237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest X. kerület, Fehér út 9-11. szám alatti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló, a Budapest X. kerület közigazgatási területén fekvő, 39206/11 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[2]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[3] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez[5]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[6]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Lőtér fejlesztésére
és bővítésére
irányuló beruházás
Budapest X. kerület,
39206/11 helyrajzi
számú,
természetben a
Fehér út 9-11.
szám alatt fekvő
ingatlan
általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásokFővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi engedélyezési
eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési engedélyezési
eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 55. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. §-a (ld. 59. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 55. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék