279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában, a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő."

2. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § Az e rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint 2014. november 20-ig teljesíthetik."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök