269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, a 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Lantos Mihály Sporttelepen,

b) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Hidegkuti Nándor Stadionon, továbbá

c) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon, illetve

d) az a)-c) pont szerinti földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[2]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez[3]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[4]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Sporttelep, stadion és
környezete
fejlesztésére irányuló
beruházás, a
kapcsolódó
infrastruktúra- és
közmű-fejlesztésekkel
Budapest XIV. kerület közigazgatási
területén fekvő, 31267/91 helyrajzi
számú, a Budapest VIII. kerület
közigazgatási területén fekvő,
38852/6 helyrajzi számú, a Budapest
VIII. kerület közigazgatási területén
fekvő, 38821/4/6 helyrajzi számú
ingatlan, illetve az ezen
földrészletekből telekalakítási eljárás
végleges befejezését követően
kialakított földrészleteken
megvalósuló beruházást érintő
ingatlanok
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.telekalakítási, földmérési,
ingatlan- nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési
eljárások, jogszabályban
rögzített tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. §-a (ld. 64. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék