224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés (a továbbiakban együtt: kitüntetés) odaítélésének összehangolt előkészítésére Kitüntetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság

a) elnöke a miniszterelnök helyettesítésére első helyen jogosult miniszterelnök-helyettes,

b)[1] tagjai a miniszterek és a Sándor-palota által delegált egy fő,

c)[2] titkára a nemzetpolitikáért felelős miniszter.

2. § Kitüntetésre az javasolható, aki kivételesen magas színvonalú szakmai munkája, példaértékű tevékenysége, az általa nyújtott rendkívüli teljesítmény vagy kimagasló eredmény révén, illetve más módon szerez olyan érdemet, amely a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény szerinti állami kitüntetésre meghatározott feltételnek megfelel.

3. § (1) Kitüntetés adományozására nemzeti ünnep alkalmával kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól a köztársasági elnök - a miniszterelnök előterjesztésére - kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén vagy okból eltérhet.

4. § (1) Kitüntetés adományozására vonatkozó indítványt elsődlegesen a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység szerinti feladatkörrel érintett miniszternél (a továbbiakban: javaslattételre jogosult) lehet megtenni a nemzeti ünnepet megelőző legalább 150 nappal beérkezően. A Bizottság részére megtett indítványt a Bizottság haladéktalanul továbbítja a javaslattételre jogosult részére.

(2)[3] A kitüntetés adományozására irányuló indítványt írásban, a kitüntetésre javasolt személy természetes személyazonosító adatának és lakcím adatának vagy értesítési címének feltüntetésével kell benyújtani az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon. Az indítványnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának, korábbi kitüntetéseinek és azoknak az érdemeknek a bemutatását, amelyek a kitüntetés odaítélését megalapozzák.

(3) A javaslattételre jogosult a saját és a szakmailag megalapozott indítványokra vonatkozó javaslatát

a) a nemzeti ünnepet legalább 90 nappal megelőzően,

b) a 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az adományozás időpontját megelőző hónap első munkanapjáig

a Bizottság útján megküldi a miniszterelnök részére.

5. § (1) A Bizottság a javaslatokat értékeli és az adományozás szempontjainak mérlegelésével - a kitüntetésre javasolt személy előzetes megkeresése alapján - összehangolt ajánlást készít a miniszterelnöknek a köztársasági elnökhöz intézendő kitüntetési előterjesztésre. Külföldi állampolgárok esetében a megkeresést a külpolitikáért felelős miniszter teljesíti.

(2) A 4. § (3) bekezdése szerinti határidő után beérkező javaslatra a Bizottság ajánlást nem tesz. A Bizottság elnöke vagy a miniszterelnök ettől kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén vagy okból eltérhet.

(3) A Bizottság kitüntetésre azt a személyt ajánlhatja, aki a Bizottság megkeresését követő hét napon belül a kitüntetés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tesz.

6. § (1) A kitüntetésre ajánlott személyek köztársasági elnök részére történő előterjesztéséről a miniszterelnök a Bizottság ajánlásának az ismeretében dönt.

(2) A köztársasági elnök részére a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti rendben megküldött indítványok alapján előkészített előterjesztést a nemzeti ünnepet legalább 15 nappal megelőzően kell megküldeni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § E rendeletet a kitüntetés adományozására vonatkozó, az e rendelet hatálybalépésekor még el nem bírált javaslatok tekintetében is alkalmazni kell.

9. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[2] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[3] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.