Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

b) környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

c) egyedi környezetvédelmi azonosító adat: környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), illetve környezetvédelmi területi jel (KTJ), mely biztosítja a környezetvédelmi ügyfelek, illetve környezetvédelmi objektumok egyedi azonosítását;

d) környezetvédelmi ügyfél (a továbbiakban: ügyfél):

da) akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg,

db) akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség terhel,

dc) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése, megszűnése és felszámolása miatt nyilvántart,

dd) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése érdekében nyilvántart;

e)[1] környezetvédelmi objektum: olyan terület, helyhez kötött létesítmény, tárgy, építmény, engedély-, bejelentés-, vagy nyilvántartásba vétel-köteles tevékenység végzésének helye, amellyel összefüggésben az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (a továbbiakban: OKIR) kapcsolódóan az e rendeletben felsorolt szervek környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárást folytatnak le, vagy amellyel kapcsolatban az ügyfél környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesít;

f)[2] Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR): az OKIR részét képező szakrendszer-modulok által közösen használt alapadatok regisztrációs rendszere, amely az e rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges meghatalmazásokat tartalmazza;

g)[3] KAR adatszolgáltatás: az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, azok módosítása, valamint a meghatalmazott regisztrációja céljából;

h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum területére eső pont, amely a térképi ábrázolás során az objektumot reprezentálja. A jellemző pontot az adatszolgáltató határozza meg, amelynek az objektum címe szerinti település közigazgatási területére kell esnie;

i) kódjellegű adat: adatszolgáltatásokban tulajdonságok, jelenségek, fogalmak azonosításához használt adat, amelynek lehetséges értékeit előre meghatározott lista tartalmazza;

j)[4]

k)[5]

Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása és alkalmazása

2. §[6]

(1) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat az ügyfél környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás, továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatás során való azonosítására szolgál.

(2) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot a hatóság - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - elektronikus úton benyújtott kérelemre hozza létre. Egyedi környezetvédelmi azonosító adat hiányában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem nem nyújtható be, továbbá környezetvédelmi adatszolgáltatás nem teljesíthető.

(3) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot hivatalból kell létrehozni, ha a (4) bekezdésben meghatározott hatóság egyedi környezetvédelmi azonosító adattal nem rendelkező ügyféllel szemben hivatalból folytat eljárást. Ebben az esetben az adatot létrehozó szerv az ügyfelet - ha az adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre - adatszolgáltatásra kötelezi.

(4)[7] A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű szervei jegyezhetnek be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.

(5) A KAR adatait a Központi Statisztikai Hivatal külön jogszabály alapján statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, elektronikusan, térítésmentesen átveheti és kezelheti.

3. §

(1)[8] Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat az alábbi szervek hozzák létre:

a)[9] a KÜJ azonosítót az a környezetvédelmi hatóság, illetve az a vízvédelmi hatóság hozza létre, amelyhez az ügyfél kérelmével fordul;

b)[10] ha a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnál, illetve vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni.

(2)[11] Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a környezetvédelmi hatóság, vagy a vízvédelmi hatóság országos illetékességű szervének hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat e szerv hozza létre.

(3)[12]

4. §[13]

Azonosító adat hivatalból történő létrehozása esetén a KÜJ-t az a szerv hozza létre, amelyik a környezetvédelmi vagy vízvédelmi hatósági eljárást folytatja. KTJ esetén az eljárást folytató szerv az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnál vagy vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi az azonosító létrehozását.

5. §

Egyedi környezetvédelmi azonosító adatokkal rendelkező ügyfélnek minden kérelmében, illetve környezetvédelmi adatszolgáltatásában fel kell azokat tüntetnie.

6. §[14]

(1)[15] A KAR adatszolgáltatás adattartalmát e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) Az ügyfél az adatszolgáltatását meghatalmazott útján kizárólag az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően benyújtott meghatalmazással teljesítheti.

7. §[16]

8. §[17]

Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 5 nap.

9. §[18]

A 3. §-ban meghatározott szervek döntéseinek a környezetvédelmi azonosító adatokat tartalmazniuk kell.

10. §

(1)[19] A környezetvédelmi alapnyilvántartásban rögzített adatok megváltozását - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a változást követő 15 napon belül az ügyfélnek be kell jelentenie.

(2)[20] Az adatok megváltozásáról szóló bejelentést a 3. §-ban meghatározott szervek felé kell teljesíteni. A változásjelentés feldolgozása után, a nyilvántartásban szereplő adatokról az ügyfél részére új döntést kell kiküldeni.

11. §

Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

12. §[21]

A KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott határozatok adatai külön jogszabály szerint* - a személyes adatok kivételével - nyilvánosak, azokat az OKIR publikus felületén közzé kell tenni.[22]

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[23] Azok az ügyfelek, akik e rendeletnek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: OKIR kr.) megállapított elektronikus ügyintézési szabályainak hatálybalépését megelőzően szereztek egyedi környezetvédelmi azonosító adatot, hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet azt követően nyújthatnak be, illetve adatszolgáltatást abban az esetben teljesíthetnek, ha a 6. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást elektronikus úton benyújtották.

(3)[24] Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez[25]

A KAR adatszolgáltatás adattartalma

I. A KAR adatszolgáltatás adattartalma meghatalmazás bejelentése és KÜJ azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) igénylése (KAR: KÜJ-IG adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Csatolmány

4. Az adatszolgáltatás célja

4.1. Adatszolgáltatás típusának kódja

4.1.1. Új meghatalmazás bejelentése KÜJ azonosítóval rendelkező ügyfél esetén

4.1.2. KÜJ azonosító igénylése és meghatalmazásbejelentés KSH statisztikai számjellel rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy más szervezet esetén

4.1.3. KÜJ azonosító igénylése és meghatalmazásbejelentés KSH statisztikai számjellel nem rendelkező vagy külföldi ügyfél esetén

4.1.4. Az adatszolgáltatást beküldő természetes személy részére KÜJ azonosító igénylése

4.2. Új KÜJ azonosító igénylése esetén az igénylés indoka

5. Beküldő természetes személy adatai

5.1. Név

5.2. Születési név

5.3. Születési dátum

5.4. Születési hely

5.5. Anyja neve

5.6. Állandó lakcím

5.6.1. Irányítószám

5.6.2. Település neve

5.6.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

5.6.4. Ország

5.7. E-mail-cím

6. Meghatalmazó ügyfél adatai

6.1. KÜJ azonosító

6.2. KSH statisztikai számjel

6.3. Rövid név

6.4. Teljes név

6.5. Székhely címe

6.5.1. Irányítószám

6.5.2. Település neve és KSH területi számjele

6.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

6.5.4. Ország

7. Ügyfél értesítési címe

7.1. Irányítószám

7.2. Település neve és KSH területi számjele

7.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

7.4. Ország

II. A KAR adatszolgáltatás adattartalma környezetvédelmi ügyfél adatok változásjelentése (KAR: KÜJ-ÜGYF adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Változásjelentéssel érintett ügyfél KÜJ azonosítója

4. Ha a KÜJ azonosító jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet azonosít

4.1. KSH statisztikai számjel

4.2. Rövid név

4.3. Teljes név

4.4. Székhely címe

4.4.1. Irányítószám

4.4.2. Település neve és KSH területi számjele

4.4.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

4.4.4. Ország

4.5. Ügyfél értesítési címe

4.5.1. Irányítószám

4.5.2. Település neve és KSH területi számjele

4.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

4.5.4. Ország

4.6. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

4.6.1. Név

4.6.2. Beosztás

4.6.3. Telefon

4.6.4. E-mail-cím

4.7. Jogelőd ügyfelek KÜJ azonosítói

5. Ha a KÜJ azonosító természetes személyt azonosít

5.1. Név

5.2. Állandó lakcím

5.2.1. Irányítószám

5.2.2. Település neve

5.2.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

5.2.4. Ország

5.3. E-mail-cím

6. Adatszolgáltatásra meghatalmazott személyek adatai

6.1. Név

6.2. Állandó lakcím

6.2.1. Irányítószám

6.2.2. Település neve

6.2.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

6.2.4. Ország

6.3. E-mail-cím

III. A KAR adatszolgáltatás adattartalma telephely, környezetvédelmi objektum KTJ azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel) igénylése (KAR: KTJ-IG adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. KTJ azonosító igénylést benyújtó ügyfél KÜJ azonosítója

4. Besorolás

5. Megnevezés

6. Cím

6.1. Irányítószám

6.2. Település neve és KSH területi számjele

6.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

7. Objektumot magába foglaló telephely KTJ azonosítója

8. Jellemző pont EOV Y és EOV X koordinátája

9. Telephely vagy környezetvédelmi objektum által érintett helyrajzi számok

9.1. Helyrajzi szám

9.2. Helyrajzi szám szerinti település KSH területi számjele

10. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

10.1. Név

10.2. Beosztás

10.3. Telefon

10.4. E-mail-cím

11. Telephelyet vagy környezetvédelmi objektumot lehatároló poligon töréspontjai

11.1. Töréspont sorszáma

11.2. EOV Y koordináta

11.3. EOV X koordináta

IV. A KAR adatszolgáltatás adattartalma telephely, környezetvédelmi objektum változásjelentése (KAR: KTJ-OBJ adatcsomag) esetén a következő:

1. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma

2. Címzett szervezet

3. Változásjelentést benyújtó ügyfél KÜJ azonosítója

4. Változásjelentéssel érintett telephely vagy környezetvédelmi objektum KTJ azonosítója

5. Besorolás

6. Megnevezés

7. Cím

7.1. Irányítószám

7.2. Település neve és KSH területi számjele

7.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám

8. Objektumot magába foglaló telephely KTJ azonosítója

9. Jellemző pont EOV Y és EOV X koordinátája

10. Telephely vagy környezetvédelmi objektum által érintett helyrajzi számok

10.1. Helyrajzi szám

10.2. Helyrajzi szám szerinti település KSH területi számjele

11. KAR adatszolgáltatásért felelős személy adatai

11.1. Név

11.2. Beosztás

11.3. Telefon

11.4. E-mail-cím

12. Telephelyet vagy környezetvédelmi objektumot lehatároló poligon töréspontjai

12.1. Töréspont sorszáma

12.2. EOV Y koordináta

12.3. EOV X koordináta

2. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[2] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[3] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.12.15.

[5] Hatályon kívül helyezte a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.12.15.

[6] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 96. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 96. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 96. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 47. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.12.15.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 96. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[15] Módosította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.12.15.

[17] Módosította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[18] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/62. száma. Megjelent 2007.05.18.

[19] Módosította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[20] Módosította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[21] Módosította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[22] * 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről.

[23] Megállapította a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.12.15.

[24] Beiktatta a 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.11.15.

[25] Megállapította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2014.12.15.

Tartalomjegyzék