g) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 10. pont ba)-bb) alpontja szerinti támogatások,

h) a kultúráért felelős miniszter, hogy - a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 11. pontja szerinti támogatás,

i) a kultúráért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 2. melléklet IV. pont 1. alpontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,

j) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 19. pontja szerinti támogatás,

k) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2. pontja szerinti támogatás

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében a 6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

25. Hatályba léptető rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-66. §, a 69-76. § és az 1-10. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

78. §[31] A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXIV. törvény 14. § i)-l) pontjaiban megállapított, a 2. melléklet I. és IV. pontjaira, illetve a 3. melléklet 17. pontjára vonatkozó szabályokat 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FE J E Z E T2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei560,020 785,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 748,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 634,4
3Dologi kiadások3 929,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai91,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások430,7
7Felújítások3 470,6
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0710,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások417,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó115,1
3Dologi kiadások154,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások28,7
3Országgyűlési Őrség2 526,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 007,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó519,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért80,080,0
Alapítvány támogatása
6Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások3 100,03 100,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
2Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
9Kossuth Lajos tér rekonstrukciója17 390,817 390,8
13Fejezeti tartalék477,8477,8
1 - 4. cím összesen:45 927,7565,045 362,7
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság1 524,0131,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások597,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó159,1
3Dologi kiadások731,4
5Egyéb működési célú kiadások2,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások165,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék8,28,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5. cím összesen:1 664,01 524,0140,0
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 055,0
2Magyar Szocialista Párt521,3
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt448,0
4Lehet Más a Politika249,2
5Kereszténydemokrata Néppárt232,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4Magyar Demokrata Fórum42,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány611,7
2Táncsics Mihály Alapítvány259,8
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány211,3
4Ökopolisz Alapítvány80,4
5Barankovics István Alapítvány69,4
6Antall József Alapítvány28,3
10Kampányköltségek6 000,0
8 - 10. cím összesen:9 809,8
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás69 861,0
11. cím összesen:69 861,0
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság501,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások303,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó85,6
3Dologi kiadások85,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások26,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék9,59,5
21. cím összesen:510,5510,5
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság3,0265,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások122,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33,0
3Dologi kiadások112,9
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti tartalék4,24,2
22. cím összesen:273,03,0270,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FE J E Z E T2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 025,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 082,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó730,0
3Dologi kiadások1 125,0
5Egyéb működési célú kiadások2 029,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások58,6
23. cím összesen:7 025,27 025,2
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda1 389,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások759,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó203,3
3Dologi kiadások331,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások95,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása81,081,0
2A 2014. évi választások előkészítése10 000,010 000,0
24. cím összesen:11 470,411 470,4
I. fejezet összesen:146 541,69 117,257 753,6
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 308,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások701,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó192,0
3Dologi kiadások359,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,7
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések436,7436,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai276,2276,2
4Fejezeti tartalék26,326,3
II. fejezet összesen:2 120,62 120,6
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 754,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 079,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó307,6
3Dologi kiadások289,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások48,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék35,535,5
III. fejezet összesen:1 790,11 790,1
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 215,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások794,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó217,4
3Dologi kiadások192,0
5Egyéb működési célú kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások11,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék22,822,8
IV. fejezet összesen:1 238,21 238,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék20,08 069,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 281,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 444,6
3Dologi kiadások1 146,9
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások178,9
7Felújítások36,0
V. fejezet összesen:8 089,720,08 069,7
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 066,075 027,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások49 704,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 323,3
3Dologi kiadások14 209,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások355,5
7Felújítások500,0
2Kúria192,02 596,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 996,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó499,5
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2,5
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Pest megyei bíróság épület rekonstrukció4 469,14 469,1
2Igazságszolgáltatás beruházásai3 390,03 390,0
16Fejezeti tartalék1 530,91 530,9
VI. fejezet összesen:89 271,12 258,087 013,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek88,036 863,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 010,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 884,0
3Dologi kiadások3 739,4
5Egyéb működési célú kiadások6,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 225,0
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások56,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
3EU-tagságból eredő feladatok42,042,0
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
6Fejezeti tartalék732,9732,9
7A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló
jogügyletek feltárása és megakadályozása
500,0500,0
VIII. fejezet összesen:38 256,488,038 168,4
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás
170 826,3
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
155 917,4
3A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
218 573,1
4A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása29 257,0
2Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
előirányzatok
94 344,2
3A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai39 236,9
5Vis maior támogatás7 700,0
IX. fejezet összesen:715 854,9

millió forintban

[32]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása664,28 063,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 685,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 513,0
3Dologi kiadások1 488,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,0
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,5
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala3 944,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 352,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó339,5
3Dologi kiadások1 795,9
5Egyéb működési célú kiadások148,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások288,1
7Felújítások19,0
5Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
9 423,617 267,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 893,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó712,7
3Dologi kiadások20 155,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 842,8
7Felújítások86,6
8Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok34 645,5120 856,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások101 835,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27 216,1
3Dologi kiadások25 735,1
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások489,9
7Felújítások221,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,9
9Kutatóintézetek1 414,31 296,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 338,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó362,6
3Dologi kiadások862,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások147,5
12Balassi Intézet790,54 159,8
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások2 637,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó584,2
3Dologi kiadások1 427,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások78,5
15Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal217,34 719,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 344,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó526,3
3Dologi kiadások1 722,3
5Egyéb működési célú kiadások8,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások334,5
7Felújítások0,7
17Nemzeti Közszolgálati Egyetem1 831,23 688,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 771,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó695,2
3Dologi kiadások1 762,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai171,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások118,4
18Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ600,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,5
3Dologi kiadások222,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
1 623,21 623,2
2Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása50,050,0
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események
támogatása
760,0760,0
10Közép-kelet európai regionális együttműködés 201480,080,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0120,0
18Jogi segítségnyújtás182,0182,0
19Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat50,050,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése27,727,7
41Ludovika Campus1 151,01 151,0
44Bárka Színház támogatása178,9178,9
46Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése985,0985,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,070,0
4Európai Területi Társulások támogatása126,9126,9
21Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1 010,01 010,0
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása5 484,65 484,6
11Járási szociális feladatok ellátása22 385,622 385,6
12Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,010,0
25Fejezeti általános tartalék161,8161,8
1 - 20. cím összesen:248 138,852 930,6195 208,2
24Céltartalékok
2Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja71 150,0
3Különféle kifizetések5 000,0
X. fejezet összesen:324 288,852 930,6195 208,2
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség12,06 522,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 802,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó882,7
3Dologi kiadások2 777,3
5Egyéb működési célú kiadások44,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások15,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások12,0
2Információs Hivatal114,811 100,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 377,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 100,8
3Dologi kiadások5 113,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások433,8
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások81,9
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet1 300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások689,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,5
3Dologi kiadások356,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
4Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet130,0443,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások258,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó69,5
3Dologi kiadások216,5

millió forintban

[33]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások27,0
7Felújítások1,6
5Nemzeti Külgazdasági Hivatal80,03 120,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 006,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó263,3
3Dologi kiadások1 840,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
6Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások123,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31,2
3Dologi kiadások142,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,0
7Nemzeti Örökség Intézete317,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6
3Dologi kiadások69,6
8Veritas Intézet260,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6
3Dologi kiadások12,0
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0500,0
2Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok1 690,01 690,0
3Konzultációk kiadásai1 600,01 600,0
5Ifjúságpolitikai célok támogatása100,0100,0
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások75,075,0
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
600,0600,0
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
100,0100,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása50,050,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
300,0300,0
14The Hungary Initiatives Foundation támogatása és
adomány biztosítása
612,4612,4
15A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez
kapcsolódó feladatok
555,0555,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,058,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
220,0220,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért150,0150,0

millió forintban

[34]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
21A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
1 962,01 962,0
22Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése9122 ,09122,0
2Fejezeti általános tartalék1 020,51 020,5
1 - 15. cím összesen:42414,9336,842078,1
16Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal3,0931,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások591,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó155,3
3Dologi kiadások170,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
16. cím összesen:934,83,0931,8
17Rendkívüli kormányzati intézkedések113 000,0
18Országvédelmi Alap52328,0
XI. fejezet összesen:208 677,7339,843009,9
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása123,85 348,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 597,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 016,6
3Dologi kiadások843,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,0
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal8989,54 699,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 469,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 544,1
3Dologi kiadások4 900,2
5Egyéb működési célú kiadások552,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 023,1
7Felújítások200,0
3Földmérési és Távérzékelési Intézet1 995,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 058,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó283,9
3Dologi kiadások650,9
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
4Állami Ménesgazdaság162,6228,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó30,4
3Dologi kiadások231,3
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,0
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal50,011 321,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 726,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 159,6
3Dologi kiadások3 270,7
5Egyéb működési célú kiadások3 144,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei3 268,115 917,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 210,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 269,4
3Dologi kiadások3 693,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások12,2
7Közművelődési intézmények101,0430,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások347,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó95,1
3Dologi kiadások88,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Agrárkutató intézetek1 843,21 797,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 923,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó519,9
3Dologi kiadások1 059,3
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások16,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások120,4
9Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet2,073,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13,8
3Dologi kiadások19,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
10Génmegőrzési Intézmények217,0498,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások359,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó89,0
3Dologi kiadások251,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások16,0
11Nemzeti Öntözési Ügynökség600,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó79,4
3Dologi kiadások112,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások114,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 115,0502,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások789,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó227,1
3Dologi kiadások543,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások54,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
13Nemzeti Környezetügyi Intézet13,71 290,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások804,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó228,9
3Dologi kiadások262,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,6
14Nemzeti park igazgatóságok4 869,72 168,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 701,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó795,3
3Dologi kiadások2 807,0
5Egyéb működési célú kiadások86,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások641,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,4
15Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek3 502,33 606,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 296,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 194,1
3Dologi kiadások1 420,5
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások187,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,0
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet1 999,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó369,0
3Dologi kiadások175,2
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások130,4
18Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet
281,7172,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások159,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó54,3
3Dologi kiadások238,7
5Egyéb működési célú kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,8
19Agrárgazdasági Kutató Intézet105,0636,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások462,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó139,0
3Dologi kiadások140,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
7,57,5
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése7,57,5
19Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása20,520,5
20Ivóvíz-minőség javító program41,141,1
21Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése1 470,71 470,7
22Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv100,0100,0
elkészítése és kivitelezése
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás1 594,21 594,2
10Természetvédelmi pályázatok támogatása17,617,6
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása9 747,29 747,2
13Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása1 200,01 200,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi81,081,0
Program megvalósításában
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
54,054,0
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása68,268,2
4Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása45,745,7
5Tanyafejlesztési Program1 665,01 665,0
6Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása500,0500,0
8Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési107,5107,5
programok megvalósításában
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása46,146,1
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 000,02 000,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
22,622,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása93,893,8
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa250,0250,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 258,61 258,6
30Ágazati társaságok támogatása750,0750,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program682,5682,5
7Igyál tejet program1 700,01 700,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása2 562,82 562,8
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
536,5536,5
10Uniós Programok ÁFA fedezete2 060,02 060,0
11Iskolagyümölcs program1 211,01 211,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok815,7815,7
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása1 600,01 600,0
5Vadgazdálkodás támogatása76,276,2
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás131,4131,4
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás181,3181,3
7Fejlesztési típusú támogatások21,421,4
8Folyó kiadások és jövedelemtámogatások49 245,049 245,0
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása620,0620,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés8 600,04 300,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása25,025,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 000,01 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete300,0300,0
2Egyéb EU által nem térített kiadások1 000,01 000,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
83 059,659 869,423 190,2
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése81 441,459 652,021 789,4
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
38 182,427 539,010 643,4
4IV. tengely: Leader programok18 690,814 502,94 187,9
5Technikai segítségnyújtás3 113,02 302,1810,9
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
1 712,81 284,6428,2
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)650,0487,5162,5
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)150,0112,537,5
12Új Vidékfejlesztési Program25 000,017 500,07 500,0
13Peres ügyek100,0100,0
14Fejezeti általános tartalék130,4130,4
XII. fejezet összesen:423 679,1214 809,6208 869,5
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása25,04 166,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 035,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó799,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások350,0
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Egyéb HM szervezetek2 623,374 820,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 211,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó957,5
3Dologi kiadások70 076,4
5Egyéb működési célú kiadások26,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások282,4
7Felújítások438,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 451,0
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei4 638,047 197,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 266,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 857,4
3Dologi kiadások19 734,8
5Egyéb működési célú kiadások54,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 501,0
7Felújítások1 271,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei540,863 271,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44 840,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 030,3
3Dologi kiadások7 735,4
5Egyéb működési célú kiadások181,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,010 347,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 659,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 402,8
3Dologi kiadások3 358,2
5Egyéb működési célú kiadások10,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások66,0
6MH Egészségügyi Központ20 835,54 212,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 538,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 810,4
3Dologi kiadások6 571,7
5Egyéb működési célú kiadások37,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások88,7
7Felújítások1,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium
2,0248,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások168,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó45,4
3Dologi kiadások37,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EUfelajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
100,0100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása40,040,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
129,5129,5
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 435,01 435,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 312,32 312,3
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,050,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
53,753,7
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 010,14 010,1
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
350,0350,0
XIII. fejezet összesen:241 559,728 814,6212 745,1
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása25,54 163,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 495,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó574,0
3Dologi kiadások956,8
5Egyéb működési célú kiadások128,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat3 958,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 688,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó703,3
3Dologi kiadások535,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ123,012 357,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 127,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 919,0
3Dologi kiadások2 045,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások988,4
7Felújítások400,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,649 045,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 701,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 761,7
3Dologi kiadások18 595,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások554,9
7Felújítások1 029,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
6BMOktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság440,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások267,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó66,6
3Dologi kiadások106,1
7Rendőrség5 301,6240 152,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások157 125,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó40 157,6
3Dologi kiadások41 634,8
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 033,0
7Felújítások587,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal47,47 074,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 789,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 304,6
3Dologi kiadások859,3
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások147,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat170,617 674,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 062,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 615,7
3Dologi kiadások2 418,0
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ196,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások86,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25,4
3Dologi kiadások64,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság1 621,551 488,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34 883,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 774,2
3Dologi kiadások5 180,4
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 628,2
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal104,48 257,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 264,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó880,3
3Dologi kiadások3 257,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai78,0
5Egyéb működési célú kiadások675,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások205,2
15BM Nemzetközi Oktatási Központ414,5536,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások309,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó83,7
3Dologi kiadások529,0
5Egyéb működési célú kiadások15,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Felújítások8,0
17Vízügyi Igazgatóságok2 929,913 496,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 495,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 316,8
3Dologi kiadások4 810,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások803,5
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
26Kiemelt közbiztonsági feladatok2 000,02 000,0
27Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
760,0410,0350,0
31Területrendezési feladatok50,050,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
40Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése266,0266,0
46Építésügyi feladatok595,0595,0
47Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás
Működtetése
150,0150,0
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0260,0
51Vízügyi feladatok támogatása1 495,11 495,1
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1Alapítványok támogatása
1Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása180,0180,0
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,01 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása300,0300,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása144,5144,5
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap471,7330,3141,4
2Integrációs Alap659,9452,7207,2
3Visszatérési Alap801,5566,1235,4
4Külső Határok Alap5 808,74 090,81 717,9
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek256,4241,415,0
6Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék52,652,6
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása2 000,02 000,0
11Duna Művész Együttesek támogatása250,0250,0
17Örökségvédelmi feladatok240,9240,9
18Magyar Rendvédelmi Kar50,050,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
200,0200,0
20Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap615,7615,7
2Menekültügyi és Migrációs Alap514,7514,7
3Belügyi Alapok technikai költségkerete71,271,2
XIV. fejezet összesen:441 638,420 847,2420 791,2
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása739,26 627,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 100,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 353,0
3Dologi kiadások842,6
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,3
2Nemzeti Innovációs Hivatal10,01 411,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások601,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó162,4
3Dologi kiadások640,9
5Egyéb működési célú kiadások12,1
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[35]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások5,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1 700,0360,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 084,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó289,3
3Dologi kiadások515,2
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások139,4
7Felújítások30,0
4Nemzeti Munkaügyi Hivatal919,74 704,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 879,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó555,1
3Dologi kiadások2 349,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások837,0
6Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
7Felújítások2,8
8Magyar Államkincstár7 140,217 957,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 764,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 927,1
3Dologi kiadások5 874,0
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 122,5
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
9Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal3,11 039,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások562,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó165,0
3Dologi kiadások310,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,9
14Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság18,81 028,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások548,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó148,0
3Dologi kiadások300,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
7Felújítások10,0
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1,5729,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások439,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó131,6
3Dologi kiadások154,9

millió forintban

[36]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés410,0410,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
5,45,4
51Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat600,0600,0
6Kutatási és technológia feladatok
4Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének
támogatása
460,4460,4
141Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
360,0360,0
2Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása81,081,0
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok63,063,0
30Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
10,310,3
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
2 167,52 167,5
3Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási
ágazati feladatok
13,613,6
9Nemzetgazdasági programok90,990,9
10Szervezetátalakítási alap6 694,16 694,1
11ClusterCOOP program támogatása12,712,7
12Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése277,4277,4
39Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása153,0153,0
43Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása350,6350,6
44Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése400,0400,0
45Magyar-indiai közös KKV Alap22,622,6
46Magán és egyéb jogi személyek kártérítése50,050,0
47Kötött segélyhitelezés585,2585,2
49Eximbank Zrt. tőkejuttatása18 000,018 000,0
51Gazdasági Zöldítési Rendszer2 312,52 312,5
XV. fejezet összesen:81100,210 532,570567,7
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása2 142,8125 353,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások71 079,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 140,2
3Dologi kiadások32 377,2
5Egyéb működési célú kiadások59,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 015,9
7Felújítások1 500,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Egyéb felhalmozási célú kiadások324,4
2Bűnügyi Főigazgatóság20,08 186,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 231,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 375,9
3Dologi kiadások1 392,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások206,9
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet254,02 190,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 261,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó350,6
3Dologi kiadások725,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások81,2
7Felújítások25,0
XVI. fejezet összesen:138 147,02 416,8135 730,2
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása2 110,86 757,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 735,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó966,5
3Dologi kiadások4 103,6
2Felhalmozási költségvetés
8Egyéb felhalmozási célú kiadások62,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet913,31 655,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások391,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó100,5
3Dologi kiadások2 074,9
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,3
4Országos Atomenergia Hivatal2 376,316,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások670,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó181,1
3Dologi kiadások824,8
5Egyéb működési célú kiadások678,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások38,5
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2 467,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások760,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó197,3
3Dologi kiadások596,1

millió forintban

[37]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások909,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,3
7Nemzeti Közlekedési Hatóság29 196,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 047,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó761,0
3Dologi kiadások3 489,8
5Egyéb működési célú kiadások21 143,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások645,1
7Felújítások100,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ45 835,122 980,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások967,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó253,9
3Dologi kiadások62 614,0
5Egyéb működési célú kiadások4 465,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások90,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások424,2
10Közlekedésbiztonsági Szervezet475,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások258,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,4
3Dologi kiadások136,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9,0
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség60,0436,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások322,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó81,5
3Dologi kiadások82,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
12Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság1 791,17 883,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 868,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó546,9
3Dologi kiadások6 528,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások575,5
7Felújítások150,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,0
14Magyar Földtani és Geofizikai Intézet395,0609,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások565,7

millió forintban

[38]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó148,0
3Dologi kiadások283,7
5Egyéb működési célú kiadások3,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,8
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
2Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások332,0332,0
3Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés1 364,01 364,0
6Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása1 495,51 495,5
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása433,5433,5
3UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok10 000,010 000,0
5TEN-T projektek1 500,01 500,0
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 770,81 500,0270,8
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok175,0175,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai69,869,8
14Csepeli hidak felújítása500,0500,0
33Hazai fejlesztési programok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat13 470,813 470,8
2Turisztikai célelőirányzat9 846,09 846,0
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat1 522,41 522,4
4Területfejlesztési célelőirányzat920,9920,9
5Agrármarketing célelőirányzat855,9855,9
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása220,0220,0
20Intézményi kezességi díjtámogatások1 545,31 545,3
34Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai
rendszerek
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció22 374,822 374,8
2Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok95,395,3
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás650,1650,1
2Energetikai célú feladatok30,030,0
3Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat743,7743,7
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer6937,56937,5
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj107 200,0107 200,0
6Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 514,311 514,3
7Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához890,8890,8
8Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához8 659,68 659,6
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3ÉMI Nonprofit Kft. támogatása190,6190,6
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak251,7251,7
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése120,2120,2
3Kormányzati szakpolitikai feladatok1 500,01 500,0
12A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése506,0506,0

millió forintban

[39]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
13Szúnyogirtási program támogatása150,0150,0
1 - 20. cím összesen:333 797,486 821,2246 976,2
21Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése185 508,9
4Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi
költségtérítések elszámolása
9 555,1
5A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése71 680,0
24K-600 hírrendszer működtetésére55,0
25Peres ügyek800,0
XVII. fejezet összesen:602396,486 821,2246976,2
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása265,35 893,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 745,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 044,7
3Dologi kiadások1 157,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai49,3
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások100,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások56,0
2Külképviseletek igazgatása7 087,737 059,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22 213,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 950,0
3Dologi kiadások15 269,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások601,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások112,6
3Magyar Külügyi Intézet2,0154,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások76,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó21,7
3Dologi kiadások48,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 291,57 291,5
2Európai uniós befizetések5 233,35 233,3
14Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása105,3105,3
2Egyéb civil szervezetek támogatása25,025,0
5Népirtás Megelőzési Központ támogatása10,010,0

millió forintban

[40]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Külföldi magyar emlékek megőrzése5,05,0
8Kisebbségpolitikai célok támogatása6,06,0
17EU utazási költségtérítések391,7391,50,2
18Közép-európai elnökségi feladatok
1Közép-európai elnökségi feladatok110,0110,0
22Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés150,0150,0
2Humanitárius segélyezés10,010,0
52Eximbank Zrt. tőkeemelése20 000,020 000,0
XVIII. fejezet összesen:83 799,47 746,576 052,9
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség8 343,81 464,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 915,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 549,0
3Dologi kiadások1 928,0
5Egyéb működési célú kiadások12,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások370,9
7Felújítások23,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások9,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program180 473,2157 011,823 461,4
2Közlekedés Operatív Program522 944,0410 437,5112 506,5
3Társadalmi Megújulás Operatív Program274 718,7251 554,323 164,4
8Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
17 130,117 130,1
14Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program136 275,2119 374,416 900,8
19Környezet és Energia Operatív Program369 550,5317 818,351 732,2
20Államreform Operatív Program9 394,38 168,01 226,3
21Elektronikus Közigazgatás Operatív Program21 765,518 948,32 817,2
22Végrehajtás Operatív Program17 120,09 138,77 981,3
23Nyugat-dunántúli Operatív Program15 746,49 506,06 240,4
24Közép-dunántúli Operatív Program28 926,519 950,58 976,0
25Dél-dunántúli Operatív Program33 505,620 422,413 083,2
26Dél-alföldi Operatív Program28 398,518 283,610 114,9
27Észak-alföldi Operatív Program50 639,034 916,315 722,7
28Észak-magyarországi Operatív Program41 194,428 664,812 529,6
29Közép-magyarországi Operatív Program40 159,218 673,621 485,6
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK5 446,74 830,1616,6
2ETE HU-RO6 990,16 491,2498,9
3ETE HU-SER1 391,01 279,4111,6
4ETE HU-CRO1 673,31 352,6320,7
5ETE SEES1 866,11 804,761,4
6ETE AU-HU148,420,5127,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7ETE SLO-HU52,06,745,3
8ETE CES148,5148,5
9INTERREG IVC48,648,6
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program1 598,71 460,7138,0
2INTERACT 2007-201312,312,3
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek11 972,011 020,0952,0
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
9 754,08 325,01 429,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
337,5337,5
2Közreműködői intézményrendszer támogatása1 150,01 150,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása20 831,820 831,8
11Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása15 000,015 000,0
13EU Önerő Alap30 000,030 000,0
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék5 000,05 000,0
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)5 068,84 896,0172,8
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)5 644,84 896,0748,8
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)5 760,04 896,0864,0
4Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)5 760,04 896,0864,0
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)5 644,84 896,0748,8
6Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP)5 760,04 896,0864,0
7Koordinációs OP (KOP)13 922,011 833,72 088,3
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Együttműködési Program11,111,1
2Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 202013,613,6
3INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program1,51,5
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program12,812,8
5DUNA Program Irányító Hatóság313,7313,7
XIX. fejezet összesen:1 959 083,61 546 143,0412 940,6
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása78,710 551,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 848,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 554,8
3Dologi kiadások2 738,2
5Egyéb működési célú kiadások437,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,1
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
22 958,779 692,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások61 654,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 758,8
3Dologi kiadások23 323,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 485,3
5Egyéb működési célú kiadások32,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások387,9
7Felújítások9,0
4Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal166,02 127,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 427,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó361,8
3Dologi kiadások392,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások109,3
7Felújítások2,3
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet111,4746,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások475,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó132,7
3Dologi kiadások248,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,5
4Egyéb kulturális intézmények2 787,73 100,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 363,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó666,7
3Dologi kiadások2 520,0
5Egyéb működési célú kiadások133,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások193,2
7Felújítások11,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák283 603,6136 687,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások174 877,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó48 266,5
3Dologi kiadások123 015,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30 194,3
5Egyéb működési célú kiadások1 917,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások32 130,2
7Felújítások9 818,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,7
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal1 950,02 403,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 250,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó321,1
3Dologi kiadások2 773,9
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások8,0
2Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet46,0882,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások553,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó174,2
3Dologi kiadások190,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,0
7Felújítások4,0
7Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal310,05 704,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 849,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó972,8
3Dologi kiadások168,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,6
8Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat
ellátó intézmények
356,01 078,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások667,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó174,3
3Dologi kiadások170,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások387,9
7Felújítások35,0
9Türr István Képző és Kutató Intézet8 450,0855,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 647,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó915,0
3Dologi kiadások2 292,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások450,0
7Felújítások2 000,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
3 304,94 222,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 466,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 060,0
3Dologi kiadások1 901,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások100,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei505 597,0616,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218 149,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó58 496,4
3Dologi kiadások222 630,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai21,5
5Egyéb működési célú kiadások1 095,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 293,2
7Felújítások1 171,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások355,2
11Közgyűjtemények5 127,912 442,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 266,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 258,6
3Dologi kiadások6 155,8
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások682,6
7Felújítások200,9
12Művészeti intézmények4 697,58 820,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 189,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 922,8
3Dologi kiadások3 979,6
5Egyéb működési célú kiadások2,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások363,4
7Felújítások60,0
13Sportintézmények
2Nemzeti Sportközpontok2 300,04 941,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 652,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó462,9
3Dologi kiadások3 454,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 671,8
14Országos Mentőszolgálat32 202,7703,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 720,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 511,7
3Dologi kiadások7 353,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások320,0
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
2 605,812 306,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 846,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 010,6
3Dologi kiadások9 690,3
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások73,6
7Felújítások5,3
17Országos Vérellátó Szolgálat11 530,51 700,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 234,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 073,9
3Dologi kiadások7 372,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások530,0
7Felújítások20,0
18Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei12 000,0484 244,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások370 500,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó99 996,7
3Dologi kiadások25 747,3
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő26,0949,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások593,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó157,6
3Dologi kiadások203,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Kulturális beruházások
2Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)605,5605,5
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása17 650,517 650,5
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás155 572,2155 572,2
4Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás1 127,41 127,4
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai318,6318,6
2Lakitelek Népfőiskola támogatása300,0300,0
3Kiválósági támogatások9 850,09 850,0
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap11 000,011 000,0
4Közoktatási feladatok támogatása
4Közoktatás speciális feladatainak támogatása109,9109,9
5Nemzeti Tehetség Program1 381,21 381,2
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása1 000,01 000,0
11Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása400,0400,0
5Egyéb feladatok támogatása
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli oktatási feladatok támogatása668,2668,2
2Határon túli kulturális feladatok támogatása57,557,5
3Határtalanul! program támogatása1 500,01 500,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok101,8101,8
támogatása
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok115,6115,6
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok272,7272,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F EJ EZ ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,54,5
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok11,811,8
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések14,014,0
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások79,379,3
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása260,0260,0
17Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti200,0200,0
orgonáinak restaurálása
18Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása500,0500,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti116,0116,0
értékmentő programja
2Közművelődési szakmai feladatok127,0127,0
4Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása65,065,0
5Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása33,433,4
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása540,0540,0
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok1 548,81 548,8
(működési és művészeti pályázatok)
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak90,090,0
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 525,01 525,0
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál1 840,01 840,0
megrendezésének támogatása
12Egyéb színházi támogatások63,463,4
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok355,0355,0
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai
feladatok
1Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása30,530,5
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok28,728,7
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,03,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása130,0130,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
67,967,9
6Családpolitikai Programok92,092,0
7Családpolitikai célú pályázatok83,083,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 610,01 610,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása900,0900,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
620,0620,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése115,0115,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása67 343,567 343,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
5 495,45 495,4
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
383,3383,3
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása163,9163,9
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
257,3257,3
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
479,5479,5
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása450,9450,9
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok221,6221,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások1 506,11 506,1
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása700,0700,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0370,0
24Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása5 510,25 510,2
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása979,1979,1
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének1 710,01 710,0
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak támogatása
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása2 005,72 005,7
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 548,52 548,5
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok1 925,81 925,8
8Fogyatékosok sportjának támogatása327,0327,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása200,0200,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2140,2
9Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi131,4131,4
vizsgálatainak támogatása
23Szabadidősport támogatása372,0372,0
24Diák- és hallgatói sport támogatása466,7466,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások25,025,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
37,237,2
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő12 551,412 551,4
feladatok támogatása, valamint sportszövetségek
adósságrendezése
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatainak támogatása
714,0714,0
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
548,4548,4
3XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)1 549,01 549,0
kapcsolódó fejlesztések
4Győr Aréna beruházás támogatása4 900,04 900,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FE JE Z E T2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Magyar Sport Háza támogatása302,5302,5
13Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció
támogatása
2Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának,
valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének
támogatása
1 793,21 793,2
14Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
1Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
2Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
3Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
560,0560,0
4Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
5Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
6Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
500,0500,0
7Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0500,0
8Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
9Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
10Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
560,0560,0
11Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
12Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
13Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése560,0560,0
14Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése220,0220,0
15Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése600,0600,0
16Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése600,0600,0
17Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése600,0600,0
18Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
19Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
20Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
21Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
22Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
23Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
24Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése400,0400,0
25Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése120,0120,0
26Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése120,0120,0
27Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete95,095,0
15Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása20 268,620 268,6
16Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása3 707,03 707,0
17Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása2 315,32 315,3
18A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása4 020,64 020,6
19A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása
2 000,02 000,0
20Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
4 625,84 625,8
21Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása4 500,04 500,0
22Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása1 750,01 750,0
23Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka
fejlesztésének támogatása
606,5606,5
24Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének
támogatása
2 098,02 098,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
25Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása240,0240,0
26Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása120,0120,0
27Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása120,0120,0
28Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása200,0200,0
29Tornaterem-építési program3 000,03 000,0
30Tanuszoda-fejlesztési program3 000,03 000,0
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
15MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása3 041,43 041,4
16Klebelsberg kastély felújítása620,0620,0
17Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei
Református Fiatalok Háza" projektje
300,0300,0
18Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár
program"
350,0350,0
19Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés420,0420,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3184,3
14Autizmus Alapítvány35,035,0
19Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása250,0250,0
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 360,01 360,0
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
50,050,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása50,050,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása7 991,87 991,8
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása210,9210,9
4Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
603,5603,5
5Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok
támogatása
92,492,4
30Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
114,8114,8
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
450,0450,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,030,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása25,025,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,030,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
51,351,3
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,030,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,020,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,020,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási
programok támogatása
208,5208,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
136,5136,5
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége173,2173,2
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége168,0168,0
9Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége173,2173,2
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
20,020,0
11Autisták Országos Szövetsége52,552,5
12Siketvakok Országos Egyesülete21,021,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
41,541,5
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása618,7618,7
23Dévény Anna Alapítvány40,040,0
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság423,0423,0
32A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok141,3141,3
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez100,0100,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása2 075,62 075,6
46Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás
720,0720,0
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
34 313,534 313,5
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték29,929,9
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
3Emlékpont Központ támogatása25,025,0
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása10,010,0
51Fejezeti általános tartalék883,8883,8
54Nemzeti Együttműködési Alap3 380,03 380,0
55Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
2 846,02 846,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
10 580,010 580,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék17 870,817 870,8
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
1 440,01 440,0
4Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
210,0210,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 350,01 350,0
8A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása1 200,01 200,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása706,0706,0
11A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
3 000,03 000,0
12Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása150,0150,0
13Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének
támogatása
600,0600,0
56Nemzetiségi támogatások1 314,41 314,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média43,743,7
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média44,944,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média144,5144,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média214,1214,1
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média89,689,6
6Országos Roma Önkormányzat és Média267,2267,2
7Országos Lengyel Önkormányzat és Média47,047,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média42,542,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média128,0128,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média64,064,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média78,778,7
12Országos Ruszin Önkormányzat és Média36,136,1
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média36,236,2
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
30,830,8
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
15,015,0
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
65,565,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
125,6125,6
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
27,527,5
6Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
78,678,6
7Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
25,825,8
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
7,07,0
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
118,8118,8
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
46,446,4
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
54,754,7
12Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
7,87,8
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
8,08,0
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
4Roma kultúra támogatása60,060,0
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
510,0510,0
6Felzárkózás-politika koordinációja66,066,0
7Roma ösztöndíj programok2 067,12 067,1
9Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések1 050,01 050,0
1 - 20. cím összesen:2 179 318,8905 961,91 273 356,9
21Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék340 178,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Anyasági támogatás5 358,0
3Gyermekgondozási segély68 719,7
4Gyermeknevelési támogatás14 032,7
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése2 840,8
6Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások6 340,7
7Életkezdési támogatás6 667,2
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése2 081,0
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság85 871,4
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék89 684,1
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
9 117,0
2Mezőgazdasági járadék3 003,6
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka31 580,4
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések18 857,5
5Házastársi pótlék3 764,5
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)54,9
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése444,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás18 850,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 689,6
21. cím összesen:714 536,0
22Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása1 520,0
26Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
27Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
XX. fejezet összesen:2 895 624,8905 962,91 273 356,9
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása66,32 246,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 042,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó291,3
3Dologi kiadások552,3
5Egyéb működési célú kiadások197,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások229,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Fejezeti tartalék45,845,8
XXX. fejezet összesen:2 358,466,32 292,1
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal511,17 553,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 864,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 279,8
3Dologi kiadások1 663,9
5Egyéb működési célú kiadások22,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások178,1
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások35,2
4KSH Könyvtár9,0180,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások122,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,3
3Dologi kiadások34,7
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet30,9138,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások104,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28,2
3Dologi kiadások36,3
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
600,0600,0
XXXI. fejezet összesen:9 022,7551,08 471,7
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Igazgatása18,11 100,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások802,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó205,7
3Dologi kiadások76,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak21,14 713,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 735,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó965,0
3Dologi kiadások34,9
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások2 380,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 895,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó483,5
3Dologi kiadások1,6
4MTA Köztestületi feladatok203,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások107,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16,4
3Dologi kiadások76,9
5Egyéb működési célú kiadások3,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2MTA Könyvtár és Információs Központ
1MTA Könyvtár és Információs Központ230,7556,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások412,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó106,2
3Dologi kiadások250,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek12 859,214 441,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 412,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 863,7
3Dologi kiadások7 720,1
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 080,2
7Felújítások97,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
4MTA Támogatott Kutatóhelyek15,02 691,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 900,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó479,1
3Dologi kiadások322,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,2
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ586,0713,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások338,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó91,2
3Dologi kiadások826,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények301,7222,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások230,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó66,5
3Dologi kiadások224,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2,2
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága84,7150,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások112,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó30,3
3Dologi kiadások91,9
5Egyéb működési célú kiadások0,6
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia1,512,1
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások9,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,4
3Dologi kiadások2,1
6OTKA Iroda363,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó49,8
3Dologi kiadások103,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,980,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
46,646,6
3Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása10,010,0
4Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok7 686,07 686,0
5Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása198,5198,5
6Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása1 076,91 076,9
7Infrastruktúra fejlesztés1 742,01 742,0
8Lendület Program3 388,73 388,7
9Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3898,3
10Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak337,9337,9
11Posztdoktori pályázatok támogatása846,0846,0
12Szakmai feladatok teljesítése600,0600,0
13Kiválósági központok támogatása300,0300,0
14Központi kezelésű felújítások723,8723,8
15MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza
létrehozása
3 600,03 600,0
XXXIII. fejezet összesen:63 203,514 118,049 085,5
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása1 708,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások558,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó150,6
3Dologi kiadások619,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások380,0
2MMA köztestületi feladatok2 191,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 538,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó417,0
3Dologi kiadások236,1
3Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet109,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása100,0100,0
2Magyar Művészetek Háza Programok153,0153,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak10,010,0
6Kutatási tevékenység támogatása50,050,0
7Pályázati alapok160,0160,0
8Vigadó Galéria kiállításai13,013,0
10Fejezeti tartalék39,439,4
XXXIV. fejezet összesen:4 534,04 534,0
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
2EBB hitelek kamatelszámolásai24 321,3
3KfW hitelek kamatelszámolásai148,6
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai3 310,1
6MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek
kamatelszámolásai
1 002,4
7ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai388,4
8EBRD hitelek kamatelszámolásai0,4
9EB/IMF hitelek kamatelszámolásai27 619,7
11Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata
(külföldi bank felé)
84,1
12Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek
kamatkiadásai
6 053,5
2Belföldi devizahitelek kamata
1Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata1 531,2
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Külföld felé
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai267 072,5432,7
5Devizaszámla kamatelszámolásai47,4
6Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
525,8
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
2Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18EBB forint hitelek kamatelszámolásai23 368,0
19ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai2 771,8
20MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata393,3
21Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek
kamatkiadásai
5 346,5
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
636 280,082 338,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai383,8
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
1 602,1
4Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
5 733,6
7Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása393,1
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása90 499,0
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása66 579,1
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai8 431,3
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások
1Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai4 230,0
2Forint elszámolások18 286,9
3Tranzakciós illeték58 142,7
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 700,0
3Adósságkezelés költségei1 063,0
XLI. fejezet összesen:1 248 437,891 642,6
7XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó358 800,0
3Hitelintézeti járadék22 600,0
4Pénzügyi szervezetek különadója144 000,0
5Cégautóadó34 500,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó67 000,0
7Bányajáradék65 000,0
8Játékadó33 000,0
9Ökoadó
1Energiaadó17 300,0
2Környezetterhelési díj7 500,0
10Egyéb befizetések21 300,0
11Energiaellátók jövedelemadója61 100,0
12Rehabilitációs hozzájárulás65 000,0
14Kisadózók tételes adója78 000,0
15Kisvállalati adó45 400,0
16Közműadó53 000,0
17Korkedvezmény-biztosítási járulék19 188,9
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó3 014 089,6
2Jövedéki adó931 900,0
3Regisztrációs adó16 300,0
4Távközlési adó57 000,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték269 400,0
6Biztosítási adó28 000,0
3Lakosság költségvetési befizetései

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi jövedelemadó1 550 000,0
2Egyéb lakossági adók200,0
4Lakossági illetékek110 000,0
5Gépjárműadó39 000,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
900,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek4 366,0
9Kezesség-visszatérülés3 871,0
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek44 279,6
2Termékdíjak51 641,1
3Egyéb központosított bevételek16 270,2
4Megtett úttal arányos útdíj133 858,3
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel13 000,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek30 699,9
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1Központi költségvetési szervek12 000,0
2Helyi önkormányzati költségvetési szervek11 500,0
3Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
8 004,0
4Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése10 000,0
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése9 300,0
3Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése192,0
4Uniós támogatások utólagos megtérülése
4Kohéziós Alap22 953,8
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése350,1
2Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése10 412,0
27Diákhitel tartozások részleges elengedése4 000,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása504,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások159 200,0
30Vállalkozások folyó támogatása
2Egyéb vállalati támogatások
1Termelési támogatás
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
3Normatív támogatások
3Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése14 000,0
4Fuvarozók kamattámogatása600,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás104 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások3 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése500,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 100,0
11Egyéb vegyes kiadások4 000,0
121% SZJA közcélú felhasználása7 800,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka2,5
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 620,0
23Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások5 000,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
200,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
4 910,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
18 163,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
1 900,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
700,0
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség100,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
5 200,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
934,5
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
100,0
19Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
12,0
20E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
100,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás1 670,9
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás2 650,3
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei72,7
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz370 413,3
5Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott
pénzeszköz
345 000,0
8Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás
E.Alapnak
92 185,0
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás109 787,6
36Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés744,3
2IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása1 129,5
3CEB tagdíj5,2
4Bruegel tagdíj30,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5EIB tőkeemelés5 330,8
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 192,1
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása45,0
3Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz36,9
4EU Szomszédsági Beruházási Eszköz98,3
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás36 547,9
2GNI alapú hozzájárulás232 975,6
3Brit korrekció19 155,7
38A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához
kapcsolódó állami támogatások
64 000,0
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-
nak
95 936,7
2Bethlen Gábor Alap támogatása11 107,5
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása9 866,7
4Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
12,4
XLII. fejezet összesen:1 738 411,17 492 176,5
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek8 000,0
2Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek50,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele18 541,7
6Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek120 000,0
2Hasznosítási bevételek
1Bérleti díjak
1Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos
továbbszámlázott bérleti díj
125,6
3Egyéb bérleti díj528,0
2Vagyonkezelői díj1 548,0
3Osztalékbevételek28 580,0
4Koncessziós díjak
1Szerencsejáték koncessziós díj2 100,0
2Infrastruktúra koncessziókból származó díj988,8
3Bányakoncessziós díj1 440,5
4Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja826,0
3Egyéb bevételek500,0
4Tőkekivonás10 000,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

millió forintban

[41]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
37 000,0
2Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai10 066,0
3Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése8 394,0
2Egyéb eszközök vásárlása650,0
4Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
27814,0
2Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
13 450,0
3A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával
kapcsolatos kiadások
79 186,3
4Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének
megvásárlásával kapcsolatos kiadások
56 000,0
5Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások14 000,0
6Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások10 157,1
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
1 113,0
Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási
Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
6 208,0
7Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása1 580,0
8Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások600,0
9A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
520,0
10Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztése
8 550,0
22Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás3 777,0
2Ingatlanok őrzése1 260,0
3A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
2 500,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások1 740,0
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
1 186,0
2A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása5 100,0
3Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
1 000,0
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések30,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések200,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések30,0
5Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
9 300,0
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások1 500,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségek374,0
8Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása1 800,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
700,0
2Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások1 500,0
3Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések100,0
2Eljárási költségek40,0
3A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 400,0
2Az MFB Zrt. működésének támogatása600,0

millió forintban

[42]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Átcserélhető kötvény kamatfizetése10 300,0
5Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése2 500,0
7A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb
kiadások
1 500,0
5Fejezeti tartalék5 000,0
8ÁFA elszámolás1 000,0
XLIII. fejezet összesen:335 725,4193 228,6
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1Termőföld értékesítésből származó bevételek8 474,0
3Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek10,0
2Hasznosítási bevételek
1Haszonbérleti díj7 600,0
3Egyéb bevételek600,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan vásárlás
1Termőföld vásárlás5 000,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1Életjáradék termőföldért10 800,0
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Hasznosítási kötelezettség kiadásai365,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások725,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja859,0
2Eljárási költségek, díjak300,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés500,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése1 000,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások25,0
4Fejezeti tartalék1 000,0
XLIV. fejezet összesen:20 574,016 684,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások27 000,0
7Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése5 000,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások26 400,0
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások56 000,0
4Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás313,9
5Bérgarancia kifizetések6 000,0
6Működtetési célú kifizetések1 600,0
8Start-munkaprogram183 805,3
14EU-s elő- és társfinanszírozás

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások41 000,0
2TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások3 200,0
3Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
17 130,1
42014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
10 000,0
25TÁMOP intézkedések bevételei46 000,0
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel750,0
2Központi egyéb bevétel1 000,0
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel650,0
31Szakképzési hozzájárulás57 071,1
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
125 041,5
39Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás95 936,7
1 - 39. cím összesen:377 449,3327 449,3
50A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel
kapcsolatos tételei
2Betétállomány változása50 000,0
LXIII. fejezet összesen:377 449,3377 449,3
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás11 107,5
4Alapból nyújtott támogatások
1Oktatás-nevelési támogatás4 820,0
3Magyarság Háza program támogatása216,0
5Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása3 826,3
6Egyéb támogatások1 435,2
5Alapkezelő működési költségei810,0
LXV. fejezet összesen:11 107,511 107,5
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
1Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása2 418,1
2Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
300,0
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása401,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása2 339,0
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése130,0
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
4 985,7
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 171,6
7Alapkezelőnek működési célra141,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. F E J E Z ET2014. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához
kapcsolódó költség
450,0
9Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus
lezárása
45,0
15Nukleáris létesítmények befizetései
1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése21 294,1
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,5
17MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának
fedezete
450,0
18Költségvetési támogatás9 866,7
19Egyéb bevételek392,0
1 - 19. cím összesen:12 381,432 009,3
50A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos
tételei
1Betétállomány változása19 627,9
LXVI. fejezet összesen:32 009,332 009,3
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
2 922,0
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
1 740,0
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
1 198,0
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
300,6
5Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása7,0
6Épített örökség, építőművészet támogatása188,0
7Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
750,0
8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás0,8
9Nemzetközi tagdíjak2,8
10Működési kiadások934,2
13Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
706,6
22Egyéb bevételek300,0
24Játékadó NKA-t megillető része10 000,0
26Kulturális adó50,0
27Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
400,0