23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten)

"k) Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)"

(ellen védőoltásban kell részesíteni.)

(2) Az Fr. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat - az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével -a 0-6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A

a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő négy héten belül,

b) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib és a pneumococcus elleni oltás első részlete betöltött 2 hónapos korban,

c) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás második részlete betöltött 3 hónapos korban,

d) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás harmadik részlete, továbbá a pneumococcus elleni oltás második részlete betöltött 4 hónapos korban,

e) pneumococcus elleni oltás harmadik részlete betöltött 12 hónapos korban,

f) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,

g) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,

h) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 6 éves korban

esedékes.

(3) A (2) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt pneumococcus oltásokat a 2014. június 30-a után születettekre vonatkozóan kell alkalmazni. A 2014. július 1-je előtt született csecsemők és a már megkezdett, önkéntesen igénybe vehető térítésmentes pneumococcus elleni védőoltásban részesült csecsemők immunizálását az OEK VML-ben meghatározott oltási rend szerint kell folytatni, illetve befejezni."

(3) Az Fr. 5. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kötelezettség)

"a) a torokgyík, a szamárköhögés, a merevgörcs és a gyermekbénulás elleni elmaradt védőoltásokra a 16. életév,"

(betöltéséig áll fenn.)

2. § Az Fr. 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gamma-globulinnal végzett passzív immunizálásban részesítendők)

"a) a hepatitis A vírussal fertőzött beteg szoros környezetéhez tartozó expozíciónak kitett személyek, akik számára a hepatitis A vakcina ellenjavallt, illetve a csecsemők és a súlyosan immunszuprimált személyek, akik esetében az aktív védőoltás várhatóan hatástalan,"

3. § Az Fr. 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Human papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött lánygyermekek az OEK VML-ben foglalt oltási rend és az orvosszakmai szempontok figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Ez a rendelkezés az irányadó akkor is,

a) ha a gyermek az első oltást követően, de a második oltást megelőzően tölti be a 13. életévét,

b) ha az oltás beadásának az OEK VML-ben meghatározott orvosszakmai akadálya van, de az oltás igénylése a 13. életév betöltését megelőzően megtörtént, azzal, hogy az első oltást a kezelőorvos által megjelölt időpontban pótolják.

(6) Az (5) bekezdés szerinti védőoltás tekintetében a házi gyermekorvos és az iskolaorvos oltóorvosnak minősül."

4. § Az Fr.

a) 5. § (7) bekezdésében a "13" szövegrész helyébe a "12" szöveg,

b) 5. § (8) bekezdés d) pontjában a "Hib" szövegrész helyébe a "Hib és a pneumococcus" szöveg,

c) 6. § (5) bekezdés b) pontjában a "részesült" szövegrész helyébe a "részesült vagy bizonyítottan non-responder" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az Fr.

a) 5. § (8) bekezdés b) pontja,

b) 7. § (5) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére