26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztésre, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő, így különösen a gát-, közmű- és útépítési tevékenységekre irányuló, a Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7 és 25666/2 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)[2]

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében - az érintett építményekre együttesen vonatkozóan - csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

4. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4/A. §[4]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[5] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)[6] E rendeletnek a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez[7]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Másodfokon eljáró
hatóság
2.A FINA Úszó-,
Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság
megrendezéséhez
szükséges létesítmény-
fejlesztés, valamint az
ezzel közvetlenül
összefüggő, így
különösen a gát-,
közmű- és útépítési
tevékenységek
a Budapest XIII.
kerület 25879,
25667/7 és 25666/2
helyrajzi számú
földrészletek,
illetve az ezekből a
földrészletekből
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését
követően
kialakított
földrészletek.
általános építésügyi
hatósági eljárások,
beleértve:
- az általános
építményeket,
- a műemléki védelem
alatt álló építményeket,
- az építményen belül,
építménybe beépített
felvonókat,
mozgólépcsőket
(beleértve a
mozgójárdát is), ha
annak létesítéséhez
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött
építési tevékenység
szükséges
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
4.vízjogi hatósági
engedélyezési eljárás
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
14.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

2. melléklet a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez[8]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
Elsőfokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.Környezetvédelem és
természetvédelem
Pest Megyei KormányhivatalOrszágos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
4.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.KatasztrófavédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
6.TűzvédelemBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
7.Régészet és műemlékvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala
8.Közlekedés: közútBudapest Főváros KormányhivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
9.Rendészet: a helyi közutak és a
közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén
Budapest XIII. Kerületi
Rendőrkapitányság
Budapesti Rendőr-főkapitányság
10.TalajvédelemPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
11.EgészségügyBudapest Főváros KormányhivatalaOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
12.HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
13.Műszaki biztonságBudapest Főváros KormányhivatalaMagyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
14.Élelmiszer-biztonságPest Megyei KormányhivatalNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
15.TerületrendezésBudapest Főváros Kormányhivatalaterületrendezésért felelős miniszter
16.FöldtanPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
17.BányászatPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.03.12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.03.12.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 174. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Beiktatta a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.03.12.

[7] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontja (lásd 112. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

[8] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontja (lásd 113. melléklet). Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék